Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1896, Weekly Edtions, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l i # -é"
POKROK ZÁPADU
%4T
V kel-U 4ri! ir m lt tr i tM4m m vlek 'nám Je --f f(Mt
el íi 1 1 'il inn i i (i4 14 ir (miř 4 ťřh h !4 k f (i4 )
!not VfdUřl fc lom1 břrkntff alt-ll 4'h'4
M'l lí'n M ť t Hr K 1 k l--m ( Ml f i 'tu ift ~WfMni ef fff M řf f ť4'ň(
Jar t "( k I lrv4 ♦ 4e icM e-l jm4 m "rH iK 'UMh' '4 te4 fatfft
Jwtwre fl-n a jwta llml ! VmliMt ) n 4fttH l?ml -4)' ol-tlllmt SuJifkoeaVjlIíM
t ! -( limt fn4 t i" f' ií ff lfrln "pnu lmI 4'
MM"' ipíMI )' ►" fcl'rff nl'!! l Jm m e Mt t a l lft# M eetkeia)
dtr-t eíiim mi d k ti
4 fc! ) dťnt #í nl jal ti ddttf "Mi( tvymM 'M
tU4M MM-tkr bki rVfw ? MU fl (!( r ki" j(4v4'9 J"I )!!
Mil M by H"1"''' "I "" '"Mt"K XlMtit ' íhlf l t JsklmkoHvI edVa-R
M# 4 kIl (! i iot i m-i f rVmeMv J'a4n i# 7 i k antep!- ttrottsi
Ml H kMM mM ť Mf (4tH(Mli -4 pl sopti"
% Inhft en4hl l i - m I" "? il B h' ii ♦ Iik' M ft-'t )r
f'tř # řir'- f p'rnj nt i nt:in lott tm (1m titM
IM 4t(tK ixMnthi fMt!ftř k- řf lrM rft-f ((' ki lili Mf Mf
Hftm Htn') Ht tf f k t4' !! tř'l i(ll řHiti f H Bííli ( fí'-l'M ťf'ttlj
0 ljftf?1 Iv
V boffjlhn íjruhnwniit KMl4ímt kiIiM ii
xbotnveny to nrJfikIl"íjl rti?iiyml fťfiwřliilkjr
8VHŠKK tnlil f it nlwnhti
Jící hlavni pramjlí I fíff lr
) Knptiltůn 'i-t rTin rpKliit
plocboa do Holku lak ! ulo
cht m rtikm lvH Jednu r
tliia
Vyolirí-n{ íi-diejíi uk ia
)l Tlillhll rHni ftrníi' kti'
rii n prvtii pohltl uiiinl k2
dřmn KiiáMirnltl (iUIIvmIiimI
noil Ji ho JrdfKiduchiMit kicri
8lrJ optf n J-t nnioumiovrI Jí-IiIcii luk
t( ní m u irvllfli1 tnvl'1 ikíuIihu noli
J't (+!eul rtroje co iiJdikuiiii!i-5:
Tto rtrtijo iippfixlivíme komukfiilřk iý'l
punm jen liniím ixIWtiiIcImiii rtnrjiil I novým
l'ro(o ucudívíiim trna Jinou 01Í tnkiV'ti r
kterť jrut J!i íahrnulo přirilptiitni na rokrnk
Zápíilo Kniliimm Ami rli koii tt mtlifm Kltoj
"l-OKKOK ZXl'AI)t " - lAKledujírl r ny
nlchijk ři řřtio }l jih dilY nt tídennik l'o
krok Západu KiiIUothov Aui rl( kou 7lirnuU:
Ptrol Pukrok Záptila S S 3Iaul!k]r po kaMá
Ti-ulI i-tmj í 4 t Dupliky po kulili Mrmf 1
umUlíním vyobrazeni
Tcutťí ítrnj t 3 ledním 11 11 1 í ki tn na kiiZtlé lranř
Vhtrhny Ijrto #trojn Jn lé rouUiy a
pouze a Jifllní Jen poíi l Itipllkft
KaJdf štrtj "VJrroJr Západu" opatřm jut frkyn
Kuidaleiblo rtrojfi mi l-(bny poth tne
ntp a vire ejdnkoiialejlllio druhu welovA trvanlivé a anHiuenllfi prai-ujlcl
JINÉ STROJE!
