Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 22, 1896, Weekly Edtions, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ajaa a
Ab l"tr Iři - -
i JttUŘ ZÁPADU -4
Al M roky JakH J V Heln
I Invřf iKiřnl p4tl Vkř"ku
V f4jrni Mlolenl ěM ondy XotihU
iill Jam tiávthem J"hj lii4f ajfre
Jej 4 dobrý M V aitlf II (Ifjfll f Jílíie
propůjčili lit ii mfaf llfí hltrl
vlel a# fit 'flrntHif 4!l n fiřjxii tu
řiýt-rl I um! píln pátfaM kde t-v t-#
by přlmelen" n(ti pro Matu
ffu louleU akro atisby "il!l
levedly tehdy k f (II N4vfh II
kdol by tu nady ehtěii ro"atnlt M
aUll II i im výlohy VjíUnrŮ k f
hledání poremků iiiikiiti'riil a
Jak (tii(t re!4 VV llílla f #
mýitetibn a pítrinfiti v fůtiýidi atá
tr řt flUli June k {fniiii pfetM'ení
1 liejieptl t bt f'tiOt kvtiula by M
d4 ria pofemrfYh ř(lřliiyifif rh n
k't v I mhitil Mlo 'fnU f H jitu a
pfefwitů tíív jf "h t Idaho kter l
koupili t levnou eenu A ti4 tfifffti
Splátky Soudili Jífie ťi Jet ft
řtJ'epí pfílelibmt — imjníI (ejiepíf
o kW! lak diV víme Al trlu-ni
m ml foM-'i!i nejdříve vyUli
June tatr Jednoho z naSetm 4vbt n
sire i rovna ♦ d-ď rif aby deeď'il
m ii Arle Senavl lak íe krajina
řtll mi hýtf il'lf4 iituři-ni tom
bytí krajany řftfhjfiii ktcfl Jí tií
4triA wřm'i imtrhof l Jn# tjr
d4l# !ňk ímlníj t I'?! jr kinmio
jlíkI to Ji-JiKtlitcí Jt [{(!!} tt4 j
klďlrtím irtnu!l j-iron uhy íícinl
k!l MfUjl trimk k uo#rif n 1
CMI imi řMMllt j-f Hfttkmi Ui
r ffuafii vyniiifH i my m fcr-ijl - i
ri4 Jfjf Nmry númliUrt lv
Ípkou i ii!! Kik!iln ftrknm ti
roohty To JmI rmiitn f triúřfini
in-"' [ tí-ln !N tiJ! JknIkKJÍ
l'x'itkrm ri!i tříhl- fl1t ri („i II„itM4ře darmo rty
fmlnri HflnxniiAtt1 ul Jriirlp)fi Utkml ! J frmlnu?tim h ji-n k
lerhu ďipMl J 1'ukroku Záiimlu' VA!i mUiMt(tm Uk ílnf lránfm
kU-rfí doni h uřFíJi-ii ljrl ?'[ 'ro ll(lltl( 11! mají jfw jnido
te dnt II n tt v ním! Malio f!jtr? fl()!ly irin{m yá n Cfulrkf
ÍProiřel !urt rul n ruku kIyi thUw ntcn
řajtf niu kUu uMrirli Juruo1 to irnl JAtA jistím npinKlpte to
wl nf ho nánllující: litvt klyii ml bult -íl nim
01ob?Ult Colo 10 Í'roi !rt 1'hu I 'roním Mliurte tni hiih íc tak ÍSi
Jmi Ilonicky Oiuah NH Cleny n Jm velmi rorčilm"
ne dovoluji si svmnl několika slovy Vida íe ni co UrUtt lmr lot
promluviti ohlední sakUtlanl (eke J ttm 1wt bMínem odpověděl red I'
osaíJy a doufám ze me nexazllte z ri dopis tento několika blovy
oumysl múj jelikož nemohu iifeho j jrnno Helnzovo dle přání vřadí mezi
soukiomne pod nik nou ti ůvřel t Jak řililíU?rn ořiHíofky oaUtue že ale Je
kuprospřcbn vaíemu tak i oiernA rou ihoaujna co a juk Heinz
tudíž jsem tou okolnosti nAeen bvmi jdřlatl hiMllá jelikož ietnA v tom zá
několik slov vyměnili In dopsál do' jmu
AiarKev i-aite lanno společnosti závod
novaci ktcra jtozemky tiabizl kupro
dejl ve vašem ctenera liste totiž jsem
dál dotaz jake by nám au procento
jista 8{)olecnoHt dala za váni I moji
práci kdyby se nam ]K5tHtllo jisty
pofet rodin najejich ixizemky dosaditi
ovSem váa jsem nezrnini! an jsem mři
