Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    š ě
HÓKHOK ZÁPADU
POKROK ZÁPADU
Mtimo t mi řor nrun 4f r44 ms44 44 n am Mmia
ROCNlK XXIV ČÍSLO 48
OMAHA NEDRASKA VE SíílEDU II DÍlEZMA 1890
PMrtt44 rlMi tkf4 II I Ml
Tli MMUnd Monlll
MMěMk Mlllii-I MocitMy" vy
li4ijMf Jl Mir mw ( fi
n4l t břrfnovém cM dokončení
tjlf(4n %ut Paldy o n4fodu
cskrn a tMio ráp i tmopr4vti
Jk J {tp4?ůrn iíim jíl tukuvt
Htfhhln byl tohoto po
jH'lf(4flf V ííl 'Mhi JedtlOtlb
♦ 4 iula !) 15 wtdtt a l J ob Ir
10 bmí ii vydivatltv kdyl
Um I"jM pol IrMou Tli Mid
land Mnthtf ! Moitics Ioww
atib j k d:l4ni Mercmkoliv an
gljeMm hftfhkuj ! n' íjIh hodu
ktiiliiní lUelftové ř'sl onoho rné
štěníku jt tejmén bohaté vypra
VeftO t KJfí Ii4ledujlr( iItwtf(M
vané i-lán ty : Tl Crippí Crcrk
lioom Ladie f tli Diplomatlo
Corp in Washington Thrntigh Oi
I#k líviori nf Knland llares
and Iluuf)Í4 Dál jsou tu isjlmavé
řtánky poučné i sice ohi4tk i ob
čanské války Hold the Frt s niko
!ika vyobrazeními NVompfiVi Club
in Nebrk podobiznami četných
čelných žen v Nebrace a několik
článků jiných ZMisvná čát tastou
pen jest nakolik kratšími povid
kami Jakol i básničkami Měsíčník
ten jest na sklad1 též v knihkupectví
I'ukrika Západu
Lešetínský kovář
Před několika let v vydána bvla v
( 'tg 4 ~ - -
Vrtue úchvatná výpravná báseň Sva
topioka Čecha: "Lešetínský kovář"
Učeno v nf ostrými tahy ponémčo
V"ánf řeských dědin cizozemskými
íabrikanty a vřelá láska lidu české-
ha k řcí'i ntfft avícíi TjiZtfnuUé
kovář vzor pravého Čecha vřJoruia
ťnahám onřmfiovacím a eaplatí
vsdor HvGj životem nt-bof ta poncm
fcovatHy stoji mocní rameno "eáko-
na a H]iravel!noti" B&m-n pnaná
v mona lehkém přece úchvatné jí
mavém řpftobiIa veliký rotních
Vňak tpn trval na kr&tcel Vláda ji
ZKonfiskooaut Jen ncco málo vý
tisků před konfiskaci rotprodanýcb
přiilo mezi lid
Jonce přev5dfceni Je nřijdem
VRtřic Iiřtini kaíilrlio inilnvnflí iihIa
chtiló četby vydali jm ne vole-
nim wpiHovateie lianeň tulo v plném
tnžnl konfinkovaného vydání A v
očekávání tom jHme m nemýlili
uohem prvélio roku vybráno prve
vydání ttkrovnó ovíem a upořáda
li jnmc vydáni druhé v mnohem
lepAí a dokonalejší úpravě a vetiím
formátě než bvlo nrvó lJáttňft tvoří
knihu o 88 stranách a prodáváme ji
po aac uo lvech ne zaručením
ta 60 centĎ t druhého vydání (ana
kniha valnů třJAí) ta 1 centO
Tíolníei i)ozor!
