Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 22, 1896, Weekly Edtions, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKHOK ZÁPADU -4-
k4VM Jmi dobrých ornM
tfobfýf H krajinář b vb Mftf íh
dát dlntk f#rotfríf J pliti t
M tnff M řiřm fa m Jivobylf
jjiaMjf Co m drmokri-
dř potorivt jiríi n Kjtil f
demokrati M re vin o ddfA pil-
cijl '4f é frM íl4(# roěly by ttJ
fy '11 # Jr#t iv A liniř ftol
li hUxy rud fi ďmokratA ířníiU
řno( f4 r t( [n # fw fiřihwí
tn rteh I4 li ) Hni MJf #t
II pfojri m ijl Ař kil If "rřfijff(
f ldji dlr'k w briftMho il
vy 111 lolifc t d-n vydJHi
vrop-ký dMrdk 1 1 tf f" k ťrn
mnohý (llfifl ▼ rc-k f fmf prteo-
til o ií-fk do slmki Utni dob
NtMi k forro t'kth hb nernoati
I# fkfief)ot Myíífn I dr#i ji
tikov ýrh f # rr"k rt n4!o tk jtk
jm )4 pf# I h''likt Uiy jsdnoho
k ty I frkl ik -m ďrnokrat
JtWfro rssbudij ďmokratMrt
(Pin řH M ) tik'ii h tdíiM
JtA vb řl doť) A t WftA tk
pMlo jiko k lyl by rVkls ik -m
o#d Jift)f rtsbri li nl tfw
Nt ni d4vio po rm řt velkou
ehváhi o poirodib n k Minni
otl fw ď h K b'iílft i-fiiíí j
ikřtt NmI řIr tikovou rhvalon
přahnat fir l t I ťmift I po poi
kácb Jme Um —i kUoi4n to
činf Jti pozmki jidmltlové a ak
lid (Mfv!j( K )) lrtmlry
ft oe lotnovm hr U kr 4') duAlA
Tl mitnUi # zmínit o Vil Tu
mim tOie krní: im J-l Vflini
mfroi ! r(iniv4 nt Mít(
nklitrn ottill firti n&m nttlaliť rit
m tolik Je vllht y!r2f s! da hht
o pak kdy! otidrlímu ilvíl vláhy
dIií bu'! uklitťA drobného obili
íujiStíni Trď m orá k jsrcímu
net( matou výminkou mftlu v
hH pr€ovt c:lon timu Vini réva
tromov( IoAiikó jaro rmázrné po
kročilo ve vjtrftttn al ku podivu a
J pastviny )rotou jak jen trochu jar-
ní teplo naitan protože j hluboko
kr&t vždy na několik palcft a vždy
do třetího do xmixel a dout přispěl
k tavlaženf rolí a paHtvin Nejvřtří
užitek přin&MÍ zde chov dobytka
tima kratka a rnfruá a proto dobytek
ne v dobrém xtavu phnimuj a n(iá
tolik práce jako v neverních SlátM-h
kde sedm mímloft mrtoc a dobytek
ticuou zhubne a farmář rná velké
obtíže úklidem přmo dnes mámo
60 Htuml& tcnla F
— f — __f — ~
Vojt Loula
NOTá Praha Minn Tož na shle
danou Jak jem m] f bil tenářntva
poprat biografii naňioh zdejSícb ''re
verendft" kteří se utarají o blaho
kapen Hvých blížiích tedy chci do
tát ivému ulovil Ao kdyby Matni k
tomu látku nedávali a nechali každé
ho pokojem a nerýpali jak ti Štěti
náči až l do třeli nejHoukromnřjíích
domácích záležitOHtí a netahali je na
veřejooet a vyprali tvé dout řpinavé
% 9rh An námi vaiíutA Vi i t A % rtílAn u i
m ytssi nwif DHjiQvv } tv uinuv ni
jich nevnímal ale oni tomu chtějí
tedy h pravdou ven a ne jako oni
činí jen 8 OMobními urážkami Te
dy začncm hned prvním kterého
jnem eafttihl zde v N Praze byl to
farář Lang o tom nechci m déle ro
sepisovat an již jej kryje zem a o
mrtvých máme jen dobře mluvit
Druhý byl Fr Přibyl v Montgome
ry pak byl přetažen do Venelí Ten
pochybit hvA povolání dočista proň
by bývalo lřp kdyby byl volil lé
kařství byl g Montomery do VWIÍ opra
voval faru Venelnkou juty Ligdajod
trenéannké Btolice který mři ten ne
hor&tný malér Že pad jeho kuchařce
kámen c cell na nohu a následkem
toho tak otekla že muHela do jintého
ůdtavu v Chicagu do léčení Ale
přes to víe nebyl Žádný duchovní
otec tak želen po vém odchodu jak
on neb jeéto když a mftfoval i fary
fWhU i film lh't tm-ttitt-i ř4
lřll iVi Prahy H pml HO"
f'dř ti4 íi M ! — f'i(tt J
li řtý %i$ tr umUf drlol pí
fování uUki rt t r f ík'd
h( "ia#y přj Prm í vidy Mhrtli
forbU U liih'il iímtii vidy wtfil
t lláfl A' In í# jlif
♦ Isstřf yunt%lt fiá4ttp pi(r
1'řtbyf lfřý l d#řiit ffAi#d
ídÍ ttkfn l i b t?f ly!
