Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1896, Weekly Edtions, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Notlríj i (Vrh
míli m íkím ftťmíi mtjořH A
jikt Nfti i brutálrtí iftuhinr
Vyléčil mocotoh J
—
!Í trvají n pfávti í-tminy vích
rtf mívnícH plfifí ktorá it
V l'r 7 února
f řrti 1 1 r
ifmi ( řv t řtfř#'ili#lií tn
(lenili f JUa i rtl h I4
iJf ♦ J lítfll !'
faul a
ndM lir tA Ili-Uřil soudil }
shody v Pešti d # nlno doel
IÍU a! ifiýiil Veikř d
valní Jednaní skotiěiln shody
MinUtři t%kht vráhlí i Peiti
do Vf lne mrzutA a bel ý'dk
Ks í#iii fcljof iffij vyrovnáni
Jeví s t 'tm dal tím ffittftíriíjí
thtnpU nmbh ( laltjlánakýi h —
Csfní J Inání o vjrot riinf itav
no — ii satan pfmní Jak to dV
padne? My ovšem %Jnýt h na líjl
vt vyjednávání nemáme fini s
konecn sblnon a poollli I bii
llánlité n kvótě okradou ni
)!fi le v !'! úmluv rit příklad a
budeme ta Ura kde dřív Na
Maďar errtbra neplatí rukavic
třeba ift íl)4 raviii loř4 1 n 4 her
da týl žmul vfe
Alulj r-htit Poatanecká sně
movna # ťtjjf # února V za
hajovací schůzí předloží roíníatr
president vulební opravu a podá k
ní výklad Polom se bude pokra
čovati v podrobné debatě o rozpo
Čta Na řadě jeat njní rozpočet
ministerstva vyučování
Initovulci Ctnkého — Jeho
repertoir Uatanoveno Jíl pevné I
něm bude nejdéle dne 14 t m
nzarřn Na rok pak spustí sně
movtií kolovrátek od repetíce ToC
se ví že všechny r4vrhy letos po
dané budou podány ještě jednou
že k nim nakolik tuctu jich ještě
přibude Je po celý měníc nabude
ne na sněmu niu jiného dělat ne!
"odůvodfiovat" aby v pouleJnítn
týdnu ve třfch cbo ve čtyřech
acbfizfch prorarikán byi rozpočet
A při tura vo!4 no neutlle po in
tenaivní hopodiřské pr&uí a po
plodné cinnottt nněmovní! Finance
zemské a návrhy jak ubohým po
moci anpori poněkud na nohy tft
itanou nevyřízeny Poněvadž ne
m& enm odvahy svýSit přirážky a
poplatnictvo bez toho pod tíhou
břemen kleni bude kontrahován
několikamilionový dluh Na rok
i boží pomocí budeme ne dlužit na
novo neboť není nejmenšl naděje
že by sněmování v roce 1897 vy
padalo jinak než v roce 1806
Vždyť jest to tak pohodlné pro
vládo která jest tím šťastnější
čím menší na sněmu šuraoU Ideá
lem pravé vídeňské vlády centrali
stické bylo by aby sněmu vůbec
nebylo
Návrh kuriátnl Němci pomocí
hlasu velkostatkářikých v komisi
pro návrb poslance dra Schlesingra
a soudruh ft aby zřízeny byly na
němu oa místě nynější kurie obcí
venkovských a kurie městké kurie
rárodnoMtní: německá a česká zví
tězili Návrh jejich prošel velkoa
většinou proti němu hlasovali pou
ze poslanci svobodomyslní Na
štěstí platí pro plcý sněm jiný
řád než pro komise a co schválii
výbor pochoval by docela jistě
sněm kdyby nynější maršálek dal
předmět na denní pořádek Páni
by se domohli se všemi virilními
hlasy nanejvýše 145 klasfl kdežto
ku přijetí návrhu páně Scblesingro
va zapotřebí jich nejméně 162
Podstata jejich návrhu který by
nezůstal bez důsledku je že dvěma
milionftm Němeft v této zemi nabí
zí se na miligram všechno stejnou
měrou nao oprávněné nároky mají
čtyři miliony Čechův To význam
oejnovější německé tbeorie o rov
nocennosti dvou národ 5 která v
praxi měla by za přirozený nánle-
dek Že Cech v tomto království dlené a bude mojí snahou by ae
měl by jen polovinu práv a póloví- vašemu přání vyhovělo Po pro
nu výhod jako Němec (Echové J mluvení několika slov purkmi
jichž je v této zemi dvakráte tolik istrem Gregorem a řidítelem Nár
než Nérací nemají příčiny zacho- j divadla Šubrtem byla deputace —
vati se oproti těmto jinak ne! jak když byl Ještě br Lažanský ode
chovali se Němci oproti pravedli-j vzdal do rukou císaře písemnou žá
vým požadavkům národa našeho dost — propuštěna Podané album
