Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1896, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
~ POKROK NÁPADU-
- Pařkov rif %rmm "Std MlřMÍ
počítá i ! hfřii dllřkem
iťfihtf by řifi' A [#♦ folii iř4
fsfv při nj#fif-n ♦)') vyl l iti!
lrtl kdy 4t lř#fi( řij ( ! 11
11131? li f í fif i lá VI4 íl
M llvn trk nt ftř-
ti ptth tij h st Ki'i!"l
piřfc '07 ( i M Smi { irk Mil
fi n Milř ptrk ftoi4-M nv
df I t 4rf #k !( Mí"irtJ#ffř'
# Mf Ufř m i4iihky ř
Capito! v# i m Fivřffi' ký
tu'P'f - A f ť i'lr i
Jsnl iUu) ' '-li' prk"vrif f'f
v4 f !-: tíi !( í f j fé f r
— Hin!y i w' Si r-f í í tk
Wt!ftíí# jft# íiinlmiii i kfi Uní
fcřohí ft Mbit'iA Jť'?fit f lp# fb
ialnvátt I? ff'ři!4l V if ((:!
při pMWlřiíro řSíťrfif řim
toftn 1 íi'JI44ň byl i- l tm jir j
ř!i krjkm-t pod iir ik i
Jti(X: v nedo!'k4 k t r ♦ J o inříl
Í'řr!rí # híf ustanoveno- ti3
Lřrna
M)it#l 6Ji'tBjr kiwi Jm
Mpliir přťpaden g insfií iř
nťfl t bí4t iHitiťifii if m ík#
Tlimpořim 'I JI l# 1 ti' Atn t
přáe propusti n a to dopálilo jej
ta mřřot J vilíi-mi rukou rtu
saraěfttnavatt r ho uhnul k
l#raí j xrjíil n tík!tkr4 řr#
hlavu jj uhodil Bátiy hí-řit
novy njoa sit téiké ra t ! 1
Iwtné N Ttnmjon vjít rinut
íityks lícři býti ! tiftnohl ao
ta r lit % mt ( imizťi
— V iotwttí isjíoěato v fiolíofj
nim muM n j rovřtriváníuj {omřrfl
V iernoí#kém koll on Baptínt
paeojícfcb Ol té doby co panor
Mormon jiráry kotťl ujal
vioikly Um mrv jí iím dále Um
více # přiostřují % to hlat ně cailed
kem toho že j autor ao mu to jíl ko
likrát na ruka dano mima tvého m
vtdáti nechce aó Deob!(Unovt jeho
ítále ffce rote V pátek doSio to v
kostele tak daleko ío J H Iíean mi
lému pastorovi frak vyprážiti chtřl
následkem ct-hož tento policii na
pomoc si přivolal a Ueana titknouti
dal Tlra ale nebylo to ukončeno
neboť kdy l po skončení služeb t ko
stela Tycháztl vypáleny po nřm ně
kým neznámým dvě rány jichž
pastor tak e Kj]ekal že se Kchodoa
apadnal a načně ae pošramotil
Podeařenf s útoku toboto padlo na
Wm Beatorda a Oeo Kelloga a
oba aatčeni a pod zárukou na uvobo
da propužténi Oba tvrdl že jou
nevinnými
— V neděli dostavila ne na stanici
policejní ženStina kteráž jroeno fé
oo pí Mitchellovti udala a vypovídá
la že jet manželkou Johna Mitchel
la na 18 a Iloward bydlícího že
pravé ae nestrou svou a a nemluvně
tem svým z návštěvy s Kanae City
ae vrátila a že manžel do bytu vpu
atiti ji neebee Než k ruce policista
přidělen býu U mohl ae stanice arai
zela a za nedlouho na to přikvapila
na atanici paní B L Morrisová a
nemluvnětem v rukou a udala Že Ji
na práh dvfma ženítinami bylo po
loženo načež prý ony ženy rychle
imizely Policie ihned tědčlakolik
nhodilo a komu dečko patří a a po
feodinu trvajícím hledání podařilo e
ji Míkhellovou i teatra jeji v restau
raci jedné vypátrali zatknout l
Mitcbellofá přiznala ae bez dlouhých
okolka že déčka p8sobem tím zba
vit! ae chtěla a Že prý dohnána byla
částečně nouzí a čáotečsS tím že
le manžel její více a ní žiti nechce a
tadíl ona sama o sebe atarati e mu
í — V pátek vyvolána ▼ krajnkém
oada lalořm proti Alfred D Blacko
vi který! ae znásilnění 14 let 4 Chri
atioy Marie Wilrodory obžalován
byl a aoodní jednání vzalo aiby neo
Afk4a kfftítj — niříiBřiof til
-m jiřní( aby ttn [tk "(
fti!f a ifm loll (i iálfit#it
riifpAiit tlrftl mtnf !