1
Není nud knihy kteréž by pe
f nahodilých případech onemocnéní
koní itkotu dobytka nkopového i
vopřového drflbeže atd tak vydatné
onautpnf čerpali dalo jako te
hi "Zlaté knihy pr farmera"
v V knite této nalétnete mimo re
3plft k léčení rotbíných netuocf Jo
bytka nesčetných ponaučení potřeb
Jiých v každé domácnonti kdei
„nohdy včaMnýn zakročením ttráu
7v ioha dolaru ne odvrátí Kniha ta
jcová nalétati by ne méla v každé
4'eiké domácnonti aby vždy a v kaž
4 ém případu byla po ruce "Zlatá
WiAa pro firmeran jet péknó
jpravy v plátf nó vatbě o 345 ítr a
rcna její jent velmi nepatrná Rtojí
Vkuj 1100— Zanýlejte objednávky
t
přiloženým obnonem na
IIOSrODlll OMAHA NEB
NOVt ZPRÁVY DOMACL
ICronlkM ti1n ((!
' Whířiitiít ď4U v ňtřřý
fkpJ(:í ipráva 1 t riU!íj
it)t i!bf4no il4tfií Mdánt
př#í(fiUiva kabinetu tlf atabi'
m tak ři4Idkm přkipaí( (ch
přý iprát tI#řriřkfph jol t4tní
mu odlrifi natma vyUnr n
Mio t Malrl iti MbiDtu dna ďíly
ft jinými fitona iyt #pt
nílikíbo ininUtra nlif afiiínídi tl
ldt"tí r till lá Uno aby vlá la
Hpojunýrh Ht4tft crttoti ňNdnl
ifťkla # loilpotlJnontl i in4iný
přojnv #n4tu a loto ! postaveno
ti jdínkod podmínku n i4kld4
kterél daJnl tiř4telké utvky
vlád i na d4l i(hov4ny býli rno
hotj K Jakímu rothodnutí khi
net preidntftv doupfl chováno
jmt doaud V tajnou U
Snad w dshwtnttu
Z 'ahinytou oifi4rneno v (kin
rý že anglický veltvytilaneo Taun
ceíote a vy#lano venetueUký An-
a é 4
tiraue vyjednávali tneti hMmju ta
úCelem vyrovnání uporu Vuruan
ikéhovném! jedná te o vyplacení
n4hrady ta tatcení anglického
úřadníka policejního v úterní na
íií-I Anglie nároky ni činí jakol i
ta atržení vlajky anglické kteráž
vtlýceoa tam byla na tnamenf že
úterní ono anglickým jet Doufá
ne prý le dojde k rotřefiení nporu
tohoto k obapolné iipokojenoHti
což ovsem bylo by pak prvým kro
kem k amírnému vyřízení i uporu o
úterní k v 61 i némul tnámá táplet
ka metl uámi a Anguí vypukla
TKentacky
oeroonn ne aoaaa repuoiikam v
kaukuiiu svém dohodnouti na kan
didátu pro néhož víicbni republi
káné hlaiiovati volnými by byli i
proto pří Hpolečném hlasování v
úterý i ve středu hlaay jejich rot
tříítiny byly — V nnémovně po
ulancft rokováno v úterý o kontentu
proti demokratu Tomkinsovi avfiak
ani zprávA vétíiny ani tpráva men
iiny přijata nebyla neboť pro ka
ždou t nich po 45 hlanech ode
vtdáno bylo Populinté hlaHovali
při tom a demokraty
Dra dodatky k Koníkové iintavě
Ponlanecká nnřmovna maryland
ké legialatury přijala reHolnce ji
miž žádáni jnoa marylandití zá
atupet v kongrenu aby pracovali
pro přijetí dvou dodatku k npolko
vé ústavě s nich! jeden uď ano
voje že ani kongres ani stát nemá
podporovat! nčjaký úctav anebo
podnik který úplně anebo {áxteoně
nachátf ae pod kontrolou nřkteró
náboženaké aekty Druhým do
datkem ie Žádá aby žádný atát ne
uměl dáti někomu blanovas! právo
pokud není občanem Spoj Státu
Te Vlrflnll
končeno taaedánf zákonodárstva
státního v pondělí a mnoho toho
pro dobro občanstva nevykonáno
Snaha ta docílení poctivých voleb
nesetkala ae ae tnaóným úspěchem
a ta oprava kteráž v zákonu nyněj
iím vykonána nestojí téměř ani ta
řeo Předloha protitrustovní ne
proSla a a podobným osudem setkal
se návrh na svolání konvence ústa
vodárně V posledních hodinách
tasedání přijat tákon ukládající
přísný trest těm kdož by oleomar
gario oo máslo prodávali
Zizraéaý dvkUr
V Brattleboro Vu již od několi
ka týdnu pfisobf tvláitnt doktor
povoláním kovář jménem Bra
dley C Newell Týl neléíl pomoci
vlff ll řn'idlitbm a chf rtf mí po-
hvpk jfbři mtb'd j ft4fflif!
