Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4é ěk
'7Á1P a "ni
POKRQ
WUy HitMw ~ "
ROČNÍK XXIV ČÍSLO 47
OMAMA NEBRASKA VE STffCOU 4 BftEJNA 1890
i v y — v y
10l(k ZPRÁVY DOMÍCI
Krotil Um i1nfH
MMtHl ilr i
V MitaMI M vytrdal ř-f-
kUf timftího Í14-- Í Mfdíř'! '
pfoi #1(14 t-tťiVff1 futpMtfdstvf f
oUan4 koftfiA uctili it fiJ#H# j
Žpí of fth yk ipitl byli
Vftlnfmi MpUtiti i lík4rnt ewi'
jtkwkřIiv n aby nr4idín4
osoby J#hí řif ť Mo
Uřídí vidným čopi vypro
dali v frfMiMfií chvíli í to tl
rozmyslil jTohl4il it Utnou
eeau noiln( T(m rlf'no ob
čanstvo proti nímu tou mfu 1
v oi IAI trnkártia davem II Ju r
psdent )li(ni( roíháie no li ti
kaNký roibil a Mi lífíd ovi otni-
rosuo frkti ! iío 21 hodin míto
nnopuuf la na nsjblillím strom
pov£n bude
V Warren Ark učiněn v úterý
po poledni nid§řený pokus na
oloupení btnky Mr( hsiiťn t Plant
er při í n! kasfr lehce a jdM i
právě přítomných obchodníka tělee
poraněn I'o 2 hodině vstoupili
do banky dva muli kteří revol
very v rukou kasíra ku vd4ní s
příměti chtěli lt-5 týl místo vid4nf
se uchopil revolver a palbu po h
pídích zahájil Tito a ním několik
ran vyměnili při čemž kasfr do
ramene a obchodník jeden do
prsou postřelen jeden z lupičů pak
také taiaifo Liiiiíi li!i ta
utik a vťlcr torna žť ihned proni
nledov4ni nepodařilo e je do
padnouti
Lyníorátil
V úterý odpoledne vstouDili do
City National Banky ve Wichita
Jballfl i ex dva muži kteří bei je
diného Klova s revolverft mých pal
bu ua kaníra a knihvedoucího cah4
jili prvého na infutó saatřelili a
drahého téžce ranili nauež ca ně
kolik set dolar) stříbra do připra
veného pytle hhribli a a kořistí
svou na koné se vyivihli s na útěk
ae dali Střelbou jejich pQioben
viak poplach tak íe ihned z&oťip
občana na pron&Hledov&nf jich ne
vydal a také po několikahodinoém
pronásledovaní podařilo ne je do
Uhnout a chytnout Oba banditi
dopraveni do okreitního včtení leo
dlouho tam neiĎMtali neboť po 8
hodině večerní ntr4že přemoženy
dvéře vyp&Seny a oba bfd&ci vyvle
čeni a před bankou kdel iločinu
svého ne dopuHtili na telegrafním
loupu pověšeni
Lebce Tvraxla
Ve Washingtonu uznala se
úterý slečna K Klaglerova kterái
minulého léta jednoho kluka čer-
coSského při trhání jablek při
stihla a jej sastřelila býti vinnou
náhodné a betděěné vraždy a od-
eutena k pokutě $500 a k třího-
dinnéniu větení
Prs poraněni neutrality
Z New Yorku osnámeno v úterý
le v noci uřadníci celní zabavili
leleiný parník "Hermuda" pod
anglickou vlajkou plující a u Li
berty Islandu zakotvený a to na
ts"V£'ktadě an oprávněné pode
A Je parník ten na pomoc
povataloQm kubánským vypravován
jest Na parníku nalézal ae tnačný
počet KubáncS ti vsak puštěni oa
svoboda a tatueni pouie vůdcové
meti nimi! i syn gen Garcia při
čem! tároveft i čtyry pytlíky ala-
tých peněi zabaveny Všichni za-
x _ r aI:!: - i _ 1 1
Deutralitnfch a propuštěni na svo- I
bodu pod zárukou #2000 tíoudj
ustanoven na 3 března — Zároveft I
("hhln m AřaJnm prdh'vým it
rhytftowll přřiík "itt%ht"
t% html Ulit Iwínfi ihrinXmi a
n4bo # nUitlo a fcurilii k
1111 111
fcUl lpřfé po vyphU ti y
tukt mřř# na "Jtrmi ri' př
bI#n býti m#l
14 Inf iVnloonl
dUnil In
-w " !
