Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1896, Weekly Edtions, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HOKHOK ZÁPADU
4
'I
1
1
í
' ř
4%
pfotá fili7 prii1 rnlnlr 1 1
Kdyl v riviero nesenu n ř ř-in
#i t£ jtt f Akořt podám rtčjtkt
iředloh tnM t i inatuenati rfo
aké níi V kMťrri ol4nf p'd
4 dnet I ví iif fůmfi b ř"I
oh atlik #ot }! n t 'I!!! !
d přílnvití U lofil ktMý r
tupc# li li rn 4 ravo Ino Uiivy lo
il podati Jakoukoli? přrdlohu &
sona který by M fřMřif uznávnl
íceli }írili Jt (mt vtk Vtk
ieh kfnhíirffh" mmbb #f rop
lých Tm mnhoti j(ihtt'
tapcl Mi pod&vttl poM iřilrp
ďotaty právo WdiUvy rn
n vláh která! mm t bohy rih
ákony Upravuj ntvzlcij f)#
lovnim k f 4 m a achválnnl
Mklád 8 navrírými pak '
y někdy ifj( I padá 4 h tib f i
irh iřcabí anahy '( iimynty
ládní t a nimy pojt n J)f trváni
'rolo rná iřlř)l jtkékoliv předlo
? 4kor nif A tk vnýcft konatt
ačnlch h řf' kf( h ti
četa Jiný !iÍ n i" Proto liU jt
di# )wori)hiÍn{ni bávrb l
ý ? parlamentu j jj: t i k#m liy jfi
Ity bjrlf f jutnl i mrftjli I jřlroi
jřilh'i 'li' iltibftkt l"
ifiglirkt ktrril rovna! koro
plné Vlili tun imrli
jn f'foto uirili jiff i4jnj liu
poJiťuké Ařji'ii MitMmjf ockrt
y ohupril
Jetliir arlarnnt ili4!l nivrii
o tine-li ll íik"iit) )U
Hijl velmi tbnubiié ( 4-k ro
Opo14ř#ké lájmy itn Kiljl fiťl
ftl druhým rokem fijtly u iuť v
ioj e? roké opatřviif odibri& jo
ftiloto roloictvn naie ibrtjd v ii
#tf ueboC iničtfil irh 6 onřcli v
[jojeof umecínirn {Mtrby dorni
I mřlo xa tiáxieiifk veliíé klfnult
n mut i dubytki A hce odbyt
41 o pevnin£ nt'b)l tnacuým v w
ovnáol tiailm trhem doNavadnfm
Anglii Tak ku Mxlaia minulé
O roka vyvel jsme do Arglie
84258 kut& hovčsfho dobytka v
enč I26627C0O a 414614 kaitA
kopového dobytka v ct-ně $2929
00 Obnářťl tedy vfvot nW ukoro
30000000 bhí 4 j rocenta v?Skeré
o caáeho z4mořHkébo obchodu
Když bychom nyní ztratili mřli
ikó trh tento mimo ttraty trbft
státních jež udála e hned po pMjetl
lynójžího "blahodárného" řakona
líního inuHily by ovšem jeřtft val
íjií měrou kletsoouti ceny dobytka
'ynl již na velice nízkém Mtupni m
laletajfcf Muniliť by h tou mArou
oimnožit' přebytky tLtob naiicb
ež již nyní Dánledkem pSnobejí
spomeoutých příčin jnoi hojné a
lospéh bychom ke H'upni na kte
émž by e chov dobytka ua farmách
-yplAcel právě tak Řpattjé jako
ráv5 minulých letech vymlácelo ve
ístován( obili-)
Zdali k tom i akutečnč dojde jext
ivaem linou otdtkou vttrn
)ředloham jež kabinet anglický v
larlamenfa navrhujn dostává tte
chválení a také s každé a nich re
iní roiciítteratvo otázku avúho trva
lí Návrh který minÍHert vo po
lálo Jet odchylkou ni tradicionelnt
johtiky kterou Anglicko po padenát
oku sledovalo Jmouc zemí prfimy
ilnoa v řadě první pečoval i vždy
jlavně o zájmy prurnynlu a délni
:tva a Jelikož tarmemvo domácí
lemohlo nikdy vypěittovati dostatek
K)trivin a řat muela s jiných zemi
přivážena býti nechtěla uvalováním
la na tyto delnictvu je tdraiovali
le v parlamentu návrh ten narazí na
labý odpor jft ji-to a g latine uku
tecní dluíno tfprvM vyt kati
1 Pro nit mi vik návrh te to i
kdyby neu-katecnil velmi hlubo
ké a dftkldiié po-icení Předně
můžeme t něho neznali že lichými
byly víffhoy ly dekiamac) anliby
Jemokratické že za to když trhy
a?4 otevřem výrobkflm 4raoř!kým
uni aioofiké aa obleda brátí
!