'!ia toiif na flri tvllkk dívka
t#ffil floviftf řf)tilfHI ml
nt ' jíink4 túkú ttt)in%
bfii Ji m ihli pr4t řiíml i4
nt řifii!fthři ftárrh fttd tvtli
nt tihí iliby a in tt ium i4kí Ař i
íhťihi jkýl blI'itnimft tif)
iSví#ň j-! tr%ftt láknnriftl Ctil
nífs4 lř Alt rprvrhi i4kfll
wvJi4r J#i m Ift4lfiní rfřjhr
břnřfitftí mblňí kfJ(lftki -rt
H f km #t4M a td(J tijttt t
hUHt-U iA Mn trýtt mif id
!( ditkr ftíl a J#fřt4 O
tit rrlyU a f lf kr ii(kf f
difif fIjnUdrilfil tfikfípOfi Uf:
dlfí lfi ft f'li jiltřftfj tofll
ldfki }mň'ijn # pMtiM Mří#
rtu ('fifUtiti Mř a t)4l tknm tto
Uchftitké rhfhf v fi-Iabíl nařídil
'-d- pfití aby řnimidřk Mvifto
vyrtMia
— V# ln#k ílpřil ln iilknai
[Ih í! Vafios na K a rat#iKřt
ffxlařcU vyhlllijfc(ho má! ktrý!
Jmf! aA io Hrřy m i 1 1 udal u
n hol f ři přohUdáoí n ianici toi
tát
cpjei nifiny tfi i rtiaiijrcl a
kraSif přcdchfttí m v fldni
pat! Ialdiifivé a 17 a Dolg
páchán řmith přiznal na řwit
vth dlouhých okolků J# kriíal
onu ppáehil ada vlak pro ní do kiz
nice poután bude jt otázkou —
řaiíth jwt policii dobře mám co na
myli pomstění a neni tomu dávno
co a Lincoln propuitřn byl Jíl ně
kolikráte zatčen byl pro rftzné krá-
d?íe a pouledtíě poután mfuto káznice
do chorobifiťekdfl přea rok ai pobyl
a teprve před nékolika dny co
"zdravený odtamtud propuittěn byl
- Harry Nizon kterýž od minu
lího července v okresním vězení na-
Sem dr!án bylpropořtěn byl v pátek
na avobodo a to bez veňkerého přeli
cení pouze prý pro nedontak dftka
zfl Tento krok okresního návlad
ního všeobecné jeat odsuzován a
uváděno jetst že by Nizon oprávněn
byl proti okresu neb městu žalobu
na odškodněnou podaij neboť
neměldi návladní proti němu potila
čitelných dukazO mél propustiti jej
z obžaloby dříve a nečekati plných
plných oftra iněaícň než k tomu ae
odhodlal Níxon zatčen byl na
obžalobu z vyloupení residence
James Mortona a podezření toto naň
padlo proto an dopaden byl na
místě kde uloupené věci uschovány
byly a kteréž policií atřeženo bylo
Hlavním svědkem proti němu byl
policista Tíedeman kterýž při vyko
pávání věcí oněch pif jej dopadnul
kterýž po nastoupeni nynější poli
cejní komise ze alulby bez příčiny
propuštěn bylod té doby do Chicaga
m odstěhoval a nyní za žádnou cena
prý se sem dostavili nechce abv do-
žadovaného svědectví proti Nixonovi
0
složil — Jedinkou příčinou proč
přelíčení a Nixonem tak dlouho od
kládáno bylo že prý návladní poři
de Jdoufal že Tiederaana ku alolení
svědectví přiměje a teprvé kdyl
seznal že snaha ta marnou jeat ku