dřív i mám nyní myšlenku ze jste tak
učinil již dříve by jste zavaSí práci
byl odměněn Bylo re i zdeleno že
kdíž 30 rodin seženu že ml daji 150 s
ákru pak mene nežli třicet rodin kdy
bych tam dopravil ze mi daji dolar s
akru Nyni ovšem nevim jak jsem
vtom a pročež váa uvědomuji ůveci té
abych vana snád nečinil křivdu jelikož
vaŠ list pracuje ohledne založeni osa
dy Irosim zdelte mi va5 oumysl
pakli mi ponecháte polovici členů
totiž rodin které bychom společné
tam dopravili pak budu pilné praco
vat! uvecite i vjiných časopisech a co
koliv seženu v Amerikánu neb vjinern
liste připočteme je kvaňemu dobru
totiž členy co nyní máme a co Jeste
seženu bychom meli stejné budeteli s
tim uspokojen mate! i úmluvu jiným
směrem to ja nevím a víak já vám
moji zdeluji jen proto abychom snad
neměli nejake nedorozuměni
Jak mile vaši odpoved obdržím
uspokojivou pak pilně se veci chytnu
bychom to mohli úskutečniti Pakli
by Jste chtěl jen sam zisk miti stech
členu kteři jsou a přihlas! se ještě do
rok rok ii přál bych vám zdáni a ja
bych sam schančl naviastni pest v
jlneni časopisu ovsem nechci a nerad
bych va4 list opustil neb nejsem jist
Jestli bych neco spravil vliste ji:em
Ja vec Uu podrzim ovSem tisebe nebo
pocertech bychom osadu sehnal! kdy
by obecenstvo zvědělo mineni moje
jak myslím se jeste pamatujete kdi
Jsem se zmínil před dvourni lety že
můžete i vy zisk míli nejaky kdyby se
vec uskutečnila ja myslím že jste mi
vyrozuměl co minim čilí co jsem minii
hned dříve
Domnívám se že nám dříve bude
víra dana že nejsme zad ni jednateli
dle prvnich mych dopis u ja pracoval
na homstedy jen abich vice členou
sehnal a pak bych byl obrátil list
Kdybych eeznal že půjde v5e kupředu
nyni mame navlečeno ví© hezky Jak
myslím Připojte tež moje jméno mezi
osadníky a Ja budu pilné pracovat
I "rosím ya odpoved váa dopisovatel
v L'ct J V Jleiuz Globeville Colo
N t olv#l4 rel 1'tkr 4d
U liepmeuje t lkne iei4 I4doou
odmíiiu m n I (Jďeooi ani ijeřifioi
vylomí tm ř'pl ril4k'fři $ijm U
li mu ihImiÍiio I dovtulenoii I
nrot4 k ii by ioimII tel l# Č4 o4-
tovdii h iieřnAe při oři t lum
přoti f bM4A f ! kdyl
l-Mot Murket írtke rn % r
Vit ri!tl tvm jednatelem 4 pr4í
přu li vykonanou
ite4l llelni
Na ť dne II fi
lolaledoviiř'
"TwiieJ Iťmifkf i4hillm h obí
fuče řfiajl ňiítl luk kly 1 iiechr
le lirany Jiu příjmln mne
4Í b elem JUtl akiilefití ltll fu j4
tel ty 4ih ffi!ím to bud
itpf4rifm ĎHot j V líeluf
Hned i4p ď-le dopj r# dř(#
17 př-Hinee klérem bl4li!í h ldf
m j o nvo'1 pr4f okraden nAj
n4rhi 4H by 1'okrokn 4pad
MeíeJ'iřii byl idduvetifm I lbo
Jeho jménem wítoim vlerb kdo
# k oa 14 I bo phbI4í {entJI i r
e bude I f 1 1 aviK tedy e d jař4
vle d eU Mřbije" kdyl hkfok
rotl tmu "boj' tieuefeifi( f otf 4tl
e nu f4opiy Jiii '(l# ild !m
len Uk dluil itdi ftil etl tieli
MnAř U j"it il pr4e n4 tnař
tifii— — iNtdtfií vím e vy Jt# i
r'lee v 14 ě 1 1 — J4 mel dmtl
mim tlru od rnn bťeli % bude nii
„{t %ířni Jk ♦Mtmijím rt( tornu
uu m vfřrjnt ii-t-Kl!!
