Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1896, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    li r
HO K NOK ZÁl'AOU-4-
£PRAVY ZAHRANIČNÍ
fflbfhj '! f llf t dol
'A rt4fi fk'iMk itharvMm fly
rí rftifion firmu f atM írUM
Jř l tymMuv fylt m-i rNařem
V Him f4ffirti Fřt Jtfm
f#( řljnb'f tfiO M fD i
ííri'ři Vibífily naoby 'ajfutt pft
§Of ř) N f fr-lt iMMinVři
§ Mik i Hiřívhy řř#ffi a ivívy
(44 m (io(Miho frtmena ř lí
ÍŘ M př(aJifo ín-lt jí! ř4
rfr FřM Joiíl bula
miiiov-n tkni ln Mfí# V
t#ří dllh4 fl í (řf J# pfO-
♦dána j arnknf Jet Fř řltíf
T'mUiM' vjMMniti byla ra
V thn řli'i!ofc f k mw otři ni m (A
FrtM Far tftth Jil jk nři)j
nu smrtafném Mikn Knffa
) VJll MÍáá — Pro ní hhvn
' jat ííř liamkýJil tohoMd
Ij % l-Vmfl Fr Itfnň f lk fttn
ar iknlif n fáfali trojpolku Jou
t toM ntoipertim kteréhokoli
nirh m trftft N#f#t ko o vířného
pojen™ by pMlo ~ H hftík pra
idanU řep francouzské a H%řkýml
f tnulff Hlftofni na pátak při
Aeml rozhodna id Jtké potaanl
Franci ititjm tzhldm k zmn
ř(4ínjní1 v monarchii rakouské
lil f)JllOíjÍfh Zpřá lltil
stav rifm#H-titni arciknížat Frart
Perlin in I tnu tnroo J fro n#j
i
(# (' ndnviny Vn ítrtk
novA volby r'ly inřtkí (Jlhyly
nijřpjnou tí hutf a ukončily
o['řtnA roíhodooii porilkoti vlály
i nelrttf svoleni vvnJn aní niititfiní
té — Dl toho hml( muset vl&ila
% hc jpn Ppolknoot onu hořkou fi-
Í lulku a ifitiomítti purkrnÍKtrcm vl
(Ipfiokýfo potvrditi
I' Z Víilni oznimeno v Mvrtek
utnrtl rcikr)I2tte Albrncbt aalva
dora njnovce vnlkovfjvoly PVrdí
nanda Toncánnkího cemhel Moucho
třrui ve nt4M 25 rokft
FrantUek KoSul nyn íemřelého
patriota uhomkého tmýílf podali
ve inřmovní uhcrxké návrh aby by
pozván americký kongrei k Hlavrtonti
milmiou' jel zahájena bude v máji
v IJudapeSti na pamřť lOOOletého
trváni Uber
A ltihy oznamována v pátek
krom obyčejná operace provedená
profesorem óenkó fakulty lókařnké
Maidlem Operovaným byl 19letý
itudujfcf techniky Týž trpíl od
avého mládí jakýmsi nepřirozeným
výroHlkera v dolní čáti téla jenž
břhewi doby Hiáte uměrem k páteři
vyrnstal 1'rof Maidl otevřel pacien
tu dutinu břiřnf a k avérau velkému
překvapení nalezl mezi vnitřnontmí
a páteří nevyvinuté bezhlavé tělo
dítřte zcela vlasy porostlé Profeaor
aoudí že nevyvinuté třlo toto náleží
dvojčeti Jež dlouho před narozením
I pcienta dostalo se do spodní části
téla
ieverozápadnlch Uher došly v
pátek zprávy o děsné pískové bouři
kteráž ▼ oné Částí zemé ve čtvrtek
řádila a jíž rovné dosud prý tam
nebylo Kouře zachvátila dle zpráv
tčch krajinu severné od Dunaje a
Jižné od Karpat aé mnohé zprávy o
podobném řád f ní docházejí i ze Srb
ska a Chorvatska Dle zpráv mnohé
▼laky a éetnó vesnice byly úplné
pískem zasypány Ovsem že řádčnl
živlu vyžádalo ti četné obiti tak
i počet zahynulých v mnohé veinici
lnlnni inn V _f-~ t - _
vyslána pomoc a železniční správa
činí aefi aíly její stačí l'ři 1ouH
panovala úplná tma Každý kdo se
nalézal na ulici kdy bouře oej
[prudčeji řádila byl pískem lasy-
pán škoda na majetku spfisobeni
mui býti obrovská
Nimecko anaží se za každou cenu
A docílit! ablífení a Huškem a anahou
iUU in p"přf4 efř fttmr}
nh král řtufcf knrutur titit4
# i Mtw kl4 Jt to Isří
myf l tírta řtaotaítf h'-lta
