Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
4 -Á
r
1-OKKOK ZAPAJJU
i
"i
&
M
i
4
t
5
OttMťM tb
obaiUjM I iyio fo f f řhřií
MyMlý I prdánt v ětvruk t
AIHny #'fs4i i íkMnn f ni
Jest ly f tnlt řntřopj
HIM h t N'w V řt fioklyn
JbiííiU jř4 iUň' byl" při jiř
ft f ch f'4 H rlho Iďifiíl I ft
dílní i4s-řy i fd4í# m bot44ey
býti míjí i ít 4 II polej ft4jj1 i
Jiftýřh vAi-f p řfl-ň bft
Hi4filfn lnř Jřivotofm
iib4in# v p4(k I t M
mrií' i t 1'%tfft a-4to hJhm
lf Je 14 'tftm'' nn( 7 &mřtí R
ífntl lftl V Jíii"f Ml t4
km ' ř'ifi !♦ a I" jřfp a II )ll
od Umu 1 :ii4fi t % I mU
t%'i ďi ř f A btMtftf 4řti
l'řř isrMs
V rii lítřbu í ií f tvraf Ms
byl 'vrťk t%mftf jřevof řflň
tiik4k4h' k!41tu K l'trff7#ř
thi Inlk-m II Křnmřm
kteffl kS4Íuř#lom porlý mt
ťilý id řf ří 4m y — Vfll li
Sp4'hal [tj heJpfU f H4l4 pO
mateno') my! nhof J'í$(I mii
cMnt vily jmif pí4telký pano
val tIMláii
hrozí vyp-ikooutl í!# správy t
čtvrtek i PhíU hli-hi dollé n
poslířnfah dráhách v N Yorku
Chk'š?'i I5ťnu Woř#tri Miř
wafik- l#tr'il# lhílllphí i ♦!
b#o h řnitli t HÍffcl iH
EfBvi }tou!íínf h Jfih k MAralif
m%tJ A'HÍiífif oř řirt Iljr
Knj"Iojii' of Amfic" MniltK t
ic niMifit bti-lt lřoticn4 atir
k tito 'kli i ř['oUinolmi tH
lencĎffi l"rtiho-Jino4 Jofi r
covnf t tntla ctD i holínu o
volena rebaď
lUktrrV Ttlli
Konulm naífm Annabergu
omimeno koncem týin ulitnímu
odboro ntScmu ie drobnohllným
tkotttninfm nalťirnj ietné bkt#rU
v obili do Kírncckii přiváleném A
1 nčtnečtf niroJoho)U14ři okob
co ti tA ku %k4i4DÍ reíkerého pM
vosa obilio do řlíe německé po
ožiti cbUli Z41eiit9Nt U přdve
dena radé říSwkó a vyítřovfcu(m
i nařítecf tí-že provedeným ijiité
do ie bakterie tjtoDt-jHou nikterak
sdravf lidskému íkodlivé any i při
menífm horka bakterie ty ničeny
jsou a ie nalítají m nejen v obilí
přivážením ale i r obilí domicfm
tak že okolnosti tó nikterak k tk
kasa přtvoza obilin použito býti
nemaže Zkoumání podrobeny
byly mimo obiUn némeckýcb i obi
liny americké íe-tkó moravské
uherské a turecké s uichž ameri
cké byly rejíintíími a turecké nej
borSími
Sa TrboltcDl tuleufl
Sekretáře m pokladny saslána ve
čtvrtek zprava kterouž opodotat
řiovan býti tna návrh o nřmž již
správu jme přinenli a kterýž Selí
k torna aby kdy by ne vládě nai
nepodařilo n vládami oatatními ná
ležitou ochrana tulena ve vodách
alaínkých saVespečiti k besodklad
néma vyhubení téchže přikročeno
bylo Ze správy té jeit patrným
že při nynéjíím nedostatečném
opatření Uk jako tak dlouho trvati
to nebude a tuleni úplné vyhuben
budou kdežto kdyby najednou vy
hubeni byli aupon penise na hlí
dání a regulování lova jich vyna
kláiané uáetřeny by byly Itoka
1894 pokud sjiitcno anmrceno
bylo 142000 tuleftft t čehož
plných 60 procent bylo samic jichž
mláďata pak hladem sahynoati ma
tkl 1 I I' ti ii i
ifa Dia rmlhliwAhn rxlh&ilii na-
nalézá se nyní ve vodách alaíských
i t t „i ftnn „i w-i
více jak 300000 talenó kdežto r
1A81 Počet jich na více jak 3000
nnIln 4„ hl čhol neb
lin-í! - n lakálasnvm
' 7 k i t í- w - w
spftsobem ve babeoí jich se pokra-
čoje
Oimúně pntárj
V Iirooklynl N Y sntčen byl
ve čtvrtek požárem tenementní je
den dam na Protpett al při čeml
