Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 26, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4-POKHOK ZÁPADU -+
("hjt M J n !4U #
t Čtvrtek odpoledne fn I Ko lín
trilkt nákíednlh voil dř4hy KřÍ
t poftlIÍU I4cii it křilotlť
Of0e l f l-rhftf líř
s# 0il4iJ(if {ofifilnjr Nehoda
lavlnt w Um f iMiř#m
niénfrrt kon-tekťrovl dráhy pontiá
i( im#n( Umo frehyto l fc 4řjr
t Minovány pr4v4 J'i tk na
kMovatki jto f4v4 f okemlike
kdy tfti nákladní přihřát
S4'j4 4tflf
V ťhambořiaifl M I vynsiíU
eUllt I7M4 Mftfti# Kíítn ďříov
i revolverem rif w lrífvj
MitUrotl Uth in byla tík í
[řmIíi bele nyní d }rfiJ#M
lovný potl4 řWií Míílř jt
#př4cm xif)uloll iňff)ft4
dívčiným děim výle nvdný
bnoe počítá si dfvke i f4tři4ftl
Whol poelednl jsho nemoct
I'HH keasefa iMI 4 ev Ha a
Z kvlzdárny Mikovy oznámeno
ve čtvrtek U hvlidátsm ]'rrtnra
objeven byla komsU klr4! prý
od lemlkoale fiaí pouze 40000000
tni) vadálenoa ]( a rychlostí
1600000 mít k ifml naJí Míl!
Ni ltétí vlak prý zemí naí d
tykl nepřijde neboť prý t března
zaujme aralf nový i seml naší m
vybot "Soudný tedy ještě
nenastane — Cbícgkf hvězdář
vyslovil evé politování nad Um }
komet do nás neuhodí ana prý by
toho věda velkého užitku měla
oeboť podrobností srážky podobné
dosud mámy nejsou a tudíž na účí
ctk a výsledek pouze bádáno býti
mait
Dvakrát petřS_
V St Louis popraven byl ve
itvrtk Jaraes Filzgeratd pro vra
Ido milenky evé k tnuti odsouzeoý
a cel na onen svět odeslán musel
dvakrát pověšen býlí Kdyl to'iž
padák spuitěn ta pro?a pod tíží
těla te přetrhnul a odnoutenec na
tem vržen Ihned dána mu pornoo
lékařská & on do blítké nemocnice
dopraven a tárovefi nový provaj
objednán Po dvou hodinách byl
dopraven do nádvoří věínice tpět
a povžáen inova tentokráte do
opravdy
Přiznal ne ke vraždě
V Los Angele Cal přiacal se
ve žtvrtek Wm Walters ku vraždě
kterouž prý v dubnu 1890 v okresu
Tuscaloosa Ala spácbal Walters
pracoval tam v dolech a jednoho
dne na cestě i práce zastaven byl
nčkolika opilými soudruhy kteří
jej o častování kořalkou žádali a
když lim to odepřel tu jedním s
nich M Maddoxem prátdnou
lahví přes hlavu uhozen byl lim
dooálen vytáhnul revolver a Mad-
a '
doxovi kuli do prsou vetcal načež
na útek se dal Leo svěeomí ne
dalo mo pokoje tak že nyní z vra
ždy úřadům se vyznal
O samovraždu
g příčin neznámých pokusil se v
nátek v Chicaga 55letý obchodník
Almus Batterfield jehož majetek
na $200000 se páčí a sice pokusil
e o podříznutí krku spfisobiv si
poranění smrtelné — Butterfield
byl lakomcem prvého zrna neboC
ač měl peněz nadbytek přeo íi
iako ten největsí nuzák a na bíd
ném l&žka poutě několik starých
kabátA ca přikrývku mu sloužilo
Díle paličft
U Polaski Tenn zničena v pá
tek v noct požárem kterýt patrně
byl založen dobytkářská farma 8
P White-a která! mezi ty nejlepií
v zemi Dočftáoa bvla Mimo rnač
_____ v 9
né zásoby korný a sena padlo poíá-
_ M
ru za ober 52 pmokrevnycn jersey
ských krav a dva velice cenní býci
TjilDot i kelejí
V pátek t rána vyáinut byl ne
dalekoMoincrona la kolejí ná
kladní vlak dráhy Northwestern a
ic vylinuty čtyři vozy následkem
prasknntí kola Tím roztržen vlak
ve dvf jelikož vlak práv! po
itkthhn svebt Jl jllily tatf
thhftn6 tm vtrujíí řtfM'ií
jíl ll koneční íJlt(4 m iflJÍ
fio lift iffl-ňM lřftfl pří ťfr
řnřtlft4
t$ lértlfMU
V t t%mr ff ffttí#lil f p4žk
Ml) Vt lIf'it nt i##tř
cl nÍ#l m'řH ílřlnfm
tnt i jli n rtki Jjl olmftft a
ty b!tr4 n4Ulkm iho a#
mírnému pití od-lln byl
I'r(l b-nký
V rfřoU Ii# pohli kořřm
míntlťhn tý In psnl ltfi lrft W h
#'á ÍIftby nt r4r h proti
♦l#m ftftUkf m Umftím a v j l
kadí přípa l Uk4 jit ivíttil ř-
hot jl %Vt a élřaty porotám f'ři!