U lj rWÍUfi ('íifslitjifrh sivkfl
tfit kbířttA p"-l'-f4 U Aliy
d'ttan titn%tfifktj aA hhtiH
ftfin přáV fOr n H BlMlftárVf
IÍM rtyníjíí kři JiJ im of pií
JttikI thyf polána InterpolV
řhUř)í s(((iovikt tlidy
I Jt ífi rflinipnfm tm khířtt
VtunfiíMftt thjtki ifia k smrti
M -iriodn rána přijda v okamlíkt
řtWfufcAvafiám k l tfuta irttrplo
ti bn ! nklřř mírný í-tři po-il
rickl sřiímovBy Maosf rti v f ## U
pri lnt ťir v mínuU krUi rcrt
kfnttí Uh ti npfmfřijí íh jt to
h#fnolriýřn ď ka I řin(ivna tná rán
řa Jikáliil V jlif mwf rtri( zrn
řiíti nyníjií kabinet doktfl srtrmo
vru ljf by i h mir)4í třtíítion
nevysloví lad d4vlri Miniiter
stvo mí řiapřsd rMiivilí pak
tpprvé Kaure mí)} srataviti vládu
Jirifxi M éna vyvolána byla v t-in
dřlí vt snímovne kdyl Jednalo n
položka 1000 Ooofrinkft procarskou
korunovali povstal totil M!Ía!it"i
j Dtjant a protestoval proi tak vel
kým výlohám k vftli ruskému earu
kdežto statisíc lidu ve Francii hla-
doví Vzdor Jphi energickému pro
letu položka byla přijata bjrlof
proti ni poux! 28 hlasft Když vý
ledek hlasování byl oznámen ozvalo
se z letíce : "ToC nejlepíf dňkaz íe
ve snémovné rasmlá pouze osmadva
cet republikánu!"
Vařile oznamováno v pátek že
sporo hranice mezi lírasilií a vlá
dou francouzskou vypuknut M před
ložen bude k rozhodnutí soudu smiř
čímu a že obé vlády volny jdou aby
aoud tento Španehkem Švýcarskem
a řivédskeni jmenován byl
Mancotisské ministerstvo má hodí
ny vlády avé jak se pjdobá již spo
čítány Do rozpočtového výboru
z 33 člena sestávajícího zvoleno to
tiž 2'J poslanců ministerstvu nepřá
lelských náaledkem čehož ovšem na
projití zamýdlené dani z příjmu ani
pomyšlení neul
Do Vaříte došla v úterý zpráva od
konsulárníbo jednatele v Pars Bra
zilie dle kteréž došlo ve sporném
území v A mapa ku krvavé srážce
infzi vojskem z francouzské Guiany
a Braziliany Arnapa byla prý s pola
zpustošena a Francouzové prý na 100
mrtvých a raněných ztratiii
V parlamentu anglickém popřeno
ve čtvrtek ministrem záležitostí za
hraničních na učinčuý dotaz že by
bývřla Anglie kteroukoliv a velmocí
ku zrušení okupace Egypta vyzvána
a zároveň prohlášeno že Anolie ne
bodlá požádali velmoci kteréž známé
smlouvy berlínské účustny Jsou aby
Kusku k obsazení Anatolie avolení
svého daly
Z Londýna oznamována koncem
týdne zajímavá řeč prvého lorda ad
mirality Goshena kteráž tímto v
Lewestonu přednesena byla v níž
tento o stanoviska Anglie vůči po
žadování arbitrace ve aporech mezi
národních mluvil Dle nčho jest ar-
bitrzce aioe velmi cennou véci leč
blaze národu kterýž vlastními pro
středky hájiti se muže Nový systém
smlouv a "achrování prý zatlačil r
Kvropé start systém rovnováhy a
néčemu polobnému nechce Anglie
nikterak rotuméti a drží zpřt ač
byla jinými vládami žádána aa alli-
anci "Naša osamoceni" dodával
řečník "není znamením slabosti
nýbrž svobody a neodvialosti Vedlo
k častému nedorozuměni ač možno
doofati že nedávné zápletky našim
eousedfira podaly důkaz o tom že
národní duch není dosud mrtvý a že
pří vlthMií pMlelilotfl řfifiJ í-bjPtili
" řiá M"k4řií Vřlká slil"
řAí jk pxlobá Mwjllf '
í řoptU jiné taktiky kumul by rtt
k"řis( přrf )sf siřfiřiSrávy aptft
ďi ítHÍřté míry ďáhlh Va m htiii
lrka ři4rffřií UUtt v trik v
DitlIřiA iMlýn- "JíIíivII a fňtií
