Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1896, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    É
POKROK ZÁPADU -4-
ltt jtot hý lý nfifnf
Man lřinti( I f)4 mIUmI mI
pMMffj ř1( vy)' upiti vi
klřilll4f ff fiMMflvI ř-ifrfl
líff AU # tíilierfié H4 f # J-bo
kth (i !'? M rf (nlrifm t
fMřfi jt by Mtuf"rfi do4hrtul
li(fi#třIJ' ostaveni f hdiAfft
fiudouefbit fni nf druhý ten
bjf ti jiffil M ii lMm fř)í eloulf
— jik fi4io J"i ftyrtí řt fiii'fi #4
uprent HnrliugtoMkA dráhy —
rtMi putnu f jfo vl4fioiti
tl!'iií l mi lu rp'tMik4kérn
i ř(' ! IImj ďb-lu potí
přinl lihovrv VMlf
'ut N4 oviem toho J'io
J j '"kU' j fafo j y rtr
fftJ být př1ijfrn nJ kdokoliv
jiný M} politikáři í 4fij
dv( i(i t4vJriý
IlfMif ir 11 M4rrRM4 J
h l ř ý (' il iť'h&fi o nr)rH f
}rt Mt Jl I fk 11 4oi právním
4tup'rit ll f!uytniM dráhy 10
takovjt r ilf4 nrtil ve WaMřig
tonu i to prý Jn t i4jriiu li '-In 11
Uittm n tni denní fily l
mu jho plány dří V Jet totiž
n4lff( H'krí4ř vnitř poéil
vystupovali proti druhám jel oblr
Žely ó ě f rn W 6 eo nuhvenci a !
té pHíny dráhy aobř v náhra In
za fř-mW y v lirii!i ti li ú b'lu o I
ni' trfl dfiV ZlujhMté Vybnly Jrfi-
zemky jiné mimo ú ( a sice v intiol
11 -rý mnohm vřtíím než co jim
patřilo S-kmář proto í fitl donu
tití iol'riMiti ku návratu p 1
iřmkft jt l jjifi nci 1:0 jim
li41nI lo 1'uzr rnky jon ovSrrii tn
iroUué fialnii tti 4 lr4ly ilotýóní
l#jř niUMt-ly jřii(ř es fiom-mky přijité
oíiiidnlkdfii vr4tili Aliy rý uHadofi:!
itmiířlí iAdió iifuniue iiavrJfrii byl
konKr"' také jí pomoíM Man
]4rtoni riuinri pffillnha iimuiio
vujfcí h neriii b)t rruii-n pstent
n lálný lkový jf(im'k který ly
byt v flríímí bonifítu (ujimm 1
♦Ao m& býlí arci j n k vftli uhobým
OHxInlkfliii aly nřiSli lo riflii-ejiH
ftí aby ji-jicb jKiííMiiek n-byl prohlit
áťti Kíi v lál n í a oni muili jej ti
ujmouli na tlomovinu Sťnaor
MatiderNoi) ni infiíij rnynlnt Íb koná
ku ptkvts í4tužné a vt j hlufaln
poctiví lidé budou Houdit ž bledl
jen pfťkúJeti tornu aby fravedlrjQHt
mela prfiuhod a J5urlinitonfk4 lrba
nemučila vrLťn v i tieprávcin při
nynejm nnnha IMarnb rKonova žndným
rnon tulným dftvo 1 pro to aby do
ittalo němu navržení a Himd kontcnčt
tvolení za přeni lenlH
Z úřadovny Hlav Jednoty ('' S
1) I J Monlgontťry Mimi
Díky vAem bratrAin íbratřilých
Hpolku naHÍob ?a unabu vykonanou
ta minulý rok Ka-axování nu o
zvelebení uaAí milení'! Jednoty Jettt
přáním by ve vaňieh Hrdcírh naba
ta utkvi-la i na důle a pracovali o
roítntioíení a neMÍlení naAÍ Čenko
Slovannkí I'odporniífí Jednoty
Hleďte bratři a praotijte vé' mo
žnou Milou k vykázanému cíli Don
fámě evn'- bratří ve Ván že ne t
hloubí Nrdce (taxadíta o rorkvřt Jed
noty tak nám milené aaúež Vám vo
lám třikrát na zdar!