it0 bylo Mf)ll jjl tiíl j#
mht křáříhfj dne v bortím f h
liřnftlrh íťríhit prNlnHiftt % kdy!
m n4ral(t domft dřtbofi pďtlo
koij kálání isrtt fjftáhnul ji
#Jn}u_# několikrát tr i4 )
by ak4itf kl vUtn domt pá
nm jrt nta ir r_ io
ztichla ta to al vylít si zlot na
4ntr h )iiiinký(b ktřídi i4k
na za cíny Dpiíct imjfovřdBjtni
ou a ti nyní to odakáčí
IVlrdni rpráfa knula K issái
NVdlotibo před svou acočekávanou
srořtl piplal konsul americký v Cre-
(itdti pan Kartl Jonáš svou zprá
va do odboru zahraničního uvrřej'
nlnoo ve čtvrtek v nl! naznačuje
p&ftob jak by bylo molno rozSířití
ývoz americký do porýnukého
'ruska Vývoz tnto jest dosud
velmi nepatrný kdežto přece z je-
iného konsulnfho okrsku creieM-
ského vyváží se do Soustátí roční
za více nežli 4000000 zboží P
onáS soudil že kdyby vzorky arae
rického zboží byly náležitá vysta
veny v cizině mělo by to rothodně
výhodné účinky na rotslřenl ame
rického vývozu do Německa Na
bídl se že opatří příslušné místno
sti při konsulátu svém v Crefeldu
pro všechny vzorky amerických ob
chodníku továrníka vynálezců a
umělcO i jiných kteří by mu tako
vé poalali aby mohly tyto býtí pří
stupny prohlédnutí a posouzení
tamním obchodníkům a spotřebo
vatelĎm Navrhuje také že mohla
by při tom zaříditi se Čítárna s vý
stavou předmětu kde by byly vy
oženy všechny obchodní průmy
slové vývozní řemeslnické a vě
decké časopisy k upotřebení všech
kdo by si přáli nějakého poučení o
amerických plodinách a výrobcích
Myšlénka Jonášova nalézá uzná
ní ve zdeiších kruzích a bude bez-
nochvbv oodle ní nakročeno ku
zvelebení obchodního spojení nase
a _ #
ho s Evropou
Do LIberie
Z Camden Fla vystěhovalo se
sobotu do černošské republiky
africké do Líberie deset černoš
ských rodin Vystěhovalcům těmto
slíbeno po 40 akrech pfldy a po 10
akrech pro každé děcko nad 16 ro
kem stáří a zároveň zaplacen jim
přeplav $41 za osobu obnášející
Mpolek míro
Ve Filadelfii odbývána v sobotu
konvence přátel míru kteří o dosa
žení mezinárodních soudu smírčích
jimiž by veškery spory mezinárod
ní vyrovnávány byly zásadití se
hodlají Po delším jednání přijata
resoloce kterouž se prohlašuje že
lid anglický a lid americký vlsstně
jedním pouze lidem jest a že by tu
díž veškery další spry prostředni
ctvím soudu smírčího vyjednávány
býtí měly
0oÍBý pežár
V Baltimore vypuknul v neděli
z rána požár v residenci klenotníka
James U Armigera na Charles ní
a sedm osob při něm zahynulo lest
pak jich více méně poraněno neb
popáleoo Požár vypokiul po 8
bodioi ranní od vytápěcích velkých
km#n sklapl i fssf4iJířfeh i
hf p'ťirv4n rrilffil tskt
ft9'hnít fs killf ýiho I Mí
fí bn'lvy zsbr4n4i byl Níktř
I fifib dříve u riíM ř wM
fUp£rři!l ikiily s hr&riftf
n}álným sknksm a rknf Uts %
I tý i p'k1 Ui h stk%l a vý
foVcm ft"iřiňýřn( Kdyl ÍtíJ
k httttri lfi f4 fřipípl llt