lf)4mf vlst-rti a vft ď lř#k ý ' i
ffinthy llly mií tm th- f iv
n! "Fík II l 1 lílK-rál-vé fjih
k tf !A (řilm'1 a ďttrif nyl{
nl řitho a pri(h fřki tiihnn
řtcbu tř tnti by p'tsfiřH'1 (r'í restnn
Jkotkiliv pottiřitl a o to aby byli
i pirhrnsttN vyfoukni 'o rvlá Ufí
frak po kolik ffikí i?t vaouperií
v ptrlamonťi Ant'1!" obavy přsl
náf" Iky bdto nutřtfi by byla Ji
kotií korunní ra li iif" Irko zřidni
a n ly lto pak studno snřm írký
V)víft'ntí by niííhl
JH irihrnihliý h fprh jdfi4
m přeft Jao a O iřuíeftl aři(íl''k#
okipca Ftjyptl iMa řa'iii 'No
Vija Vr"mja" dolazovánn l(tkfioko
tiortou zda bf řhtilo podporovali
Tuřarko V SfMřa jeb'P příotřti Afií{ttÍ
k vykliici1 Fgypt I"l prý velmi
ostrá záporná od-ovřr Týl list do
dává la l!'iko Francia a NAm'cko
hotovy Jaow podporovali Tursrko v
Jho iárfjřru
F ŇpiinfUku vyvolalo pfijftí se
nátem reatdqca VB prospéeh povstal
ců kubánských juk ostatné pře letí-
dáno býti mohlo zlou krev a ntijlo
by divu kdyby to k vážné zipltc
tě Hpojenýrni Htáty vedlo Politi
káři všech stran shodují se v tom 2e
prý SpojciiA Státy úplné žádného
práva neinély do záležitosti té se
míchatl a Španělsko nesmí prý líni
na pfď ol posavadnlho stanovika
svého iMotipiti Spojené Státy ne
smí prý si myslili že mají před
sebou malomocné Turecko miruo
čehož nesmí prý se zároveA zapomí
nali že Spojené Státy jsou prý vlatt
né národem kramářů vlastnost bo
jovných úplné prý postrádajících
V Jtarceloni došlo v neděli k
bouřlivým demonstracím vyvolá
ným přijetím známé resoluce ve
prospéch povstaled kubánských se
rátem americkým I'o paliAských
řečích táhl dav 15000 hlav čítající
ke konzulátu americkému kdež okna
vytlučena a nebýti rázného zakroče
nf vojenského a policejního byl by
dav i do konsulútu samého vrazil
Několik vlajek amerických bylo při
tom roztrháno — Učinčna všechna
možná opatření aby demonstracím
podobným zabráněno bylo
Spantlský kortez svolán jest k no-
ví mu zasedání na den 11 kvčtna
Volby do snémovny vypsány jsou na
12 a volby do senátu na 27 dubna
Belgie má zase již politickou krisi
V úterý odstoupil totiž z úřadu své
ho předseda ministerstva a minislr
zahraničních záležitostí De Burlet
Belgický král dle zprávy z Lon
dýna ve čtvrtek došlé rozhodnul e
ve státu kongském proti dervišflm
branné zakročit! a neústi ne prý dři
ve dokud úplné potřeni nebudou
V Turecku se hnutí mlado ture
cké revoluční to strany stále více
vzmáhá a dle posledních zpráv není
prý dalekou doba kdy zřejmé povstá
ní tam vypukne — Hlavním poža
davkem strany mlado-lurecké jest
dosažení ústavy a parlamentu"čfmž
by ovšem vládc palácové kliky ko
nec učiněn byl
Z Cuřihradu oznamováno v úte
rý že v Malatia a v sedmí jiných
méstech arménských událo se opětné
vraždénf křesťanského obyvatelstva
Vládou tureckou pravdivost zprávy
té jest popírána a tvrzeno Jest že do
svřla arménskými agiátory rozeslána
byla — Do Londýna došla též zpráva
o dalších násilnostech tureckýclj
Dne 14 února v prvý to den velké
ho pnstu mohamedánského ramada
nu obklopili prý Turci arménskou
čtvrť v Mirsovanu a nutili Arménce
aby na víru jejich přistoupili Na
fion Jid prýfitlikitoiiií!ipodlMo
Ifé ftf Jtelt odf'M'l a ♦irhni tl
byli povřafdrl Foďdri !' se
prý i v Hit a Khirp inu