Za Hlavní úřadovnu
F V Ktanřk v IkotaJ
Vt nt-hAai Hlavní Jednoty i I)
P J odbývanó diie M února lííOtí
finanční výbor pod il nprávu ta dru
hé půlletí v roku ]HU3
1'říjem ♦-'9114
Vydání 5101
Zbývá 11 pokladníkem 219 M)
í FJ Novotný
Finanční vb 4 Frant Min
( Jot Nentaval
F V Stanek velkotaj
Po několika roku trpěl jem ne
dnbem jater a ttratil jem úplné dři
věru v mé vyleéení- Konečné kii!i
iem Dr Aui-ia Koaiir lUmbtir
aké kapky n v králkm bvl jem
vylétán O Jyho Clayton Mo
t:!i4rl Klid M lliJI
Minulf p4it-k přijal -ii4t "-oi
Uři4" nninil klrf m ř-iřiliij
a lín n4llle 'lit kotij(fM-t pařfJ
t4it m"l vl4lou infiJiMni a v Iá
dou jřfdiUlnoi p ftéjkfm 1%
ťm a u lf lovaftou pomoet inrinA
lidštit fcu 4fMkm l HpoJ H'4'y
mrU a mHf by 11 drlovat) pHo'
riciilř ililu toxii 4p)nii fnoeml po
k jrtífjft fdi-mřu VDlItorfih práv itiw
v4l'íi (r-b v přitteih a útMífibb ?p
Hí4t1 Ji lljif l dl- pfi lOt(i aby
pftUkou pi(o') akťiAtl u íp4ňA
k vl4Íy utnání r)poilotl Ku
7
'iiÍmoí Uit phjifo bflo poíoM
bfjď ou víiíinoii ni proti i lt řfft
řni o tom p'n bybnonU ) ďxtan
# mu ll i bválfítl #n'inovňy pol
Mrké kde} p i ibtlí ni-lf btbi
pridl")ono máďm bilo by říj
ti o !" dřlvt ne! v twíiálu III není
lij tuKnO } i'(arit m mu jir4ve
Uk Vflké větviny itrn'ivné Jtko
obdřlebl 4 en4tu
PfljlMtltí llídciflií rdl"tO Upl4#
m m pH'bybné bylo rprávaml doAlý
mi Kuby m hový Veli!e vojíi
ipetnký( bt joi Weyb r i lift4 ne
k boji m ťiproíi'mii a ii xivaJ'ijn
pov'ab tn mo! váléící nyiiřl
roty bipiéké kterél dlurno vyhubíti
j tW ýfíj Wřlí V ř k pnobem be milonti
A i! }mpatbitt li In amehikého byly
od amébo poálku na ulranó Ku-
báiu u domábajii-íi h m avidiody a aa
motttttnonii ne lil w koigrea atr
bnouii k nějaké řierogváJnontí aby
pympílhilm tím projevu dodal po
kud &pa veden byl a lidukontf
Vftak když nyní mají nllhéni býli
hrdinní vlatenco co litá ivřř jest
přiroeno le dává konre prftthodu
Min ýnU-n I (diCHiiotva smé této
loto "Houliiatfie iHiifnenl není
ovAem poud úplným uznáním Mamo
alatnimtí Kuby nýbrž pouhým jen
projevem HmýAluní kongremi Utnaní
Kuby mohlo by e Htáti teprvé "upo
lefiným" utineícníni kongresu
Huhvaleufm prewidenta Meií "aou-
lilanýrn" u-meňením 'npolecným"
UHnenením Jeat právé rozdíl ten lh
lrvéjňí nevyžaduje Hchválení iircni
deula a nemá váhy a moci zákona tak
jako pottlednfjSí
Přijetí projevu tohoto kongrťHem
iiaAíin hpftiobilo velkou bouří nevole
ve SpanídKku a vzbudilo Hlarého bo
jovného ducha v lidu žerné té Vláda
ovHem jedná adrieniiféji a potlačuje
výbuchy nevole proti Americe vňak
joul patrným že jn-ttli kongres přijal
nouhlaHiié iiHrieíent v očekávání 2e
bude míli vlivu a účinku nu ŠpančI-
iko a jeho vládu a jeatli skutečné