bii bul rit vvi ti4l I li ' I j 1 my ol
jinfi li Víc kupoviil lei !rm bii mi
oni ll ku potil i ! od ni} h kfyl
my fi ItMMm# j řl4kf i e!řtl
Iřífiky" přijlori r4ři Jiní fmt llm
lJ pAoUm třlc I mokřatlrkf
k'ii ri-lnf -'lj'f rnlnnlýřrt fcfifi
gtftn he otÍ#ff V 0'ltrřio4n(
oelirarif cM lk dtfek" jk l(
ífffti '!-riťfc r t ir W 4 i tninntt proti
d-fifk# volby p"h }'! Niřn-
n Jf m vík#r4 ofhřn Jk ťy #
byl dílo dl pl iif řřif U řk4vtl
4ik přřrw byl ňn imltn d-
ffi"iiřiiii kí pnfítiky fiflw f Jim n
mm li a fnnM přeďu4'y elo ir#
tin M Vflllý poAet ft f ir-tnf pod mí'
ři potřebná í břny Nl#dk #obo
it ! pMfrM vřobkU ani(li( kib
do Mpoj#nfi h iffi'4 ni újmu
přftmyln uait-bo pr4 lk jko
přivi výrobků rtmrkftb a fřin-
iouMkťh ak 4nebny ly lem
nepotkytly n4m iív4]fH v{ho
lilnýfb rt'pk hbdí n44 vi ! co
rtio!u4 nejvíc ikrx ovaíí
7% dřiib inilí mlbmii tu
pr4i IfK-tn i) hot niruítfk řin
tiýcH lem)krly proti rípnrit
kt-f4J bU í4tí )( mu H hrany
rlnl i rrcipr-H ity d iuti!l Jm#
Fmncii i Nífiti-rko k zrníení 4povř
dí přUoiu rna4 amerit kho a ronil-
řili tak valdod trefou thj u% ri
manili jm pbxiiny v rAinýrh
lerntrh ťlo bylo ti 41 rbrutf Mě
rou mohli jm (oulKi proti Jiným
pr4í tovi inrou jako pouMvajl oni
jl (roii nim K lyl jme ale tbrari
tuto zabod'li do lila vytavtli jme
m lim útokům jiuýi b iifmajíc tíj%
ké obrany
Jet li Že f tobolo ťserpati budeme
nauóení že tneiinárodní utvky ne'í-
dielákou bratmkou nýbrž Že tu
panuje pravidlo: "K Jo koho ten a
toho" že řízeny jou Hobertvlm
každý národ hl-dt pro m be urvali co
možno nejvíce a povede li nái to k
tomu přeměJcerif že ná vlatb(
pronpécb nutí náH jednali po přikla
du jiných a buJnneIí tdio íctřiti
pak Ukbylo nauófní kteréhož ne nám
dostane marným
— Jak Jíme již minule oznámili
jmenoval mayor Iiroatch doaadní
ho kontraktora na odvážení odpad
ku McDonal la kterýž na odvážení
odpadkA a rnrch kontrakt na dalAtch
10 roku má městským antouékem
zla víak schválení rady měriťké
donáhne jest jinou věcí Jedeii z
článku měkkého charteru naAebo
ustanovuje totiž e žádný z úřaduí
ktt Hni zhzentfl městských jakéhoko
liv úcawienutví v kontraktech mřet
akých mtti nemf tak že McDonald
chce li antouikem ne utáti mun- bj
ne donavndoího kínnktu nvého
vzdáli což vňak notva aa uSíní nebcť
ten vynáíí mu deetkráte více nei
by na chytáni a topení pnu dontati
mohl byf by třebai i při tom právě
tak Šikovným jako předchůdce jeho
Spourl byl — Přátelé jeho ovSem
tvrdí že článek dotyčný na Mc
Donabla vztahován býti nemůže a
uvádí že prý by hlavné na to hledě
no býti miloto ty jiuenovánlm jeho
hezkých pár ivutQ měnili oSetřeno
býti mohlo
— A zane o jedurho zřízence
měntnkého budeme mili více V
ponlfdnfm zaifdání rady mětnké
oprávněn byl toiiž pokladník mnt
aký ku zaměntnávánl zvláštního zří
leuce ku kolektování dlužných diní
0)bních a plaUrn $75 !fm vink