tý4Ail vyvtiil s# přrií fl la
ková ynai% kftnřs vníknnff ď
vftitř hn4 milnými nsbybí k tyl
koňsliftl to p'JMIa Kls'f4ni
l pomnít ltii'% fi"l I B#b(ť SdHI
ríb iifmm iiÍiiifto — řkl
o lh ljf s n $IO'iO'i
la seRMl pHhtl
Hítfiátftí! bfiřm ♦tp'iř(i!ri
bq Mhm l'#híťi týdft pnvfUnl
tlWttf!i na ťjsvíilříí ri4-li'i
pobřřll sir- Jovidsnn bý(l má
I'0Oíí0 d I ě#řft rokl letíií
nlbf ♦ Vooíifi řf rok přlítí a
po ♦ (íí'i() př Ui rokft dlí
lích Opsvftífty být! mjí přítvy
fi4!drtvnís New Vork Sn Kra
cíko Hftston 4rh o pfNtavy )
lroí Itampton I{oad N#w Or
Uans Phlladflf hif íV'ihir_t(n
Hiltimorf PíiřtUnl Ky Wt
Cbarlíftoií Mobilií New lundou
Sannab íía!v#tf! Portlmd
Peiíísmla Wilmlngton Hn Wň
PorUmoath Ne lídford a New
Haven
Te afjlfpil msji bíleíl
Kx senátor Daws předseda ko
mise kteráž s ciíilisovanými kme-
y indiánskými v Indián Terrítory
yjpdnává podávat v pátek sně
movnímu výboru svou zprávu v
níž dovozoval že běloši kteří čle
ny kmena těch se stali ty nejlepií
pozemky pro sebe zaojfmajf uk že
pravým Indíánftm pomalu již jen
uchopáry zůstávat! budou Ze
000000 skrft jest jiŽ 1100000
akru 61 razným stranám pronajato
Najímání ono děje se as tím spft-
ibem jakým nedávno běloch je-
_____ _
den k 10000 akrom st poraoni
Vzal si totiž za ženu dívku z krve
indiánské pocházející čímž čle-
_ _ i _ a
nem kmene se siai a ouae nyní
polukmenovce své dříti bez nože
Z vjhnantTÍ na Šibenici
Ve Fulsom Cal popraven v pá
tek Ivan Kavalev ruský vyhnanec
emuž před dvěma roky z ostrova
Sacbalinu do Caliíorrie uprebnouti
se podařilo a který! pak záhy na
to dvojnásobné vraždy loupežné se
dopustil
ťřec se rralL
Jak známo odbýván býti měl v
Kl Paso N M pěstoí zápas o pře
dáctvf celého světa mezi pěstními
rváči Fitzsimmonsem a Maherera
elikož však zvláště za tím účelem
kongresem zákon podobné zápasy
zakazující přijat byl mělo se za
to že z toho sejde Leč rvačka od
bývala se přeo a to na území me
xickém poblíže texasského měste
čka Lantrtry 389 mil od El Paso
vzdáleného Vypraven tam za tím
účelem zvláštní vlak a vstupné
mimo jízdného obnášelo $20
Kvačka dlouho netrvala nebotf
hned v prvním náběhm Maher k ze
mi sražen a Fitzsiramons vítězem
prohlášen — Rvačka děla se c
cenu $10000
LltogrsfoTé na stárce
V New Yorku rozhodnuto v ne
děli Central Labor Unií o stávce
veškerých uniových litografii
Soustátí i v Kanadě a počítá se že
pondělkem přes 1000 dělníku
oboru tomto v New Yorku lírook
lyně liuffalo Louisville Cincin
nati Chicasro Detroit St Louis
Kochester Milwaukee Boston
Cleveland a loronto p free sane
chalo
lra velební podvody
V Izington Mo zahájeno v so
botu přelíčení politickým bossem
Kansas Oty s radním Joba Mayem
kterýž i falšování výsledkft volebních
v r 1894 obžalován jest Hlavním
svědkem proti němu jest Wallace
Miller kterýž pro áčastenittí v pod
It 1
n
) i
' y i
