Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 22, 1896, Weekly Edtions, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    y
- laMHUW ZÁHADU
POKROK ZňPAOll
YrUÍr fMltloti
pilMiw-1 tf 't - tlf ' ťf"t"nf I n
Tlakarat 1111 llifti Uii tlln
TflofMM I
XftkAi htl n tfřťN
fcMIst fsísiMf
jam nomcff
affiM tv
f fttn
n jmi % -li ah Rhihifnoi
( !' I I p' fm (wltl
' Tl t lifíi f'
Jk4kn Bi't f i l( a !
ltii I !: f r"'i tn i la ♦
nr) ! na ie '
k třhn : tBf iIVim ft-if' m-tíCt
li ii in iitfr i nf-i sn t
W-iř fcaMf pfolfi rH-ři J"lft4fr ťHa
n lok t'n fhin ftiDiai ! Inf
h!- na ňfiti 1fn ifir'i' n-hf p n
aln f Imaha N l
Omnlmdnc 22 led 18í)fi
XIV "Stran Jtm ji" rnjlf ni
Clevelan) I
VowLUrt BlDOU ODBÍVAT HVftj
n4roJn( v Si L-min "ic 1bc
32 července Na ti nám ai v plat
formě titopf
V KOJfOEMÍ IA8EDÍ 200 PRÁVNÍ-
kft a jouxe 27 rťdakforft Kdo oce
k&v4 néjaký dobrý výli'ilek ol kon
gresu bude nepochybně řklamkn
V ClIICA'iU NAVBŽEX IíLDK 7 ČER-
vence národní kouvmcí demokiati
ckoa čekíinc preHideotství ktrýJ
juto jntě ivolen budo — aby zfistal
doma
ArmInC v Tvuecku misí mýtí
pomalu tolik jako perníatfi v Spoj
St&tecb neboť jinak iuumjIí by dúvno
již od TurkA vyhubeni býti a Kvro
pa mohla Lul ti jií pokoj
Poprvé po třiceti letech kcdi
Btát Obio zaHtupov&n v tteriúiu Mpolko
tém dfřmi republikány neboť ta
kolega Shermanova zvolen James li
Foraker na míato Calvin $ Urice
PredpovíuXní nažkjio riWÍHKÉ
bo dopisovatele w Hplnilo Je totiž
jsou dny míntodržitela Thunii nfaa
ny Jak ze zpráv zabraniépýeh vy
svítá mami t úřadu ftvčho vid h tou
pht
A l'OHUr JKÍTÉ NEVÍME CO KCCDÍ
Dennice Novovčku o návrzích pr f
Šimka a pana Slap-iicky ohledné
provedení jejího vlaftního návrhu
na ubírání přínpčvkQ pro pružnké
muHeum
Z WAsnixaroNC ok oznamuje f k
prý prwHÍdeut vyhlíží znaveně a nej
apífie prý je prací přetížen — To
nejfpííe chce ei víechnu práci hvůu
odbýti dříve než zahájena bude ry
bářská néona
V Nw Yorku NAfOirfcvo pfti
pouledním cenftu 1154 žen jež prý
zapomenuly jak ptarmi vlantné
jsou Kolik jich jenf jež nice dobře
ví jak Htarýnit jaou pravda ale za
žádnou cenu nepoví cennu nepoví
dá V KOyORE-U ISTLO NAVRŽENO ABT
nepřítomným ilenSm bylo ílužnó za
drženo když by nemohli omluviti
vou npřítomnnl nemocí avčak
návrh ten byl zarnítnut neamírnou
vřtiinou 'lotak aby páni poslanci
pletli námi na ebe bič! Vždyť oni
dobře vědí že nedotávají ten plat
proto že by i ho zmlouiili a proto
i myslí Že joii k nému oprávněni i
když niu nečiní
I A - Mi
ob 5form'nl i-jn tta
b'h'i timki% f knrifpaii {'rank
CnfHfi a Arthiiř Hrown Mormoni
arci mlA hjf v fb vtiicr-n potili
kut tibou tr'i4- h
(át! fi lj f n 4"ffi (fytn litfití
hfí tulit fteftf Jaatli ( S4 in
ííhfi' jfp'ťti# ffitMÍ m nepi-i
t hjbiift ďinmfvdll l d 4htitf vfki
HVŽH HHlhlik H4WAI4KÍ
Liliti kiUnl b 1 1 njhíjií fláďifi
rpii!řt( iiphA f atobodu II
Vhtnuf4 sňali v f i ar Urboř
tl y byla blííko tvho pMlfl Cteva-
lanli?
