Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 22, 1896, Weekly Edtions, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
Kdo Jn poUflfii Wjkllfll
Vrtvf rrel ilnfm Hťtvan AtirW ttf: "řř" M l11 "'k-ly
"KdylO CUfslr1 ta sté iftfl!lé I'"H Wf řAr„y-
tttUty f-IMl 1-Mké tivrll ) pí
oJřřií leh lejlf h plehytku nv
trhoval ♦loftwff nfl#ií rel íl'l pO-
tědH íim řp(likáfié iTin(rfi el
Trř chtějí vyšroubováním r (
výl fltMňÍtl lili Schodek
Jk m plobá prijvla řěíikf
řilot Iftt ! bernou fTiir i ro fitáf
celní l primeitA ďmokrstický ti
rpeli Kdyby byl bl J! poi
ítní řitfjh ftrpsdti by li (flfi
omyla Kdyby byla tnla k ru-
úřsdnl výksí shledU by # oe
pravdieo demokraté h i&kortu Me
Kloleyho tvrdili i co nyní Mbnan
opakajs fn by i„ii i4kon MtKin
leyho byl nějakým lríoí# iýtf ý
íenlm cla nfhrl rkvA htupk
ifal by 1 Jím clo v celku bylo
níženo Jeti ovlanv pnvdl } 1%
některých předmětech k le roikvřt
promyslu toho vyla lovsl bylo
poněkud tvýimo uk J4ku v oboru
výroby plechu koMkft a jiných
K roli tornu bylo tákonern MeKin
leyho iruíeno úplné clo t předmětu
všeobecné potřebného v každé v dné
bet výminky z cukru stiflmo do
skoro smaSem na vrobky železné
vyjma nož'rkých na mnohé jiné
Uřednl číslice ta dobu od pověstné
ho poselství Clevelaudova až do
opětného jeho nastoupeni v roce
1603 poskytuji nám ná-ledujlcí obra
tec:
mnm
" " "
3
—
Si
3 S
2: a
2 jJ
°3
t í í ? tJ 3
2 2
li
"-3
1
e
mwuuww3
Clu vybrAno
Z dmUo thhio jest patrně a eřt-jrař
víděti: 1 že ža ř&kona McKinley
ho který na eklonku roku 1800 při
jat a £&Mte£nč a novým rokem 1891
v platnoHt vtjSťl přiváženo bjlo přes
polovioi 514 procent předmítfl
cla proHtých kdežto před tiui
obnášelo procento takových pouze 34
procent Za druhé Že zvýíeul cla
da ty předmíty na kteréž ívýícno
bylo pomřrné nepatrným neboť clo
na přivežené předměty clu podléhá
jicl ta roky 1891 až 1893 obri&ňelo
48 procent kdežto na podobno1 před
míty po pžt let předcháaejfcích
obn&íolo 453 Za tMí že clo na
přlvot veŠkeren bylo v podntate n(
ženo neboť ta i&kona McKinleyho
obnaáelo 23 procent kdežto po pět
let předcbfttejlcfeb obnůíelo pr5m6
rem 30 procent Též v obnonu vy
braného cla jeví Hetrneníenl a ticei
takona McKinleyho připadlo veSke
rého vybraného cla na každou hlavu
1300 kdežto prftnířr po pít let
předcházejících byl 1350 Z toho
je vídéti že republikané ttplnili do
slova co alibovalí neboť nejen že
moudrým vým opatřením uraenSili
příjem nýbrž též npftMobili úlevu
vežkřrému obyvatelstvu truSivée clo
na předměty víeobecné potřeby jako
cukr a jiné a mimo to ponkytli též
ochrana vžude tam kde jí tapotřeby
bylo tak že prftmysl ná5 trňítttl a
akvétal utěneuě a podnět byl dán fa
takládánl nových oborft promyslu
jako ku př plechaNkého
Pobledněme VHk na okamžik co
tpQKobili demokraté non jtolttikou
celoí Slibovali tavéHti clo k vftli
příjmu ale tavedli cb k vftli Hchcď
s
r
'i
IIP
_s
kftm i fíi l44nJ ójM Híihvali
tiveďrtf st í(nifi#( (í surovin 4 liro
r t 1 #tř"pkýh ntíím h4ňkm
vřfíf Jeii f m r # n)h lit ii jnt
dřifr 01'l)il ntf řní Uhh
lylk i i IřltS jiíi ímřii kfcH fi
Mm rMfbfiviff&ifi Mli'ivll ř'lřii
tuiiil rit I pftl ili!řnvni H'il"ir !
dAfiltt#n litjfiil t iitf4řI při i
břjfh !t dli wm ttit4!ki a
bfdil MllbtfíU ífffl"l #pfil
Vl4dft( ÓphfA (í-Ulurril dl ii'l II 4
řt-fiíMifi tti mu kii lororrií l
4tímlliofíí m h'lky roouďilitl
dlub fiřidní přljíffi ňpij jíl o
iri írtiliorO řt!ibivli opravu r(
(Hiny fiimiií ní a iivřhli ji ht {!-
krtj pr(ipti
Kdo a k U j#oti ti (i pidilířlf
kjkKři?