lbfith't 141 r tt ini-ítfiftir h(orA [n
'-H4fnw í n#l tři't fif
pr4tí tik siáli Jfn iiciřlřiA
n% pr4t4 třtiny t) kt kťr4
v ně m"f I m4 imtřiti ikli ly r
ři tt (řijiiřií ti tfm bllm aby
i4'Mm imkf m ttfhi i-rhÍ4irif
l# v ht itmi Wmí m4 li ar4i
tolik pr4 en Cft h
řinl nl ty plní n t bn U ťfh
jl svírala ďwi-l sf l" kalJmd
pfa#m'i pMUli íHd krnn4
nííiřiíři bu l krok t a!y lky rl
fibjly pouhými koryty haodv4t
ní vody i vltt u%l ď Nlm#c
rtýbrl aby staly tm dftUlítfrni k
roonik%řřiíml protřř Jky jakými
byly by bývaly jíl d4ni kdyby
byly rakomk l4ly jer tribo
dbaly povinnnsii stýih k tomuto
králova! f ktr4 jt Jím nv jtki
vl lytky brihatýrn idrnjm příjmí
Ve schQtl snímá trmkha jodnlo
i 7 února o návrhu !omii roi
očtoví d! nřhol k uhralenf n4
k ladili fitm prov4dn4 kanalitam
Vltavy a JaU v trati Praha I Vf
rozpočtených rtiaiímální sumoti
líííř00í0 ti tajiiroje se ze zem -
kýcl dachodu f!spěvek Jť Iné tře
tmy skutečných n4kla)fiv staveb
ních avšak njvyšl sumou 4'íl'i
000 zl s tou ťodrnfnkoM le lří-
ravné kroky pro tenu polník
ukončeny buku r l'in a i stav
ba sama počátkem r 1817 zahájena
bude
Xdrwlopiind dldinn bude přece
zachována Zemský výbor i sně
movní komise rozhodly aby se to
stalo ovšem dojdeli jejich usneseni
schválení koruny jíž Král Obora
patří Aby toho svolení docílilo
obrátilo se předsednictvo Národop
výstavy deputací k císaři Dne 5
února ráno přijati byli u císaře zá
stupcové Národopisné výstavy če
skoslovanské: protektor starosta
Prahy pan (?eněk (iregor předseda
výstavy dr Vladimír hr Lažanský
a místopředseda řiiitel p fcubrt
Hrabě Lažanský osloviv císaře če
sky vyslovil díky že bylo dopřáno
deputaci podali panovníkovi výstav
ní album a prosil aby císař ráčil
naříditi aby českoslovanská vesni
ce v Král Oboře byla zachována a
aby na blízku této vesnice v Král
Oboře bylo vykázáno stavební mí
sto pro budoucí Národopisné mu
seum českoslovanské Císař který
deputaci velice vlídně přijal a del
ší dobu a ní rozprávěl vyslovil ja
zykem českým díky za podané
skvostné album kteréž slíbil si
prohlédnouti načež dal si sděliti
podrobnosti o výsledku Národopis
né výstavy českoslovanské Císař
vyslovil nad finančním zdarem vý
stavy upřímnou radost a usmívaje
se pravil že takovým úspěchům
jiné výstavy málokdy se těší Dále
se tázal císař je li českoslovanská
vesnice tak stavěna že by mohla
trvale z&stati jakož i kde by mělo
býtt postaveno Národopisné mu
seum a zdali to má býti definitivní
trvalá budova Hrabě Lažanský
oznámil že vesnice jest stavěna by
telně a že jest tak zajímavá že
arcivévoda Krel Ludvík prohléd
nuv ji sobě důkladně prohlásil že
by byla věčná škoda kdyby tacbo
vati se neměla Co se týče místa
pro Národopisné museum prosil
br Lažanský aby museu vykázáno
bylo místo v Král Oboře poblíže
vesnice Jeo kdyby naprosto nebylo
možná Um museum postavit! aby
mohlo býti postaveno na Mariánské
hradbě v Praze která má býti zbo
řena Panovník na to pravil: Hadu
se zabývali touto otázkou nepro-
vyinimsnáfá vellrs ni IhoriKni
prf Bmíler 'ho Je#i dy #kfr
jistota f d lína b'ils itf h'4n
co íe! h fi4rrrfopir4 mtMeiím
b ids blí#k' ni imítnři f
(ř'iK'trea" přinesl v ďipito I
míla Jklmoti# ir4 n ih+-
beřií "ffrnohrtrafcehn SJxilkri" v
Príis "rerruihorský spolek" jak
Itiámo ojl tm peftll které r lsti)
řeiý r4rn 4 stolil na rentu errt'-
hmflm kteří by nitíilí jjlilej
noti výttavn fc lyl iiut výpravy i
pfiltli kji h ih l #Ílo ' penli
t h podporováni Jsoii nyní řerno
kniht mfalíci kteří v ternlt h
kýih prtatirky vilelávsjí —
Prvýrn ihovanxem #p(ii byl Petr
Plamená Jeil absidvoval víniř
kou íkotu na Mllfiíee nael k lyl
v lmto #ilKřa projevil nemalou
způsobilost byl na n4klal černo-!