vyhražením že ty zamřntnáváu
býti nmi pouze po tak dlooho dokud
jím při nejmeriifm $1500 mřatčnp
kolektováuo bude
flofklřaa Arnfa Salvě
nelliMiif niaisf na ifřezánf fxlřcninv bo
leli třcty rt rozpuknne rure kuří
oaa nej ryrazcnuv a jmiň Tylwl zla
tou žílu aneb peníze nepřijmou Jet
zruen i tIplnA uipokolf aneb m p
o(zvr4tí Cena 5Kč krabVka Na pro
aej u OooCnsan Umg Co Omaha Xal
%rti4 'kalika Iffcl t tt Menfrh
vln tirlio weiifiii ll(e Caie Mnftd
floo im p-tfi rulifnf FHťri fuilnla
Ji dtvno t nimi bdff tm fibrofn
f tejtfiffli olf4ili vt liiHvatl p
fU fiejvJlit plítffil fiio nřil
Callfomlf řiifnka !oliifnfi in'dn
nnfluí i IimH a tlUtfrí pAtia frou
btld Mlitfoti rtro'fi ii#bi!nk1
blnlif nn Irmín křenm %liUi
f-křtl lirtiý Men i1vMy jifo llftio
i # ti tnv len it vnlml ttl
4k4 rntitj'r( níi!i povaliv přn
pslutti nuklritilnf nepMlt lichotivými
hlrtf tíiva!í aUvrho 1'nflnnlfe
khitnte VmJ fne Alf AiMtraltí a
Amerikou řorprotfřijírff )( 4
txkotfrlt nkofnotM kdý jíofem
flfal prot bř W xm!řivnitoi proti
vlním před rílimm ll'i i(t!Jlif m n
kterro marni llfítilv tfmirt vlny
v MlontíKo JnH A t rlivlti pluli
lo"T tk tií i i4livu Jáko by byb na
lm tinjtUVm #km rybníku Na
hUvnírn {lb dopravní lw "Nor
foik" řitřfp !i bf(4 vlajka KniMu
MoHlfoii í kruinl pilou m buř lakot
vila v příftavu v Ařfatu kde mJI
bratří Kort+lovtf aklttdriffvl (Mtani
tiid po krltk Mtlvr tnljelít n drti
bou t(nti 4livu i Cureka Zln
tanul Jern řmbfiii tm pudí okfnu
IlumUildC který tíU ne pro ví ef
a prAtnvol ilíeafký ttl vřto4
lfu!iý den 114 to iifiA-fl tntie vbik
iltihjf Arrata and Mad Hlver palMcí
tl pánnm KorbeKiin 1I0 dievabikh')
dintriktn na pily Korbelový Vřdilená
píe 'J tnlt ík pllntavii
Zde ocitnul jenine v utledinku dle
vfklio distriktu v lenlrh kt-rí rok
od roku vli e a vlce mlí wnt %ekeraml a
piUrnl drvoítpň Vrdortomu h v
fikrenu lliitnboldt kaídoroíiií lV)ni
atop dřiví ne vyvee uulhim Um
i akru netknutého pia!en4 Co
víiik prl něm nejvlcerenl jeit Jeho
avřt 'znAmí dřevo nekvojove zvaná
víeotiecní redvrotMl" Jehož Jest tam
kolem -UM) Hkru vedle as ono
Ieni Jedlového a Jlního Jehličnatého a
ani littOon akrů dubu Javoru vavřínů
a jiných stromu leuatých
Málo Jent lidí ětoucfch kteří nikdy
nebyli by ěetlí o obrovnkých nekvojfch
calífornnkých které notva dvacet lidu
oliepne a jež měří v obvodu už na 1)0
atop Zde nalézáme celé praleny těch
to aekvojd byť ne venmřa podobných
obrovnkých rozměru tedy přec Jen
(ktyhodnélio atářl h obdivuhodných
těl Vedle pily pánu Korbelů stoji
pařez mající v průměru '23 at„aknroii
na stopu silnou Kdo by tomu nevě
řil nechť přijde nepodívat jen do nažl
redakce h ponlouírne mu ukázkou ků
ry Vi palcft tlusté uříznuté ze sek voje
majícího 20 stop průměru neb kusem
kůry z obyčejné borovice který jest H
palců silný O obrech těchto k zná
zornění jich stáří se praví že rostli