M di'4tki Dii fkf i'if4
df Míli O 9%' Hřářílftf
jl h "kií(l $ phtll Ih'ft4 p
j4lřl Ot I' lol 4l mhU
ťitttn#t n i: ihifi t řttřiok
ir4ni ')4f-rn !- I %uttt
'Phlír( tfftí t' Jd"řl
mil yh im ohni! - V rřifild
M I ( íl t (httA H dítky
Nlf Vvťt MtH oífti
-pl MHy itíil lk h
I ll řjil4# h ph huni t
kml rfhh ♦fulfiif h'iHk%
iiiko U řtffi M — V K iřk
fdinřrt ktnífi#k KMnlífCivfxřt p1t-
říbfk K II ( ři
ml fnflf#lkl MHfl dtl dlfi
li'iř#ly
Z ? Vf %':''% ifi4mři
ítřtk l# ft-j'nUU( jtt tnkmihn
řikřřiíht kf4l Clvit flptfi kti
llii!pb od plit pfnlkro "('Hy
ř rkifií" dt If fi ht aby
př#-l f'ř#í lnlfft řtpibliky Mí
fc4 I fibíbby pří Ifniř4 I t !'!
("♦lili ?%hi tito Vf řt#íeřt
přtkl přd f'k"m p' p'#tIA#
hl p'tiAf( J fpífn ďtinf nt
itbn krábitny n (íl! míti mílo i
rbífi'4fi Jt f fii%rhm
it4 ibrtnrn! fi4b'jm a krá-
Ifttftl 1 tlfíow k 4'i-ll ťm di
rotal — řprMkU trlř I# jt
b4Íunfm lití 2 by ďi lil
ai nl#il klfby ti en tri Vin
tk( dokáttt) iiomohL
Konín nt I doíkám toho
lev Ne orka dokončen bil
tb% hrobky pro mrtvolu rtprei
drtit (íranu ktrrntil metropole
ta potuvitl n n4l a na rif 1
Mrky jil po taková Ml vlkot
v t vchQit výbora lav#bntbo ve
čtvrtek osnámeno le abírky vy
nfly již ♦i5M572íU6 uk le v ru
koti pokladníka doul 2l73''Jf7l
sbývá což k dokončení nUvby úpb
n4 irý tioDiačutn 1'akli žádné
nepředložené překálky v centu ae
nepofttavf bude prý moci hrobka
27 dubna roka přlSllho óčeli své
ma odevzdána býti
l'rý l U mmjnWl
Chicagský katolický orgán "The
Heview" přineil v sobotu správa
že prý kletba kteráž papežem na
řády Kytlřft Pythia Syna tempe
renčních a Podivných bratří vsne
íena byla nevztahuje e ony kato
líky kteří členy řáda tich před
vynesením Klatby byli a vystoupnu
tím z řáda ttkoda by utrpíli
Zázrak
Dle správy pokladního odboru
jeví se ve příjmech a vydáních
vládních za měníc unor přebytek a
sice obnáSí týž prý ř 127840 Dle
správy té přijato sa únor 113906
393 cla tlOeOOSa vnitrdzemních
daní a 9346080 přijato z pramenů
razných tak že obnáttel tudíž cel
kevý příjem $26059228 a vydání
naproti tomu pouze $25931388
Ctitel ne penmtít
V Cherokee la zatčeu byl as
14letý Ilerbert Hathaway pro po
kut na vyninutí vlaku dráhy lili
nois Central a vyietřovánfm sjlňté
no že očiniti tak chtél se msty
Oteo jeho přiiel totiž ve službách
dráhy té k úrazu a když dobrovolné
náhrada povolena mu nebyla obrá
til se k soudím leč ani tam lépe
nepochodil A to bylo prý jedí
noa příčinou proč syn jeho o "po
mstění" dráze se pokusil
ZaduSenl
U Crete Will Co III saduSeni
- 1 ~ „Pr:
v pátek uhelným plynem cásled
tui utouii ui llunT T irUUUU OQ
u
' „7™ " p- WIQ :'enV" ro
d°y "ne' řred Staenkela a
„ „ _
nllrZnfk Ir M r M li! XI 1 _
" "r u Ti " L 7 f
zbývajících členft též Již
? y°em 04 P°'° Pomožených př
ole achovno býti mohlo
Za milion ikwly
spfisobeno jak v nedéli a Bristol
Conn oznamováno zátopou
- údolí Peaoabuckském a sice sátopa
U nemá prý dosad sobě rovné Ná-
it#lk#ffi dloiMřMjMh dlř1
láofni triMi t pfíhítřř řbfti!i
toiil U 4 Irlk riljřif iUk í
k'á poiu 'l I- m'f fi4 hrál
graníloti íc# tlkt oďdl ft
m'tl# uk l# fcwfi pkl v
lkfá ( p''Mi vody v 4 Irlf
7 kr1 mMífl i ' síp Mibfc4