vyhození žaloby prý přivolil
— Naší tajné policii podařilo ae ve
čtvrtek vypátrati zlodějský pelech
do něhož patrně různou čeládkou
nekalé řemeslo své v městě našem
provozující kořiat zanášena byla
Domek v němž pelech tento odkrvt
nalézá ae o jezera Cut-off o východ
ního konce mostu a Jelikož malitel
jménem Proč tor zdráhal se právo
mocnost policie omažaké ozaati do
praven i a manželkou do vězení v
Council Bluffa Ve aklepg nalezeno
značné množství doutníkft tabáku a
cukrovinek a patrné zboží toto i
krádeží v několika groceriích posled-
ni aooou spáchaných pochází
NEBRASKA
— Vtml f flrlí HntÚí ln
iřl smlotiff n f i'ilfia( 1 10
alfii řliňly ěíll flkrU
— Bifl llnfHfliMt p4 řat fttmtt
ř Muniiftg!1 #řnitřil ji v třd?f
v#ř#ř oř4v#iÍfwPHHnt hr)1 $nkm$
m
— V KftfJl fuiňff bl piory4n
pářsk pardhr4 (hrh f rh ltí)kř(
píb ra{ft(kín Bnfí h ífcnd
Mtftdfý áUftk ttřU V í'ft
krajina lh blíi Hatllki
pro dhfiy k(rf ebíAíí al I i'm
k Iřllrt ifírtíí J# it S'rf
~ V Mfift# wmttif vy I44 tři
řtáflt řa#rtpi § UJicb rfkťři n
býiaíl b Am v }4t#fc v Crat
li hfolem lafofsnt spolksi
— Ut# M('f bit ty titftwr
ký írBř Mařtiři ř hiiKa rnintiba
třt h Hpfaíily i a 1m k m 4 a při
př7řlřwí tou padl tff t%ft a t%l
j4
— V Han d#rt fonly itřlit
llíý mlaíík Tem Bi{třtařf ni
horiw Vytahoval rnnb i i viq
Mavrtf k 'b obfř#nfř(i výW
kem
— rřfHť#rtí íteíih (rov v
Uřit eounty ktří obíalotán byl x
otrávení avé maní#iky stálo rkrr
tnaliaost ll2trpraviH]not přijds
draho
— Na Mantle ttt u Niobrsrv
latino bylo riřkolík I4k& t ikoly
Indi4nké jelikož ajiítěno I byl
paliči kuří zap4lill několik budov
na řesrrvaci
— V Niobrařa mají pěknou látku
látku pro román Mat Pavlík uprcl
m avou neteří Kristinou a psal otci
ejímu jestliže nesvolí k jejich sftat
ku la zastřelí Jí j sebe
- Blíža Oordon uhořel osadník
Tracy Dorr Když se chystal kn
paní převrhl náhodou lampu která
ae rozbil a od vyílehnuviiho plame
nu chytily na nóru Katy
— V sobota týden splašily ae ko
ně řarmera íieorie Ltonary blíže
Pender při čemž byl vymisiěn
vozu a kua cesty vlečen tak že utrpě
smrtelná poranění a zemřel
— Blíže Tbayer v York county
uhořelo min středu šestileté děvčát
ko Henry Bodky Chytily ee na něm
iatiéky od ohně který byl rozdělán
na venku aby se ametí spálilo
— Koncem min týdne sesazen by
poStovský v Bruno p Ant Ptáček
a na místo jeho ustanoven pan J F
Šťáva Příčinou k sesazení bylo jen
to že pan Ptáček jest republikánem
Aby se lakového něco sulo některé
mu demokratu to by byl rámus!