iiik hrmni ptntrj v Armosku
pttiovafi míní vyvftá }'ép i
rávy fchila klarál f-h tk
h i l#r'i kf b p' minulých rAkoli
ktlýlřit vyÍHhvaU fía rprávy b
fcřefiřié ďntMováM bylí k řooht
m"li'i"t riáilífrt( l4iafi křa
ff!kfh # a dlvk Jf( l doa! l
v Athm proudu a bf f i mati Armény
pinijřf Jt k nafipari( Lidé
kírří v říjnu b)!Í J iiA b(dá l i UM
byli v lisfopa-Vi l#brij'cl n hMb
Vřřii ntoupan kMý ko'i#k hla
bv ktilý koiMak olsvu Kdyl
rtp odtáhli farnjfr ftí#i v(a
k olftažařif Vsifijňa Vř'li
přoJli prach douíijba lk naléitl
(cit rtk'dik irn píenlra nb i Jma
na f'pi-i viití sřfřiMi okna i
ilvářa doml a ro namohli pohftti
zníciíi A fyto brntálnosti páchány
v dobé kdy zima jíl byla za dvsřml
a tu tké nabyto divu kdyl li Jíl o )
m-ča ušetřeni zntali mřeli pak hla
dam a timou K tomu j A t zcela
pochopitelné při Iralily se rftzné na
kaŽlivé nemoce Soudí se le počat
hladu a fímé vystavených osob pá
čili a musil na0(00 al na 100000
Z Jxnhýry oxramováno v pondělí
la pý mezi Ariglil a Francií zahája
no vyjednáván) m-j(i:l za účel zru
S"fil anglické okupace Krypta —
Jak známo bylo dosud vždy Francií
iiroti okutHici antřlické co nejrozbod
nJi protestováno a následkem toho
také Anglie vždy na Francii co ne
přítele svého hledéti musela Zru
šením okupace byla by příčina ne
přátelstva onoho odslranéna a sblí
žení obou zemí stalo by se tlm
možnéjším — Pravdivost zprávy
této sice se strany anglické popírána
dle nejposlednéjsfch zpráv paříž
ských bude ale přec jen na tom néco
pravdy — Časopis "Figuro" přinesl
totiž ve středu zprávu že Anglie
považuje dobu přítomnou za tu nej
pMhodnéjší ku zrušení okupace
Egypta neboť aama doznává Že
v Egypté všeobecný klid a blahobyt
panuje mimo čehož Tureckem úplná
neutralita kanálu Suezského zajištd
na byla Otázka zrušení okupace
předložena prý již byla razným
velmocím evropským a uskutečněni
toho není prý dalekým
Na Kubu dospčli ve středu další
vojska pomocná a přijata ovšem
obyvatelstvem španélským a nema
lým nadšením Gen Weyler přišel
k poznání že a pěchotou proti pov
stalcnm ničeho nesvede a proto
přeměňuje pčeholu co nejrychleji na
jízdu Za tou příčinou vydal také
ve středu proklamaci kterouž celou
jednu desetinu veškerých koní v pro
vincii havLiiské pro armádu svou
požaduje — V minulých dnech
ivedeno několik potyček v nichž
vojsko épančlské citelných ztrát
utrpčlo a z toho soudili se zdá 2e
povstalci nejsou tak slabými jaký
mi by je úřady španČlské rády
vylíčily
KuhdnStl pouttalci prohlásili po
čátkem týdne že na popravy zajatců
velitelem španélským nařízené od
povídati budou dynamitem jimž
majetek špančlský při každé příleži
tohli ničiti budou
Na KuM počíná si vojsko španM
ské pod novým velením gen Wey
lera čím dále tfm surovřji a šlo již
tak daleko že klidné a bezbranné
osadníky vraždí Tak povražděno v
Cuayato dvacet osadníku na to je
dinké podezření že povstalcům po
travu poskytli — Za takových pomě
ru není ovšem divno že řady pov
stalců stále nových pocil nabývají
a že tito pak heslem ''oko za oko
zub za zub" se řídí
Z Havany oznámeno v úterý zat
éení amerického dopisovatele Chas
MichlUona a tlumočníka téhož L
Botancourta kteří prý proti známé
proslamacl rytého Kn (('ivarrtára
na prrdiMíli nyní t% to odpykat!