li tr i i i) j ' řl -'! (! v !' M
t
!'(" i! c" f Vk t t tu-]
( iit tj Í '(inMi i il(t iN Ít f
DR PCTER
li
Mi II 1 Hm f lofriM At
votrrh Iři h do kíUftifs polán lil
t I i kďffl fy fí siMf 1 voMní
i lt4rky l řiřkoliki křk1 ď
ottn- Mtyova v rifu I odnlsny a
tru ttáťlitě fiiovšiiy btly
V' nniovn4 posUnock pokračo
váto v úterý o dodatečném roz
fioětu ro fxlíífiř hospodářský pří
pral opítnl měrou nemalou na
sfkretáN Mortona útoírno a všeli
jaké kroky navrhovány jimiž by k
iacbov4v4ní zákona přinucen byl
ak navrhováno aby dovaďní
lalné srížsno mu bylo na
25 dokud by zákona neuposlechl
éž vyškrtnuty rozpočtu rftzné
iioloíky jimiž sekretáři další práva
povolována by byla načež konečně
řwdloba přijata a celkem $2158
92 povoleno Po povolení něko-
ika dráhám kladení kolejí rftznými
reservacemi indiánskými zasedání
odročeno Ve středu přikročeno
projednávání rozpočtu vojenské
bo v obnosu f zjaoyu_ a ijz po
krátké debatě povolen Podobně
řijata byla předloha kterouž pro
dlužována jest vládě o pět roku
h&takteronž o prohlášení nezašlou-
ených údělu pozemkových za ne
ilatné zakročiti mfiže načež zase
dání po 4 hodině odročeno — Ve
čtvrtek rokováno o rozpočtu pro
službu diplomatickou a konsulární
týž schválen načež započato s
projednáváním rozpočtu na záleží
tosti indiánské jfmž na učel ten
8630995 — o $132727 méně než
etos — povolováno býti má Po
podání pamČtnlho spisu jímž za
ři pojení části Arizony k státu
Utah se žádá zasedání o 5 hodině
odročeno
V sněmovně poslanců rokováno
pátek po značnou část zasedání
o snížení platu indiánských inšpek
torfi leč veškery pokusy ve směru
tom byly mamy a návrh dotyčný
konečně poražen Zbytek zasedání
stráven projednáváním soukromých
m
předloh pensi jnícb načež zasedání
na pondělek odročeno V pondělí
rozpředla se tuhá debata o oné po
ložce rozpočtu indiánského kterouž
obvyklá podpora školám sektář
ským na reservacích povolována t
výsledek byl ten ža konečně po
ložka dotýčná 93 proti 64 blasSra
zavržena Debata protáhla se sž
do 5 hodiny načež zasedání odro
čeno
V senátu v 4terý toho mnoho ne
vykonáno a téměř veškerý čas strá
ven polemikou mezi jednotlivými
pány senátory a sice debatováno c
poslední pftjčce o vyšetřování pa
cifických dráh a o rozpočtu vojen
ském a pensijním Předloha pen
si j ní kterouž $1420C0000 povolo
váno vyžádala si debaty sotva
desítiminutové za to však déle de
batováno o rozpočtu vojenském
neboť jedině o návrhu aby počet
kadeta v akademii o dva a každého
státu rozmnožen byl mluveno více
jak tři hodiny Po páté hodině
zahájeno zasedání výkonné kteréž
ale sotva několik minut potrvalo
načež zasedání odročeno Ve stře
du dán Carterem z Montany návrh
aby celní předloha
mo senát většinou
o nu ja zna
několika hlasu
_ _
jed nati odmítnul výboru finanční
i
V
Dra Petra
HOBOKO
VÁ
I
91
Íj rittnf fjk"f
rit
ř !