- U North Bend klestil farmer
McCluhan atromy v sadě při óemž
mu noha uklouzla a on spadl Zved
nul se a šel domu žádaje o sklenici
vody ale ne! mu mohla býtí podána
padnul a zemřel Pádem strhal si
totiž v těle cévu
— U Falla City přejet byl vlakem
a usmrcen farmer 1 homas Fournev
Byl hluchoněmý a ubíral se po trati
blíže avého domova neslyšel ovšem
že vlak za ním jede
— Že pod avícnem bývá tma
lazoy svnj ranec vzadu nosí a proto
Jej nepozoruje o tom podává dfikazy
rntel Lidu Své vlastní kcninyf —
a ve Wilber isou koně ltufi r
- —
250 dostane dost velkou herku —
nepoznává pokud nejsou otištěny v
jiném listé
— V minulých dnech odbf valo se
T Lincoln elyiení žaloby uroti Far-
meri Mutual pojiáťovací společnosti
a Lincoln a auditor Moore uznal ža
loba za oprávněnou i nařízeno spo
lečností aby ustála od dalžíbo doIí-
Ifování pokud svĎJ způsob vedení
obchodu nezmění
— Železniční společnoatí avfžilv
od prvního ledna značnou měrou do
pravní aaxbu t NebnuceKaidý jiny
Luny
Luno
I II M
ALLEďS LUNG BALSAM
S m i
bol ní blitr t
vif b"(r( i4Ur1
Lunn
řá-lky %if a l-!if)
)mI m#i1m í 1 1 I i
mtrVi fA 4í!t4--'#l m Ml tfumtn-
ttsv mtf m I tuh v
f 4 1 K(lM't
Í N Iliřříf A Co ' míj Clnelnnitl 0
lí iinrt
Luny
Luny
Luny
fif#ib'x řrmtf jk"jiu wi#fiífm
f lvíkem kl lý k I" w4 řt nt pří
lj mtt # s p"k"jil mnM f "-'
Jun l#liř)ílřií spiliřir( řfill ijfi4
jf MÍÁli K lmt pik íiíftá n4m
(fií ísUiřiiní kmtt
Vlf í'ltfnři'iih p4' 1I #
bovrsř Id řfiift'ilm 'ibfitt ml lý ír
tnt VfA i'"iA ilřli i r( #
Pbťnf f pífiWm ittřlil íírf
)! pl liíkohka Uly v Ornti
Vfi ♦!-#rařdi řblo jih prtťiny
aI I p rk"lík tfdní byl birv
HTOvrb ai"t bt mlt b4 fimní-!
k i fctrH Uprva rok M
- MtffbraNk4 křidlo dmókríft
o Ibývsl-i mm'tl'Hj střelu portíi v
Omtt# a Hnto pobtlul t4tril
konvenci io !(íirrlří r středu An
"il dubna 'Átmh vyt!) křídlo
dřubě kukačky Clsvrlao lovy aby
prý tm přimárnlfh votfb zitěsstníli a
Jledkti pinlrobili o teml ik tito
ani nechtí tak U ]{ tikrní ř
jisto 1# v konvenci národní budou
dvé s patrné dťsace z Nebraky o
právo k ůčastotv( uebárející
— Na nebrakou bídu hMI se
dosud Koneem min týdne doílo
guv Holcomba upozornění a A rapa-
boe že jakási paní Nettie Htrobrn se
jftlouká v La Halit County III a
žebrá tam příspěvky pro trpící bídou
v Nebrasee Guvernér jst íilán
aby tomu nějakým způsobem přítrž
učinil
— V sobotu budoucího týdne bude
uspořádáno v Linwood echotnictvem
Pod Sok TyrS čís 3 v Linwood di
vadelní představení a sice bude o
opakovali na všeobecnou žádost kua
"Pan Farář a jeho Kostelník" Po
divadle předneseno bude několik
pěkných zpěvu a dekUraací za spolu
účinkování pěv sboru z Nímburgu
Vstupné obnáší pouze 25 centů
-— Z Wilber dožla nás v sobota
pozvání ku velkolepé slavnosti své-
cení praporu lože Wilber č 1 Neod
Dělníků kteráž odbývána v úterý
tohoto týdne v síni PaSka a Průchy
a při kteréž držel bratr Hospodský
slavnostní řeč Jak vyrozumíváme
jest tento spolek Neod vislch Dělní
ků jednotou kteráž v Nebrasce p&
vod vzala
— Z Niraburgu se nám sděluje Že
v tamnějsl obecné ékole nalézající se
v cele českém okolí odbývala se dne
22 ledna slavnostní památka Jiřího
Washingtona prvního presidenta
Spoj Států Kol sedmé hod večer
byla Škola již přeplněna lidmi a blíz
ka i dáli Při slavnosti účinkovala
národní kapela a Abie a hrata národ-
ni písně dítky deklamovaly a před
nášely i zpívaly písně vtaetenecké
Pan Zeman učitel a Brna měl delší
eč v níž vykládal o zásluhách osla
vence Též místní učitel p B Maáek
řečnil
- Pan Frank Fiala výpomocný
kasír v Miliganké bance kterou na
mizinu připravil kasír Zirbut Jenž
nyni za nepravosti své v káznici
pyká byl spolu se avými ručitely
žalován správcem konkursní podsta
ty banku o náhradu Kladlo ae mu
totiž za vinu že věděl o nepoctivosti
kasfra ale tatajíl Jí Předmin týden
odbývalo m přelíčení v Geneva a ▼
sobotu týden vynesla porota rozsu
dek proti obžalovaným odsoudío je
ku zaplaceni a&o
Fred Iíadda v Grand IsUnd
bývalý redaktor Umnějšího Indepen
dent obdržel v min dnech dopia
Bnlsani
Balsam
Balsnm
Balsam
Balsam
Balsam
Balsam
Balsam
É I t 4 t
4 f hni li-po
klřř m i yl ofif i r ' f '
b-ty Mil t {% i t MjUf ífhfi I
il tlí 0itt nfttt jil
()fi ffí tř VjHhAf při't
!' ( l 'J "i t I k i f Nr!