jdfiodqh4 — I 'on htm sliikňitfm
svd pádné prtv i nilfnaj '
íflUfflé Z Vlflb Slříft hřřMMl t
kin iíi #fn ďf t4í ( f4vy o jÍ'
tittkhitit lé#f)f On 4fn upři
mií d"ift4vá I- n l'v# I si vy
svíllitl jk pouhým stisknuiím
roky tnf)! být ílovk ai-lravn
Za kil fé tíiknutl fíky d4 ni pU
titl li
V kotolfift firmy lUift llrď
wr Vik v Western I? nion Junn
lion ti Karirtf ! vtN-nlil v
út#rý n 4 trika g dinu a plameny
roiílřity takou rychlostí fe
térnlř lý távod taoMř jim padl
Ikoda 1151000 přesahující npftso
bena a pít třítenen neb#ipecné p
p4lno Kdyl polár vypuknul
iiiřitnáao byl v hořejším jioschodl
35 mulu a ti všifbní tai hráuiti n
museli odválným skokem s ok mi
přes 20 stop nad teiní s nalétajf
cích při čem! nřkolik Jich dosti
!l n poranéuo a pět tělce jích po
páleno Dva dělníci se pohřešují
a jsou obavy le tuhelnatělé mrtvo
ly jejich v troskách naletěny bu
dou Kouři se prý
Do Perrj Okla doSla ve středu
tpráva z Pawhuski že v leservaci
()age panuje veliká nespokojenost
meii milenci tamními a to náslnd
kem toho an vládní jednatel 1'ree
man roění jejich podporu vyplatit
jim odepřel afi tutéž 1500 plno
krevným Indiánům již vyplatil
Jsou obavy že ku krveprolití do
jde - -
Klevátor uhořel
V Minneapolis tnicen v pondělí
požárem elevator "A No 2" vlast
něný společností Minneapolis Ter
minal Klevator Co a Skoda 1750
000 přesahuiící tím nuftsobena V
a
elevatoru nalétalo se 1075000 ba
ělu pšenice nejlepřl jakkosti a pou
ze nepatrná část téže byla zachrá
něna
Nová v j pravit
na pomoc povstalcům kubánským
vypravena prý býti má v těchto
dnech od břehu floridských Špa
nělským vyslancem otnámeno totiž
v pondělí odboru státnímu že v
Alligator Key Fla připravuje se
výprava kteráž skunry S II Mal
lory a Add na vysoké more vyve
žena býti má a tam na parník
Three Friends přestoupiti tamýšlí
Následkem otnámení tohoto naří
teno celním křižákům aby ta ka
ždou cenu odeplutí výpravy této
překatily
( liti doplatek
Do Chamberlain S
v pondělí delegace row ureeic
SioutS pod vedením náčelníka
White GhoHtheada kteráž odtud
telegrafovala odboru pro indiánské : mm í&kon( lfm niiiQ Iowé té
táležitosti požadavek svůj na 1198 moř4ovité rak odstoupeny a
000 kterýžto obnos prý jim vládou !k(Jjí k dr&ha Burliigton-ki po
dlužen jest Sumu tuto požadují ' „Uven!f l0 ír4va jej( pola(lov&a
Indiáni kmene oncho jakožto á-ne n ony pekce &e j „ poiemky
hradu ta to že mezi ně jednotlivě moc4ovité ft ina5nG mnoI(tvf jich
méně pozemků rozděleno bylo než ltroUU ž%]obs ul0 nyní fa
meti soukmenovce jejich na ostat dÍM) %h majetoické právo ku
nich jednatelnách — Hudoii jsou ň n00 křftm „h -i -!„
toho mínění že olikoIné toto jl
minmym aongresera Povoe juu
bylo a požadují splacení obnosu
onoho ve čtyřech ročních lhůtách
I'rvý v deseti letech
V San Franciscu padal v pondělí
sníh prvý to v posledních deseti
letech leč vánice nepotrvala dlou-1 na indiánských reservacích Ponca