hořik vlá-ly tysl4n do Jilnl I rsn
de aby se ve vinařství iďiionttil
Ol lonika 'Yernohorský spolek"
vydrl ijs 4 íerrioborské hoby užf
cl s řemeslni Jsou to Nikola
IVriu' Mílo Halutovig (nit se
trulI4ítí) Torno Kovačevič (užl(
s lruh!4řtvf) a Milo (Jstívoda
(oči se pulkařitvl) ii)tíovate
uiiiává le Češi iiajl potřeby Čer-!
nohořťflv a jKmáhají jím pokud
mohou a chvátl "Černohorský spo !
ek" le pečuje nejen o to aby se
mladí Černohorci něčemu uliteč-'
hému naučili nfbr! i aby zftuali !
věrnými svým národním obyče jurt
zkrátka "nepoíacmanilí se"
l'uvHrno$t u nás polevila Tajo
dála plno vody rostou Pan br
rhon po skončeném sněmování a
nimi odplave Na cesty či do In
Ite Nc kam libo — šrattnou
cestu!
Pozdrav!
aup
Z ČESKÝCH VLASTI
iSmtíanoou opera "Dalibor" byla
rovozována dne 11 února v ham
iurském městském divadle poprvé s
úspěchem skvělým
Jiouřlvsi Bchúze — V neděli dne
10 února odbývána byla v místno
stech Sbumanova cirku na Vinohra
dech valná schůze 'nezaměstnaného'
dělnictva svolaná politickým klubem
tovnoHt Schůze byla hojné navští-
vena ale vysieuku nedocíleno oe
strany "pokrokové" byla navržena
resoluce: — "Dnešní v ohromném
počtu shromážděné nezaměstnané
dělnictvo žádá zemské a říšnké po
slance jakož i městskou radu praž
skou aby pomohla děinictvu při
"Burse práce" zřídití podporný fond
po čas nezaměstnanosti" — Tomu
zuřivě odpírali socialisté a došlo k
bouřlivé debatě která skončila roz
uštěním schuzr
Výbuch v kapthvce iiíkovnké —
Dne 11 února udál se v továrně na
náboje v Žižkově výbuch kterým
smrtelně zraněni byli dva dělníci a
síce 34letý Jos Ulrich ženatý otec
3 dítek bytem v čís &27 na Žižkově
a 25letý Jan Ticbošlápek bytem v
Žerotínově ulici na Žižkově Překlá
dali trhací zápalky z jedné místnosti
do druhé a při této příležitosti udál
se vyDucn dynamitovycn naooja
Jakým způsobem byl zaviněn neni
doposud s určitosti zjištěno Zpráva
úradní označuje však příčinu v ne
obratné manipulaci Výbuchem tím-
to způsobena byla v obou míst
nostech děsná spousta Okna byla
vytlučena stropy velič poškozeny
pr&čelni strana vyražena A upro
střed této spousty ležela těla dvou
dělníků Úpicích pod bolestmi ran
smrtonosných Tichoílápek zasažen
byl do obličeje který ho k nepoznání
znetvořil Obě oči vytekly nos byl
uražen pysky rozbity na krku těžce
poraněn rovněž na brudnfko měl ne
bezpečné poraněni Proto též na mí
stě konal Neméně těžkých poranění
utržil i Ulrich Tomu levé oko bylo
vyraženo krk a tváře příšerně toba-veny
I
U — V S
DrJH McLEANA DALSÁMU PRO JÁTRA A LEDVINY
I n t% ltí f Ur m t l' t ( mnt
'iif4 I m-nt Tlnri iMt V ff4n(
al tfH ' BfHil (ii it 1 t tí # f í UM k ftlrff I '
l hňtíh r#fí M l ř lili 1 (
THE
BRADLEY písť
0 2s NWiy jk
rrws:
i 4v
J
Ž44Jte flrktUr Od vib oboltcttolitt Kni4
DAVID IIIMDLKV 3!
