Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1896, Weekly Edtions, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    # - '"-
I !
POKROK cAPAnn~4-
7
"1
4
i :
f I "
f
i
w
' I
í
' ' i
t - j
i i
'
- : - t
I
v-
% !
i -
1 I
?
-
' i
i
(ID NAŠICH D0PIS0WEIO
WJIkr Neh Jín4 redikre!
Jest mí Ut" J m ti! tu ihápsti t
kKyeli odpovědí! n pina
Mutouíks uveřejněný v minulm
Čísle Jak se podoba lr lomu le
pn Mtonik pomáhal nkliVIití 'lva
fdy f" H V H fivSv:il st v srdce
vlastnosti Jimil se Členové jednoty
té vjínamenšvijl jinak hy pťr
iríelá mu bratrská lák shovíva
vost ne Julivot Co se meho
opod'ní týi:e myslím ! jm učinil
více fteí by Jiný n mim mMé t y I
oSinil Vydíl jsem se nt cestu v
jedenáct hodin v noci 1 j r ri a
df)kové kopte ku osdí í!' mil vJú-
lenč Jen abych napravil co ( tan'
íkalo a dorazil jpm tam ve tři bol
ráno cel rotnrtlý imfnky
o Ktupníeh týče zdá ne ie tuk pan
M o kolečko vice aneb mu jedno
ncliiííí Maufui v5ak dotnat íe po
jmanovárd dítek jxetu jednomu p&nu
odepřel neboť jem na nio takovtho
připraven npbyl a řečnickým talen
tem bik jako pan M obdařen nejm íň
% nezbývalo mi pHlií niooho Sami
Nechci polemizovat avšsk když ie
na mne ůtocí bude mi tnat dovoleno
oivati se a hijiti J Ii Jeniíta
Ontario Kanada — Ct redíkce!
Ji myslim 2e te už ti Vaíi demo
krati nedočkají tich dobrých cnah
které jim (slibovali jejich demokrati
cké čaiopiny neboť Ihftta Clevelan
dova již valné kr&tt a já pochybu
ji velice o tom že ca néh jeSté na
stanou vám opet lepší časy Kdyby
takhle Pokrok Západu byl bulaujutil
lid jako po všechna ty leta činily
listy demokratické to by jej byli
anad ukřižovali Já doufám že jest
li juou jeítě někteří Toraáíové kteří
nepoznali jak byli za no vodéui že
anad prohlédnou přece a! zvolen bu
de znovu republikánský president a
zavládne republikánská politika a až
se vrátí opét ty dobré republikánhké
řasy Pak Bnad poznají přece demo
kraté že jen pomocí repubiikáiiHkých
zákonfi mohou Spojené Státy proapt
vat Jestli ani pak neprohlédnou
pak to bude dfikazem že jou ulep)
jako krtkové a nerozumí ani avéma
vlastnímu proHpécbu Tak letos te
dy máme přestupní rok v kterém
ženské pohlaví má právo ú volit mu
že Tedy e jen holky tužte ať si
néco kloudného vyberete co h Vám
líbi než tenhle rok uběhne neboť
potom budete muset cekat om rokfi
než přijde zas jiný rok přewtupný —
Vidím že se jeden krajan ptá v Ho
vorně jestli to maže být aby knéži
dali lidi do klatby ekrze neplacení
že to není v bibli To nic nedélá
že to v bibli nestojí neboř kdo jest
dobrý věřící má vřrit ať jest to psá
no nebo není Když ntaví kostely
ta se novináře neptají až když se
pak dostanou a knézem do spon
když ten a nimy chce orat i vláčet
pak se novinářů dotazují Potom
není divu že lid od církve ustupuje
a že se stávají mnozí nevíra a to
nejen u katolíka nýbrž i u prote
stantS Ono je to ostatní když se
ve uváží jeété horíí u téch prote
stanta V kittolkkých cemfeb j
