Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 26, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    0
o
ÁPABU
POKROK
sekty "MiH"""
lfll 4T T!l říT fiříPlI AT 04114 MSjUR4 44 MCUft euii Vmil'
ROČNÍK XXIV ČÍSLO 4G
OMAHA NE0RASKA VE STftEDU 26 ÚNORA 1890
fot" B'Moa II MIIHI
Z
VOVt ZPRÁVY OOMAC!
KronlIfM titlnloai
r- „
L I I _ I ii li a 1 1
eheter Mih kterýž do„l uTOatíhovltvo aby přijala fct
f fnikalMbo mUta V# ((lf'#n f 1'
ském I polittkém Život zvijlrn!
Týl spekuloval wnoh' n b-iM a
poaUflaf -lk itr4ty J#-hn iilíly!
i fli L 1! II II Ě 1
4řj(m jiit#no ím (iironxulřtt 70
000 n41i'lfjliíh lřm% niroikTSm
Jiohl piirifkm byl Jtkol i 2u
000 )! v rukou f ho Jk'i ilftvřr-
niku tiíiléialr — Jei st mřllo
mi n láníku ♦lofioo nřho njrnf
nikdo 'Jiti ničíme
V ClevtariUin fřelrniitf
ford událo tj v útnrý doiolidn
riříU-atf při nřml Alřrid Wbitu
ker Jodon i předních ídiínft cle
Velatmkýtdi o livot přižil Týl
jel dvérn neliintnfrai nyny nvý
mi Iana % l)n Caritionpm do mA
U kdjl tu při vřpjíl ďnf křiJu
vatky ioloiničrif přihnavidn ne vli
1 km n4klndn(m tnlem byli —
Whittkcr odboien do l&lky au 60
itop a ok%mIitě ufttnrcen Dana
Cannon pak mrtIně a voika Jon
I Itích tížc poranín NeStímf a
i vinřno ko5íra kterýž blížícího via
ku i riťpoviirnnul
I V llontiofllo Wayne Co Ky
V obklíčil v pondřll v noci dav obča-
il taianí vřienl a po přemoženi
Ú ) klíčnlka vyvedli V Martina a J
i Stroxlla i věeenl aby je lynco-
I valí Leo povénili poutě Martina
' neboť btroxtellovi podařilo e udí
knouti Oba obžalováni byli s pa-
llCHtVI
Jřluou ranou
TI m - 1 1 1 1 I rt
i éu launuan ua oznámeno v
1 pondělí že neioámýtii bídákem za-
j atřelení tam byli farmer J Orump-
j ton a dcera jeho Sallie a tojedin-
kou pouze ranou Urumpton etal
I a okna když tu po nřm t nedaleké
hou5tiny utřeleno Kule prožla
1 mu prNoma a tanábla poblíže atolící
dceru jeho přímo do srdce tak že
Í okamžitě mrtva k zemi klekla a
smrt otce Jejího záhy na to nAaledo
dovála — Podezření % dvojnaaob
né vraždy tó padlo na jdnoho
nouneda jehož Crumpton pro nezi
konité hotoveni kořalky udal
ZaHUvill práci
V Des Moine la zastavilo v
úterý v dole Gibtion Coal Co pr&ci
1An i '
100 hornlkft následkem snížení
j_ _ on J ir
mzdy a 00 na 80 ct od tuny Hor-
— ' -
níci a ostatních dolu odmítli míta
stávkujících zaujmonti Ve středu
ostavena práce 1 horníky v dole
Keystone AVest Kiverside Iiloom
field a Gibson jakož 1 ve všech
fl dolech v Colfaz v počtu as 800
7{ mužů a nebude li dřívější mzda
V dělníkům ponechána tu prý i ve
- oíech ostataícb uhlodolech podob
ně e stane
i Za bildo dne
(oloupena byla v úterý dopoledne
i banka Market Street v budově
Sprecklesově v San Francisku K
v lem 10 hodiny vstoupili do mlat
} losli bankovní tří zakuklení lupiči
eří a revolvery v rukou dva naló
I jící ae tam právě třízence ku
I (vzdání se vyzvali a když poslech
nu to
lich nebvlo leiinniIujU 1a
t - t t ~
jhytli a do hlavní pokladny je za
vřeli Na to shrábli peníze na
stolku pokladníkovi se nalézající
WkflA lan M É1 HfiA m k m- m U t !