očekává že preMÍdent u v'ády řpa
nčlnké dle umieHení toho zakročí a
aakročenl jeho nijakých příznivých
výtdedkO míti bude uklKne ne ani
velíce ŘpinélMko Htřežl perlu Antil
h Žárlivoatí velikou a neupiiHtí od ní
leda když by manilo když k tomu
donuceno tiude
Jk zachová tte v til i uneŇení pre-
aident dlužno ovAem vyčkali Jak
avrchu cmfnéno nevyžaduj ufneňenS
to jeho Hchválení a jent málo pravdž
podobným ž by chtřl ne dle ného
záchov ati aspoň dojinta ne hned
pokul pobouření iiijmIi ípantMukčho
obvvateUtva trvá iiudiž v&ak cho
vání kú priwidentovo jakékoli vík
jito jent Že HutieAení jent novým a
předpoHletlním krokem ku ůnlnému
uznáni neodviitloMti Kuby jehož ne
ontrovu onomu dontane dojinta tak
irzy jakmile bud tam vláda úplné
iiHtalená totiž aídlo miící a nlnlcf
funkce vládní
Že bude koneree ? ohledu tom
ejnati v aouhlaxe a dle třaní akoro
elého národa netřeba nnad podotý
kat!
Do Wahpcton N I)
Pan F Smakal je ntáim lednate-
lem ve Wabpeton Každý krajan
který má a ná eokoliv k vyříienf
nerhř im! n nřbo dftvřrou obrátí
41 Vyd Puk ZAp a Iloap-
CESI VJMERICE
V Jřy City N J přkva-
pfl řfdrnlfilé řřdla vníml fia
pMirimr páteř llrořf llMh
tf#ěy j#hu tíilil m vítiofiřiiy a
labráníly mu pMitup do kontela
Hražka a jeho kotilník byli ple I
tf lnefit ft%r pro naoprávftené
vyr4b'n( dtutníkl) a oba jou fof
pod i4fnkoti aby jodřoVill vý
letbu plod polkovýřrt ioudem
krjkfm Ovueky Jhu konaly
ti řikoíki dny lajnou imMí a
un#lf la rttt dovolí Hrutkovi
lotilitl min pokud nedokála pln I
oudern avou řítivlnu Zvolily al
také výbor aby vylálal i ponum
polh-U a k lyl v ndll páteř při
4e kn koteh řekalo tam na ndo
el polieUtU Výboř odepřel mu
vlnp do koutftla Páteř 'ft#ť
val aviak výbor prohláoil la mul
dMve dokázali 9 treatnllin aoulu
vou nevinu Ilruíka tvrdil pak
l výboř tiemá v kflftele žádného
práva In raoo avnji ohdflul přímo
od papel a fa nikdíi nemá přáv
zbrřiova'l mu pMtu do kntteb
nl ám bítkiip Právo k ťmu má
pouze prý papež Výbor trval tle
na vém a k lyl Hruika ta kéjpo vo
lili nechtél policejní aerlant za
kročil a poládal ho aby odeSel
K že jinak policie aama "ne ho
ujme" Páter HruJka dal ni říci a
olenel ll)Zeilnó ovečky jeho
podají teď zprávu z lejSliniř 'líci
papežovi ' Hatollimu
( V Chicagu odbývána v nedřli
Ti února nchftze "Úatřednl pěvecké
jednoty" a nice zastoupeny abory
nánledovnl: tenko dělnický pěv
bor Hlahol lira Venna Slovan
Vlantimír Volnont v Cecilie ve
nmě t Chicaga a Lumír ze St
Loti in nvým nadíeným apoítolem
ro Jednotu N J Vorlem Hlav
ním jednáním bylo přijímáni a ta
nov jimiž by Utřeinl jednota pě
vecká ne řídila a tyto předloženy
nyní budou jednotlivým aučantně