Jellkcl ní kUiH wiWrHl lé dáfajl k vfill Ui I pri-ilnont I fnřjíirn řl roj £1111 Jnkú jiné íuaoplry poaky
tuji imlím i! Iřm vyhořll a luliílnn' TÍIni
zdolronale233r Gtxoj SingrcirCLTT
cpKlf-tif roriiří iimnui-nwivarl j-lilcii I namol innm narl íki-m a xdokoiiulnnml pfirtrojl Ul
lko řlrrV "l'nkrok Západu" xa iiálnliijlri v-liiil levní renyi
( íh h 3 Miilíky f Čís 4 s r šupl $17 ('As 5 hG íupl $1S
V líto rene liniulo Jo nvl m tóí jll pft-dplntnl a l'okrnk Západu Knihovnu Ann-iirkou
K U: in to t rojů ni tvké národy m-niáuir
Neprodáváme šicí stroje
k v&ll vdílku an'edrmr v nl h obrhiMl W niin
pFllelltoat imllin odhí rai ltm iiti)'ll dokonulrlo fi
dobr atroj vbiji 1 15 i ni&fc btl nrduvi' Hv f i
alrnj ra měně n 1 lovkl ti erny V tom vink
jrdnodiJ' lítroj ktc lioťl prtHlátá au Hv
vodí vuíární vlie aei -vil dolarů Vlak at
vydř litl 10 dolnri ix b vire na kaldím prxtanérn
ptrfloBaiil JidimU-K ku H jiKiu radí k'!)l nilh)ilnu Jeden rtroi ra ijilen a mu! na kuldím vydělali
I1S Tento jvojl vdMek my nl m ímieli' m na'tHm a jaonre prortltdniky niexl nlni to
árnou a pklujlre atrojn ta fim ti'árnlli-a tdělku mMem flnltl tak aa cena menll nel polo
vlfil Z loboaeraá kuldf Ir nejmu to ladná
JEV lai ínř jll nlirl mule ae ph nfdcll te Jmu
ale levnljU neira polnvlřnl min pon jen proto
t Kdo by anad o lom tboval -hft nějakou
~ aru'enl
JtrUktr Moto Ilottt potiliíá vám Jeden ae
dříve mtl atmje Iiomrllc a HinKr eauáti a vlaatalbo pornául h rktil-netl atroj rokrok e
' 4" aa MjdokoaaieJ II áumjti jdnodul —
MnJ "-okmk ' 4 Mr tjto J"8
l dJI'IiIio roator'álo i-lnint íiiriy
f ll'NEK JKt ncJnotíJUlio w-JJc
rioiluAAÍho K-Hť iil tkk ron HHinoii
Tlékii'1 (1t% íldli n do ílunku H
Míjí re iouiym xiiUtinutim kunri
lilie jint řliim k uTlt'6'ii
Jkékolr rTlíftnl p7ornotl tnU do
vtjo4n!ui Iluuiidla Vttiec t ktldém ohlecki
n n
yMitfia
n'rum' a I dloulifm upnwtfd f 24(0
dluiihm nproirl juk Tlilftl na rfU
f J3m
a Jidntm niiriotM
U-bol dokonalého ih'Umi Itoxdf] T p-ně {lul
i unqtickým mixmUm k tacÁAin( 1 nim
pFixtrojc Juko olirulxitáky suwi!váky altřrák)
pouze a ji-Ulni Jde Jert to abychom porkytl'
ilio trojn xa reim tovární Kdo vl I" obycVJn
by hoin my mobil mg npalFHl právě tak dohrj
m - jcoa lidní IjiJihhiI a dá ae to vio vynvřtllt ur cl
- Tiii ra bibtá neb fo— M tia aplátky n'lij p&
řnot vydrlojo atátnlho ilnat'e kUr cbr
arojii rhn-ll ale i4jk4 prodat mnal vydífovai
láry { n'j u (o rnitd rtrrije IpatnljM a Plt(lTi)
lo atroje tok dokonali a dobrá jak lae J abotorlt
Ir a prvtil raky aa renu tovární
po hýbnout toho uporortlujeme na ve uv den4
atrojft Pokrok Západu" ve avl domárnoMi a a'
POKROK Z Ar AD U OMjUU yKQ