m w r ~ ~ w v mv iinicftaj ivi
— ivuav j a mmrt T m — — m U yt}U 1 1 j
pouze Jen as f 1000 — a uprchli :
♦vrdí le uk smělá loupež na Uk
1 i vé ulici úplně nemožnou jest
tk atta in kv nnt: tn:z:
Wb J w VJ uiuacil iuuiui I
nikým -pozorováni býil fcdsllo
I- pout dotyční 1 v a tMifnci je
Ha fmcífí kMllbf alertfa
w 1 f i _
j nxnivir iíhijjh pooai v mery v
_l i _ii mi
by do jisté míry pMiíbovsUtvo
yMov4ni byli by vlíchnl
kl"I íítí 4tí# Mpft f řo-lním
~M ~M-ě IIifL t a - li i I
mtt) pfÍtfhovaltf dlt tpi4
vy týbora j#t nezbytným loe
prý řnatí vn proseb toho itklJ
d- vim4H4 an lid přifh4il
prý k potvnirtl I rotoic(m při
til anil
RttdtovaUtvptn mzdy #
4ny jiou
Htávk krfja
vypukla v íitvruk v Chicagu a Jak
pojoa bctl# Jednou t nJřtí eh
(4tk Jk41 v oboru tom donu I kdy
v Chí(ra-i byla Stávka vypukla
n4!]kem nehody vypuknuvíl ma
zi t4nv mir a tfíhaSi iimf „la-
„
cení ríímatadut ruzdy odmítnuto
i i
bylo MřduAi plácni byli totl d
týdní 20 obuáAetí munel a při tom
ku Dtřihnutl vfce jak 14 obleku den
n6 nacení býti uemobli Proti výii
lllalll Oll lřli'řnawllft lrn(lui
- ' " ™ - i í l VILVI
no nebylo ciní-ny ale námitky proti
oomezovani počtu obleku na něž '"J '""" uumwu oiu-
denně utřlbnouti ne ml a když do- rafVtch ndi° V™1' považo
liodnnif lwfinrt ai- v4no bíu maÍ6 Io 11 hodině
řízena Mávka iVvt den zabavena
„uiiu(líl m l t x
L I v l J r°íeU4
-w „w- uuiiMeuiYjbihnavif nebyl dlouho v uo-
™rB 8nB
padal ve středu v Chicagu a í v
celém okresu Cook jakož i
značné oroH tóře dalíí íaV Ia nn
diťný ziev tento na víca lak na ifnl
t
čtverečních mílích Dozorovat
i
mobl Hníh po roztáni zanechávali
po sooe Hpinavou skvrnu náaled-
aem cenoa ve Čtvrtek z rána Chi-
cago Špinavějším než kdykoliv ii
dy býti se jevilo
okolních dolů za účelem tím vyšla
Kubánské dluhoplsv nýchf podařilo M tkhy ce(jtu a2 do
Z Washinctonu oznamováno ve bloubkv 200 stoD Droraziti d41
sircou ze ar jonn ifuiteresera zá-
stupcem kubánské revoluSoí strany
11 i i i
uroumnerio uyio ze uosazeni samo-
statnosti Kuby téměř výhradaě na
uznaní povsiaico co moci válčící se
sírany espojenyen sstatQ spočívá k opravé systému provětrávaelho
Když by totiž tak učiněno bylo tu nebot chována naděje že vháně
by prý za 115000000 kubánskveh ním čerstvého vzduchu do dnln
dluhopisu zde usazenými Kubánci
v u v r ucti niui uaiu
h„ nré AMtut u i
' r ' uuwuu Wt
Je bv Dak dosažení samoatatnnti
'
pouze oiazaou neaonaa málo měsí- kteří následkem bolavých očí dále
cu bylo Pak totiž bylo by dosti pranovati nemohli a a dolu vystou
peněz na pořízení loďtva Jímž by pili právě v okamžiku kdy výbuch
puyui vypomocnyen vojan ip
neisaycn na ivuou zamezeno bylo
wii„r-
w %j m rx mm mm tw v
iris- #u
fEiniu nmiBUiiuu fjiwru C VO-
lební záležitosti rozhodla se v pon-