nedřle pro odpočinek a zábavu a
každý se již na tu nedéli u-íí že si
vyhodí s kopejtka protestanty
jako máme cde v Kanad' je viak
nedt-le takřka t rentě tn a mládež je
ráda když je nedčle pryč V nedé
li obyčejné jedí jen dvakrát a to
jeité studené jídlo zachovávajíce
tare Židovské nařízení o sábese V
nedéli se nesmí vyjít na procházku
nesmí se mluvit o žádném obchode
ani o práci ani o zábavo neVraf se
brát ani na piano doma a což teprve
něco veselého zazpívat Musí jen
pilné do kostela a to od rána a£ do
večera ba í v noci Kdo tak ndé
14 ledy jej štvou a pftobí mu víe
možné nesnáze Jent-li má nijaký
ouJ tedy jej nepochybní prohraj
Naproti tomu metl katolíky maji v
tisdéli tmiitiky kdyl jdoa do kot
an('b a ko'tda tedy pobavřjl
ohvrftelejf Mszi protestanty bfth
chraft aby v nedřli otevřel itor nb
ln neb si cidd boty neb myl ko
čár neb snsd konečně v tahradi né
jaký ten stromek neb ksř ořezával
aneb k sou ed fini M na táčky aneb
i utrhnul jablko v lahrsdí To vis
j přísnA zapovřieno i to proto Jen
aby lidi do kmtth H a knřli c av6j
výdělek nepřiili Iidu naproti tomu
to neprospěj a nepřivede jej to ani
do nebe ani do pekla Kam přijde
protetant tam přijde po smrti tél
katolík jako i neterec každý ta stej
né chováni dontane stejný díl Pro
to kdo chce být božím človřkem ať
čte Ž? vojan i a dobře se mu povede a
nebude proklínání od knřlfi že ne
platí na stavby koMtelu a na lavice a
těm podobné Zde chtéli raft knéžl
zavřeno nejen v nedéli nýbrž salony
zavřené i ve víejní den a skutečně
temperenci vyhráli Ale pak přesta
li mnozí chodit do kowtela což knčze
zaleklo tak že enstalo rozhodnuti
mrtvou literou a chodí t po starém
Setikyři se teď smějf že knéžído
smrti nebudou Žádat prohibici V
mčvící záři zde železnice prodávají
vždy levnější Ifwtky jiidní Minutý
podzim se několik lovcft za té příle
žitosti vydalo odtud na hondo Máni
toby na jeleny a přivezli jich plnou
káru To bylo diváka na ty paro
háče Přišlo na každého střelce de
vět jelena Vyprávěli že místy tre
lili zrovna na stádo a Že měli známe
nitou zábavu Pojedou prý na pří
étí zimu zas Jtc8 přec tu íarmeři
trží páenice 80 ove 35 ječmen 65
seno tl7 sláma fllra $7 prasata
450 Korná tu není Zatím se
poroučím Martin Lohr
The Midland Monthly
Měsíčník "Midland Monthly" vy
cbáiející v Des Moines Iowa při
náší v březnovém čísle dokončení
pojednání pana Paldy o národu
českém a Jeho zápase o samosprávu
Jak je čtenářům našim již známo
uveřejněn byl počátek tohoto po
jednáni v čísle únorovém Jednotli
vá čisla stoji 15 centu a lze je obdr
Žeti bud u vydavatelstva když se
tam dopise pod adresou "The Mid
land Montbly Des Moines Iowa"
aneb je k dostáni v kterémkoliv an
glickéoi knihkupectví neb obchodu
knihami Březnové číslo onoho mě
síčníku jest zejména bohatě vypra
veno obaahujtc následující illustro-
vanó články : The Cripple Creek
Boom Ladies of the Diplomatic
Corps in Washington Through the