řt Mrřfmf fo byl h--xtU
M fiřllý fřv-i( A i4 pM0( t
jb' př?!íilfti?i k Xtll-
htit i pk t dny r 'pn byl
Jfto břířf(rt t S'i'mst-k ttťi
r{ťti !íipi'! # jřifi fii (uihn
ciikrnvarnb'(t(m J fip bpstffio
r isanifftá rorřit ruksrriadxti a
ttt"tr k lyí ťií vylnlij
krovir UkiV pf#f)i t uií futry
ti ji f-í% jf dno li 14 Kdyl
kfi přlkldf ylfij iri-% i řpy
I řfiy# b'd s f rh 8
pr"irm jncb I4lk loti} rikř a
řňrftfch nAi % zjistí n pUřutí #
Z lt blo Ktnýt I 4!k jft Ji dílů
rukru tdy tbydoii díly mistoty
Týlo í díly 'in I jUfnit ťtli ao%
oněch pvný( h litfk tak fe v tom
přípln nbibuj' ir m přwfnt
C"ksrntostl pří HO procffteh ěito-
ty Vyksijwli Irva t? pevných
látek ku-n'1 obsahují di polarizace
i díift cukru zbývá tudíl nečistoty
4 díly Čili řtvrtínt z veškerého
množství a je t-dy výkaz 12 pnx ent
cukru pří čistotě ?5 protnut t d
— Půjčky na f irmy na 6% malou
provisi a právem uplacení dluhu
kdykoliv Jest ku prospěchu dluž-
níkft předplatí se u mně na podmínky'
Jsem jednatelem pro li E Moore a
Lincoln Písárna nad Proksovým
krámem 4amiíí (iíuKdi-n
34 tfj Schuyler Neb
— Dřívéjií starý FalknerŮv obilní
elevator ve Hcbuylt-r řízen jesl nyní
pány J W Stewartem a E H
Pbelpsm dřívějšími jcdnately BA
M dráhy Krajan p Jos Urbánek
jest u firmy této zaměstnán jako
strojvedoucí Pp Stewart A Phelpa
platí vždy nejvyěíí ceny tržní za
obilí a budou tomu rádi když je
čeští přátelé jejich navštíví 47x4
— Ve čtvrtek dokončeny opravy
na Q viaduktu jež ceiksrn nákladu
#5500 si vyžádaly a nyní budou se
muset páni kontraktorj atarati o to
kterak peníze od města dostali
Když totiž shledáno že viadukt opra
ven býtí musí usneseno radou měst
skou že práce ta nákladem společno
wti Železničních provedena býti musí
když však dráhy toho si nevšímaly
usneseno přikročili k práci beze
všech dalších odkladů a teprvé po
provedení práce peníze na to vyna-
ložené od dráh vymáhati A jak
rody drártiy účty podobné platí jast
dávno známou věcí a proto si as
kontraktoři na
dlouho počkají
peníze své
hezky j "t
— V sobota přestalo se v South
OmllA vnr!u'(n(ivi m!n dtnilSAm i
a to následkem toho an ve fondu
přísluíném ani jedinkého centu více C
se nenalézá a batiky více pokladnu
městskou zakládali nehodlají Ha- t [
aiči dostávali budou nyní místo peněz '
pouhé poukázky že městem jim tolik w t
a tolik za službu vykonanou dlužno' i
Jest Jelikož vsak poukázky tyto
žádné úroky neponesou tu sotva J f
a najde se někdo kdoby ]e hasičům
za hotové vyměnil ř J L
— Za leden a únor při veleno do ( f c
aouth-omažských ohrad dobytcích o :
01 ovcí více než v lěehŽe měsících tf f
roku loňského za to vsak dobytka lí'
hovězího o 9522 a vepřového o 99- (l i
853 kusů méně " I
jí
n
'i '
M
ií
1
r
! 1
i
h
fUfJ
r
i
PO
I t