n 1 f'drnl dt Adolf i tyhřfi-ili
llttfco' ffidy p'id'dl vfdáleftA
fitřl # pf f f#tl jí
fyb ifini V JViř!ÍII#
a l mfí of nálrlky ti l4lflM
vilnipU ofs dl tfíkf 1ihn
P" ho H a ť uk řypM l p
vftiihi (i M pfi-i# v tm i' hř4
riílí t í#m piU tyk'''il
lot WftUÍ btlo f rk'i!f Um lid
lvert' V flřtttol bybí Ml ml
fl4 tntUt ďi ifírt4 tfiky stto
ltin i Ikti jediná1 m lií'h
pobft4 h sj M fr# Jk
♦ :'"'') Kr4r4 (úrm hj% M
ml iftlí#ft ři#lKř fff i jl ď lil
fcy )10 ď hlovbby ] ťp vy
mUli
V ( blrat odmftft'tl V čit řt#k
iidí" }fřrp irnlrtlti lfi4mý
r'in lk vydaný v přfpvl vyda
ville d#ftnlk Mf ifUHl Joiph
Ijfili ktfffl pro ttvtřejnování
řiiiidňjth oirámk sondm spol
kovým k pokdti I ik tt dva
roky do káinír Uotun byl tak
bfd# miset pan vydavatel trt
fisstnqpiti pakli l# tollj přfidt
nad ním # nesmílaje — Dunlap
4dl aby mtt tri výhra lni jen v
hílitoa pokottt smřnén byl umn
al soudem ncvyhnvlno
V Madison Wis postřelil v dte
rf smrteln A V Pelerson man-
lka svou naČef sám sobé hlava
kaií prohnal Z sanechaného do
pisa sdá se ln manlelka a činem
tím svolnou byla s toho vlak le
střelena též l do ruky kterouž hla
va před smrtonosnou sbraní si chrá
nila sdá se že Peterson v návala
árlivosti neb pomatenosti mysle
manželka tavražditi chtél a pak
sám sebe se svlu sprovodil
Polit lok
Z kengrrsa
V snémovné poslsncft přijat v
úterý rozpočet pro odbor indián
ský s témi opravami o nichž mi
nule jsme se zmínili načež vyvolá
na předloha kterouž president
opravňován byl by k vyjednávání
s Utiskem Anglií a Japanem ohled
né náležité ochrany tulena a když
by náležité ochrany do konce le-
tofinf sezony docíleno nebylo aby
vSichni talent na ostrovech Přiby
lovských hnízdící vládou nafil úplné
vyhubeni byli a předloha tato bez
veíkery debaty schválena Zbytek
zasedání stráven projednáváním
kontestu republikána Tarsney-ho
proti dem Van Hornovi s pátého
distriktu missourského aniž by ale
rozhodnutí bylo docíleno zasedání
po 5 bodiné odročeno — Ve stře
du v debatě o kontestu pokrajová
no konečné pak hlasování na čtvr
tek odloženo Po schválení návrhu
senátního aby prodloužen byl čas
v němž vláda na zruíení udělá po
zemkových sakročiti m&že sasedá-
nl po 5 hodině odročeno — Ve
čtvrtek skončeno konečně projed
návání kontestu tohoto a 164 proM
112 hlasům dosasen kontestu
jící republikán Van Uoro a de
mokrat Tarsney místa svého zba
ven Na to rozpředla se debata
o sáležitosti kubánské následkem
toho že výborem požadováno aby) jfttk udělena mu byla resolací ná
známá resoluce besodkladně přijata 'Bedo jící: 'Hodil usneseno sně
byla proti čemu! některými členy j m0vnou poslanci! že Thomas K
vsak odporováno a pežadováno Bayard velevyslaneo Hpoj Htátft v
aby vshledem k nesmírné doleži-
losu iroita tonoto projednávaní
resolace na úterý odloženo bylo
O 5 hodině tasedání odročeno
V sněmovně poslanců věnováno
téměř celé zasedání páteční proje-
dnávání rozpočtu pro odbor sáko-
nodárný při černi položka pro
presidentova Ujemníka z 15000 na
3500 snížena
V aasedání večer-
' ním Droiednána celá řada soukro-
mých předloh pensijníeh V sobota
plljia př #ti pfMÍdnlof i 'lsď
lohi fcfeřotif přofijmMf fMf"h
pftisifiH sřjftýf4 v Ařii"í k