00 MSICHJOPkiOVATfLIL
imttinu1 Neb Vílnk rmlikon
♦n tulii Jm ňltt(ffi j Jmf Hh-
it #třii n&hlnti imrtf manlol'
k nmtku narnl átolnjuh rlltutt I
fiidi! J nij4iarl( hnch 14 tokh
(4r 1'mflaulf tll telml krl
lUklm oaUfní jiti rán to
j%tn Itňliřkti Mtn4 k-
Vf ko ffiřítí ? pmt)hné okol
fi'itl I rml tU řtljrl JjHIIÍ
♦ilk4 !jr kI'i byl ňl aI#fi řft
lot ontAvnf po minrtlých ti
ňřřKÍaVfh U f naliji 19 přiO
mfioil lituloti moc I fiřiapít v níi
l( jfntinmn nJikoti mliřko
alf roíhrxlll jm 0 fnílo'lfjř ffo
6IÍ Jk n4l#ritij: I'o i Ulllch
firnic: J Madliíek L Dohnal
Jo- lifftfiii t V He]k K V-
nřk I Al4mk V Volhnl
Aftna Híígro J Mrei V Och
M Veverka J KUnAckf Jonef
Kontiaia J Vor4ček Jik Kom
ta t) riáónlk Vo) lloáek Ar
Krhe] F rrk I'u li tiuMu pii
V KUnecký J lur F Kolouiik
liMt K Malfn Ani Zigmund
l'o I qíq plenice: F B Kofiek
J Hmclfk Voj farVH et J P
iek M 1'ailerks V 1'aiderks
Voj Farko ml V4 Farkou V
Catlek V Křfl ml F KMI at V
Zuli na J Nelb41ek J Cech J
Skolil Joa John I l!ern I Hrdý
M Farko J ISenda V Fecka I
Fecka Jon Fritc V Moll V Ho
loun Fo 'i baSKch kukuřice: J
Mbal Jan líouda J Sk41a V
Bouda M Nofotný M John Jan
Drobný ml Po 2 bušlích žita: J
Loula II Krbel Fo 1 buili Jiu:
A (Iron J Macb Jo Drobný —
Itrnáo Klíma 2 bu píenice a 2 ba
kukuřice Václav Klůna 1} bo pS
a 1 b bramboru F Benda 100 lb
mouky a 20 lb mana V KřikaS 7
buňlo kukuřice a 10 lb masa M
Voráček 3 bu kukuřice T Vode
hnal 1 bu pň a 1 bu kuk Voj
Hulinitký 2 b p5 a 2 b ovsa Jon
Klát 2 b pí a 1 b kuk Voj Hu
linttký 2 b pí a 2 ovna F Kousek
1 b kuk Mary Htret i b žiu M
Vávra b pš a i b žita J Stup
ka i b žita Jan Koupal 2 páry
fttřevícfi F J Dvořák mlčeného
iboíl v ceně #103 Iltnry Lynch
60o Fr Zabloudil 50c F KokeS
50o tri A Princ 15c Jon Turek
50c Ant Koupal 1100 Voj Lu
keS 2 b ovna F Kosmata 1120
K Černík 125
NemyHleli jfme podati iprávy
jiHtých příčin veřejně poněvadž
ale teď jmne byli přinuceni k jiné'
mu náhledu činím tak a! teď a cá
roveft se přiznáváme že maže býti
učiněna chyba tu i tam proto že
ecznamv bvlv drženy tužkou a teď
tr w m w
jnou již valně otřeny Kdokoliv by
neznal chybu nechť to lankavě
Hdělí nižepHaným a vfie bude ave
deno do pořádku Viicbni miio
dárci nechť přijmou nejvřeleji!
díky Ijnác Klíma
Karel Černík
Josef Beran
Abie Neb CtAni re(1akc P Z:
Při roařkarnl tábavě v Abie někte
ří neomylní odchovanci neomylné
ho paftlýře málem by byli okunili
karabáě který p Uřídil chová pro
ochlazení Keomylné krve Po uzře
ní tohoto neomylného práva ukrotí i
odchovanci na ovčicky a zábava ni
čím vlce neruňená potrvala ai do
rána Mezi maSkarami nejlépe vy
jímala ne bohyně avobody která!