btvořenl novřho mfta ktbín#tnlhoa
u o zřízeni aakretářalvi fibi h'ln
Nt bylo by Irpifu) k lyby koniren
p"ovl fi tifisi rul bo íb hoJti zno
tu v% dříjS míru rnŽ odbor onen
i l utv ři-n?
iRiVA R MCK HfARAMsilKl
jla podim preaidcrMH CífVelandovl
Iříve řít-ili a kniiyrea aeM aváak
j-í
oa4 n-mř jiřeiident řati aby jl
vřnotul iiřjnké poxornoati Takhle
na II duu na lov k ťnnu by ovíem
canu natťzl doti
Tk£ Asííiik f-RicnXří k rozvXvl
Je přťd aedindeaáti lety záaadu Mon
roea úplre a hvlovaIa a ní m ho
luvala Třlitírn krokem budeoviem
oznánl že Venezuele křivdila a ne-
mřdažádiíího práva uchvátiti jzkou-
koliv táat jejího úíemí
KonečsI iivuL se híx Slavie
blahosklonné bÍ! povšimla že na
vrhuje e sbírání i-ro rnuHuum řenké
a pro NáprHtkoyo průmyslové a mí
OHtivě uznala že by to bylo dobré
eď snad i ontutnl časiopisy uznají
za dobré "i vřct povširanouti
Soctež Argentiny sk Spojenými
Státy u vývozu plodin vzrButá ne
ustále Za minulý rok jedině vzrostl
ývoz tamriíjAI o 112630554 kdežto
přívos zmenšil se o ♦l928C35 Tam
atme neaiajl Žádrého Clevelanda a
ádnou demokratickou stranu
Dvacet devítkrXt muselo ufn
ílanováno než roho lnuto kde de
mokratická národní konveuce odbý
vána býti má A pouze jedinkého
hlanotání bude třebs aby demokrati
přesvřdceni bjli že navrhováním
cekance prtsidentství zbyteánou prá
ci si dllali
AnoiiCané nahlíží ntnI že to
ejích přítel Cleveland nemyslel a
nimi tak zle a že posud považuje je
za nejlenší přately Ameriky a Ameri
kánft nboC minulý týdn požádal
vládu Anglickou o ochranu Ameri
čanů v Transvaalu kterouž ováem
Anglicko až příliš ochotné připové
délo
Snad nemuhe pohud Všeobecné
známo Že jeAté nebyly rozdíleny
odměny z minulé výstavy kolumbi
jké kteráž odbývala e v roce 1893
v Chicagu Mažeme jistotou míti
za to že vícekráte nebude se odbý
vati žádná meziuárodní výstava v
Americe a jestli ano tedy že i cizích
zemí nebude se nikdo na nl podíleli
CHiCAOSKA RADA ME8TíKA vtblo
vila syuipathie avé a Kubánci za
svobodu vlasti své bojujícími —
Kdyby nřkt-ry z bftdlenkých pá
nů radních přemluven býii moblaby
v zájmu Kubánců zbraně se chopil
tajmté ž by poplatnictvo chicagské
radostí zaplatilo mu nejen výlohy
cestovní ale po případě i výlohy po
hřební V VlNEZCELE OBJEVENO BTLO
zlato a již tam zakročila Anglie V
AlaSce objeveno bylo zlata a již dalo
Anglicko vymřřovat bránice aby si
kraje zlatonosné pKmřrilo V Trans
valku bylo objeveno zlato a Již
tam Anglie zakročila prostřednic
tvím svého nástroje l)r Jamesona
Což pak takhle aby Arméné objevili
f ArrrtřuVti ttato a jkiImibII tik An
(?li k'i k rskřoAenlř
V lutr li víra ml pooirNfM tut
U Hpojsn4 Hiáty kl#r#l Umíř na
MfnJm pnh vilky s Afttrtil stoji
lihjf iew lito aby ♦ oahrsrífi stoti
fbřiny imri ké v Trnmla vsála
7M UUí t ik # ňplňl vy vrtrpt
řiáhUI jk by jik&koliv br řkosl
m Mmřml třmilo psnotsla —
poft pokud látřtírn fljfiřřfn vřpj
né fnfnřnl nt řtprsicnlof knn st
t I( H varn( IhIRA SK
nyní sfídflctvl proti podvodníkům
ktsřl vyliksli nakolik milionů od ka
píuliatů ag!í( kýeb n účelem skon
prií rífirtvýdi drdů kolem lírnv
Peakt Svindleřl ktř( iopovali
kspiUliaty anglický ktipotsl! bel
renn4 ff-iemky v cl'm okolí t
překot a ovm la prodir'l s tt
lili Hlalo by s Jim poiua jtn dl#
záaluhy kdyby přlkla dného potrsl4
nl doáli
A PAR SE LITÍMI JAK TO mCIk
býti že řiditelé dráh za málo roků
při slulném několika tisíců dolarA
moh'asestát milionáři! Snad to
vysvětluje žaloba která byla podána
roti Henry Willardovi bývalému
-residentu Norlbern 1'scifia dráhy
fýž ml na stiroMi prodej ópisů oné
dráhy v obnosu ♦l7S70ft !e z té
čáttky uvázlo prý za ním jen 1545-
433 které ani neodvedl ini i nich
účty nesložil To J pak cviem snad
no zbohatnout!