Kurťl Jonáí
N4liÍ!ii a tu oekávrKj rpi4u
pfíni!o podinořnké lano Miiiiý
cl vrtk l njpřfdiij5 ho a nejvíce
vynikijlflbo ÍUvh ameriikého
Ktrla Jonáíf není Iť Z-iiřel v
Crefftld v Německu kdež co oběan
americký tt4vl úřad konmila od
minulého jara
H
V
Karel JonáS naronen byl dne 30
října 1840 v Maleřově kdož otec
jeho byl tkadlcem Muka jeho byla
dcera uiitele i Hutenití JoniS cho
dil do obecné Řkoly MaieHovké etu
doval pak potději reálku v Kutné
Hoře vySSí reálku v Praze a vntou
pi! koneěoo do techniky vydržuje o
ve Htuuilcn wvyen vmhuiou nvym
vlantnírn přičiněním totiž kondicemi
poněvadž rodičově při klcHajícím
řemerile doetateAne podporovali jj
nemohli 0ňem že pilno vnímal mi
ruchu národního kterýž e v dobách
jeho Ktudif po uvolnění n'jhorSlho
abHolutinmu Iiachova probouzeti po
6al Kdvž roku 1857 taložíl F ři-
ftnáóek "Poela i Prahy" byl JonáS
obcaným do něho přispívatelem
Spiy Eeentilého i řed tím Ilavltěka
tejméni 'Duch Národních Novin" a
"Slovana" řítal pilně čerpaje a nich
mnoho poučení V roce 1859 pod
-
niknul centu tia Moravu a Slovensko ' Aiábu v Ikrlíně obdržel provodní
a tu v llruí eeSfl ne Karlem Hbi- linty a co novinář americký odebral
nou a upotu konali centu do Oravnka nn ta armádou nímeckoa o bojižté
pod Karpaty Po návratu svém do Odtud peal nejen do listu avého
1'rahy napjal německou brožuru #o Slavie nýbrž i do několika lintft an
germaniaici na rakouských gjmna- itkych p0 návratu vtm g přílo
mích" kteráž byla v tnku zabavena ° T
a pobila tálé etíhání e etrany ! m"kl v Lipska též i
pověstného policejního řiditele Pii i na krátce v Praze kam ae pod a
mana Po demonxtraci uvatojatmkó přenou vypravil Tou dobou aepeal
roku 18C0 byl tatcen bet pMciny 1 několik epiaft jež v Prate tiskem vy-
vftftln rtjikl h pak ťnhy do
Wbo fodíf y)ovří#fi ftdka I bi
Ifíoířiif íih lllio n#ml htioutl
r(ldji iífliřiíil rni millolřliul
lví aby ódbfii na t(a(ik pari
Váíliv Kriťxilifllt f fi'inV4h 9
fťxi lnirvdkul vypravil ď
AnKllck V fh lýnA vybU lal Iht
Htřikw a poxljl Ml řik4b'i publi
citu lloftfia TI 6li'l r)
kou ijbi Mich!rn fttlriMnom
kljrl (Mi (řivdl tvftj ik i
?lbtř#
Z íxft fn pil dply 1 ílinkjr do
"N4flrf h IUtft" tftldy př4 (
toI#fiýcb a pří jdf' i pjdř4řtí
líbKd'i t4m pomft!' byl rlk
Ut N4roxjftřih MlA Juiina ílfř
přrprtá n lriiiin Hpl Ukt1
kritikoi brotuftt "Nal pfilitikl"
k(M4 vytít pM J V Krica ?