Lake Kfgion of Kngland a Hares
and Ilounds Dále jsou tu zajímavé
články poučné a sice obrázek z ob-
čamtké války Hold the Fort e něko
lika vyobrazeními Women'j Clabs
in Nebraka a podobiznami četných
čelných žen v Nebrace a několik
článku jiných Zábavná část zastou
pena jest několika kratšími povíd
kami jakož i básničkami Měsíčník
ten jest na sklade též v knihkupectví
1'okroku £apadu
Hledá ne hospodyně
iilln touto etoa hoapodal od M 4 M tet
UH bo r obduo ob t1ot tť-bt t i b
AílkJ ímm vdofw 41 11 Urbi4MavlMUUa
i' bří zMv-aoa faraa o 130 ktrMb pHililaa
nářtálm úbyUm tib— vltm ca k tuml
oiloil Pooi hmfioůfni ilatni ( M hláaL
luh a Soukup
4Tia Ludell lUwlint C Kaas
Upozornéní
tť rho {ho á S Iš t a -! ckoval }r&t
mor ol (pgdil W cidpeTtdaa i—m a
Sávám ea iinoa coboda jadaáaf Z pbáa
]fm Ttdáltafea aiiha aaebei iároí vtak aa
aíj itdié dlahy pluu abada Václav fadr
ka lA8(Vond CnatorCa b 7x
— Předplácejte svým přátelům
UgftpojiF do Ccb pouze 1123
Karli
Ačkoliv al poud president nevy
dal provoláni ustsnovujlcl den klsrý
vrchu Jmenované reservace v Min
nesotě nbfranl oletřsny budou má
se přrua všeobecně ca to le tak
stane dnem 1 května totil asi tak
briy a jara Jsk v oněch končinách
molno poxemky počlti vcdělávatb
Ve cprávách sdělili jsrue jil le
kongres schválil smlouvu rudochy
uzavřenou a tuMme le laviléfme
čtenář&rn našim zejména těm kdo]
laciných pozemku hledají kdyl po
dáme obšírnější sděleni o reservacích
těchto ObA reservace nalézají v
severozápadní Minnesotě a sice
White Karth asi 35 mil východně od
hraníc severní Dakoty Kel Lake
pak lell severněji asi 50 mil od hra
nio kanadských
Keservac Vhile rirth Jest pr s
třice mil dlouhá a asi třicet široká
kdežto reservace Hed Like jest asi
50 mil dlouhá a 20 široká V reser
vaci poslednější jest velké jezero
rozprostírající se přes deset towu
abip&v severovýchodní části reser
vace Počítá e že bode k zaujmutí o
Uvřsuo asi 40 townshipa a sice ve
východní polovici White Kirth a zá
padni Red Lake a na nich že nalézá
se as 4000 čtvrtí k zaujmutí vhod
ných Pozemky zdejší byly již ve
směs rozměřeny tak že nebude dal
šího zdržováni jakmile president
provolání k otevřeni reservace vydá
Pozemky zajímali se budou po záko
nu homesteadnlm a každý zaujímá
tel musl pozemek pět let vzdělávali
a na něm přebývali nežli patent ob
drží Mimo toho však musí zaplati-
ti 1125 za akr ve pěti ročních lh6
tách toiiž 25 centů na akr každo
ročně Tyto peníze uloženy budou
ve prospěch kmene Indiánu Cbipp
wa kteří reservaci tuto vládě postou
pili dříve část mezi sebou rozděli
vše a po většině kolem jezera se nsa
divše Počet jejich obnáší asi 700
hlav a tvrdl se onich že jsou míru
milovní a do jisté míry poněkud ci
vilisovanl Jeinou c podmínek za kterých re
servace postoupena jest že nesmi
tam nikdy prodávány býti na oněch
pozemcích opojné nápoje
Pozemky jež zaujímány budou
jsou částečně prérie a částečně slabé
lesy kteréž nebudou činili příliš