ho a proměnila se v studený déšf Otoe & Osage jakož i ve východní
Posledně padal tam sníh v timě r j části pruhu čerokýtského Škody
1885 a tehdy napadlo ho na několik ( budou inačné neboř prý plame
paloů Í tnačný počet farem aa oběť padl
JllllAsAf M t JS
l il i ' #
n iyi
t pořídili njyl
kívým f labd
tn spol-
proti poifi#bf
fi4ř eáliřoffí
A m i
4ho mílii'
nd Mtari
fOřll SK c
touto v# př'-
"ilSl'ili
npírh př4tkyr4
míflího mfiílky Hufuřďivy V
Ui)í tétn jdnlo o to 1 1
pltlnfei dráhy Ontral Parifl j
jíml "dn(m i hUvnbh podílník ft
Htanřord byl lodpovJdftl Jso'i uwAt-
th i oliřios nti sni m Mtfctftm
vydané dluhopisy v pfospéeh dř4
hy té dlolnt Htanfořd vlastmi
r#lkm Mt'H7 kni(dr4hv té tu
vlál Bpoj Státu tvrdila ! t jk
tusUlosli joho 115217000 na dish
onea sídaoeno liftl it melo i#o
f)ivvUí so til ntiolkovf byl ft!t
jiného náhledu pola lavrk vlá ly
o ImrStíi a ta právo dal obhajobě
kteráž tvrdila le jednotliví polil
nM i) dlnhy dr4hy osobné todpo
vědnými dríáni býti nemohou
Tjhaali misionáře
V MirkleviUe Jnd kátal po
celý minulý mfsío misionář C W
Miťraíg a počfnal si při tom tak
fanaticky le dva válení farmáři
okolí tarnnin i kátani jeno se
tbláxnili Kdvl pak fanatismus
jeho stále vfu a více se ntupAoval
více obětí jeítě vyžádati ni hrotil
sešlo se v pondělí několik občanů
tamních a to krátké úřadě otná-
mili panu misionáři aby co nej
rychleji % města se odklidil které
hožto pokynu také bezodkladně
uposlechnuto
Hezká cli j ba
objevena byla v pondělí v kon
strukci monitoru "Ajax" kterýž
nákladem víoe jak jednoho milionu
r 1874 vystaven byl a na jehož
opravu roku loňského hetkých pár
tisícovek vynaloženo Shledáno to
tiž že prostera kterouž te skladi
ště střeliva střely k dělům vytaho
vány býti mají měří pouhých osm
palců kdežto střely jichž děla ta
zapotřebí mají 16 palců v průměru
měří Oprava 'nedopatření' tohoto
vyžadovati bude dalšího nákladu
♦ 20000
Čistá správa okresni
musela býti v Kay Co Okla Vel
ká porota vznesla tam totiž počát
kem týdne obžaloby proti všem
okresním komisařům a listovnímu a
sice obviněni jsou i opilství a ze
zpronevěry povinnostem úřadním
ii tisíce akrů pozemků
jedná se v žalobě kteráž v úterý
návl&dnf m spolkovým v DesMoines
la proti dráze Chicago Burling
ton A Quinty a 800 jiným spolu
obžalovaným zadána byla Roku
1850 darovala totiž vláda spolková
stÁtn lowň vlafthnv linhn AflnvanÁ
AI
D Př'bylaiHekce d(J vtJilenosti šesti mil od
j tratí železničních k jichž stavbě
I by pozemky ty co podpora dány
' hvlv iiřňil tím nik nřiíat knnirrn
' navr4cen0 bylo a yybraje li se bude
j # dráhám též DOtemkv
močálovité ni přivlastnivším
f m - i 4
po
dobně takročeno
1'rérijni požáry
řádily dle tpráVy 3 břwt t Perry
Okla došlé po celý minulý týden
l'tMl t i nit Tms
Hiát 7i řhyslá s ki dMoJné
fisUvé 50 řoííhico svého přípojsnf
i k I'ftii anvro4rnrt:kt h státi