na svém nynějším místě v době kdy
Abraham táhl do Krypta A skute
čné také jsou několik tisíc let staří
Věky a věky rostli tu ošetřování a
živení dobrotivou matičkou přírodou
na tlejících tělesech dědů a pradědů
svých a zajisté jefitě staletí krášlili
by boky hor kalifornských kdyby ne
bylo ruky lidské která ostří sekery
zaráží do těl jejich zařezává do nich
pily až obři a praskotem kácejí se k
zemi Zde dále chápe se jich ruka
lidská rozřezuje je na menší kusy a
tyto pak sílou parní řetězy stahuje se
stráni dolů na železniční vozy naklá
dá a k dalšímu spracování do pil do
váží Na vyobrazen' protéjSÍ strany
spatřujeme vlaky dráhy pp Korbelů
vezoucí klády z lesů do jejich pily
Ač necítím se k tomu dosti schop
ným yylíčitl půvaby velkolepost a
velebnost takovéhoto obrovského pra
lesa přec o to se pokusím a žádám
laskavého čtenáře by mne do něj do
provázel Pro každý případ vezmeme
ai puAku na ramena kdyby ne nám
nějaký paroháč neb pant her vpletl do
cesty Pěšky se ovsem plahočit nebu
deme neb distance jsou poněkud veli
ké a cbcemeli něco urazili hajdy do
sedla na hřbet opatrné muly která
ponese náa bezpečně po kostrbatých
cestičkách horských přes kořeny a
vývratky Vedou Bice hornatými kra
jinami těmi tci dobré cesty ba mohli
bychom Hel cesty pěkné ale my chce
me viděli prales v jeho kráse nedot
knutý rukou lidskou a proto stranou
od jednotvárné cesty tam kam zvou
náa houité pralesa
Smutný pohled poskytují stráně
kolem osadys niž vyjíždíme Ohořelé
trárnv leží zde zataveny svému osu
du Spousta nadělaná rukou lidskou
Silnější a lepií kmeny upracovány
slabil a méně cenné ponechány svému
osudu hnijící prácbnirícl mechem a
ostružinami n pokrývajíc
V dolinách váli m Itonfá mlha
kteří Hdue člm výí# vyliipujrm l
ohnivý kotoué sluiinfií M!eki ne
nad ri4ítib Tam ď!e h vidi jn
rřldka IhdovltA vine ne ujMá
prášená rt do hoř panekaml nb"ř
lýfnl krnntty pifey pokrytými l'lm
ý čím dli ifoupáf od obydlí
lidkého tím víi lioutfi" ! N
vrcholí hory numaté mf tincevyletujn
hejno malých korrpttf Z dalek4
of4 ne rvofiec tuk blll # vře a
vbe a vn chfflt tut tmM p-né vj(dl
t le n mýtlttu Jndc a tibo
1% rmil ohtěřkiinfťh iiAklvtt na
híbeterb přivázanými Zlatokopové
ve00 fífiy ďi hor Ai Ificnt rvi
řat kfVf tu neUnt 'řftvo uznvlřá
opét jnzdnc dohlííecí k tomu aby
Hdoé rvlíe m neztritilo Na kraji
mýtiny rmtťtvují ku krátkému od
dechu Zde Je patřujern ni vyohra
zení mtein v ntbni obrovských ckvo-
fh #1 hovící f
Jedeme dá!e nzkott nkoo plnou
kořenu vývratků a kameni Opatrné
rvfře dvakráte lUpne tlí mfnté nebeí
pWném dllv nnl plnou nohou #
jtntaví Třeliíi rde opitrnontl aby
některá větev dubu javoru neb vavří
nu nenieiU jede ne ed
ll!ofké neruíené ticho panuje v
leně Ani větfléek ne nehm bi co
nejpíxlívtiíjíího ani ptd'ck nenevrlí
ká 1 'touho a dlouho plemýjlel Junm