AJshm Jk-dnfm opr svřto4oo
ic sfilo se Uk p'i dUÍ ifsbslí
ln prM l hh Ní to poj"
dftátáno řKp'íi pr ídb'ř i4
knnodárný výkonný i právat a
ts po holin i l4f odC -íorto
V punlíll plili k prJdn44nt
fiUiks kfi'4hti4 t po tl imht a
n vlitnA di(1 řoí- výl-orsítt
pro i4ltlii't{ iilsrínifil rrl'f4
M tÚ H htfi s hv4Uei {
' !t"f ttUt přif4iím v ylt tnt
ht fit mítí jiňřn
V in4i'i V'l4n v útrý inví
rtl d4t ř ! t -i výbor fieif
nlh Mořřillsw kl-řf pifiloval
y Ii4řn4 yU l)d řlhí inof n v
livshm viats byli I4ďt tito
podUlfi'l tím ! ftyhř'itil
nfru — aby t4t přijtta bjh n
jtsfm p'i-M f'řijmy vlá-lnf
itýfiú fi liji k Irl Uk
ne ls tt ftřkfdik mísír o pí tři
budome rofft pfřits kryli
dUfh' t"jk dlilití N4vrb
unt- pořtn i f-ř'tl i i bUVti
pro hlasovali vm retinblikárié
proti pak ě frpnblikáftA 'il dmo
krtta a 4 popolisiA Zbytk si#
dání vřnováti rokování o láUlitostl
kubántké a uvalování tml%n n
ofbrsnu nilho pobřrlf ii'#l po
krátkém tkr vfkonnm
dání fo A h'wh4 odročeno — Ve
tředu řoipřrdla s prndká debata
o ním i rcpublík4nkými senátory
kteří proti projednávání př llohy
iflnl hlasovali a vytýkán jím le
s4a ly republikánské sradili dou
fajfce tím svobHlnému rslenl stří
bra opčtné na nohy pomod Na to
rokováno tá!!itotl kutonké a
o rozpočtu pro armáda ničež saí
dání odročeno Ve čtvrtek dáno
výboru ca opevnění naíebo pohře! I
povolení k návštěvě přístavu new
yorskéhot povoleno několik sou
kromých pMloh pensijnlch
povolen rozpočet vojenský v
obnosa ♦232711000 povolena stav
ba dvou celních křižákfi a zbytek
sasedánl stráven rokováním o otás
ce kubánské
V senátu došlo v pátek k proje
dnání záležitosti kubánské a tu po
tuhé debatě v níž vláda Španělská
co nejostřeji kritizována známá re
soluxe ť 4 proti 6 blasam přijata
Debata poutala k sobě pozornost
téměř víeoh zástupen diplomati'
ckých ve Washingtonu se nalézají
cích a zvláště ostrá řeč jindy váž
ného a odměřeného Khermana sle
dována co nejpozorněji Návrh
aby resoluce obmezena byla pouze
na uznání povstalců co moci válčící
a aby vynechán odstavec požadu
jící na presidentovi zakročení d
vlády španělské ve prospěch dosa
žení neodvislosti Kuby poražen fií
proti 2 bl a podobně poražen 52
proti 17 hlasflm návrh aby presi
dentem Kuba za neodvislou repu
bliku bez ohledu na Španělsko
uznána byla O páté hodině zase
dání na pondělí odročeno — V
pondělí přijata předloha kterouž
mužstvo námořní o 1000 mužS roz
množováno jest a po přijetí celé
řady předloh íiríího významu ne
majících zasedání po 4 hodině
odročeno
Důtka Itayardovi
Výbor zahraničních záležitostí
podal konečně v úterý sněmovně
poslanci zprávu svou ohledně zále
žitosti velevyslance naítho v An
glii Ilayarda a sice odporučil aby
Anglii veřejným použitím slov
výíe zmíněných dopustil se pře-
stupka proti diplomatické slušnosti
ft porn5nl výsad t vysokým posu-
vením jeho spojených neboř má
býti zástupcem země t-elé a ne pou-
ze té které strany politické Heči
Ukové nejsou nikterak důslednými
s onou opatrnou obezřetnou a
úzkostlivou zdrženlivostí jakouž
on sám isa sekretářem státním
vyslancam naiim odporučoval V
(' t rVf svf'! ur4H vdko't
4t spohohUh svýřli k'f