velkých nesnázi osadníkům se vzdě
láváním Jen málo jest lesu silných
Osadníkům není dovoleno na po
zemkách se usadili dříve nežli pro
hlášení vydáno bude kterýmž k osl
dlení se otvírají Pak teprve budou
se moci osadnici usaditi a pozemky
caujmouti Pozemková úřadovna od
pozemka těchto nalézá se v Crook
ston Minn Pczemky železniční v
tétéž krajině prodávají se po $5 až $7
akr Nejbližší železniční stanice od
White Earth reservace jest Kosston
kdežto nejbližší Hed Lake reservace
jest St Hillaire
Nejlepšl a hlavně pro rolnictví
spftsobilé pozemky leží při Kainy
Lake Kiveru Bondete Riveru Win
ter Iload Kiveru a Kapid Kiveru
jakož i v západní části reservace až
dolft ku Thief Riveru Velké lesy
leží mezi jezerem a jižními hranice
mi reservace a Turtle Lakem i Dlack
Riverem Menši kusy lesa nalézají
se v jednotlivých sekcích mezi Rsi
ny Rapid liondette Winter Road a
jinými malými řekami při severních
hranicích
Pfida reservace jest šmabem suchá
a přece skytá v nepatrné jen hloubce
znamenitou zdravou vodu Obyčejně
v kloubce několika stop ale
n kde ve větší hloubce než 25
top nalézá se hojnost vody kteráž
e vyznamenává příjemnou chutí o
věžujlcí chlad nostl a čistotou
Co do bohatosti na zvěř sotva se
reservaci vyrovná kterákoli jini krt-
jma Daaf semó Jeleno medvěda
MiíoV jakolJ ptactva víeho dr ihu
jest I nesmírně mnoho ano I vzfcc
nk cvřř jako joii los a sob
Podnebí jest ovšem lřO( htl llIiVl-
né jak vrhle lem k !o ani jinak
fi neinuís
NiaUlkem írudkfch bolesti V bo
rich bvl Jsem nucen chodili o ber
Uch praví p I homas Jonf s eurry
Tn atiik účinkem Ole svatého
Jakuba byl jem v krátkosti trvale
vy Kčen
Zprávy oftohnl
— V úlerý vyjeli pánové Pánek
Lejgh a Kfta i Kushville provázeni
redaktorem Hospodáře panem L W
Dongresem aby zevrubně a úplně
pro-koumali pozemky v I laho Ho
dlají se lam zdržet 0 neb 7 dnu a
nvstiviti rfttná místa i o všem be
dlivě a dokladně se přesvědčili
— Pan Josef Semenee z Helena
Montany který po minulých několik
tý lnu prodléval v Oklahomě vrátil
se sem v minulých dnech a zůstane
zde nějakou dobu než domu odjede
— Přitel náS pan K i J Tezi je
den c čelných a oblíbených rodáků
z ISruno byl v Ornaze minul týden
v záležitostech obchodních a bylo
nám milo s nim se setkali
— Pan Anton Ptáček čelný ob
chodník z Uruno a až do minulého
týdne tamnějšl poštrnUir byl v
Ouisze minulý tfden a zvěděli jsme
že koupil tu čtyry nákladní vozy
plny zboží pro velký závod svftj
Pan Ptáček s novým rokem zavedl
nový pořádek Počal prodávali za
botové ale lacino Při tom nelito
val peněz na tiskařský inkoust tak
aby se to všichni lidé dozvěděli a
mině ohlašuje Následek toho je ie
musil přijednati 0 klerkft a nemohou
ještě stačiti
Proroctví a jeho vyplnění
Rolníky zajímatt budou některá
proroctví jež se nevyplnila jedno
však pro ně zvláště dúleiíté je se
vyplnilo
Když stavba prvního londýnského
mostu byla navrhnuta prorokovali
převozníci s chmurnou jistotou že