praporem hrozila těm neomylným
kteří pravé svobody jeStě nepo
znali Mezi Jinými maikararai In
diáné nejHpíSe potomci kmene Ha-
rona a Ápacbfl pak Turek který
by ni byl lepňím počínáním docela
nezadal Též ne objevil biskup Ba
kunin a avěte žanni jakmile spatřil
naíeho arcibiskupa ae atada líelzw
buba bned se k nemu družil a na
uznání stejného důstojenství po
dali si ruce Na konec sluší po
dolknouti ! naii hudebníci kteří
uprvé oedloabý cas %% cvičí Unce
ehtivé ribrsri(vo Uhodnými trnky
při dobré nálad! ndrlovali jejich
vyprahlá hrdla rod mkovanýrnl
nosy idatnl m lalívala o cul p
Uřídil jíl nfclIílA s4 posural Na
lan 'Vi{sťof4ft( psnonky" i-lejif
kn#i p Koutek uchystal fm oe
£k4m tak nllenhtiU káiinf inn
al vlasy vstávaly ťprotřel po
wlnosti pustil se do pMtmnnýrb
tak f# byli nuceni jsj ukřiťiol
přinutit by pokrajoval v pohoiW
stl Alenin naplat bojovná krev
il vtkypfita proto se mtisdo v
(tUilmni pokračovat! Mftlf umat
milý čtenáři I to bylo horké
kdyl na konec p K ftomoht e po-
modlitl ani l'zdr4vas královno"
l ř torna In to na£al asi p&l
tuctukřáu a přece nedodelal My
dlím le ti jich] se lo týká vezmou
si toto na vřdoml a uznají íe snal
bv ten beltebubaký biskup spise
někdy pověděl slovo pravdy nel
nát ctihodný kaprál
Ivritigř
Uwoln Neb Ctěná redakce! Po
čátkem měsíce února z mi tel od ná
stařičký pan Hitch Pravil manželce
le jde do kostela vsak více se ne
vrátil Zprvu si myslelo že odjf-l
ku své první polovicí která se iia
léá v Německu a cítí se snad opu
stěnou a proto manželka jeho odjela
k irTovi do Hl Louis Na toho si
také v r po mři pan Kitche a zajel ai
tam také kdež svou manželkou se
shledal a nyní do Lincoln se navrá
tili Vsak hocha syna ani Kitch
ové který jest souchotěmi sttžen a
a práce neschopný někde zapoměli
Vítáme pana a psní Ilitcbovou zpět
do Lincoln a přejeme jim mnoho
zdaru — jeilli ai ho sarni nezkazili
V óctě Zpravodaj
Kavčíma Neb Ct redakce! My
měli loňského roku úrodu malou a k
tomu je vše laciné Pšenice sypala
od 7 do 14 builft oves od 15 do 25
žito 12 až 22 kukuřice až do 25 bu
S1& po akru Sena bylo máto jen na
nížinách Přišlo sice několik krá
snych desCĎ jen že přišly vždy po
zdě když to vždy již schlo Ceny
jsou zde následující: Pšenice 50c
oves 11 až 12 c kukuřice 14 až 16c
žito 25c brambory 35o máslo 8ct
libra vejce 8c tucet seno $4 tuna
prasata 13 až $4 sto liber Z podzi
ma jsme měli doti tuhou zimu od
20 listopadu až do vánoo ležel sníh
a při tom mrzlo jako v lednu Pak
sníh sešel a od té doby jest krásně
někdy trochu popráší a zas je pěkně
Ozi inf obilí si stojí pěkně Takové
počasí ukazuje špatnou budoucnost
Dne 7 února zemřel zde krajan V
Vokoun po dlouhé nemoci a byl
pohřben dne 9 února na katolickém
hřbitově Pohřeb byl kiásný že
málokdy jsem viděl aby se tolik lid
štva sešlo Ilivennská kapela pana
Boháče účinkovala z ocbotyp Sebls
manželkou a jedna neznámá zapěli
krásnou píseň smuteční za kal spo
lek který ee pohřbu zúčastnil měl
řeč pao Josef Křlha Bylovídčti že
všichni měli starého rádi Zesnulý
byl 75 roka starý a rozen byl z Lo
siny od Plzně Přál bych si aby
odběratelé více do naáebo ctěného
listu dopisovali abychom zvěděli
jak se kde daří Birt Najberk
P lani Neb Ctěná redakce! Jaro
ae nám blíží opět a opět máme oba
vu jak to bude dopadat Posud ne
byl žádný sníb tak že jest země dost
vyschlá a vítr oanáší zem do úpadfl
kde ji není potřeba Právě je tomu
deset rok A co byla taková zima bez
něhu pak přišly deště a sníh a stu
deno a trvalo to až do polovice čer
vna Tehdy byla úroda na obilí
ale na kukuřici byla povětrnosl ne
příznivá Ono jest již prozatím zla
toho dost ale naše mládež si toho
moc nevšímá což bylo vidět v maso
pustni dní Na Weston jsou čtyry
salony ale muzika byla ve všech a
všady dost lidu po oba dny Každý
a ptá jak že to bude dopadat je"tli
J bude tase sucbý rok Odpověď jest
snadná jeltl hM nel tf M4me
teď of tlnn lictitt n kdyl nehtu!