„ í si („t itflfm mnlu nfliiMlI
kj t„„ rirnitf tirito {wlnik Jft
tni itt tinut y%fi Ju trn i-fnky
„ y'4irft u k UH Iti tam mnii
4akřl fkiuoi4iil H totuii t
K novému roku obdrželi jsme dopis
psaný Heinzem avšak rukou pončkud
zmčnčnou a podepsaný několika jmé
iijrtéž vesmfspadčlanými a jeho rukou
podepsanými kterýž zní:
"Hedaktore I'okroku a hospodaře
dopouštíte se velikého břichu a při
mo zlodejstvi nanašich krajanech
ohledne osady v Jibtho my trne tam
byli 4 Cesi a 3 Amerikáni vime že
jste uplaceni Dongres i vy a ti kteři
to chvali co tam bylí tež maji slibe
no bud I d lOO z ákrfl a nebo půdu
tež nam ty podmínky byli nabízeny
Jen proto jsme někteří vaš cikán
sky list zastavili a zastaví ještě
vice krajanu že Bte si vzali za úkol
okrádat krajany tak špinavý spuso
bem 8 zme pracoval! 2 roky v Idaho
nad raze na Sekcu vime všecko jaka
jest tam krutá zimu a smečky vlku
že vše stači požrat rolnikom puda
přehnata vcene Železničním zlo
dějnu naháníte a krajany chcete
okrádat my btidrmo o tom psat do
jiných novin a psali jnme již my se
nelekáme vas ani spolenosti my dali
naše pravé jména a davame nyni
varn tež abyste vedeli že Jsme tl
pravi co Idaho známe i vás Kdy
byste byli zde nebo my v Oraaze
tak byste jisté dostali oba pilulka
známe vás vy — (I'ro nemravnost
nelze uveřejnit-I'oz red) pracovali
jsme v Omaze několik let vy tak I
sam všecko byste radi požrali při
delnikoch nikdv neinti ale „ři!! !
j j um miniq- i
i- j_ _ '
' '
' aj j nrj n ubírat
me ani soudu my možeme vže při
sahou stvrdit!
Kolene Focher
TornaS Focher
Frank ř'ocher
Vincenc Focher
Ilau flagen
Frank Filipa
André Ryen
fťlofteeill Colorado
v
nevšimn ito" ft™ ™
eiKívS mnuto Ifed nřkohka dny
obdrel red I Z opčt dopis od onoho
blázna neb lotra
#tA 1
a i-na hiť „„a_x
itit [" ni valeny pane
lum dii i
dnes jsem i dostal dopisy Jeden od An-
I":"" uunjr tm p r n jaciceiia
sekretáře z Market Lake ohledně
smlouvy mezi mnou a společností The
inak iřiv-r Ti n
snaae Uiver Irriiratlon Co po-
iio m y!ntlU# i o ml řiemA h
řiHI fconlrill dokud -wdfi# bepřo
htf rtl pfldu JeJIrb" — I4l pilu )
díl iilterm vfitrnbu r rkMhi!
I kmjnft S A merit) 4)1 ltH byli
rot proMfdrtt 4rkH [keíe by tuk
neljl iiif k ltfr jj re 'ik 4p
iiel jrl I tk rbUlo' o-H-tt h t tf
potmu! Mfkt fh rbr# drM Jkh
l4 přfi4řkilnby liefjulupínf př„f rf
tř!4 kteroif tntmt by 4114 I
'ie4dil4 pokud nebude l4t f! U
doi #rli jnl tum byli 4í pl4
doloM "IWeí ♦44lak4 I4 t4mf#jhft Jom tep J4 ftyhrí
4byt opít utefejMl )J(ld moji )k
lw tlio dříve #d'!it kll ml ?yb
l!e biirie litt tm ltLm Itala itll
mařn4 ji v4m rlr pUtit dl4Ui af
Jet renu j4k4koir Jen prdi přeji
il 4i ht a JeilkoJI byl M4teli
tukový a ta by h Uk konM
J4 fieriiřibii ilrfilenMitl dill liři'
innivou rprifi
ol 4a — MMiij# d4! i 4ipl4
Aiienk4ři odepM iivtřejnltj d-pl4 len
nt p4!É Vtwhtmi (totlJ njakjt bpia
ktef ř-nen rMap lia Jméno 1'nrbrA
pl) a ii Ml# i i— bíMtill lko ii
merlkn a kofř "J# v4m pamjiel al byla ml dvkr4t nabf lnu
lUiek rnohir f„řme aneb rbretell u mohli Mi Ime l pMřlyřml