f fřndn řiovd Iit4 oflov4
třly Jhňovt výUdk byhbřitř vi lMI jm ft4i IV
rT)t„ rpupir!o9 um
Jko hraíkou přořiiíly udil - dmi -
pIovr diku odbitou ]kl I
dálavou oporu a 13 un vthn
hlíny a k lyl p%k vykp4ny
hlo I4ny t4mlř ImíI toho jmni
ho po4k'ihí
T#prpfk Kuby
V'# ěttřtk on4mino i Wash
ingtonu ft výbor ntmovny (o
laucft nhod!4 dél é#kaU Jtli
preiidentovl v prop4 h kub4n
kýdi povu!cu takroíitl tUtf rý
brl In iíkII4 odporučili phHÍ r
duc kti-roul by konri-iím pro
hlao4no by In e na Kubě %4lk
panuj a priidnt 1414n by byl t%
ydioí proklamace kterou! by po
viUlci ta mou v4lěícf uin4v4ni byli
a kterou] poikytov4na hyla by jim
pr4va mocntmi neutr4lními mo
cím v41éícím povinn4
Ntáika 4rrj
uiicit o bhi-iiu ▼ iaiiim're
následkem toho le spka lamět-
ntříiena ve středu v Haltimnrn
navBiem oumunui prutoupiti na
ku _i i
požadavek unie aby na dále vý
hradně jen členové onio zaměstná
váni byli
Na ocbraau nailch zájmů
asniiigionu oznámena ve
středu le vyslancem naším z Nioa
ragui -aiátia odboru státnímu
vypuknuváí Um revoluci zpráva
laicoz i podána žádost za vyslání vá
léčné lodě do přístavu corintského
za účelem há ení zálmu ameri
ckých Žádosti tě nemaře hút
bezodkladně vyhověno a to hlavně
následkem toho ana přítomně ne
nalézá se poblíže místa onoho žá
dná válečná loď naňe kteréž bv k
úČeli tomu použito býti mohlo Ve
vodách tamních měli Isme pouze
lednů lodě kteráž v m nulveh
m - _
dnech do Acapulco Mex odplula
a proto vyčkáváno býti musí až
tam dospěje načež teprvó na místo
nepokojů vyslána bude
w s - —
Šedesát mil za hodinu
Z lialtimore oznamuie se že co
nevidět zahálena tam bude jízda
po dráze elektrické měto ono
Washingtonem spojující a sice je
zditi budou vlaky ony rychlostí 60
mil ca hodinu Následkem toho
chystají se společnosti železniční
tu značnému snížení sazby do
pravní neboť jinak by a dráhou
elektrickou kteráž to do rvchlosti
daleko je předčí konkurovati ne
mohly
T ypsal dutěau
Guvernér alabamský vypsal v
pondělí odměnu Í400 na zatčnnf
usvědčení každého účastníka mobu
jímž minulého týdne v Montgome-
ry černoch K Williams lynčován
byl Jelikož lynčování několik set
osob se (účastnilo a $400 ta usvěd
čení každého i nich nabízeno jest
snad přeo najde se někdo kdo ku
službě té ae propůjčí
Je na prodej
V jednom chicagském listě objevil
se ? pondělí dopisv něm! pisatel na-
bfif au na rtrrvlal XkmtVi L '
— r i — "vmu mvo—
rouž otrokem stáli se slíhnln a t '
v - av fawau # v j Bvuicnu s l VJCIJ "
bta i toho nejhoriího tločinu dopu- 'návání přijde neboť dva a pánu
je v aop se svem
pise natieaovni: 5000 pro-
dám sebe každému kdo otroka po-
tfi-buj Vlinim i ki
m př4tl b i U HÚ )tk'i nifok I
flfb itliti s kfil IM IJ
' ' i
pffpfh polintítl díl hfli
llljt nb kr4ti a okm M to ti
lol[oířn Kfnyit# f Jm t(
n%tii-n fnř(# pot tt nth a
m4řfi UMk'ui rnitk klřl Ni
HMrtonri ni (
íf h dftl hl tUrá k ilřii tifírf
- r -
léti frfl wiii ií_
mluvy a fk!m4if blo miolm4
U hl l mým aou druhom J-r