prý muí líb trr lř la ji řtatíři'
rtýml a polálll amsríik Uio fconsiila
n iakroéanl
# Olhmovfto V fiedát)
folia f právy M tlribi ď!é dl
řch ift)i wiH t"j"ki na Kobi f
(% nJfcrt'(fi vy!áf'i Im la —
l'ovf b l dfa vpřáv ftejj onladnsj
Hh stávají a stála sfTiílajífmi i
řtaul ďia aby nřjiký nový épírh
Jajich f mnimartán nhyl Tfc Sř
Marton ifáHli dva msty a vyímill
I kolají vlik jimi poá lea jpířiéUké
tkíf vstaly a prSvod vojafiský
by! léoiřř ď p'i(-dftii' mula rfřu
bán — V okolí Z'ilnli zničena lé
mřř vsikará rola třtinoví a spálen
eokrovař K'i'inra Jednoho ktařýl
tidoř zífcaii o tiování třtiny aa pf
fcusil Mta lí 1 14 a f i A i v
provincii Santa ('lra uivsttvena f
pátek eyklonam Jím znířný počat
domu rozmatao zlráll n livotach
li lkých J-al tél znavnou
VfťhtAa trnnuutulnki rrpuhUínjt
Kugr haní prává lé b tiajkro
rnnJslch Ja!i známo j!ádári byl
vládou ariglíckou k návštévé Londf
na an prý by pří př{Iflilli té spor
nynéjil lépe urovnán býti mohl a ta
slíbil tak učíniti poladované právo
hlasovací v'unt-m'Am u Uliti kdyl
mo vyplnřnl nádedovnfch poilmfnek
zaručeno budu: 1) Zrušení stávajíc!
smlouvy a roku 191 a přijmutí no
vé smlouvy kteroul by Anglie pou
ze co letmí pán v Jižní Africe uzná
vána byla 2) Připojení Swanza
landu k Transvaatu 3) Zaručení
úplné neodvislosti Transraalu a 4)
Uznání nároku Transvaalu na záliv
Kosi a Delagoa
Na Korei dosud to vře a král na
lézá se dosud v ochrané vyslanectva
ruskébo Proslýchá se Že prý Ja
ponsko hledá docílili dohodnutí a
Uuskem v tom smyslu aby obě vlá
dy ruská i japontká společné lam
vládly
V Austrálii panují dle zprávy
parníkem 'Miwera" do Vaucouvera
B C ve čtvrtek přivežené hrozná
vedra jimiž značný počet životů lid
ských v občť ji padnul Tak v Syd
ney slíženo prý úžehem slunečním v
jedinkém dni až f0 osob Dobytek
na pastviskách zmfrá prý následkem
sucha žízní a úroda jest vesmčs s prá
hnuta Nicaragua má zase novou revo
luci na krku Severní provincie se
totiž proti presidentovi Zelayovi
vzbouřily následkem čehož stav
obležení tam prohlášen — Za po
vstalci stojí Htrana staro katolická
kteréž liberální vláda presidentova
po chuti není— Dle nejposledačjších
zpráv jsou prý obavy že revoluce
tato na všechny clyry republičky
Htředoarnerické snadno rozšířiti by
se mohla neboť strana klerikální na
pomoc stoupenců strany té i v ostat
ních republikách spoléhati prý se
muže — Pozadím hnulí tohoto jest
prý stále rostoucí vliv Spoj Státu
v střední Americ jehož klerikálové
bojí se více než čert kříže neboť
dobře ví že zavedením a upevněním
liberálního zřízení panství pan páte
ra konec učinén by byl
V Nicaragua jest povstání kleri
kálnf strany proti liberární vládě
presidenta Zelaya v plném proudu a
povstalci soustřeďují síly své v dři 1
vějšfm hlavním méstě republiky 7
Leon odkudž proti nynějšímu městu
hlavnímu Managua vytáhnout! za
mýšlí — Povstalci spoléhají ae na
to že vydatné pomoci od klerikála
ze sousední republiky Honduras se
ji n dostane v kterémžto případu
však do války i ostatní republiky
atředoamerické vtaženy by byly tt
povstání proti presidentovi vlastně
v boj mezi klerikalistnem a libera
lismem by se proměnilo
— Pffdpláfeile? svým přáíe
Iftm HoNpodáfe do lech pouze
$125