ným sborům k odhlaaovánl Dovo
lí li tomu prontředky Jednoty bude
vydáván pěvecký věstník každého
měníce v němž budou zprávy od
vfiech českých pěveckých nborft o
činnoMti Jednoty dále úvahy a kri
tiky jakož i rozhledy v oboru pě
veckém a hudebním vftbeo jak z
Ameriky tak i z Cech K čanopinu
oprávněn bude každý člen Úntřed
ni jednoty Redigování VěBtníku
nvěřcno bude vždy výborem někte
rému odborníku za ustanovený
plat — Sjezdy Ústřední Jednoty
odbývány budou vždy po třech le
tech Dobu a místo určí si sbory
eamy po vyzváni výkonného výbo
ru Za souhlasu většiny sboru
muže býti odbýván sjezd mimo
řádný
9i V Chicagu přišla k vážnému
úrazu sedmiletá dceruška manželu
Floriánových v čísle 752 západní
20 ul bydlících Táž ubírala se
do Školy a při přecházeni kolejí
byla na 21 a Wood pouliční károu
elektrickou zasažena a pod káru
stržena takže pak tato nadzvednuta
býti musela aby děvče vvtaženo
ýti mohlo Mimo hluboké rány
na hlavě npftsobeno jí i vážné po
raněni vnitřní
V neděli 23 února dopoledne
tokuHil se v Chicagu o samovraždu
podřezáním ni krku 60letý stařeu
Matěj Oupor Týž byl posledním
časem stále zasmuéilým a panuje
lomněnka že hrozný čin spáchal v
návalu choromyslnosti ač on nám
tvrdl že rodinné nešváry k činu
torna ho dohnaly Poraněni jeho
ct smrtelným
Pani Kateřina Němcová asi
53 roky atará spáchala v Manilo-
woo Wis sebevraždu Paní tato
přijela sem teprve před několika
rty a aa před rokem ziílela a od
vezena do blázince v Oshkosh V
istopadu se vrátila 00 vyléčená
oraS Nebyla ani oplně vyléčená
neboť nyní aS neměla pražádné
říčiny dopustila ae namovraždy a'
ohnutka k čina torna musí ae
hledávat v illenosU Odebrala ae
do dřnvnfku k lI a dloulio nu
třaeela bylo po tf pátránu lu
naletnni ob4ti4
ť či i 1 11 l_
ft-éř)# po di Ulm Jdn4hf k du
U(((ňri{ s„kol-m llveUnd 4
ři liteUtvetrt Tekn Americké Híné
v přiilortpilu řiditeUtvo h po
la ltvky H ikol fdevwhn l Jt
hotovo přopfjjíít Ut avéhu po- d háik v U boujn libu -lemku
pro ntavbrt tbovlny t% Dam koe eřtitj On IH' k Mi
dobit JO lt a nice belpUtrin t oi
podmlfikou le Z It by řneil tou do
bou fiditelitvrr ku ntavbí ífl4 se
odhodlalo tiřenei liá poulívánl nvé
íné pro tllocvik a lébíevím utvU
by M pak zbyleéna a tím by nmlou
va byla zruíena Na v4jem p
f)et:l)4vá S ikol ('evllfli poulítáni
své bu done f teloeviény ři liteUtvil
(' A H pru 7'o hny jnhom hte 1
ke z larrnt a v pálu le by nn IM
rl iaola eat t leehndká jiného
útulku nemilá přenei 14 JI Hkol
Llevnland svou télofjvičnu k poulí
vánl tél zdarma
i PM oUvé pa iV4tintřh tiařo
ženin Svatopluka Tecba odbývané v
('híttfit poláltné dirnikym odbo-
rent Ustr Matice kolské proiolu
vila perná slova pravdy předsedkyně