5JZ Wasi:v(tonu ss sdIlcje že
resident Cleveland jest nepoohybně
kandidátem pro znovu nominaci pro
úřad presidentství a sice bude pry
hleděl president norninsci dosíci hla
vně agitací zahraničných otázek Až
prý bude blížiti se konvence bude
prý zrůstali též krise vzhledem k
zápletkám zabraničným a tak bude
Cleveland jediným logickým kandi
dátem Domnénka tato nepostrádá
pravděpodobnosti a jest v souhlase s
jednáním presidenta od zasednutí
kongresu
Nencht' si Anglii i oncknuta jiI
byla čímkoliv k činěni nároků na
část Alasky kteráž dosud vždy za
majetek Spojených Států považová
na jisto jest že na příznivé vyřízení
jajícb tak velký nátlak činěu nebude
Ze sporu venezuelského přiila An
glie k poznání že se Spojenými Stá
ty žádné žerty nejsou a Že volnými
jsou i válku podstoupit! když o za
chování práv jejich by se jednalo
Proto lze za jnto považovat)' že pro
ti vyřízení sporu tohoto soudem
smírčím žádných námitek Činili
nebudou
Stndikát bankerC kteří SK
chystal na pěkný výděleček z prode
je vládních úpisů 00 rozesel jelikož
seznal že úpisy budou i bez nich ro
zebrány Původce syndikátu new
yorkský bankéř Morgan dosvědčuje
sice svému příteli presidentu Cleve
landovi že s ním o půjčku nevyjed
nával avíiik připouští že byl do
Washingtonu povolán a zůstává po
sud nevysvětleno proó vlastně byl
syndikát utvořen a proč se chystal
na odkoupení za sto neb dvě stě mi
lionů úpisů jest-li neměl žádné po
kynuti s "vyšších" míst
Pravý krok: ve pravím smero
učinén byl v zákonodárstvu Massa-
chusettském Podán tam totiž
předloha kterouž podřízeným úřad-
níkúm a zřízencům městským neb
okresním rapovídá se bráti podílu v
jakémkoliv bnutl politickém neb
zasedati v konvencích a na každé
přestoupení ustanovení onoho poktt
ta v nejmensím obnoau 50 ukládána
by byla Kdyby návrh tento záko
nem se stal tu do značné míry za
bráněno bylo by tvoření se různých
klik Jimiž správy městské ovládány
jsou a dočkali bychom m snad přeo
jednou doby kdy do úřadů místo
politických nádhončích voleni byli
by vždy maži nejschopněji! blaho
poplatnictva na mysli mající
O aiři rMh4imki ksuiir ra
4řal iřsldsntfcý oviVm efi rioe
nehoř fisvrfrnf lnd ntkMl to
tožným s avolenfm NJVlnjí{'ii
I kandidátů ]o(i tt g'iv M Klnlpy
i Ohio pře l la sřiómovřiy plt
ftscké liced I Maift" M ffi l-M
lísřříaon l Indiány senátor AllUfin
f lowy i bývalý tíkmhiřk p'fi lenta
Morlon i New Yrki H-nt pi
chybnotl o lom l prvn jmnnovaný
byl b kandidátem Pf jilnjfíft jií
proto }# ja nejiiiám jifrti a I ot
Čanatvo má d bře v pťpsi ktrrak
f ým liknnein '"Ihlm ďibřs mu pi
slotiM
Tvktif sl nvnI ll MItIjU Mm i
sianaká a nyn! Hm birk loťrie
Jest nytd pouhým A i n d ! m l'k I
byla v tottiiafiA řizn prý lyla
Jakl tkl svědomitě a ačkoliv t in j
lepíích příaleib lly mMi otcri
výťŽt-k veliký a lotcriaé ticm)1i