oho lil avt a imřl bvh bř
řoílřó'v4ři ftbyl jwíl4 víc kř-
rnkým tímto v4tm t#& nkm
matku k voli t4 ipmdl bych
trabl I pklu k lyl ijphfKno ft to I
itanu nbr ňl nd4 i o po
dive atarati Jcm nyní přilil
Chu lým nI abyníi a upAchm bl
iftn n vuum pr ulili n
moru f lnem pflíi illouhu a
Jm proto nyní tu přd#J Ol
p'iv4tt na nabídku tuto m4ť-li
pnlii a fli't-Ií mne i koupili
Slovu svému dostojím"
íifhjl i tArb bojaVaýrb
i ii
v iianon u r(sl no y pon
džll večír Orltu Jo I) wne t ko-
U-la v průvodu mladé jedné d4my
Kly tu poje lnou na 04émřlém Je
dnom místé taitavífii by dvěma
takuklenci kt ří ku vídání se a ku
obi-át-ent kapt-s lei vvivali LeS
i--—
i1 )nWMa MW iMm těch bo
jácných a vytáhnuv revolver id
nomu t nich kuli do prsou vpálil
tak Že tento smrtelně rtněn k zemi
se skácel Teprve pak seznal že
jednalo se tu o pouhý žert a že bvli
to dva nejlepSí jeho přátelé kteří
postrašili jej chtřh Žert se jim
vsak nevyplatil neboť jeden i nich
zaplatil to životem
Petrolej v Kansasu
Nová spekulační horečka zvedá
se po Kansasu Hledá se totiž ve
trolej V jihovýchodní části státu
rozmnožily se prameny petroleie
a podílníci očekávají zbohatnutí
líoj proti společnosti Standard lest
skončen a tato počala pilně praco
vati na postavení jeřábu k vrtání
120 studní a společnosti Gevser
Well a Gaa Company také započ
nou co nejdříve s prací Očekává
se že za 0 měsíců bude míti jižní
Kansas 2000 petrolejových studní
otevřeno Některá západní města
dala se loni uchvátiti spekulační
horečkou a stavěny jeřáby a vrtány
sinané na olej ale ničeho nenale
zeno Myslelo se z počátku že
pod celým Kansasem jest petrolej
a 2e se muže navrtat! kiekoli Než
neosvědčilo se to Mnoho chudých
rolníků zbohatlo nalezením oleje
na pozemcích jejich jež nyní
draho prodávají II led a tel a oleje
e teď p celé jižní části státu
hojně
V Kentucby
est situace ve volbě senátora spol
kového dosud nezměněnou a Žádný
kandidátu potřebného jednoho
hlasu obdrželi nemaže Jak se po-
lobá ustane volba nerozhodnutou
po tak dlouho dokud nerozhodnuty
budou kontes ty proti jednotlivým
poslancům a senátorům zadané ku
vyřízení jich ale nemaže se žádná
ze stran odhodlali any obavy Isou
že by při tom po případě i ku krva
vým výstupům ve sněmovně dojiti
mohlo — Prvý takovýto vtstUD
býval by se málem odehrál v sně-
„__x - i i_
muTue o bwiduu aiy uinameuo
i
pojlancQ v rotčileal ili tak daleko
le kapesními noži v rukou na
sebe vrhnouti se chtěli
Williams
líOllllsy' £ A M
V'"' " 4 řlpM tntút -
I V -s V v Ml feU
fcřm'" ft p'-l4dAřií i
W Wum íte vYotvut
OíTlř-: Mí Ksfliu llldj? Hntb Omnlti Nff
Ve stfiří í)í) lot
Tiiní la rlfiitelIo%íi HphiiJc hláří laf fteoru
Celery
Jest neobyčejnou věcí zvěděli o
osobách dOHiihnuvHÍch tak vysokého
veku jako pant Umyle Hyde Grin
nell a zdraví takové jako leií dosici
lze pouze těm kdož použijí všech
prostředku aby tělo v zdravém stavu
udrželi
Nebude se tudiž nikdo diviti kd vž
bystrozraká stařenka tato jejíž pa