V4-'tíllett dopi „4 doSel Jf" ' Jerr-Ie
lUlod p KMf Hhl!le jem„l mn" i é nJ1 l'"ií4m U n
pliloen Jet doph kterf obdrel l nJ' J'1 "l# "k Jko I t-vlou-Helnre
IhpU (en Je [Mtí dne ' tl# kteřf ae II řnoj# Jmťfto #kř)l
prosince a v nrn "uvědomuje" Helu' — Jk přet po h rokli v 'íak
P KAču le "a4 pro Idaho je "ve Walah eonnty N I a přeafllíl
velkfltviel krajin Jeat velmi atil Ilem lac- b„
dena -rremky bldti rnnobo Mr
mMÍ puatit na rvino4nl Jelkoí
t-tleb mnoho tUku na rovnou půdu
tak le nelil Je ravi-lnfn koiieť zudní
imení mokrem lloutne vodi velmi
itudená velké smečky vlků in nelze
drůtei dretl S aí i stopy ančbu
li lilií Irl 11 HIÁ I
-- iiiir m i jem ifo akrti poiemku jskol i dva loty
KíllíT íiHřTi r V:k!UkU! H Po-u-il objJIl 7M
MoxpíKiafe Hcbiapl jsou uplaceni „ í
redaktor Pkroku I Hospodáře tak" m"V J lu l'řko trajms
tčž II kteří tam byl! a chválí mají f'kn oakT hojnost aena a doat
veimés alíbeuo lloO al 1150 g akru lobré vodjr Mnoho našich krja-
dále af koupí neb ne fio #0 t každéhf
pasažéra který jede o dráze V I'
Kemky té dráze náleží"
Dongres již dostal 200 dni proto
Jezdí Jak v Xebrasce tak I v Orrxnnu
— Aiiwraon mi Uulotb tak že m4me dohrý trh
ISi "!! n J 1 lT T tt bI'ko velkh Hsdil bych
vřel on řek že též liorigrea ltos cký „s„ra 3
a ještč Uteří tam byli - rPzornil S J Jm td Jf kraJID P~-
Jsem ltosického l Dongrese aby od hlMU J"11' bledajl míto k osaie-
podvedu upustili nechtřll mi ani do-jDl to radf ji dříve nti později
pis uveřejnit ani mé Jméno vřadit "eb "m Jede mnoho lidu a pogenv
mez! osadní členy — Mvslíte in b'kv atoutalf kaidvl
jezdil k vůli nám iHmjrres m Ameri
ce to se mýlíte Jak chvalozpčvv vy-
lává v 1'okroku ze dne 2' prosince
avšak my jim celý zlodřjský švindl
zkazíme na dobro Já píši všem těm
kteří se hlásí ku osadě že jest to nod-
vod" _
Pan KŮČa jsa jak známo mužem
rozvážným a bystrozrakým a znaie
osobné nejen po dlouhá leta redaktora
-
nynrz tez red Hospodáře 1 ve
škery poměry a okolnosti za jakých a
proč po západě cestovat končí lístek
který onen dopis Ileinzňv provází
siovy: _ Soudím ze onen pán jest
bídný padouch"
Konečně 17 došel nás od Heinze
poštovní lístek následujícího znění:
Globavilla Colo 14 ledna IM
Ctěný pane Rosický jak mile bude
ktomu počasí hned se vydám nacestu
do Mar Lake mám rodin zajištěných
v Colorado pak až prozkoumám pudu
teprve vám podám ohlášku prozatím
vyjmete jméno moje z osady Co se
tyka Fochrů tl jsou více nežli spro
sťáci jsou spřížne ale nemohu jim
lepší čest dát! nežli tou že se vyrov
nají každému lotru a tež spatečníku
středověkému budell vůbec kdo ško- i
1 08 ne ni(e to jin MÍlí ťochři
„ „ AmenKanum vm neza-(
Mí 00 bvIÍ tež 8 Fbrama jestli tam
Vll u o a linut 2„ S_ I'
_ í i - i
kdo no tana aneb n nv&em fa Mu
ady tež místu onomu Zašlu
vám dopis proti Fochrum
K IVlíii ! T r III
Nemáme co bychom k celé vřel do
dali leda snad bylo by upozornění že
oč pouze a Jedině Jsme usilovali a co
jsme odporoučeli bylo to aby vyslán
byl do Idaho výbor k důkladnému
píozkoumání všech poměrů a oko Z
stí Když si čtenář porovná dopisy