Tť-iii-ir
K požáru Oďkolkoixi mlýna — U
policejního řidiudství zavedeno bylo
vyhledávání za účelem zjištění příčí
ny požáru vzniklého koncem ledna
ve mlýuě Odkolkově v Praze Celá
řada mlynářských cbasníkft byla vy
slýchána a výpovědi všech shodovaly
se v tom že požár zaviněn byl náho
dou a sice jiekrou od níž moučný
prach se vzňal Škoda požárem způ
sobená odhadnuta byla na základě
oboustranného dohodnutí mezi zá
stupci dďdicu a zástupci pražské po
jišťovny městské na 115000 zl
Uražené vJičewtvo Jistý zámožný
rodák v Čechách koupil výsadní ho
spodu na malém místečku jež byla
známa jako "Hostinec u císaře ra
kouskčho" Název ten se mu patrně
nelíbil nboť za krátko byl elary štít
sejmut a nový vyvěšen "Hostince u
černé jalovice" Majitel byl četnic
tvém přinucen sejmouli nový štít a
nad to byl obžalován pro uražení
Veličenstva Na štěstí měl dobrého
advokáta který přesvědčil uražený
stát že jeho klient neměl v úmyalu
jeho Veličenstvo snižovat pod černon
Jalovici i byl obžalovaný propuštěn
z obžaloby Když domft přišel ob
jednal a vyvěsil nový štít a nápisem:
"Hostinec u uraženého Veličenstva"
Četnictvo si netroufalo podruhé jej
zalknout a tak starý štít císaře ra
kouského jest nyní uraženým veli
čeustvem jak je rok dlouhý
Staří lidé
fftaH lidi' Již mail zapolřt-M l-k 11 k re-
Ti k v Klw trlc Hittirrs Lť-k tento nedrtfiuf
t o neobsahuje lidnou kořalku neb jiné
npnjoé látky n'brí úírikuje co stiivks
tVinkuía iiifrnfi n vnitfroMi tlodávsle
glly cel inu ťtstrojí a pomáhaje tsktw prí
roí'6 u vykoniívtfnl svařil povinností
Klectric Ililti-rs jent víu-f nfm (iolvle
lem eliuti a pomáhá rušíváni HtarM líiló
hlrdajl v něm co potřebují CenafiOc
Jííhev u (iocdman Dru Co Omaha
Neb
Ant Votava ™
Bibjnkaa I
balk Bckuj
CknaUl
Ulf
Wa4vt4at
0 vr
f
O
DŘÍVÍ
IHII
e - nhíilll k l '"M
O
o
vytlačuje kukuřici ven
řml) e nrpsll ani V asslsrš
fi'le
í:ufý
neb
Spe(k
tsrl
i i
§#)
I
I i
i
a
X- 1 ' ' W —
JHiřky i
1
i ií i )ir
I ti t fUt
l S p ttrl
li ]) ll o l
FU ( (b Ilrullcy III US A
O
St I
n
THE UNION LU M BER CO Winona Minn
prodávl (Uvrhni ttHvl tttfli Ji- l m fitrtm-ríiin n-li Jiným
ktipcAm m hotoré ťlnim fto nentleži k tnmtu nim
Kiř(jr k oilliulnul! Mi'ili'te kouili ilhvl luk Ibi-iiio Jnku J
koupt bi'ho]ntk "il l i jí Jn (111(111 Jelo ufi irUo lC Uiultt-k J"ma
{ilfiiouci ZmlDte ti4-in umu il-Trl
The Champion
ročQí sazcDka UWn s itúnm na
lyííoyé Hcmcno
Vil
Jest sazečkou
spolehlivou a udě
lá vždy práci do-
r
'brou Cena v ma
lém $175
Požádejte o ní
svého obchodníka
Adresujte na
M? Mfg Cd
Racine Wis
TU-II14-3'im
Severúv kalendář
IVA IlOTC IHÍH%
vejf ftch lékárnách 30m'!
QTUTTTW A f "i'h litxrtoTn4
OXsUXXjlX Xl ic-: ř lnr mlio
v iiuiov irn koN'tuiv rtij:ránk)r
kniiiiu tfpT rultmiřV rli-jíirb: Uhkka
mjkýrh Jniilí-k kfiri k cllnili mrkvi řt-t-
kvlkjr kvílili 14 ImhfkA n-inrii ui-vyrovna'
(pln iloliriitjr r r-iié IIU x li e-onti Kris
ajnk(lvt t- kttiff kity lnn( na Jwlliif
řfiiky hmmi1ktak awiiU T Aiiiorka pni
tiinmu: "IluapoiUf" Omaha Nbr
ránům úředník dm spolků
Ůlttni (obchodní) knihy jako
LtJgtrs Journals dtnni knihy a
tint od Jfc nahoru u Pokrok
Záfadu
I
i
ti
t