měť a smysly isou taW čilé lako
kdykoliv chce abv i iinf Paine-nv
Celery Corapound použili
I ani Kmvle Hyde Grinnell zroze
na byla dne 6 července 17U0 v Hen
nington Vt a Žije nyní se svou
vnučkou manželkou Martina rowle
ra v Colchester Vt krásném to
městečku blíže Fort Ethan Allen
Otec její byl rolníkem a držitelem
noieiu a az do svého sňatku žila na
farmě Paní Grinnellová nxtroí žád
nými neprsvidelnostmi velkého stáří
vsiavacasne t rána pracuje v l"
mácnosti a kdykoliv tomu očaf
dovolnie vvlde si ven Zrak má
isk dobrý že se muže po relé hodiny
věnovali pletení háčkování a t d
Sleduje zároveň denní události
neobyčejným sálmero a tvrdí že se
necítí o nio starší nelli mnoho roku
zpět Kdyby polovinu její let číta
jící osoby těiili se nynčiálmu leiímu
zdraví mohly by se pokládati za
éťistne Měla sedm dítek 4 hochy
a 3 děvčata t nichž dvA dosud žijí
Paní Grinnellová píše:
Cokhetter Vt 11 Hi 18U5
"Pa'neuv Čelerv Comnoand bvl
r
o několik miculých roka chránite-
em mého zdraví Kdykoliv trním
bolestí neb ochuravím dodá mi ně
kolik dávek tohoto léku úlevy a síly
Aiaio zen třeba mlsdsich téI so tak
dobrému zdraví Jako já mám přiro
V Akron O prodána v úterý
ve veřejné dráždě dráha New York
rennsylvanta A Ohio a kouoena
newyorským syndikátem ta $10
000000
& Pivoňka
V III lllllVll!lll
U a řtjp'lhií pru lávánu v Ul-
f#b sňsjtí lií Mialý dobytk b tý
vlrk
ťompoiinil
zenou chuť k jídlu občerstvující spá
nek a mohu vykonati pčAky hodny
kus cesty aniž bych se unavila Lidé
jsou překvapeni nad mojí Životní
sílou a pohybováním kteréžto sou
dím jsou výsledkem mého užívání
Paine-ova Celery Compound Vy
léčil mne z nezáživnosti a jest mi
velkou pomůckou když so cítím pří
HS unavena Vaíe vděčná
Mrs Emyle Hyde Grinnell'
Paine Qv Celery Compound jest
zvláště cenným v zbuzování síly a
ochablé enererie mužů a žen v nokro
čilém stáří Jest to jediný lék jenž
hoden jest toho jména jakožto krve
čislitel a občerstvovalel nervstva a
ieMt lékaři v celé zemi vřele odooru-
čován v případech kde zapotřebí
nervstvu zregulování a telu bývalé
sily
Až dosud nei)ředčilo ho nio v zno
vuzbudování seslabených nervovích
tkaniv a vrácení síly ochablému tělu
V mnoha případech prudkého bolení
hlavy nezáživrosli neuralgie po
strádání spánku a t d získal sobě
Paine flv Celery Compound pověsť
pro svflj rychlý pňsobivý účinek
Vyléčení podobná známa jsou v kaž
dém městu i vísce ve Spoj Státech
Pozoruhodná jeho moc nad nedu
hy spočívá v rychlém zaměnění vy
dlených částí novými a v znovuosvě
žení i těch nejjemnéjšícb nitek tka
niva nervového Působí na chorobné
čátě těla ihned a buduje znovu celou
souotavu sesMenfm celého těla Jet
tedy Paine Ov Celery Compound ne
ocenitelným
Dejte svým nervftm příležitost k
uzdravení a celé tělo nabyde zdraví
a síly Užívejte Paine-ftv Celery
Compound
V Cedar Hzpids la zahájen
v pondělí Jtvrtý národní sjeti
polku másláia a sýrařu — Sjezd
obeslán víc jak 400 delegáty te
vSech končin terně