Mthnií ň fh't vUtrif p'btbMtr'
ř Tíř bf tt ť A njoltf 4řil'i nb
lil lllkftit {M iffřfl ♦►!] dm
jř'Htl ) j til tmy rfrktvftf ifrr t
''M Wtnonki'hri lUknp N
tipti Přibyli v Moftigonofy m
jitý liJtMhl x bar1 j'r)f)m
Win Jií Tnto fťiř brtl a pf
4'k mírnA pniky Utni i bl
řiM f5tf U tu nlil jhřon
fdi v N Při 1 tíi kaif bimy
K poUd # tik dl# vyeviU I
itlil 1 1 ♦'" ffUfy ji#řbo ho
irkh'i ? N Pri kt#rý §4 4m
bdířý kaťdtk jj nyrd lbn4t 4 l#
4rn Ařňfm J Iifi4 tioiktm mni
tíftít pény byl Miřnníkt b(rý i
dřlfl b#U I)t a Jít BWjínt rtb m
♦ yllaf !%M rtlíirttj banku
M nikdy nilíd# l# Ji v ttkt
fífn pir4ř iíkIi jik fhidý pMl
(ik UkA íj4 nik ly ll lidmi
jifiího př fřdřffit nch4 lal kal !~
hn pokojem ňfchl Alf kápíi toho
ítířiítki un 44 pan 'k
pr4í Kr Tichý rib #b vidy nol
Ul h&l jtko býrilí rakooitl kaprálo
vi Jeho analiou a přičiněním
talo Ih gd#jf okolí i'p prohlídlo
19 tmy nb o to pitarta by mu
naladit brjle aby kaJdý mohl it'p
prohtédnodl jeho povátný cíl t(i
mu vadávárne patřičný dík neb co
jinému by třlko povedlo to on
proved hravě tvými dopiay a broje
ním nadélal zde dout i avobodářa a
jeStě více polovičních odpadllkfl ne
bol? e vyjádřil před přesazením ze
SuPaul do N PrahyZe a tou hrntkou
robodářA bule brzy hotov což ne
rnu znmenilě podařilo neb mnoho
jich otočilo ne zády ke koMtelu a jeho
vykládám m amřjí
Nejnovííjší jeho požadavek jet
by mu vystavěli nový koMtel a to nic
lícinějSí jak — uvěte žanoi — (toC
jsou jeho vlastní ftlova) za $75000!
Ty chco rozvrhnout dle pozemkové
ho majetku Jentli při nynějSích
poměrech toho dokáže to jet otáz
kou neboť ten nejkovanějáí katolík
fii ani rozmyHlí oby k vftli nejitému
nebeskému blahu nvfij pozemský ma
jetek obětoval zvlát6 jestli má
četnou rodinu
Též ne musím zmínit jak zase vy
užitkoval poMlední případ onudné
nmrti Hpolubratra a krajana Jonefa
Štěpina v pohledním dopise v Kato
llku To přirovnání o vířících a ne
těřfclch jakou itmrtí kdo Hejdfl po
kulhává daleko za pravdou Vidyt
až podnen cení dokázáno ani porotou
koronerovou jentli Štěpán dobrovol
ně ae4el a jeviítě tohoto světa anebo
rukou násilnou — a pak jak se pra
ví: af dříve každý zamete před svý
mi vlaMními dveřmi a katolíci mají
smetí dost snad nejvíce Nemusíme
daleko jiti Není tomu dávno když
zde jeden clen katolického spolku
skočil do studně a druhý zavraždil
ženu která mohla do dnes íti kdy
by jiTichý pořade nebyl vštěpoval do
hlavy že jest manželství nerozluci-
telným místo aby jí poradil by si
vzala rozvod a nežila s mužem su
rovcem v kterémž pádu by snad
podnes žila Jest více takových pá
du a přece nikdo re svobodomysl
ných si nikdy žádné úšklebky z ta-!