lailonliiá vlastenka ptnf Klem No
vákovi etrhnii v AkrlAku do pře
du ne mezi ťíeehy déřoui l humbti-
gářce která metí Amerikány pak
mluví o n 4- jko o plemeni níliím o
ráci inferiorni jako posledně v ko
stele americkém v VVMilUwn 1
toto plemeno niŽsi ona vzdělává bla
hodárným pnsobendii misionářkým
Dále pravila :t řečnice le by byl
nejvyíil lmt aby ne proti podobné
hanebné činnoti která jent na ujmu
dobrému jménu českému česká ve
řejnost rázně ozvala -— Slova ta za
nechala v přítomných hluboký dojem
a byl ji projeven souhlas bouřlivým
potleukem Vítáme to co znamení
že dámský svět chicagtký a ameri
cký vobec vyprosí se 1 nehodného
vůdcovství saruozvanky
9t V New Yorku obžalován kon
cem týdne krajan Vil Hula velkou
porotou pio vraždu Dne 8 října
ru r hádal se Hula e svou manžel
kou a když pí Kateřina Melounová
chtěla rozvaděné manžele usmířili
prudce do ní strčil Pí Melounová
která se v požehnaném stavu nale
žala upadla přes škopek naplněný
vodou tak neAťaxlnč že uánledoval
předčasný porod a brzy na to i —
smrt Hula jet od října uvězněn v
Torobs
( Krajan Fr Hauner 37 r stár
zaměstnán byt v Baltimore jako
noční hlídač u dráhy Pennsylvanské
Ve Čtvrtek večer 20 února íel do
práce a mezitím co kráčel po kolejích
téže drahý zasažen byl paro-t rojem
Tělo nešťastníkovo bylo rozdrceno
pravá noha odtržena od trupu a obli
čej strašně zohaven Dráhu obsta
rala pohřeb a vyplatí prý ovdovělé
manželce náhradu peněžitou
j V místnostech "Failh Chapel"
na rohu Broalway a iay ul v Balti
more kdež schází se ku svým boho
službám Čt-nko Moravští Bratří bude
pořádán v městci březnu cyklus ve
řejných volných přednááek každé
neděle večer o 8 tiodině Při těchto
přednáškách které učiněny budou
přístupné každému řečniti bude re-
daktor "Jednoty" rev V Vauěk o
následovních předmětech: Dne lho
března: O houfném vraždění Arué
na fiho března: Která kuiha prosla
vila nejvíc národ český? li ho března:
Pověstné herny v Monaku liho
března: Jak ne má a nemá uzavírat
manželství 2'Mio března: Záluhv
Komenského o lidstvo V 304 vý
roční den jeho narozenin Jed
V neděli koncertovat krát
1
nkých housl-etu Fr Ondříček v síni
Mzenkého Sokola v Chicagu Síň
byla přeplněna a Ondř ček při vy
stou není svém uvítán bvl tiotle-
ekem ohlušuj cím a když skončil
několikráte byl vyvolán Pani On-
dřlčková zazpívala několik rozkoš
I
řiýflt (fil deiita byl j
podán nádhfřftý tífcrt kvtinotýj
i
mue veliká mUtr 1 f i I i!l I if 1
i" M' Npo# Mhrál "K I VÍ
ttftM Mm! ovImu livnotn
ťált It v tihentu dostoupila Vřtdn
l" Nl poé4 p( (lo M f ks é upo
14 h'y vlu jki d4n t ttik i
Mali V Cltvehft lu
f:opi stif vy h'MJlei v H
tn tk přinAif na prvním mít