řeka v hněvu svérn z břehu svých vy
stoupl a město zničí Proroctví toto
se však nevyplnilo Když američtí
kolonisté hájili svoji neodvlslost pro
rokoval Jiří Washington že budou
v týdnu po vystoupení anglického
vojska tm pevninu praženi Nebyli
vsak Když ústava americká byla
přijata tu korunované hlavy evropské
přirovnávali ji k provazu z pisku a
prorokovali ze první vlna politického
zápasu ji smete Avšak i nejprudším
vlnám nezdařilo b proroctví toto vy
plnili Když Deering Harvester Co
z Chicago III jMiprvé zavedli válečko
vá lůžka pro hřídele při svých samo
vazačích a žácích strojích prorokovali
konkurenti jejich že zdokonaleni toto
mine se cíleni a po případě i zničí
firmu To se však nestalo Několik
z oněch firem jež takto prorokovaly
nalézá se nyní v rukou receivrů
kdežto válečková Iftžka požadována
jsou usilovně v každé části zeměkoule
Toto připomíná nás na proroctví které
se však vyplnilo Na stránce 24 v
hezkém spisku pod názvem "Why
íionanza Farming Pays" vydaném
v r 1S!4 podala Deering Company
následující proroctví: "Majíce systém
při byciclech užívaný za vzor byli
jsme prvními je válečková lůžka při
svých samoyazačích prakticky zavedli
Pamatujte dobu — léta páně lS!r_'
Jelikož nemožno patentovat! užívání
principu bwbu nú jit£ nipxlobiti jini
Nejen to avšak soudě dle minulosti
naleznou se zajisté nesvědomítl lidi
ktefl po čase budou tvrditl fe jsou
původci tohoto vynálezu" Toto pro
roctví se podivuhodně vyplnilo Po
tříletém usilovném hojí proti válečko
vým lužkám jedna t Sirem počala vy
rálětl stroje s rfájKMlobením In-ering
válečkových lůžek Tento druh zdoko
nalení strojů ujmul se mezi rolnictvem
tou měrou že v několika letech každý
druh strojů a povozů kofiskou silou
tažených bude muset býti opatřen
válečkovými neb kuličkovými lůžky
aby odbytu na amerických farmách
docílily
Medujte pokrok událostí jestli se
nui proroctví vyplní
Zcpícjlo no íloiiiokrala
na stranu republikánskou
ptejte se konkurujícího ert ttt
na válekové I N-f rln(ř lúkn
Oba budou mluvit téru f stejné
Zeptejte Ne republikami
na demokracii čutejte se
sgeitt i řpagitového trustu na
peeriug váicf provázek a obu
předměty budou vám haněny
Zeptejte Ne prolilblrViU
!riiMi-li atfsť
-
t4oli ii( (tu an feiit Ir nrtitírlf-li
iiLOMitň na lůJka lieeritiir slfdů
lín' r : i"
a váscl prováek Odpovéd
Jejich bude stejná
Zeptejte no nuíiiI Nebo
jestli Ileering stroje n válečko
vými lůíky tievydrI mnohem
déle ne!l stroje se stnr(fn dři
vřjSím zalízenfni Zeptejte s
sami selifl Jestli není zcela
zřejmým že v našich velkých
pfádehiách a při n tší repuuud
můžeme vyrobili lepší vázací
provázek než hotovltcle nezná-
ml a samovazače nevyrábějící
Hyli bychom docílili největšl- 1
ho odbytu nynějšího kdyby
chom hotovili špatné samova
zače aneb vázací špagát t V
tomto Jakož vůbec ve všem
neptejte se o úsudek lidi jež se
o věc nezajímají nýbrž
Ptejte nc svého rozumu