doatsti sni poliitici nmpet n vip
no bylo pře' s txlbývaty laby a
l-oft iitklv nckli nero vttirai
Vsak nyní prý s# vůbet) ani tahy
neodbyvajl a jen s Katky k Isbnm
prodávzjl Jednatelům lotendiu se
platí sl 60 proceU i prodeje JMkřl
H těmi kteří y loterii ztráceli ( I II
peníze nemůže ovíein nikdo mlti
útrpnosti neboť chtícímu se křivda
neděje
Z Jižní Dakott rk sdeli je že
prý tarn si podali probíbičáci ruku
k společnému dílu a pivovary mimo
stát jelikož prý pivovary obávají se
že porážkou prnbibice vznikl by v
onom státě opít prAmyd pivovar
nický na ujmu velkých pivovarů vý
cbodnícb a jižních Pravda by to
býti mohlo ale přece o lom pochy
bujeme že by východní pivovary k
vůli nepatrnému místnímu a oaso
vému prospěchu pojily se s odvěkými
svými uepřátely JetlÍ to ale osvfd
čí se pravdou bude potřeba Um hor
ivějíí a únilovnějsí činnosti osadní
ků tamějších aby se zbavili ne pro
spěšné a obchodu řkodlivéprobibice
kteráž vede spíše k chlastu a pokry
tectví než ku střídmosti
Velmoci evropské nemohou za
meziti náilnosti Turecké n na í by
vatelstvu křesťaiiMkém páchané a to
jedině proto ao eaiui mezi sebou
ehodnouti se nemohou jakým s(W
bem zakročení stáli by se mohlo
Dosud shodly se velmoci pouie v
jednom a to jest Že Armény na dále
bez překážek zabíjetí nechají a proto
možno říci že nynější politika jejich
jest politikou bídáckou Nestranný
historik bude mustt nynější vládu
tureckou prohlásiti za tu nejhorší a
nejukrutněji' jakáž kdy existovala a
při tom bude muset naznačiti velmo
ci evropské za spoluvinnlky neboť
bez tichého souhlasu jejich byly by
každodenně oznamované ukrutnosti
úplnou nemožností
Ubýva"ní vooy vk velkých našich
jezerách budí povážlivé obavy Za
10 roků minulých prý klesla výška
vody v jezerech Michigan a Erie o
plné tři střevíce a stojí prý o plný
slřevío níže než-li před rokem To
jest na velkou závada í plavbě po je
zerech a aby se tomu odpomohlo
radí se aby pry zřízeny byly hráze
blíže vodopádu Niagary aby tak
mnoho vody z jezer neutíkalo To
jest ovšem taková rada jako je pre
sidenta Clevelanda v ohledu finanč
ním aby zelefUky by'y staženy lak
aby nemohly se za zlato vyměňovat
na místo odstraněni příčiny z které
zlato se země ven plyne Hlavní pří
činou ubývání vody v jezerech jest j
to že ničí se neustálo již po mnohá
desetiletí lesy kteréž byly zdroji ne
sčetných potoků a řek jež vody své
do jezer vlévaly a tak je neustále
doplňovaly Vyhubením lesů umen-
iují se též močály prameny a tekou
cí vody a spád deště nepostačuje k
udržení vody na dřívější výšce Co
Íest z t potřeby jest zastavení hubení
esů tv ne lastavení výtoku vody g
Jeaer
7 Wamuioí m i tHAMt Jl li
prý rtynjií krřř MMnl Olnej
byl by m Jtlo ďiějl m ro d oHikra
ti"t iiinoiiar př'l I fik- u I"
Mou'- !ř !# bv rievflind ff""-
I a i ''! fMliif fil tlí ld pí"!
