Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 01, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
O
1
lfll( AT TNI fOST ftrřlrf AT AMASJA HiaAAftKA Ai t1t flMM MATTIA
ROČNÍK XXIV ČÍSLO 51
OMAHA NEBRASKA VE SíftEDD I DUBNA 189f#
_______ „ A
I
í
"#7
HOVt ZPRÁVY DOMACf
KrnrilU- itltit I
4rfea4 t Miinrii
Vvylarfi mliM 9 Aslii
Btyardovl rthil cestou úřadnl
oznámeno I m inlmofnni po
slanců i známé Mi Jeho pMa4
důtka a Uleta byla A sir nestane
m tak následkem lokn ! t
Inci cnl rtenříslno vthledem k to
Piti I4dnlho opstřtif Uk I ani
sekretáři státními Ani iřr1Io 1
fteb zápisníkoví sněmovny Ani ia
povinnost nedáno snil k tomu til-
k tr ý niih oprávněn j Ná
sledkem toho neoěek4v4 lakl l
by Bayard na udílenou tnu dAtka
od povidlí neb I by si JI vůbeo
povšimnul neb dokonce oa4 ná
sledkem toho úřadu tvého ae vzdal
Oomeárl haralkt aairrea
i ponwl známých Jíl nyní pa
prsků Itoef nových podařilo
f-řý 9 pondllf v New Vořka mámí-
mi vyiáleic Thomaa Kluonovi
prohlldnoutl lidské Ulo A stopov ati
tf kony srdc plic Wh krta 9 Jí
Uch a vftbeo veikery výkony
útřijí lidsklho OkiJa II Sr4-
va tato býlí pravdivou io ovlem
půobn bude v veškeré vl II lé
kařské převrat daleko4hlý Jehol
dosah neli loau ani pochopili
felký pUr
V I'bi tllphi vnuknut v pon
dllf pollr 9 Jeslipatrové UivárnA
nalistry firmy TfiAcker Manula
tlaring Co v i !n — 'V Cnesnttt
St a nl (oiofij¥Ín# roiilřil
Ujm mírou 1 kaM fthx 300
ilřlrifkam iameiti íjl A oni r i
chaví(mi haiíí po vítiiit po
lehMcfoh anini býti miclí Na
biilov4ch a t4ol4"h pfiobn4
íkfxU olh'iuj na $ 1 0000 a
Jft -oJiitíním kryU
1'řrlirol adliiD
V Mpolkovém aoudj kriminilnf m
v New Vorkn vyvolino bylo v pon
ktr41 n tf(m pkf l MUn
tato byli noabnkofi lornrVMho A
pont n4hl4 amrt nonbonoa t
pravila JI o to ! po 2ifo na
iťvtala a 1414 proto nynf fikhři ln
$200 i útraty po}n4 a píf(rav
mi ku aAatka IlOO ro itrala na
mi ll aaa njtkj la př- tam)
í ÁV
#třo ' y í #
k Jeli Ě
laí- I
praf I
roi
14 oni w o
to Jfloaí lho páro-
ňlaf (lř#ař
N II IfoUiya 9
a Jliol plamany
m )oporov4ny hyly
hf tou tnhun la ca-
hral na f hololrn
Unoti ivtion mlt avého bfbn lky IlU- k aa ntUiajlot v
7 !uboi I' a omimeno v on
delt ! v dola UerwynI Whit
JilnI Í4ti ov1y nalíiajíclm
ti(14l ae vfbuch ikalxnýh tl t n ft
při íinl omii4ct hornlkA o livot
ffiilo Dftl trnto frl hovím a!