Zait il (ri) kálal' ) (l irtm
DEERING HARVESTER CO CUlca&o 111
47-81liS
Upozorněni
M CU-né krsjinr upoorfiiijl na tu In pi
m mnnu výr' řní fetká kuti-niiA a liytm-
g) ná insnť t4 clruhyt m-ril nby(v}n U- (g '
W mit-i mnill' t ink hy Ji (lnii 'Iskah'
[á a liíkárníui réti t irihli)lll Mimt)1 tunou j1
H vyrWti zlioiiivsny Jmiu z '-'I rftni-h g
g] cnrich kořp ift bj íln a Jlnťfh Irivýťb ia
aoiifAHOk a liylu MlánH o rlH-mlrkc- 'm
gj tm li'Hrtnu-iitii vo WHshlnířlorie fe m
B iirozkiiiiiniínl a 'lvu v'uli'l miiKlli il I) m
Vr KnJr notáři- v lnit itfí M
H nálinoul to Já Miolinř tytu inalř vyri- fa
m líitn Mohu dokátiiti mo iiimkO'- p
H židné J'ly ik-oIikmIiiiJÍ K nmtl tinto gj
Ki vytni Hni (s řH vylioji-tii rnfiito cliro- fá
rcrky h nf r-vinutlumim kiiliT py
8j 'urittv a (ttaré rány ořnl iM-duliy
S vyrálku na kfi apali-nlity oimři-ni ra
S mrlliiii otok otráveni krve ulil M
ffij ProO rtu Klifo-rllt a fvuému kníll gl
fi u dfti tavHhiJl kofenl a vyrábím ylát (?J
'M lil maať Vniká kraMi 5 uikjIi M t tli &
W itouVicj dvě krublo i II a ioít- @
vnt íAilkou H
p Anna Kretscbmer
M UHHxí 1614 Doresa Hl Omiilm Neb H)
Igiét Tvtdii dn-vnalá hořká řctk-v Joul
iMVi'1'tiri - uotira iimia kri-lika a
inirriá rorkcAÍ šiml m it'ntnvina
jf-at lidmi [ji Hiověium i poobybné
lni onu-ii ImlIKA přutovAnH Jt
iíťkollka udobrehii misi-ih ilulifp
hiinjciiií iňdř n pfidHvkfiii ilfcvřné
Iki jxprli! a oni!
miivIihiiiivo M-ini-no Je m-Jli-pll
Vi)ir'Biiovi Twfiity lluy l-urriniř
Mkev rvcblyin vxr6ii-ni ni-zdn-vř-nl
V 3i In (! Miiii-n J uklidili
dvíkrát ri Jinou J-dnini KuM
t)ltiinii vi-Jdu!
Naíe druhy ni'Jli'ii fiikv:
ik n 'H Hb
TníflydHy Korr-ltiK ' MHj vc flon
Birarli-t filobi fi ID ai t
" wtlltf tlil h 1U lOI
Itnprov d Hn-MkfiiKt S 10
Vativliaira Market li t'l
ťbartrr 3 7
Muntrh lllt-r IMUk h Dl
ladr KlngiT li Hl
Karly lenili Srrli't 3 6
1 ii
m
Jí)
2r
niklu ok ri-n ml llulibHrd
kdynA ilurina a kaMiiu (ilijclná
vkiiiikdyí a mínilo o torniD livtu
OopiHti' nio ni' t ja-ft r katalog- na rnk IWm
lxvltp m jt ní J vn
V
AUGHAN'S SEED STORE
i Itandiilph Ht rillí AM) llb
llan lay st NKW VOKK
T
Y
_ i r i ff
rrouuii liinuu $t
o 71 krwh hrnílct aaram rtiitt ta frairaa
Saandi-r Co f tďbrw f rn Jl'-4lin a nJ
pobndlo4jllio aManliB iia frmi pik si ral
dane a potrabna 4lo atmby bipodSki
plkal ta linul o J lUpnoli atrouack im'i
elrh uTora a p4kaý rybník a dobrou u4don
ryb Pal prodám Jadaa Iř ' tlno txllla aa pr i
niia roly ni telmt vbodoeb podtutok
O blIUI ipravy plita aa
Jicefa Kaipara
7it Traifue Naumlers (' Neb
ATónír žid
Není díla ktre7 by v romanopisec
tví tak poutalo všechny vrstvy řtenařn
jako "Véčný žid" Jest to román
světoinámýi který kaíilý čte se ralí
benína Toto velké dílo Čítající IřJJ
stran Jest nyní k dostání ťiplné za je
diný dolar Sešit na ukázku poAle se
ochotné tdarma kafdému kdo oft"
tM{ádá po"l adretidu
— Předplárejtf sivyjii přáte
lům IIíWtHMláfw tlít ÍVeh pm
fia
i
i )
#
i
Ji
ň
f
1 i
ÍJ
i