iieinzovy sezná nepochybně s námi
ze Jest buď lotr aneb blázen V
Patří do káznice v
druhém do ústavu choromyslných
1
iniraien Arnira naivě
neJlepM maaf na pořezání odřeniny bo-
Vredy vrb rozpukané run kuH
oka iiíj vyraZemny a Jlatft vylííl tl
tou žílu aneb ae peníze nenHJmon Jest
řru'e) dplnl ul?'k?ll [?ncb tft~
nfze vrátí Cena Vyc k rabika Na pro
dej u Goodman Drug Co Omaha Kab
o ty :i xim-
OD NAŠICH DOPISOVATELŮ
Hermin Tině ťfy Ilinn ( ír
řlí Aé H4 Jeti io4 f 4
e fe m itjt rneit nimi kf tl Jíl
oieri kterf ř"pU1 ifiiellie
iif i lomu y t l nti h l e
leran M4iny I4UI Mnfm 4oi
lotll oifiiřTittl feoheri i'itl f
ořnf fo rnm Jménem 4m t%
ftk' řnfm Jménem J4 o4m
tyl i vrchhíliri poítovřillti iíIfi
p""M :non rt#
J f'f h f Iifi I leneote pU pr tm
df b! al fternf Vh't o4hnotitl
ftepof Hhe4 Jřoť U JmI ohř#n
" i aa a ait a t
a vvinaienf itreiAi iierii an
t#u„i Mift fc(éli t
♦ lati lonř4m la ! jit (Í
mohm bytí n h rif ml la JeJÍ
poíta ioftl ťerb na řtíjikf li
dik neb Tarek Ji i n ni nir bť
Liu i„ a 11 l i
V V'" " Z m '7ť0'"'-"
'ft'n7' JJi n to nnm ale
''mf' Nellhilo ae mní tm a
Jm ďočell I ae tak 14 14
'trle Čeaki oajila tedr laem ae obri-
til do těchto končin a lakoapil tde
'
nft Je tde JiJ usazeno a mnozí gde
'mají jeitfi takoupeno te víech
Btt(L uk ! mime nUii i
foua huJe iednou velkou čeekou
osadou Lell při dr4te St Paul fc
dlouho trvat a co Je bllle dráhy Je
vfie prodáno Zde se pčstuje obilí
víeho drobu i zeleniny a ovoce
Jetel i timotha zde téi nčknč ro-
Btou' Iocaf mime zde pčkné
Mak si jen můžeme iř&t V lesích
3e8t Pikné dříví' tolií c0 'W '°
oneft neiničil a je zde mílo bydlet
dft zde lehko v pole promS
nit Máme zde též hojnost potoků
i jezer a v nich dosti ryb Kdo
by i našich krajanů sobě přál ne
£oho bližšího vědět o zdejší kraji
ně nechť se na mne obrátí a při
loží dvoucentový kolek a milerád
mu posloužím V úctě
John Scbiiller
(Janu Valley So Uak — Ctěná
redakce! — Letošni zimu máme v
té naši zlaté So Dakotč moc přízni
vou neb ae nám dosud živí dobytek
venku sám tak že nebylo zapotřebí
krmit Ovšem nevím jak to bude
dále ale myslím že to nebude tak
zlé Já mvsltm Že zasluhata tato
krajn přednost před mnoha jinými
4
západě Ovsem zde se Uk mno-
ho neosivá ale za to se chová ví:e
UhvL vi„un au tan ma
J - tví ar T7
vyti vi%cs n
'
ce polní rolníku málo zbyde když
spočítá všechny výdeje co jej stojí
sklizeň bušle pšenice pak mu gbvdeT
m'° " J00 namáhání za nynějších
'cen pšenice Farmer délá Jen na ty
1 apolečnosti vydřiduŠké Dobytkář
u
' BtfTl A "e tří V
jcfnJI vrtal artézské stadny neb je
lu misiy duu o votfu a nt Je několik
atudní hotovo a dávají dost vedy
Myslím že tím ae krajina tato moc
zdokonalí Pak si budou moci far
meři zavodňovat! a pěatovati a úspě
chem a jistotou plodiny všeho dru
hu Téi dva krajané ai takové
-
tndné ařizajf totiž pan hereda a
bratři Šteinrové i přeju jim aby se
etkali dobrým úspěchem a to jim
plejí ďojíau fllehnl l'lih!414m
t1 svá přepltft4 1 'ií4m U řiej
aeru poae'fnlm tou inli bernou u
miion uk aby ifiolil kiutl ♦!