i ' 'lili Slf'_ '♦_!_
pracotino v nř %edno nuiAbyuc" i" -"" " "a-Maj nra
řtoly na r&tué atrany prorAleny JI""''"" výprAy ktr41 parní
byly A lalnímu ani n-napaHo U "HrmodM na Kubo irypra
by v nřrn nebeipeil o! akalenýoh V'V "e ťhlřU u ok4° e
ptynft hrotilo V pondéll o 7 ho R4Sfoík vtPry K- Cliito ííar
ciiné vatoopilo do dola 22 hornUft c k "oau "e netavil proto
tnichl 1tí odebralo a do Jitoly au Aruk Jeň0 v "''n0""1 "
vernf4 pUdoítoly jilnf Kolvm ! PrPIo prohl4Sna HeKčent
10 bod oalyhli poalednijíf temný státními pěti obialovanými ol
výbuth A tQÍlce wSl#atfiiPhll0řnoJIMolobhH n pHStl
ihned k hlavni Atole Abv vvtAhniui ' Indfilek - (Jarcia nUzk ae prý
# #
IP
ae dali a mMí iiejvjíil řin ntbof
vytalent byli jil ve atava na polo
omimni Ihned přivolána pomoc
dolň aouaednljh a přikročeno ku
pracím i achraftovacím leč váe bylo
ji! marným — bylof vňech 18 hor
DlkA na místě usmrceno a mrtvoly
jejich dčaně tohaveny — Všichni
byli Žeuati a otci rodin
Ohel v dole
V Adrian Pa adál ae v pondělí
v noci výbuch tkaienýcb plynů v
dole č 1 následkem čeboi vypukl
pak v dole požár který! rosšiřoval
ae tou měrou Je ve veškeré práci v
dole uatáno býti muselo a nr-jtipfie
jen taplavením bude moci požár
nhašen býti — V čase výbuchu
naléfalo ee v dole 13 horníka i
nich! dvA udušení ostatní pak ia
v čas dola vytaženi
Spráttkall kazatele
V Sarin Ter káxal jo nějakou
dobu misionář J D Thornsos a je
likož účinky kálání jeho počaly ae
jeviti tlm apfiaobem že několika
oaadnfkftm kolečka v hlavě ae
pletla dáno mu na eroiuměnou že
i pro něho sdravějSlm bude kdy!
j jiné podnebí pro působení avé vy
' H hled4 Leč pokynu tohoto pan ka
ti tatel neuposlechnul a prou ucho
pilo ae občanstvo prostředku rái
J i tějiích Vytáhnut toti! v pondělí
večer pan misi-uář i postele a tak
I důkladně aešvibán že na dalSí ká
'iání viecbna chuť mu přešla a on
beiodkladně a měsU se vyklidil
Pro práci esmlhodianou
V Indianapolii tahájeno v pon-
dělí aaaedání výkonného výboru
i1 národní federace práce v něm!
t hlavně rokováno o tom jakou ce
h atoo nejanadněji a nejjistěji docf
jrtiti by ae dalo všeobecné tavedení
Y vsmihodinové doby pracovní M4
e ia to že federace usnese ae na
všeobecné stávce a že počátek uči
něn bude národní unií stavebních
truhlářů kteří prví o dobu osmi
hodinovou požádají A kdy! jim v
tom vyhověno nebude stávku ta
na cctě na Kubu kam! v noci 15
března parníkem "liermuda" na
palubu jeho! podloudně dopraven
byl odplul
ŽidA náhrada
V St Paul podán v pondělí alč
Kittie F tímithovon cvláStní účet
proti pozůstalosti Alfred J Ililla
Vldalt A kořifi jooo ktorlt prý
jl llill oMti altbil
VfUkllaa 9 H )kf
V Perry town#hipti Maioln IV
M I fálí inačnon měrou vztekli
na A nabýv4 řím dát tím vřtiího
rozsahu Pffl nijakým čam
viuknul m p John Mcbm-ra a nl
tatfeln byl pokoasal ra růmýish
farmách inační dobytkA a nlhol
9 posUdnícb 10 dnt-ch objavily m
tl! mámky vrtkliny a buf tcepe
nll neb zabít býti tnul Místními
úřady nařízeno Je všichni pi pro
příští 3 městce ovázáni býti musí
jinak ! zabiti budou mimo čeho!