minulý iýln zprávu o oslavé # n 1
Mrniftl Wahliytrn ti ly lamroi
4(ml Pan Jtn l! r ki 1 íittl
!Uk
byl řWiifkem nlivnontnífii1
dera pana II itm kth
Jcerarif
pana
Koeo-irka účinkovaly ra pláni
Jof Zpévák bývalý lim}
pan
lan byl jedním 1 hUvpf h pilnobit
lu Al 'im (WtSth prj e #laf)onfi
ulílnilo I
HOVORNA
I" o 4')J illtf Hi "11MI ' i
ttfi)'tu9 jři'mMmi w![mTÍi1i I
ptr níinjrmnl
'" Kr1iiiii iit tnH )
KliiRflahrr 0U Profm nlélt
v hovorné jak n jmenuje na anglíck]
stříbrný ktejt a co j to
Josef Soudek
O(h'0'!ir- Střibrnv klelt i't k'
nličník olovnatý a nazývá sn anglick
lilharge i
3l(Mi IgoiiHT)' Minn Prosím dě
te v hovorně: 1 Jestli inftže obča'
jenž zaujal domovinu a po dvou r
cích jí vyplatil činit právo no jinoJ
2 Neb jestli by dostal lak zvan
preepmtion v místech kde ee zabíral
domov in v T K S
OdpookF: I Mužejestli vyplatil
před třetím březnem r 1880 V te
den totiž byl přijat íákon že všiubr
kdož zaujali kdykoliv před tím pcfc
zemek po zákonu homexteadním a í
neobdrželi na týž patent dle tělní
zákona nechť z příčiny jakékolivěl t
mohou ještě jednou použiti práví
homesteaduího Proto ten kdo pií
zemek vyplatil a obdržel naft pater
co na vyplacený jestli tak stalo k
před 3 březnem 1889 má právo znoj '
vu zaujmouti Také ten kdo byl o
pozemku upustil aneb jej náMledketJ
kontestu ztratil neb jinému jej př£ '
pustil dříve než patent obdržel mj
právo znovu zaujmouti Ale to K
vztahuje pouze jen na ty případ
které ee staly a uskutečnily již pře
3tím březnem 1889 a ne na ty ktei
od té doby pozemky zau fmali ane
je opustili aneb ee jich jakkohvě
t i n mi ? _
toiviu ů caKon o preempijon ie
žádný nemáme neboť zákonem r
roku 1891 byly zrušeny úplně zák(íf
ny o preemption i o zaujímání n'
les tak že nyní lze pouze jen jednín
spňsobem pozemku nabýti a to jeř-
po zhkouu uoroesieauDim
-1 1 1 _ # - r
Parkors Pral rit Minn ProsínV1-
sdělte v hovorněpoil jakým zákone? „
budou dávat reservace v Ked Lako
White Earth v Minesotě zdali zu
darmo neb ne bude muset něco plř- !
tit 2 Jsou-li tím prérie neb leny "
3 Jaké jsou lesy dubové nebo smf
kov nen sosnové 4 J ez ne muslr
zmínit ješté jednou o té mftřV Dn
února přišla na strýčka okolo je
denácli hodin v noci a pak se nár
zjevila ve dvě hodiny ráno mourat
kočka Byla asi 2 ntopy vysoká í
3 dlouhá a šla mi okolo postele co
jsem viděl na vlastni oči a dveř'
byly zastrčeny Když m nu ztratil
tak jsem vstal a pět nás hledalo d
máct kočku a tu jsme nenalezli taí
iuu - í t mfira býi nřj-ků stvoření
Tt#if-kJt
iu-ivik r nea
ÍAroírf : a a 1 1 ojetnava v
" 0 ora o"J ve ZMasmru
ělánku
&nai uuiie ve ioi nt-Kte
r? na'c il™™- veflmi
1
radí fe vánt nei zdálo ale tr mA
ru nevěříme f
s