ková truchliví události v novinách'
netropí A což ten pražský biskup'
jenž ao pověsil na kliku ten byl ta
ké pohlavár! a jak katolické listy to
zakrývaly a jej umývaly J Ještě před '
dvěma roky kdy mu htěp&n jroká-'
lal služba při školních volbách Je
dopomohl jednomu katolíka do škol
ního výboru ve svobodné Škole jel v
Katolíku chválil a nyní ta rychlá
'fkM# f ?m io vis kdyby
řyl píatíí l io#í#ín k by i% hv
val f království rbMMj m pstd
i# Jtt f hf hnsi roJn# j li přivdl?
A J4i k pofífi r(o b4 tím
hf míl sv4t lřioil i př'dfffit do
Mabiň f #kňýrřidí náMc-f i ktf f
l TI' hf h" 1'tUt 1t%f rdnntkf'h
iftík eol #s řý přří f rírkf I
'rt bsí 1h'i k lyJ # ftrf4
o ll obíňdfcy Vfnft it k
ptkUktm htit f "KtirtUkn" tik m4
4 an lt 14 jíl t roté Pru tik b#
brtíftl tm ři Ihijl e(řkňrb ti-
1 1- mtjl v h tA #U-ty itát
í to tis J §v eirksv o tn bikíií
(řij l# fl!# lht r4M ti by bybí
♦si nsjMp kdyby p U4?wh
iřf Ida inkii' kt lho pfwUkU
{iřd svou sindflo'1 stobftí k b m rt
říhá oddíl fjmir#r fcb řtkřll nb
n 1 4 p's lofst kn' Profol
4 tř$!
TAtxr Wi# - 't řfd lwdt#
ml i yloli abjf-h p IťmďMoy
ftl tsřl křt pfitil Pan Íir H mm
pt4 proí j tltjk Mpojí-ftýrh FiM
% k srnu j ďbř4 fK'poM4 #M
! j to odiruk f-IU ktřího p#itfi4
v4 m přin41it Sp Mtáim jko
křm poiiv4 křirrití
Kdyby byl drolt př-mýll nhyl
by nikdy vlajku hti4 rovnal ss
křtem To slov frki k js dobrá
v tom w hmjlř protoít pod vlajku
?H- mňU přijít kablý ať j
křesťan anidi ne a ji ni rhrinén
nrchf se aUtk kdekoliv V4k křct
nikoho n rhr4ní Ukahs mí jwden
přiklad kde bylo něktcrénri obéann
Hpoj Stát q pomoženo t Bnáz neb
podobného křtem Vlajka Sp Stála
labezpeěuje svoÍmmIu každému svému
obřana a občanem se stane teprve
když je plnoletým tak že vf co dělá
když pod to vlajku přistupuje třeba
jeho rodičové přebývali v jiné zemí
Dělá se to se křwrn také tak? Co
řak chrání americké oběany v Tu
řecku více vlajka Spojených Státft
nebo-li křest? Vlajka Sp Státft jest
V uctivosti v každé zemi jeli také
křest? Pak pohlédněme jaké dobro
vyplynulo t toho křestu za těch 1900
rokfi Spasil ten křest kterýkoliv
národ? Jestliže ho neuvrhl pod kně
žovládu v porobu dusevnf svobodu
mu jistě nepřinesl ! Kam přivedl
naší českou vlast? Nebylo mnoho
potřeba a byla by zastala po českém
národu pouze jen památka Píše pak
že prý dřiv musí přijmout Krista
než je křest platný Jak pak ho ne
mluvně přijme když ani neví že je
na světě a nemá svou v6li? Či snad
jej přijme skrze rodiče? To pochy
buji! Ci snad si kdo myslí že křtěný
je lepší než nekřičný To by musilo
být přece viditelné a já přece žádný
rozdíl v tom nevidím v mé rodině
Možná že je to tím že v křest nevě
řím Také píše p Ilundus Že bududi
ještě Živ 15 rokfi budu slyšet jaké
obraly udělají v Číně a v Turecku
Maže být že ano avAak pouhým těm
slovftm posud nevířím Vím že v
čině již aspoň po tři století pracuje
se o obrácení lidu tamnějštho ku
křosťanství a Turecko nejen že bylo
vždy obklopeno křesťanskými náro
dy nýbrž i v samé říši turecké vždy
křesťané žili jsonce podanými tu
reckými a co na obrácení Mohame