majitelé jich dle zákona pokutováni
budou č4tkon nepřesahující # 100
neb vězením ai do tří měsíců
I'rtl ww-itrřďtftáni byfatrltra
Dle všeho bude to mal4 rcpu
blička švýcarnká y ní! Spojené
Státy učiti se budou kterak zabr4
niti soustřeďováni obyvatelstva ve
velkých městech což dosud bylo
problémem který! národohospodá
řům zdejším rozluštili se nepoda
řilo a kterážto věc tak táhubnou
pro blahobyt tdfjší jest Předseda
národní výstavy švýcarské kteráž
letos odbývána bude upozornil to
tiž prostřednictvím konsula našeho
odbor státní na to že na výstavě
nalézali ae bude vzorná vesnička
Švýcarská na nl! studovati t může
jak učiniti život venkovský nejen
výnosným ale i vábným tak že
zřizováním osad podobných hravě
soustřeďování lidu ve velkých mě
stech zameziti by ae dalo
jodinalrn plamsnS se octla nl
ěno tam bylo přM a00U000 atop
dřiví a škoda odhaduj na $200
000 Kořící oharky tanŠny vě
trem a] I do ohrad a ('ro Iom
br to př mílí vz láUných a i
ttť oblil dravého livlu staly
ZárovřA iití(#n pol4rim i most
pře fko v místech tich vedoucí
5vl kolwnte
Do ('bicaA přibylo ve středu
večer dvacet kolonií Dunkardfl b4
bolenské to sekty ze 0 rfiiných
států jl do North Dakoty se stě
hují Celkem čítají nové kolonie
tyto 1 500 osob jel usnil ae veamla
podél trati (írea Northern dráhy
Jest to druhé stěhováni se Dun-
kardŮ i kolonii dosavadních jel ve
Virgínii West Virgínii Pennsyl
vanii Ohio Indiané a Illinois se
nalézají do států severozápadních
V lomte znamení ivitlziSl
Výkonný výbor prohibiční atrany
vyvolil si ve středečním svém za
sedání v Pittsburgu pro nastávající
volbu národní knoflík kterýž trva
lým odznakem strany té zůstali má
Jest to modrý knoflík bílou růží
ve středu a s nápisem 'Prohibition'
nahoře a m heslem "In hoo aigno
vinces" (v tomto znamení zvítězíš)
dolrt
Jak hI věd stoji
Dle zprávy tajemníka výkonného
výboru republikánského zvoleno
bylo do středy celkem 375 delegá
tů z nichž 154 jest pro McKinley
ho (počítaje v to 20 delegátů z In
diány a 18 z Minnesoty o jich sta
novisku dosnil jst pochybnost)
j#t jich pro Morťmt lf pro
a Q'ijs 10 pro sen (Viortu
14 pro aen Allísoaa a 4i pro před
d anlmovny poslanců KdA
Iltl MvraMlal
Z Alma Wi oznámeno v
středa la vyítřováním ijíiino
i sedm členů rliny Dldhou
ovy o nlchl s myslelo # při po
láru neinárným apůsoUm vrpnk
nuvšlor uhořelo 9lam4 ivraldi
rto bylo Htarý Dblhous mil dvě
kole od zadu 9yp4l#né v hlaví
manltlka jeho mlta lbkn rozště
penou A jedno A dltf hlavu rottřf
i linou — Pohnůtkou hromaJné
vraldy byla patrně loupel netwf i
peněz ia prodanou farmu strže
ných nenalezeno ani centu
fřhtnal
V Macon ( vyznal ve stře
li u Warreu Criswell ! v noci na
29 února na trati dráhy Southern
odstranil kolejnici následkem če
ho! pak dva vlaky a kolejí se vyši
nuly a tři osoby usmrceny a 15
jich pak více méně poraněno bylo
Criswell tvrdl že prý kolejnici onu
uvolnil jen s donucení neboť prý
nad nim Tom Hh%w a revolverem
v ruce stál a zastřelením mu hro
zil pakli že daného mu rozkazu
neuposlechne Sbaw byl zatčen
rozhodně však popírá že by býval
ve zločinu onom jakéhokoliv úča
stecstvl měl — Na vlaku dotyč
ném nalézaly ae manželky obou
zatčených mužů a obě byly pora
něny Tajní věo tu vyšetřující
tvrdí že piý Criswell i Sbaw žen
svých zbaviti se chtěli a zároveň
pak ale za ně nějakou náhradu pe
něžitou dosíci chtěli a proto plán
na vyšinutí vlaku ai vymyslili —
Shaw právě den před zatčením ob
držel od společnosti železniční 1500
jakožto náhrada za poraněni jich!
manželka jeho utrpěla
PRO MĚSÍCE DDBEN A KVĚTEN
Paine-ův Celery Compound je nejlepším jarním lékem
dnešního dne v celém svété
Vyčistí krev tak jako žádný prostředek Jest pokrmem ochablému
mozku Nervy činí silnými
Jest veřeině odporučován jako žádný jiný lék nikdy nebyl tisíci těch kteří byli
jím uzdraveni
Schválen u předpisován íiejschopnéjsími lékuH v každém mésté v Americe
Kde každý jiný
lék chybil se účin
kem Paine-ův Cele
ry Compound chura
vé vyléčil
Vyléčí nemoc l —
Zachránil Životy ti
sícům trpících! Sla
bé sesflil!