ňrydatedy budou kafdý den llohá1!
al naplní své rněr a nm rbyds ]n
HU VI4 la by ml (hranit chudý
lid aby ti moJněJ4f ním tak UpslnA
nenakládali i o poslední kr4vti Jej
nsoloupili Bylo nikolik takových
připi li v mém okolí Is rentýř zů
stal práy Inýma rukama Kam
m4 nyní obrátit? Do měata kde Jost
jíl lidu takřka vlo ne! doat? Přiklá
dám tél výstřižek l novin i Čech v
kterlm pll o ífiatku Van lerhiltové
Přífm vás co to Jest za nesmysl?
Mní být le by měla nevěsta tako
vé jíněni? Já to mám ta lei
Josef Kastl
Fotu ředí Časopisy České neztají
o Americe psáti Jiného nel nesmysly
O skutečných poměrech zdejších se
necblí vbbeo poučovat a překládají
Jen svým čtenářům nesmyslné tmy
šlenky co bernou minci a skutečnou
pravdo O tom jsme ul bezpočtu
krátě zmínku učinili
Nooé ohromné milfony vvijl býti
vynaloženy na opravu pušek armád
evropských Z několika stran vedou
se dAktzy že soustava pušek malého
kalibru se neoivědčuje Kule malé
ho kalibru nezabíjejí a nezranují do
statečně vyjma že zaiáhly hlavu
nebo pronikly střeva Ve válce
japonsko-čínské poraněni Číňané
opět prý vstávali a vůbec byl počet
zabitých a raněsých poměrně malý
V Magdeburce v Německu byl po
praven voják a když na patnáct kro
kA bylo do něho vypáleno malým
kalibrem vzchopil se tae ačkoliv
všechny rány zasáhly jeho tělo Pod
důstojník střelil bo do hlavy a ješté
byl živ Teprve když mu prostřelil
hlavu od ucha klesl mrtev Podob
ných zkušeností nabyli prý Angliča
né na ukončené právě výpravě v
Citralu Přiváděni byli zajatci kteří
dvakrát a třikrát byli prostřeleni
aniž cftili nějaké nepříjemnosti a bez
obtíží konali cesty na 10-12 kilo
metrů Na otázky jim činěné proč
tak málo jich ostává ležet na bojišti
odpovídali jednomyslně že jen ten
ostává na bojišti který utrpěl ránu
do hlavy do břicha ne do kolena
Jinak prý jim anglické kuličky neva
dí Angličané měli pušky kalibu 03
Citralci byli ozbrojeni puškami 045
a každá jejich rána která zasáhla
způ-tobila buď smrť nebo zranění V
Citralu zastřelili Angličané výzvě
dače když však mu sejmuli pouta
vykosil a utekl ačkoliv měl 3 kule
v těle Na Kubé mají Španěló pušky
malého kalibru a povstalci byvže
zranění obyčejně bojují dále Pov
sulci mají pušky velkého kalibru
a žádný Spaněl kterého povstalecká
kule zasáhla již nevstává Dle toho
se soudí že sta milionu vydána byla
na malj kalibr zbytečně Při tom
padá i to na váhu že v Evropě jedině
Rusko podrželo si pušky velkého
kalibru poněvadž nebylo přesvědče
no o prospěšnosti tm lého kalibru
Tím stává se Rusko i vojensky znač
ně silnějším a jmenovitě Německo
ctí se ohroženým
Laciné iOhodU Jak pohodlní Jeat vM
ie kdykoliv etane ae případ i- dítky vaen sáhla
v noc! napadeny Jaoo křápem mále po rooe
lák v Allen a Lang Balaema t Bpolebaít ae aa
to matky le krop vylWl Solná eiety a ne
Ikodny— 3o 0o a $1 láhev vaeoh lákárntkl
Vóóný žzLcl
Není díla kteréž by v romanopisec
tví tak jKMitalo všechny vrstvy čtenářů
Jako "Věčný iid" Jest to román
světoznámý který každý čte Be zalí
bením Toto velké dílo čítající 1228
atran jest nyní k dostání úplné za Je
diný dolar Sešit na ukázku pošle ae
ochotné zdarma každému kdo ofi
pnjádá pod adresou
Knihvmut A m Orrufhn Nb
— Předplácejte svy"m přát4í
Ům Hospodář do Čwh ponyft