o tom proé tak tenkno ve velebném
toru lcu Jaký ohromný to rozdíl proti
nalitu hájům a lénům čenkým Ai
tu náhle přeletěla vypUJená nova
tichým letem ples utěrku a ttnedla v
bnn'é koruně vavřínu Nyní rázem
rozbřesklo ne ml co schází těmto
krámým lenfim aby pobyt v nich byl
příjemným Ptactvo! A skutečně
ani ptáček nezacvrlfká v tto Živé
hrot"p Pone na pokrajích Jest Ži
vot čilým a větvičky hemží ne malými
opelencl na větSích mýtinkách a v
podrostech žijí veliká hejna koroptvi
ale uvnitř ve vysokém lese viděl Jícní
pouze Jediného pematého usedlíka
tetřeva Za to ale zaslechnete časem
pronikavé cvrkání a skytáni velikých
Šedých veverek Jichž jest tu hojnost
Za svítáni neb za Jasné měsíční noci
překvapíte na travnatých porostech
pasoucí se paroháče které tvoří znač
nou část potravy v lesích usedlého
obyvatelstva NemrzLH vás to
slezte dolů s krkolomné stráně a vy
plašíte v chládku při potocích za dne
odpočívající zvěř totiž jestli jl nebu
de hledat Skoro tod nohami vyskočí
stihlouohý jelen když se toho nejmé
ně nadějte ale vyjedeteli a puskou
abyste nějakého skolili jako by do
země se propadli Tak alespoň dělo
se mně a myslím že I jiným lovcům
PřejeJi vám Stěstf uvidíte někde
ve skalinách neb houští divokou koč
ku neb dokonce mohůtného dravce
panthra který vlastně jest "ameri
ckou pumou"' v českých přírodopisech
zván
Tato pěkná hnědá kočka měří od
_8 stop délky a není v pralesích
caliíornských žádnou zvláštností Tak
též medvěd černý v hojnosti nalézal
se v horách pobřežních nyní ale ustu
puje dále do hor před lidmi jej zarpu
tile pronásleduJfcími a než namáhal
by se a jeleny raději pohodlněji chytá
ovce v horách se pasoucí Veliký hněs
dý medvěd zvaný "Caliíornský grizly"
zmizel z bor pobřežních úplně ustou
piv na druhou stranu údolí Sacra
mento do hlavního pásma horského
Sierry Nevady
Již jel jsem značně mil ale dopo
sud nedopřála ml Stésiéni spatřit!
ani Jednoho z větších obyvatelů
lesních a a radostí vítám volnou pro
storu 11 prostřed lesa na úbočí hory
se rozkládající
Vfiak co to?V houfití nedaleko mne
ozval se silný žramot provázený zná
mými zvuky zvířecími na Jichž původ
ce nemohl jsem se hned rozpomenout!
Něco velikého černého mihlo se hou
štím Medvěd — projelo mou hlavou
Hířcsouclse rukou tisknu zbraň při
pravuje e k boji se zuřivou obludou
která každou vteřinou může se proti
mně vyřítili Hustými větvemi něco
černého problédá stéle bručíc Vida
že dobré zvíře pode mnou klidně hlavu
sehnulo a pásti počíná dodal Jsem ai
též kuráže a chvějícím se hlasem zvo
Máto p8t nebo více krav?
Jříillano kupím nl "Bnby" rVnarator joril ne
vám innlall tám Mhria tnloolio rtku Naí pouli
vall 1alí mk netf nonntho nyttcmu H tak Tclk
tlrilit Mlkatrnl Jmi njrnl JMln m Tbodnym obn-r-m
v rolinZnl a kdy! jest tprtvné řisno vyplarl
Vy polh-liujc lakorf acparalnr nktt nrjn i!