byl Jsťll Je otl4 ♦ e pod
I t 1 l 1 - _ I i A
tm ni lu ii !! fi k irll-illili ň
ikl iiiw i li f f hiťottoal hilli lil h 't
d"ku'ije í k tlU k ho (ÍUvelaro
po lp'rvsl f" lrM na íf ik d lil
inn1 u i i 'r u I
I 114' 1 II III ""
Jiofoi lt ( in In !l l gIeř
nf i n ifí lil pMfíJrn i l'-rovil
Vt'U v Kent i ky a at# jný i
li" K'llii)u! A ktM- ii A p'NÍ-"fosl
I hí přulloby i-elnf Wilon
v Wt Virginii a týl bil poltbky
stbit a poďibný ou I ltliftw s n
lloit(io i i lni rákon hol o I uďl
í t t f k ř ( i t ík miiolm aí aliboiali S
(ttliu tik tJ zkUrnáni bylí
SrXriIw otiiionz vnN ontno
podrobný výk' uh hodníi-li styků
niáieh s Čínou a Jponakr-tn a lo na
ZÍtkU lě ryrkt konauUtliít !i ni fél
V kaJdii-t ohledu spoléhat! ae možno
Váuhiil tímil kiii-tilové rii ho
dujtsv toru le ol ťholníci IíiiiiiI
'sou v ri''jf)ši iiill-e poctivými a Že
dluhy sté en ii'j-ráwi ji plať
Civiíí-íovííiiy spooli ol('a ik ýcli ú
pídkftíi vyruvnáril se pik s vířiteli
za 5u clům ibdjr vypáleni za úós
lem ošizeni spolerrioil M)JiSttjjb leh
a lhaní zt iiřelem v linuti nn diníni
jsou prý verijf s veci netiiánie v ne
'civilizovaných tich zemích — Nedi
víme se proto Že posýlánn je tam
lak iiiueho misicMiúřů nelu ť někdo
přec nauuti j musí j k ooi házeli
zákon jak lihoviny piti a jak spolu
občané okrádati se mají
ZraÁVT o situaci v Kvuoi-k jotj
pravým kaleidoskopem který si
ksždý inůJte upravil podlí své vůle
přául Zpravodajové tvoří ty nej
rozmanitější kombinace jenom aby
vyplňovali sloupce lišto a udržovali
čtenářstvo v napjetí Jest viUk
pravdě podobno že pokus o povalení
vlfidy v TransvuaNku spusobil osa
močeni Ar glicka a že toto nemůžu
spoléhali na 'ádnou velmoc evrop
skou s kterou by allianci nyní
uzavřití mohlo Časopisy ruské
schvalují po-uvenf jež žurnalistika
německá vůči hrabivonti anglické v
Africe zaiijil i a dle úíadních aeptéí
prý car odmítnu! jakoukoliv jinou
než obchodní alUanci s Ar glickera
ltuko ovšem nemá žáciué zájmy v
Africe ale také nebude za Anglicko
kasuny z ohm: vyluhoval a nebylo
by mu nic vhodnějšího než kdyby
Anglie méia jlné ruce práce v ně
kterém iioilnó vzdáleném dílu :ť-ta
od Ai' ki Hoiifliředěny jsou zájmy
uuska
DfcMAOOlisTVl nOZNX ČAsEM TAKÉ
náležitého odbytí Tak onehdy sta
lo se v kongresu našemu pop senato
ru Allenovi Jednalo se o předlohu
komisu pro záležitosti pensijnf kte
rouž navrhováno zvýšení pensu
vdové po brigádnlm generálovi
Coggwellovi ii a $75 měsíčně Nás
senátor chtěl ní ulovili drobet slávy
proto odporoval předloze a sice
na tom zúUadě že prý vdova generá
lova nezaslouží si nic více než vdova
prostého vojínu že jest jeden Jako
druhý stejné občanem Spojených
Států a že jest neamerikánským
když někdo má být povyšován aneb
rozdíl y občanství činěn Velmi tref
ně pfipnměl Allenovi senátor Iloar
zdali on sám htln-ře 15000 ročně
kdežto mnohý a mnohý jeho chudý
spoluobčan iimsl se spokojili se
mzdou 75 cent A denně Jest ovsem
pravda že odpovéd Allena jestli
pravdivá bjla rovněž trefná že totiž
nebéře niu vtee než 5000 avšak tím
iřece o-ilřl sípu na něho vystřeleného
nebylo otupeno
Klyby adraví a silní muži kteří
změnám povětruosti vysazeni jsou
při nschlazenl místo silných lihovin
brali l)r Augusta KiJniga I amburské
prsní thé byli by rychleji a jistěji
uzdraveni
1'ánúm úřiMlníkftm upolkú
ÚMi (obchodní) knihy tah
Isdgtrt Journals Jtnni knihy a
iint vd 7fc nakňru u Pokroku