Iiat ud ifi'iT4t volíf Uk '
ki líitl volb pliafoupill srt irkei
otetlifil'11 a ře lili a tlř biUwtitlt
A ion rxlfiftj V4" Vopat
Ml 1'miiI Mim i" t— In :u
Ctf4 edtk - Jm v Asaopí
a# vi#m e dne t ni 'l-pfa p V
Pršela i Not l'uby M"R ilofol
ti ml k lm l nejikoi p'n4mkii
ll il píaf atel f í n fiííe n "
lievi MI Jeat lt řbll p' l(Uri
o4-IU Ileř iUň ItMI au ooraui
ptři'ři4 wfatrt n fi4nébM J lnte-
e mk % lř'i: fan l Iepřtnnt
Ht 'ii A Ptbilft II H 711 1'ioneeř
iVetillbw kMt 'a il Min VtUf
Klfií4k Aimt bývalo by mi
apnvedliv poalouleno a př4 bila
t i okánimi V4k pru d'ipíoit
I voní arfonl nb přůvíHfčí v mfa
th 11 mil o (Urounti i-!4!enýcl
po kranir U b Winín'i S% ťroii
laky I Je ovirti eenalett to co Ja k
ví lní v lleron Abych ana I fy
piaoval jk Jt ni kol lierount Inka
Jake pole a ey a ria tu Ve řolí
lo byla by pi4# telká louč( antl
kljlřekn'1 k lyl mi p ilopíaovatel
pod plnou avou adraij fe loti l!u
tíUný popia sneb vltiiořučni d
piy os lriíků kletí tu u%zeiii oii
io tu Ufl naťlhíci ikuSenl po-
lemků i firmeletil
V ii lě V 4c Kluzák
2(51 lurriaoe Ave
Ht Piul Mmn
Sibley O T Cténá re l : Jwm
jiat le mysle občanů Oklahomakých
jaon napjaté ke kongresu zdali kon
gres Oklahom do svátku opojených
Států přijme aby jamo se těch od
preideota dosazovaných úřadníků
zbavili neb taková čeládka hledí
jen sama pro sebe Minulý kongres
nevěděl ku které politické straně se
Oklahoma nakloní a proto přijmutí
odloíil A jen pro tu stranickou
hloupost musi občané vše nechat si
líbit ať ut taková čeládka hospoda
ří a okrádá jakkoliv Oklahoroa
potřebný počet osadnictva tné to
jeit viditelné a letošní kongres máli
jen trochu cti tak Oklahomu do
svazku Spojených Států přijme neb
strana vládnoucí v kongresu dobře
ví kam Oklahoma minulou volbu se
naklonila Ze kongres pro farmář-
stvo dobrého něco učiní bylo vidět
z posledního otevření Cherokee Stri-
pu Kongres udělal zákon že osad
níci zaujaté pozemky zaplatit musí
a ještě po zákonu pro domoviny usa
zeni na nich býti a každý osadník
který bydlí úplných čtrnáct měsíců
na pozemku může jej zaplatit a
obdrží od vlády patent Ale kolik
ze sta to může učinili' To kongresu
na mysl nepřišlo a který osadník to
učiní jest zlodějem sám nebe neb
musí od té doby taxy platit a tc do
sti velké Jeden zdejší osadník za
platil t80 tax ze své čtvrt sekce Tu
jest to zlodřjství od teritoriálniho
úřadnictva a na osobní majetek při
razili teritoriálních daní 35 procent
sotva že se osadnictvo na pozemkách
ohřálo Celý Teritoriální Board za
sluhuje oprátku na krk že tak okrá
dá to chudé osadnictvo Vina toho
nese kongres že Uk zalidněné území
nepřijme do svazku Spojených Států
a nechá lid okrádat do těch od pre
sidenta dosazených zlodějů Velké
dobro by kongres učinil aby jsme
měli moe úřadniku sami volit Honba
po pozemkách: Za doby vlidy
republikánské kdyl dělník měetský
měl dost práce a dobrý plat ani mu
nenapadlo aby áel na pozemek a
farmařil A kdyby i mnohý byl chtěl
nedovolila jeho polovice to to ona
na farmu nepůjde je Um moc ko
márů a hadů a všeho jinebo alého
Ale nyní Je jináo Kdyby velko
městský dělník měl to maso a chléb
nyní co tebdál 0ovrbnul rád by to
snědl A tady ta honba po potem-