dánft ku křesťanství až posud učině
no to dává zpropadeně málo příčin
k domněnce že v budoucích dvaceti
pěti letech obráceno bude tam vAe
na ruby Proč pak ale neprorokuj©
p Knndus jaké pokroky a obraty se
stanou s tím křtem u vzdělaných a
pokročilých zemích kde vzplanula
již pochodeň ovvěty kde panuje vol
nost a líd neúpí pod kněžovládou
Já podle mého pozorování soudím
že v temích svobodných pokročí
svobodomyslní v budoucích dvaceti
pěti letech desetkráte více než po
kročí křest mezi Mobamedány neb
Číňany Nepochybné měl p Kundus
pravdu že křest jest něco jiného než
pojmenování neboť když JČI) neb
Č S P S pojmenují nějaké dítko
t"OM'fiJf n Cifdrofi svobod Sfftý
ilsftf aht jk řnrilffřrt m křftrn jst
ť )i"k fih fi krVť-tr!! tnmt
dřfsl v jiitýrh církvi nrsfiffh m
llfib a Jikrníl by ty přkrrVif sJ j#
rs?řř Al# tkov4mi ěloiílu j
rmleHí tn n4sv fivřsr tl aby
rot říkili p'kry(si
H 6- o-i Jh A V#jU4k
lUtfftport l'ivi — (i rsltkrs!
IťmUm In řijřns! (oelo ď'l4 do
rho liťi ffwfwif i lri httikmtt }tn
nUňfm pofcřijnnřřn jtkýbytell
tn rs!f t ÍMňořti al k Tí'th4
mu w'#4řír j)fkoJ lm byl k bm
nkolik ft4if j vyg4rt abych Nk
bylo i(iři4nl 4pi In t U hiA a nK
4tl pooiřl Or-ořkp b N' rf'i
vy 11 jeřu # f(# )4 htopi f t V
fowl #irní lml tu folnbd j
ífi'řo& i4m'ilnotÍt řtboí tmjí řiw
14 I f fkftoi výf tf rt't velké t(4d
V (fni js zdrJol dr a na
vítlf íl joi i lji Assaoíi nbi
ktřon jrrr shladil dosti týt avnot
Nbrkoi j#m l ttímon v i"f
a kmH't$ přijrj jrtn do Wyomirijci
k 11 js krijirn tii kopt ili a mMy
kwríté tak U k řoffiphl na ěiP
Hopr nsrd Pik jm j tkris
l lhot kdJ jsott tké stma vrchy
V ii lolb h pětnjf řisjf f # M-na § cho
vjl dobytek als tikovi údolí jou
tt} vif-rhna obylbisa Pak j-m ví ll
na dvoa inttťh Je cbtí iipoělii ne
fodi')4nim Podle mého viděni
nespaiřd jem tam žádného vslkého
rozkvětu í)vei kde mohou dota
dostatek vody je arci mnohem cp4i
úrodt Jak jsem pozoroval Idaho je
hezky chU Iné a též míty dosti vě
trné ale zdá se hýli tam zdravo Co
se týče ánk řt ky jel jsem kolem
ní a třikráte přes ní tkk že jsem
vidí I mnoho-li vody asi rná iieka
Snake se táhne východní částí Ore
gonu pak několik mil do Idaha v
Parma konečně přes část Idaha a ku
Market Lake V Parma se ni obě
strany rozlévá tak že než přijde k
Market Lake jsem jí mohl na něko
lika místech přejít Že bych si ani do
perek nenabral Když v Portland O
na nádraží jsem vystoupil přeslechl
jsem rozmluvu ve kteréž jeden tázal
se druhého kde jsou ty české zlato
doly a druhý odpovídal že o nich
sice slyšel ale neuiftže posloužit kde
by byly Jel jsem pak dále k Yara
hill Jest to pěkné městečko Po
zemky v okolí jsou nejvíce rovné a
pěkné jakosti Daří se tam chmel i
obilí všeho druhu zeleniny obzvláště
ovoce a víno Pozemky jsou 125 až
#50 akr Též jsem tam natrefil jed
noho krajana pana Salfíckého který
má tam zařízenou obuvnickou dílnu
a též jest majitelem farmy Z Yam
hill jsem se ubíral přes bory do Til
lamook ale než jsem se tam doslal
notně jsem promokl Tillamook jest
nové městečko čítající vsi 1200 oby