u„opruw pronaseni repuDIi-
i i T rrvw" zastavena býti musela — Dle po
platně svoleného ser4tora spolko-Iiiru ixt
vého limi opětně c j jeden hlas více
vK_u__u t ™ uiiw uauuu
V tnr&VA ktArril! rlnaatranf T-l
i xi
pontovo se odporučuje uvádí se ta
jakých okolností Dupont tvolen
byl Z4konod4rstvo delawarské
při společném hlasov4ní má doui
- — i
Mf ai& l a a - _ I
ju cienu iaa ze au tvoienl 10 hl pondělí býti iekancem pro republi
zapotřebí jest V čase tom ale se-lkánskou nominaci presidentskou a
nátor Wataon kterýž zároveň bvl ainn nčinil to alnvT nluladalírími-
nředsedoa aenitii caatival nill (
r — — —~ ~ r
I
aem umru guvernéra t náměstka
— w mmm d"- — — nMJvnvaisi
'následkem toho k zasedání oprá v' dátem se stal Dopisy tyto jsoo
'něn více nebyl společné tasedání od soudruhů 1 války občanské a od
' noacA 23 hlaaA mtlo a ia ttii'iAjiii iukA iíi
— — _ " v — aaiau
vttirti tvořilo Wataon Jnmokrat I
tvrdil 1 práv svého ¥ -nA za-
dtti tat4v4fifm úfati íriřřř
Mho ibaven hýli riemnls a iro
lilaáoaal lrt k llii flist a
i '"" iw"iri
hatila! kim & aZt # #t I
tyM W'M - To ros-
wor vyslovila Jroti ot4n! l
l'ont '6 m4l jromdl a Ihi
í'0ftt "'J''1"" pMítfch drift h mf
trbxf lil Jak f i)mn
v 1 "JI odhý4ny v fit
a
řf ntké á tu
ml mimo INtkft rrpublik4rMhu
I ''f""kfU:kíbrt poatavnn do prdu
i ouoanuay in a irt rior-
raní l#5 fttoupenci hnotf onoho po-
chwlili pr4v tak jako loní u ni
" Omain — douli tia frak a vo
Ii~it_ ii i i _
I '" " vyminay námi r
PaW'nl Nejtulíl s4pn ve don
W Ve 1 Ií'h
frwtl Pob'k"ftra pofavny
lUi' Híné 15 ani tu nabylo
o io platným a ti Cekaní- na po
L _
i Jicn reiormaiori nejvíce po-
LIuIi¥oln VÉlSinami Jtl Xm
H razné Britští f dolrrb
Z Kewcaiitle Colo doMa v úterý
zpr4va o hrozném neítíntf kteréž
I F - —
v dole Vulcan ae atalo a kteréž za
f1"0 l°tž Celé okolUunI
nrotnym vyouchem croma-lnému
výntřelu několika baterií děl po-
chybnoatech co tnamenal uebof
dolo vystupoval huotý dým na
tnaóující Že výbuch zkažených
nalplyna ne Um udál a že sotva as
I Podaří He zachránit! koho i vaILá
ho onoho Dočtu horníka 1iž nrávÁ
I I 7 4 —
tam zaměstnáni bvlí Sila vvburhn
J
byla tak prudkou že hlavní štola
Jo2 i stol a vzduěnl troskami za-
taraseny byly Vzdor tomu při
kročeno ihned k pracím záchran
nýtn a spojeným úsilím bornlkft i
ale nemohlo neboř důl zkaženým
plyny naplněn byl tou měrou že
l '
' 7 '
Dokracovánl v oráčích zií-hrannénh
nebepečím života bylo spojeno
Následkem toho přikročeno zatím
ořeo někter a nežrastníkft anhr&
ncu UJH ujr iuuui — jeuinKVmi
irux: l -L
wn auumimui uvil uumiUl lOQI
ConnIlv a Jam Itnrt p-ihi
I J — w " - — - w i vviiy
se udál — Um výbuch spňsoben
byl zůstane nejspíše pro vždy há
dankou nebot sotva as kdo tne
irastnlku zachráněn bude soudí se
1 X V I li_x_