I4'ný41( také ttspořá liti vlkolion
výtvn n ntl by tobrit bohatá
fáiřiih Podrat k iip'f4Í4nf
výstavy d4o obchodnickým klním
Dll n jhol vytv4f olbý
v4ň dro úfuiř schŮi ddeá-
t ktfél siěatriiti i4ťipc)i
víf! distriktů okř a mt ja
kol i ribrhodhfrb Spolkl VO St4tU
Výstava potrvá msleft Tia
junt státem píířodou bohatl bffiy
ným a i jeho průmysl dotnal ve
likého rotvojo V obrovské hado
vé budou vystaveny růmé pro-
aa t ta a it _i
dukty Jírou kal lá ( ást stáKi sa
mftle ohlabil Z jilnl ěátl bu
dou vystaveny hlavně rýle cukr
bavlna vlna obili ať) tápadní
jihot4padní: lula mramor koatin
leleto a vlna t neverotápa dní
4dra uhlí obilí a četné růmé mi
nr4ly a želeto a sever a východ
vystaví: ovoce různé druhy dřev
leleio a mnohé produkty dolů far
my plantáží a továren "('ommer
tial Club" v Daths vykonal již
toačnou část předchotí práce aby
zdar výstavy byl tajistřn Se želet
nicemi budou ujwdnány podmínky
laciné dopravy tak aby statisícům
navštěvovaťdů t blízka i dáli byla
poskytnuta příležitost osobně se
přesvědčili o přírodním bohatství
Texasu
Jiorý pretrede% proti souchotinám
ateptolin zvaný a vynalezený do
ktorem Cyrem Kdsonem v New
Yorku jest nyní v Pittsburgu po
drobován zkoušce jejíž průběh
jest zvláště kruhy lékařskými sle
dován s největšfm napnutím Dvě
souchotinářky paní Marie Patter
sonová a mladá dívka Marie Mead
ova jež obě prohlášeny za nezhoji
telné jsou nyní ošetřovány s po
užitím aseptolinu a za pět dnů
spozorováno v jejich stavu tak
překvapující zlepšení že lékaři
doufají že alespoň u jedné z ne
mocných docílí úplného uzdravení
Obě nemocné jež do té doby skoro
žádné potravy požiti nemohly jedí
nyní pravidelně a s dobrou chutí a
paní Pattersonová může i lože své
opustit a po pokoji se procházet
Lékaři nemocnice Lichtner Leck
a Wright použijí prostředku kte
rýmž hned na počátku docílili vý
sledků tak uspokojivých také u
jiných nemocných
Zásoba obili
Odborný hospodářský ČMopis
"Orango Judd Partner" jehožto
zprávy o stavu úrody í o zásobách
obilin všeobecně jsou uznávány
odhaduje v posledním svém čísle
že dosud nalézá se v rukou farmerů
1350000fC bušlů obilí neboli
293 procent veškeré úrody loňské
Nejmenší zásoby jsou v rukou far
merů californských méně totiž než
2000000 buši Korný prodáno
dosud málo a spotřeba domácí byla
menší než očekáváno tak že záso
by na farmách jsou většími než
kdy jindy 10(11000000 bnšlŮ o
200000000 buslů více než v roce
největSl úrody r 1889 Totéž co
o korně platí i o ovsu neboť téhož
dosud plných 46 procent celé úro
dy neboli 415000000 bušlů nalé
zá se v rukou farmerů — Co týče
se stavu osení tož povšechný stav
od 8 prosince valně se tlepňil a
jedinkou výminkou údolí ohio
tkého Telký požár
V Johnstown Pa tniueny ve
středa po 9 hodině večerní polá
rem tři čtverce obchodních budov
Čímž ikoda $250000 přesahující
npůsobena Teprvé po 2 hodině
noční podařil ae plameny Uk da-
i
v
i
i
0