~Mriaby" Vlwb vxírkt velkonti Ona J
vib&ru Zallrla nl pni nvj kaiaúof pr- not liwt
The De Lával Separator Co
OdTÍtTl-
CL0I9 ILL
i tkirt
lám "llej holá hej" ) to ef a
nlráoé nkolika neohnou ozvěnou np4
čilf llenkotcht) přilícím puAkil
okunřlku vjlítl e t houští veliká
řerná _ nvli a z t ní hejno křičh í
drolíotlny MuU uleknutu unkočila
itMiiou Hl toi npooil! poloeof
ntlnkl a kuta MftU hluboko do
vzduchu vtvrtvSi v níut dloubnu
díru Avk v bon pádí mnou
nplaSeuý mezek dá'e Polku Jiu
tniuel pu!it alueljnein d-t il nohy do
třmenů a zachytil tělu tyl jem
hrzký fconwk dále lbrn'lm v tom
padne moje oko na pd on4'ené bram
ixity přen tiří tí n put koti v ínc
ke mní mul Zvitavíot a vivřttujt
dobrému fnfifhertt tnojl píh"lu s jeho
('eřfiou svltií Vracímm ne (miIi zjiét
propuUoit zi ktátkf vcházím ph
nfřerbti ntjifhft mládence Jeul nim a
nám bonpodill na vénnanélé Mnchl
Takových iMlenetíie n mýtinách
h rkýcb lenů hojnonf Vystoupněte
tu 11 který t vyhých vrcholků ewm
nejKikrytých a uvidíte na mnoho rnll
po stráních v černé Ipl tvé eů roy
Ifonieiié na malých panekách obydli
tennlch fnulů nimotálň i vétílné
zlatokopů kteří nenaleiU ílntl v
lesklém kovu věnovali ne honelařenI
které přineslo Jim nice ílvobytl ale
trudné Nel člověk zvykne fíctnu
I nenicl a tak I ntaří "'bečlefl
zvykli svému pomfevnietví v leslcř
kalííornnkých Jak hospodaří o iotn
přííté
HLEDÁ SE JÍT
v)' rtálnhn vrlMla
torZn) llaiiat
lito ni )1é Ul 'l pra Qtt nbfntv
hr1í bf 4 Mrl- n Hll O it 1
řiwCtiwM Pl 'n4 iiaa Zmlftm
lamlfi litin - D-p'l ř I íhlIMrl
HvtvkútU nit velí
CTOT~~V ll UoZI J l Vljř r'laloil
V"-VA 7 omri nkroiiZi hnil h v-S S
niliiiitiUh m nlnkn irnksl
tnkfl Inhtkn nirkv nktirky cifotll tirnh
li fťtkrlkn vmlnk-l nťl "kii n rychle
Znlt ne (milou xilncfné t II Iflln$'i
Ijtinirictr Hrom
kíMUfJ lUkhurt Ind
ProHÍřodeL Maré chftfjr pro děti!
800TIIIKO SYRUP
y t) dřU Jimi routou mhy
VMf n má Urnt dlikám Mrl Jim pofinnjl
t&Mi kuIi V-rfikuJI diiA iiniirni toli't a iU
po nOn Binkiioii VyhVl vlfmvou koliku
t Jet nejkplir i)ronthakn proti jprftjm
i áhit=r-—! r= TIlnVKiol
KiUinI oriniu)l tltcťi cUujm kmjkaim
v B-bB))rr s okolí t vykouzlit
GROGERNI OBCHOD
C L Towla v BamBeroni badovi
Bnproti Kamrnstmo bnnka kdi badoa Biltl
biijnoa nuoba t-ho do obra tubo nálnUJtatlio
raee vidy tak houby fcakoa elkorll
řoíka Jihly nejniv)l vybir vlnho drnbn
Ump v D1Í4U Za mátlo platí n JryiU( cnu
Dvořák & Malý
3S-3m
i yleíií tůů t
Nabízím rodákům svím jihtý a bez
pečný b:k k líplnérnu a (lokonHlťinu vy
IčYciil kuřích ok aneb otlaeniiibunions)
Jiné léky zjednají sice iHevu ale nikoho
nezbaví lípliiř těchto trapif-o kdežto Já
za mfij lék ručím
Cena lábTičky 2 nncové $100
Ix-k zaSlc ne každému ochotně jio ob
držení ceny Piíte na
A Zuckcr
Horrf Park Co Mónfana
H C Wright
ve Schuyler Neb
ťlatt BtJrjrUl orny na
pšenici kukuřici oves a žito
Mám též na prodej uhlí všebo
druhu mouku bílou kukuřičnou i
žitnou O přízeň žádá
45 -2m II C Wright
Ne
Scnnylor NaH
ÚDlni
Hiarol ntadoToat
T CoaTV© ST
vVT0RX