pyDy nebor již „áolikiil d4-
edkem v doh lom práce
Lybucho v dole na 70 hornfkfl Do
j x: i o _ i _
' r ' 1
vytáhnouti
ManderMo kandidátem
fívvalt senátor nebrasskv Char
- y - - -
lea V Manderson rjrohlásil n v
i
i
av u w v w wo m ji vnwi ii
'četné dopisy te vleen koneia země
vekUD UUpiRJ mXJ ▼ sutu auuvia G1U1
ivviuiuuii ivicjuouu tlTUM
Williams
IoiiiImIoiiíí' m(
-H'l'f ro
(krrnft aímt mm h éIaJíI
ifa w w i pit iriv Fr jri
ta7tr
Ofllrp! i
la mimo toho dota wtn lib i
0 #
mnoho fl pdttobf:t)ú avýcb t Ne
braky Mohu poutn Mel le n4-
ledkm pobídek líchto n-mohu
Jinak í1 jim vyhovili a vyřktiM
Vili-(m ťdáal
vliítnl id4n( r4kono4lár!tva
wii:oiisirkého zahájeno bylo v
úterý v Ma liion a to t tím úče
lem aby 4t4t na z4k]adé poiilední
ho censu v nové t04lan-ké a se
n4tnl okrky rozdělilo V poielutvf
svem Mll guvernér zákonodár
tvu zprávu výboru jemul minu
lým tákonodárutvem vypracov4nf
rozdělení toho svedeno bylo a fpr4
vala odkát&na i s navrženými o
té doby opravami společnému ví
boru ze 26 senátoru a 13 poslanou
sestávajícímu
Na pomoc KuW
Od příjezdu pokladníka uovstal
cft kubánských dra Cstellowa na
pudu americkou vypraveno na po°
moc Kubáncům jž několik výprav
jimiž těmto značnou měrou pomo
ženo bude Tak oznamováno ve
středu z Filadelfie že od břehů de
lawamkých vypravena riurvéžská
loď "Osterian" s 60 muži a záso
bou zbraně a střeliva Loď tato
byla od Kubánců zakoupena a bude
jí nyní k dopravě potřeb váleč
ných používáno — V posledních
10 dnech dopraveno prý na Kubu
podloudným spAsobem na 700000
patron 6000 puSek a tři rychlopal
ná děia a další zásylky budou prý
následovat! Vše 3eho na Kubě
potřebují jsou zbraně a náboje
neboť prý na 10000 povstalců do
sud úplně žádných zbraní nemá
IHtOBJifc ZPRÍTT
Arcibiskup Ireland zvolen bvl
předsedou Hgy na potlačení hostin
cQ
Sjezd národní republikánské
ligy odbýván bude v Milwaukee ve
dnech 25 až 27 srpna
V Nevada Mo vyloupena
byla v úterý v noci pokladna tamní
banky a přes fíKjO uloupeno
V Kingfisher Okla zničeiio
v pondělí a rána požárem pět ob
chodních domů mezi nimiž i budo
va krajana J A Houska
# Známý agitátor dělnický E
V Debs ucházen se prý bude na
lístku populistickém za guvernéra
státn Indiány
U Anthony Kan zavražděn
byl ve středu zákeřným spůsobem
zámožný farnrnr Chas Kedman
když do stáje vstupoval
Ve Philadelphii zničena byla
v pondělí t rána požárem mydlátna
r K lompsonova a škoda $435
000 tím spůsobena
V Clevelandu docíleno bude
as snížení jízdného na pouličních
drahách na 3 centy a sice umožně
no to bude spojením se všech spo
lecností pod správu jednu
V Utica N Y odDoručen
r
byl v distriklní republikánské kon
venci předseda státního výboru E
W Mockett ta senátora spolkového
Pivoňka
III
4nlJt't IH1
p UM 4i vaA Jt-
M a au!