pftt druha it4rri pobytu v fm
dýn přijt-l na vyit4nl Vojty Mlíka
do AitiKříky Nrnř ic přívodní
v ůmyatu trvali td e uttdilt ala
ujv n j lnou jil redakce Hlivíe
j'díribo to tfdnly ěekěho litu ktt
řý v řlrti 1M vtnikl opojením ne
"Národních Novin" t Ht Iiuia le
"Movanem Aniprikintkýi'f Hťiínl
ovkxl ťi na dobro
Třicetileté jho p(iobnI tU bylo
velíc! pbdné a vydatné liriy po
tom kdyl ujal "Mlavie" taloži
vedle t-2e i4brn( caopi "Zvony"
který ale v brasku na to aaíel Vida
že tu třeba jt nevyhnutelné po
a :v
fffi
#1
r
Karel JonXh
macky k učení ne angličiny uvázal
m hned v roku 1865 v obtížnou a ve
lednležitou práci nestaveni tlumače
ceHko anglického kter2 apia ovSem
byl prvním svého druhu a poněkud
nedokonalý aňak na poměry tehdej
át byl dojiHta velmi dobrým
Koku 1807 založil a tchánem svým
panem Kořízkem (zakladatelem prv
ního lietu ěenkého v Americe) a p
Josefem Pantorem v Chicagu radí
kální liet Pokrok na jehož troskách
vznikla pak po několika letech Den
nice Novověku ííoku 1870 vypravil
se do Evropy chtěje navřtfviti vlasff
Víak tehdy nebylo žádné smlouvy
mezi Itakouxkem a Spojenými Státy
k ochraně vyHtěhovalcfi a na radu
vytdancft amerických v Berlíně a
Vídni neodvážil ne přen hranice
Mezi tím vypukla válka francouznko
pruská a Jonáfinpatřiv i odporučení
vytiUnce Bancrofta k generálnímu
fl4fy byly t #ina l Torilka Křihda'
i jjl příjiřti "Žena řpotiínottl
HILi „Ulil A lil i m
"ťteNrira f Ihkousku" iAmerická
Fedtrace moprftv Na lítm
řokfl H7I tráUI ## do Anisriky
jtíte 4hol roka ffthfil ydl Hlivít
lábavný tfdsftbfk Amerikán k(#r
poidji koncem roku 1173 splynal
I 'o krokem Západ i
V letech MMátých byl řlieoa
Klavíe mhm republík4nkým
tabo rnýílert( byli lebdáf př4lb4
iétířt fok& amlgrae HyloP tehdy
tcela přirotsno f &b2ntvo lnulo
ku stran 4 kttrál i&piaíla o w
litvot ttn velké Unie fir'Mo
míli f mpathif stranou která!
a lrfeol otroctví byla volba eslílvt
tem obětovali Vlak poěátksm let
ftflmdsaátf ob poři se směr politiky
Htatle mínili v roktt 72 vstoupila
do fal demokratických f ulehl od
té doby seťfali K tornnto obratu
této tměné smýšleni JonaXova deko
vali měla strana demokratická ta to
le převilná větfína jak tsh lejilho
jíl obyvatelstva tak I potděj( smi
grao převedena byla do tábora de
mokralického Potilické táluhy
Jenálovy v tom směru byly pro ono
stranu neocenitelnými a ao ? letech
potdějlieh íásteěné odměny doíel
přece dojita nebyl odměněn více
ne! jak si vzhledem k výsledkům
taluhovaI
Jonál byl pracovníkem pilným a
neúnavným Při práci své redakěnl
pečoval v letech sedmdesátých ne
vilednl pílí o to aby vyhověno bylo
literárním potřebám lidu českého v
Americe V roce 187# vydal objem
ný a nákladný první slovník anglický
práce to obtížná nesmírně neboť
byla to práce povodni ku které ne
bylo pomůcek žádných a která mu
sela konána hýli jen chvilkové vedle
prací redakčních a jejíž cenu proto
eotva dovede oceniti ten jenž elaetl
života redaktora českoamerického
listu nezažil Brzy po vydání slovní
ku loti! roku 1579 vydal Zákony
Americké sbírku to výkladu práv-
nícn pro každého osadníka čettko
amerického důležitých Spisu toho
vyšlo již několik vydáni a sice vfie
chna pozdější valné rozmnožená a
pod jiným názvem totiž Americké
Právo Mimo těch vydal též překlad
spisu Zlatá kniha pro farmera spisu
to ztěrolékařrtkého kterýž doplnil
částečně t Pečírkova Zvěrolékaře
V letech osmdesátých vydal nový
Tlumač americký nejetručnějdí
nejlepší až posud vydaný spis k na
učeni se angličině Témuž nágledo
valo v brzku potom nové vydání val
ně rozmnoženého a doplněného
slovnlka česko anglického i anglicko
českého a konečně největíu zásluhu
získal si vydáním spisu Bohemian
Made Kasy pro anglicky mluvicí k
učeni se Češtině Spisy jeho vesměs
dospěly několika vydání což samo
jest důkazem jejich potřebnosti
včasnosti a dokonalosti a nikdo po
příti nemůže že zásluhy Karla Jonáše
na poli písemnictví českého v Ame
rioe jeuu neocenitelnými a nikým ji
ným neaostiženými
Vedle prací svých redakčních a
spisovatelských váimal si JonáS bed
livě záležitosti politických a dodělal
se na poli tom znamenitého věklasu
úspěchu nejen v městě svém ný
brž i ve státu V roce 1874 ustano
ven byl členem správního sberu
státní reformační Ikoly kterýž úřad
po dvě léta tastával Koka 1878
tvolen byt do městské rady roku
následujícího ta poslance do státního
sněmu roku 187S opět ta městského
radního kdež tvolen byl předsedou
městské rady Na podzim téhož
roku navržen byl do státního senátu!