vateltk a má již elektrické osvětlení
Nastoupil jsem pak cestu k panu
líartuňkovi do Netarts Mezí tím
hezky pršelo a byl příliv moře Čímž
voda vystoupla tak že jsem se k
němu bez lodě dostat nemohl Musel
jsem tedy zpět a druhý den najmout
si loď Tam jsem pobyl dva dny a
vše si dobře prohlédnul obzvláště
tu lesnatou krajinou Viděl jsem Že
měli zelí řepu a mrkev veskrz venku
a bylo mi praveno že tam všechno
přezimuje Poze : ky v okolí Netarts
jsou tuze drahé až táO akr a k tomu
ještě lesnaté a nevzdělané Páenice
žito víno a kukuřice se tam nedaří
Brambory zelí řípa jahody a ovoce
se daři znamenité Když jsem opustit
p líartuňka druhý den jsem byl v
Astorii Jest to pěkné mcstčko při
únIí řeky Columbie má též elektrické
osvětlení a mnohé lodě tam kotvi
Plavil jsem se pak i Astorie po řece
Columbii aWillamete do Portlandu
kde jsem natrefil pana Strejce a p
Ledvinu S nimi jsem navštívil po
elektrické dráze Oregon City kteréž
jeem nalezl v dobrém rozkvětu Mají
tam léž vlněnoa fabriku a vlněný
mlýn a několik pil v okolí fteka
Willamette tvoří tam pěkný vodo
pád tak že by tam mohla být příle
žitost pro více fabrik Potom jsme
navštívili s Danem Střelcem Děskv
osudu New Ers kteráž jest pět míli
tidélsná Mff Ui j#ms n pan
Hsvéřki Ksrýl lioi řř4 Mřlisn
mlý při Mm as 4 M pokrok!
V okolí Mw Kr J'f poiornky
dobr aU4J liifn Na r)Jf h to
smk4h dtři rdllf nrnri('
Vfíif plk hodí nsjlífis pro ov ro a
P Strejft koiffit l %th pf %St!t
kř[ kí in vsliřii rovná p'i ! ps
hf'ři ala řiio vidlifio řnnf (eprf4
Vyhof!ho Imi Mm p § iroiky
TnUt ěífrl loupili Iři řolify dořiřo
fof ly lníil pari H'r#j- p L Iv int %
p Ko4ř tk tiro bi í pt é-nkýrh
fo t v rfcoll Nř ř'r a h lun
mlfm M ttoa kt k'-f)( i 4řf přesf
dul ponr( tm mi Hm líbí pim
ky l"i tm j"í# ki k'!íp od ti I
f t 'í akr nm#-f4rři m v otě
Jrt pfhoky
Po
sloloií
liuely zeviéjšf bolesti
li bitva i tvlřat
fded hojivou mocť
Mexičan
Mustang'
Liniment
největšího to nepřítele
všeho druhu zapálení
známého vědě o léčení
lllllIlllllllUllllllltltlIIIHlilllllllllllllllllllllllIIIIU
Kdykoliv choet objednali =
dobré láhvová pivo =
ZKU8TH
Gettlemans I
Htm
II o ttii obdrlnlo nřjryiíl c nu na S
grlii rffiuri Chlongil a utnlo m ti- §
hlMiiiu lito avog Jmunon pHchst po E
ci Ura M D29mí E
Androtr T Hhort 5
— JHwito) — 5
304-326 111 1 al E
= MA11 NKIIKAMKA S
Ťiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinrf
Anglicky
mluvili
psáti a
čisti
nauritpjfM ncjHiíiti a nejilhve z 'Pra
kib-M íkoly anplU-křhojHykaWyslo
uŽ H éÍM-1 NcjlcpHÍ kniha n sanij
ukj Vyuitkiijte lloiiliV( li zimních
vercril a naučte anfrlii ky Kalý ví
nHéM áiu o silř klyž si atilk-ky
co nt-Jilriv naur-í ]nkt v-liké vj liixly
na iií-lm n-kají V Šech 12 ifnl f2 Híi-s-l
#1 -'' I'řillat ' lirry Dctanetw
číi]a mI začátku A!r'iH: Ant M
Hotikup rm Throop st ťhleauc I1J
aneb Pokrok ZilpHdu Omaha Neb
Iiíriižiltlťo um xelí
ohiit ukriMiXí bull liln-ck t l
minutiiťh ih iiimlin tii-Hkui
fak1( tl'lli mrkev okurkf 'ilmll l r )
ry h-tklíkn rrvlDii'l trt rfkn rjrhlo
žit m (Miiloti filiunné xa II TM 11
1
1-lktnrt Inti