ofhMoi mlrtí vřf t dřfih f s
nřáfl vřřřtf kítjioy kř't
Ht 1 A fit-fiii óp n n iil4
fy fořýtil ! ' proto jk tlM
přfml #4t tp l lidi aoiři' kh
jho jméim o ii tjm# a t %'%%
jrn fo
'tnJout d4'" I ď" ř4M'f
It h dii domťifk f ( b rb kofi-i'4ř
ftf h ''iřilnlkl v ftiM #tUřii'k't
jvf nb v nihl i nboni
tro "diií k4 ns to ti'U on
řliftt amnři kl o ti tj jo
o t b lfcf o I potlnnostf Aři ldlkl
foyéftý bt nxn4ijf liléeot j
jich i-o SiMf!fk1 vsřrjif-h
nil ijl dvlřii klMI by l ly
m I % hr iftorfoi tAt mH
! akls-ísy
fM# lpr4vy pokUlilk etiabf
v ttofý V polit fit h4fo Iftf V l4
om iltti fUnmt # I i t'i J i7 s
4tk kt-f4l % rofbřtié dffibo
íy spuzena jil fyl M
t kdy Átiklm p 'kl lny
tyd4fi nofýrb dhibopUl mt)km-
h vyuleno S poklidný la
II !1t'l ll tta S ktřlolto obnosil
Vk ♦ii'M!7flí vy ino finbylo
nfbrl njpfl k ivjdiení dlaho
písll lito bylo
ItttmNe pre rslliit 4-lnlrk
Snímoviié pohnfík ik Jm jíl
'mámili byl rftfporaéena ku při
jmutí Philiipsova předloha ztiiu
jící nestrannou komisi kteráž má
blrau lnform a dojořmsotati
vydání takových z4kon8 jel by
přispěly ku M#-nl proli!íníl s nl-
mil jst co tinitl ilěhmctvu rolni
ctvu I kapitálu Předloha jist pro-
válena dlouhou zprávou v níž se
mezi jiným tvrdl le navrhovaná
komise by také prospěla obchodní
kům Ilozruíené poměry ve světě
lěinickém spftsobily obchodním zá-
jmftm naší země velké žkody Za
městnavatelé práce utrpěli v době
4estí let ztráta 3 4 milionft dolar5
následek to stávek a lockoutft v
obnosu torn vsak nejsou zahrnuty
ztráty utrpěné dopravovalely a oli
chodníky Obchodníci utrpěli a
budou tr[ěti velké řkody dokud
nebude zaveden lepší epllsob urov
návání neshod vzniklých mezi za
městnav ately a zaměstnanými Ob
chodníci a obchodní zájmy potře
bují a požadují spravedlivějšího a
uspokojivějšího urovnání neshod
těmi s timiž jest co činiti a od
jichž práce a výrobkft úspěšný ob
chod musí záviseli Čím lépe děl
níci budou chráněni ve všoch svých
právech — tak končí zpráva zastu
pitelstvu podaná — tlm lépe bude
zaručena jistota úspěšného obchodu
Mk vývoz
hospodářských plodin a potravin v
měsíci lednu neliší se svou výškou
valně od vývjzu v lednu roku 1895
Tehdy představoval cenu $59031
000 letos $59796793 V jednotli
vých položkách však se jeví znač
ný rozdíl Vývoz chlebových látek
vzrostl z $9423777 na $14084392
vývoz petroleje při nepatrném jen
rozdílu ve vyveženém množství ze
$3860426 na $5:i77559 masa a
masařských výrobku z 13712375
na $16354389 Naproti tomu po
klesnul vývoz bavlny z $320341 19
na $23380453 při současném
zmenšení váhy t 580 na 290 milio
ntt liber V sedmi měsících běž
ného správného roku vzrostl vývos
o $14542623 ale sedm osmin to
hoto příbytku připadá na petrolej
Žádají zvláštní zasedání
Republikánský státní výbor po
žádal v pondělí guvernéra Indiány
Mattbewse o svolání svláítního
sasi-dání sákonodárstva v němž by
stát v nové poslanecké a senátní
okrsky rozdělen byl V Žádosti
uvádí se že zákon t r 1885 dle
něhož dosud členové zákonodárstva
voleni jsoa jest neúsUvním a že
nejvySAí čas jest aby páchaná
křivda novým rozdělením nápravě-
na byla — (tuvernér prohlásil ie
rozhodnutí své v několika dnech
veřejnosti podá