alt nedosáhl zvolení Vsak roku 1
1882 navržen tnovu a tvolen na 4
roky pfisobiv po dvětaedánt sněmu
zdatně v tájmu obecnosti
Po tvolent presidenta Clevelanda
ku první Jhňtě presídentské usUno
ven byl presidentem ta konsula ame
rb kho J'řM kterýfta ln (Jlv
laf(iř přijít btl tnitmMmttV
rkýcli f rslé ternl b#l fotdlbl ft l
lflm jl ale proměnilo lihy f
obavy kdyl vláli rakok4 odepřela
rotí eteki(firo fa nalliřií ftády
('Uvelan lovy které těíil s tmh
l vllva aeřiialěfna viala konzul
vláVla rkoiiká oamítky ré lpět a
Jonáé riistoipil rnMo sré t l'rs#
řok Ht Po hisfotlpeftř presidenti
ltarríon byl rivieru v roce IM?
jiným konšelem nahrslen vrátit
s dornft iroteri byl roku o ná
méstkem g'ivrnéra ve státs iitm
pak inovti ivoten rok m k tmul
útá ) ť'řa ďl toho Vídal ts konfein
roku kdyl jmenoial Jej prsi
lenlOIeveUříd generálním konšelem
f 1'elřfdtřilé Úřad ten lstával
mí rok vlak nemoha sntl drsná
taioníjil podnebí vyměnil místo tvé
konsulem pralským pinem Xsrlem
Vlak ani v novém rnísté iém dlou
ho řjrfjtrval nelwjř nebyl n vlády
rakouké yíreni yrait % proto jeéti
jednou vyměnil místo své odebrav
ai do třM lu v Německu kdel
Život svftj plný plodné a alileoné
prÍM" dokonal Jak se sdéloje bode
pohřben v Prate
JonáS oženil se v Kaciné dne 11
srpna 184 Kristinou dcerou
Nestora žurnalistiky americké Krau
tiská Kořlika Z manželství tdstaly
čtyry dítky nejstarsl Karolina pro
vdaná ta p Otto Kubína v Chicago
pak Vlasta provdaná ta pana naláká
v Manitowocu ayn Karel Otakar
kterýž s matkou nalévá se v Crefeldu
co konsulárnl sekretář kdež vypo
mahal churavícímu otci v pracích
jbo a konečně oejraladsí syn Wash
ington kterýž jeat na Floridě v ob
chodě
Zásluhy které tiskal si JonáS o
lid čeký v Americejsou nevyrovná
telnými a tůstanou nezapomenutel
nými Čest a sláva nehynoucí budil
jeho památce
Pro pomiry rusko bulharské jeU
významný blahopřejný telegram
jejž zaslala bulharská sněmovna ku
jmeninám cara Mikuláši III (dne
18 prosince) "Vaše Veličenstvo!
Bulharská sněmovna prodchnuta
city nezměnitelné uznalosti a vděč
nosti k ruskému caru a ruskému
národa" — hlásá ee ta — "uložila
mi abych byl tlumočníkem její
citu a Vašemu carskému Veličen
stvo přednesl své nejsrdečnějšl a
nejoddaněji! blahopřáni za příči
nou nejvyŠších VaSich jmenin Zá
stupcové bulharského národa který
vftli vznešeného děda V carského
Vel cara Osvoboditele a krví
syna Vašeho národa k politickému
životu byl probuzen prosí Všemo
houcího aby Vaše carské Veličen
stvo obdařil zdravím a dlouhým
životem aby moo ruského národa
utvrdil a v duši ruského samodržce
Mikuláše Alexandroviče milost a
blahoskionnost k bulharskému ná
rodu zachoval Todorov předseda
sobranie" Kníže Lobanov odpo
věděl tímto telegramem: "Mflj
pán car mně uložil abych vám
upřímné díky J c V ta projevené
v telegramu city a blahopřání vy
jevil" V Sofii byly jmeniny carovy
oslaveny slavnými bohoslužbami
jichžto se sučastnil dvftr ministři
poslanci genoralita úřadnictvo a j
Otdr£el
první odměnu — na svét vstavé
DR
CÍ1EAM
3iTejA©lcotiIJl
ptlpiavvaHQ
aa t
mk jmth Bwutot
o aoeft ~n-a
mmm