f ii
tM tfkithit U nf f'fl ín
f In'! ílif (' (hnrrf t
FAHRNEY
t _ in fit
mu k proikotimánf znova odkázána
hyh 4 rokování ním na pondílí
tuMvnovMin tál jdfiáno n řozpoČttt
diplomatickém a konsuUrnlm po
krátkém rokování přijaty Po při
jatí a co soukromých pMloh psn
síjnft h a po ustanovení 1 příštího
dne odpoledne rokováním o otáz
ce kubánské se započne ztssdání o
8 hodině odročeno — Ve čtvrtek
zspočato konečně e projednáváním
otázky kubánké a přijetí resoluce
kterouž španělsko za uznání po
Vtulrft co moři válčící žádáno jst
je téměř zajištěným Debata pro
táhla se al do 5 hodiny načež za
sedání na sobotu odročeno
Senát zaedal v pátek jen co vý
bor plenární a po krátkém zasedání
odročeno na eabole kdy na památ
ku narozenin Washingtona čteno
místopředseou senátu odstupní po
selství Washingtonovo načež zase
dání na pondělek odročeno V
pondělí pokračováno v debatě o
záležitostech kubánských načež
přijata 34 proti 16 hlasům resoluce
kterouž zvláštnímu výboru nařizuje
se co nejpřísnější vyšetření co že
pravdy jest na tvrzení že sekretá
řem pokladny bez udání příčin
mnohé nabídky na odebrání dluho
pisu odmrštěny ač vyššími byly
než nabídka bankovní firmy Mor
ganovy Po povolení pense v ob
nosu $100 měsíčně vdově po sekre
táři ílreshamovi zasedání odroče-
no i
Hvolá prý zvláštní zasedání i
Z Washingtonu oznamuje se že }
pcý president Cleveland odhodlán
jest svolati kongres ku zvláétnímu
zasedání pakli že kongresem neuči
něno bude ničeho co by zvláštnímu
poselství jeho ohledně otázky pe
něžní neodpovídalo Na něco po
dobného republikánská většina v
kongresu nepočítala neboť souzeno
že vše bude moci vyřízeno býti v čas
tak aby kongres počátkem května
odročiti se mohl jak se ale podobá
učiněna jim bude presidentem čára '
přes počet Ku svolání zvláštního v
zasedání odhodlán jest prý president V
hlavně za tím účelem aby otázka ]
peněíní hlavní otázkou v příštích
volbách národních učiněna byti m i '_
sela (
Z VYasblnrtono
J
l Státnímu odboru oznámeno v '#i_-l"
čtvrtek cestou úřadní že preside y
tem francouzským Faurem udělej
na byla úplná milost bývalému koť! 3
sulu našemu John L WalleroviJ fj
kterýž pro Švindle na Madagaskaru '
spáchané jak známo na doživotí
odsouzen byl ÁV
l Celní předloha bude přeo ví: (
senátu projednávána neboť v pátel
oznamováno že senátoři populist
čti kteří povodně proti uvažová-'
jejímu hlasovali smýšlení své zrně '
nili a nyní pro předlohu uotyčno
e prohlásili
Státnímu odboru oznámen-'
sobotu cestou úřadní že v kver !x
t r zahájena bude ve Vídni mezinr
rodní výstava strojů hospodářskýc'' ')
a že předměty k výstavě oné i
Spoj Státft zaslané beze cla připuj
itěny budou
{ President Cleveland zaslal
pndělí sněmovně veškery listin4
iit t j i _____ _ _ _
tyzajici ee vyjeanavaai a vildi
německou ohledni překážek j
lil
1