[i mři
Imnsfr' llldtf Piolh Onuha li
Htátnf r-p'ihlik4nk4 konvence
1 1 Nortb htkoté avo!4na j-t la
lířelem tvoe( dfUgme do kon
vence národní na li dubna do
Orand Forks
Po prvé za eeloi 1 1 !s let má
armáda na plný poíet muJft a sla
ní lm odválením d4d poč4tkem
týdne rozkaz aby činn tst svoi pro
přítomnost ustavily
V Kíverton Conn zničen byl
v úterý polirem příbytek Chas
íildermeitera při čemž manželka
téhož při pokuu na zachr4nění
některých cenných vřel uhořela
Sebevraždu zastřelením spi
chal v úterý u liidunityolii Ind
Chas 8 Naiworthy a sice učinil
tak ze strachu před trestem který!
pro zpronevěření 800 ej oček4al
Newyorsk4 firma L IJontillie
ra Vdsouzena v úterý k vyplacení
náhrady 10000 paní Anně Swin
artonové jíž v kr4mu firmy jedním
ze zřízeneft náhodou oko vypích
nuto bylo
V Oklahomě odbývány budou
územní konvence za příčinou volby
delegátů do obou konvencí uárod
uíoh a sice republikánská v Musoo
gee dne 23 dubna a demokratická
ve Vioita dne í) června
V Chicaga odbýván ve středu
pohřeb známé 'kentuckó krásky"
Nettie Cole-ové kteráž pro tlouát
ku svou v museích ukazována byla
Rakev měřila 30x27 a byla 5$ sto
py dlouhou a nemohl naiézti se vflt
pohřební kterýž by byl pojmouti
ji mohl
V Los Anfreles Ca! žaluie
paní IJella F Lovettová tchána a
tchýni svou na náhradu $25000 pro
odcizení manžela Lovett vzal ai
ji totiž přes odpor rodičů a oDustil
ji teprvó pak když vyděděním mu
pohroženo
Okresuími komisary v Sioux
Falls S D pljčeno loni farme-
rům na zakoupení semen $27000
kterýžto obnos až na él08 splacen
již by! při čemž zároveň oznáme
no že farmáři těmi za sklizeň
208í)96 strženo bylo
Guvernér newyorský podepsal
v úterý předlohu kterouž zakazuje
se provozování obchodu ve státu
těm cizozemským společnostem po-
íAfujícfm v jichž zemích překážkr
společnostem americkým kladeny
sou
V Linden Okla přišel ve
středu v tamní pile o Život Martin
ell Nešťastnou- náhodou totiž
zakopnul a upadnul tak nešťastně
e mu hlava od těla úplně uříznuta
byla
Ve Wilkesbarre Pa zadušeni
b?" ve středu v Umní plynárně
ui dělnici Vstoupili totž do míst
nosti Jež o£ dedkem prasknutí
roury plynem uaplněna byla Smrt
jejich spozorována teprvé když
a místnosti té dlouho se nevraceli
V UaverhMl Mass zatknouti
dal černoch O Arrastead bělošské
ho holiče T Valbjoeta pro poruše
ní občanských práv Holič odepřel
totiž černocha oholit! čím! tento
va svých občanských prárech zkrá
ceným te cítí
l
7
i
%
i '
t :
f