Paine-A v Celery
Compound vyčisti lépe krev ne! pro
středek jrkýkoliv Jest přirozeným
pokrmem V tku buduje znovu ros
rušené nek jest nejlepším léčite
lem vědě létacaké známým
Byl vynalezen po namáhavé studii
a vědeckém pátráni nejlepším léka
řem jaký se v Americe kdy zrodil
prof hdward b Phelpsem M D
LL D darmouthské koleje a jest
předpisován a schvalován veřejné
natlinlfmt IVafi v VaMm m2atS
x t v _ i- „i i }! "~i-~r _ -- - —
nají nacez oj jim k J™uum'" Americe Lék tento byl s nadšením
oreanisace ku pomoci spěly a! by odporučován vděčnými muži a lena-
konečně stávka všeobecnou byla mi všech tříd a dnešního dna jest v
každém spAsobu nejpopulámějsím
lékem ve světě
Ukázal se tak snadně býti nejlep
ším lékem jarním kterýž slabé posi
luje a uzdravuje že přední čaopisy
ve velkých městech jako New Yorku
Chicagu Philadelphii Bostonu St
Louisů a jinde které na vlastni pěst
chtěly ae o odbytu léku tohoto pře
svědciti shledaly že poptávka po
Paineově Celery Compound jest nej
větší jelikož léčivá moc jeho předči
všechny jiné
Paineův Celery Compound byv
užíván v jarni dobu má více nežli
obyčejnou moc v léčeni churavých
Zbavuje je v době nejkratší všech
příznaků vzniknuvších a ochablou ti
a vysíleni nervového Odstraní ry
chle neuralgii nespanl nezáíivnost
revmatism Odstraní umdlenost
neb pocit unaveni jen! svědčí o se-
slabených nervech a chabé krvi
Prací přetížené ženy jsou pouze
Jednou i těch tříd lida které maji
naléhavou potřeba tohoto podivu
hodného léku k udržení svého zdraví
Obchcdnfci kteří nemohou pevně
spáti dívky v továrnách které dlou
hými hodinami v uzavřených místno
stech zblednou aochuravl a nesčetné
množství trpících nezáživností a ne
diihem ledvin neb jater potřebuji
sílícího účinku Paineova Celery
Compound zvláště v této době jarní
Věhlas léku tohoto má původ svůj
ve zvláštní léčivé moci jakou! nervy
mozek a krev zásobuje vhodnou po
travou Právě tak jako slavný právník
studuje každou odchylku právní pře
až zná tuto se všech stran studoval
též prof Phelps M D L L D z
Darmouthské koleje vynálezce Pai-
neova Celery Compound kdy nervy
nalézají ae ve stavu chorobném neb
zdravém a kdy dobře neb špatně jsou
zásobovány Pozeroval předmět ten
u mnžů žen i dítek dříve ne! hledal
vhodný lék Paineův Celery Com
pound jest výsledkem celé jeho pro
fesionelni činnosti Vhodným po
mnikem jeho namáhavých studií a
pilného pozorování — jest lék jejž
nemůže svět ztratit! za žádnou cenu
Použijte pozoruhodné moci tohoto
nejslavnějšlho všech léků k osvěžení
a tčistAní krve a sestlení systému
nervového V jarních těchto dnoch
má každý příležitost zdrávi své upe
vnili Neokkládejte tudíž
Paineův Celery Compound utišuje
a urovnává všechna nervová tkaniva
a tělo nabývá zdravosti Cistl krev
co! jasné dokazuje rychlé mizení
všelikých vyraženin na kůži Jest
necbybfcim prostředkem proti rev'
matismu vyrážce kožní a neduhů
krevních
Lékaři uznávají Paineův Celery
Compound za vědecky zhotovený
jarní lék a jest jimi všeobecně před
pisován kde zapotřebí jest síly a
rychlého uzdravení ochablého systé
mu těla