Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 22, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1-OKKOK
i
n
J
-1
I r
-'i
t
Zakaa kmildab
Výbor na ysřsjné' pmsmky tov
j- i r - Ifl fa"
hodnnl sa v filak ndinmAlil ani
j ~ -w
fnovnl poslanců pMlohu podanou
f f Lii i in
! ripiii riwr aiarai nni ničím
Jiným til obnovanlm tarého iá
kont fomatait Infho Dl UA-
hhy t#to mohli by lotll pstlnfel
Ďp#imcf(h Iftdi4skfeh UI
aujfm4nl otavřsny byly msjtnl
ekého f r 4 v k nim aštiletýro obdl
I44nfm půdy nabýtí a k!f I
uwmw n orieii prai apiynoum
lhůty té M mohli by tak aěinitl
klyj by f I t i í i ii uffjmafoti pů-
dn cnř t lilou j-M otavfenl r#r
Jmíaotm)!!
V# Wtb Cil Mo n fit m
čtvrtek k večera v clnU Vtt Vir
inii fýhucb pM film! J#n hor
ník nmrcn a Jeden tile poranln
byl Vbach pAarbn optíitíním
itíulnydo ňilohy a trhaofm pra
ebm a nfpatrnf kroík laplalil
lhkornyilnot avoa li vot na tllo
Jbo bylo na kay roitrh4oo
0 sáka
I)o ISotttona do t- ] t íttrtřk
(jeo Lonir(l ktvrf! cta U
Xpoteně MUtr o 4tka I2S00 konat
Ttl opantil dna 20 proinc Han
Kranoiftco Joa b-t centu nJn I
t ča do Jsoitono to dontal ale Je
i té i heakých p4r dolarA CMtou i
ikietřil
KriUzoTal pmlJeut
Prof Arthor M Wheeler i oni-
▼emity Yale-aké míl t New
J f
Conn re čtvrtek ttl o 4nadé
Monroeoví a tli vytnaoovala te
nejen oatroa kritikou preaidenU
ri i _ 1 i s l:: i _ _
ho lida amerického pro atanoviko
Jejž vtbledem k cioadě Monroe oví
t _ a
taujai učeny pan profeasor ne]
?yj4dřil le prý i4madu Monroe ovu
Ji_ J 1 1! : íi iit
uiuiuu uťiiLi na čadí iait nr on
r
na presidentem Monroem a na 2it
— — 1
jak vykládána a sdokonalena preai
dentem Clevelandem Z4ada uDechtčli byli jednoduie ienkýřkou
aama o eobě není prý ničím jiným
nei vieiemm nenasytné blUvontil
nepěkné aobeckoiti a ohromné do
_Jt ? t x t
myBiivoau jaaou pry se veikft
eina nua amenckěno vyinamenávi
Španělsko prý svl&itní milostí pa
_ n X ~ IJ j_ i
vcio Aieisuura uiJBMJurziieie ioiui umiuaiku dckouk urOKU si OU
božího stalo se vládcem nad třemi
čtvrtinami tehdejšího světa a lak
se podobi má prý nyní Amerika
tíž patent podobný jen že místo
panem bohem ponte papežem Oro
verera I vydán prý byl
Pre otrávení
volebního soudce posuven bvl
Eansas City před soud ve čtvrtek
Cba8- A- Millman bývalý poslanec
a tnámý politikář porotou ale
utnan byl nevinným Ubžaobou
tvrteno že ve volbě r 1894 Milí-
man volebníma soudci i-entonovi
jedu do kořalky namíchal a to ta
tou příčinou aby k slažbé neschop-
nym se siat a m zamyšleným pod-
SeštěsU oa dráze
V New Yorku vrátil v pátek pa- JeI ty " ísouthamptonu do Šandy
rostroj dráhy New York New Ha Hook v ěesti dnech devíti hodi
ven t Hartford v prfiřezu na 142 D&ctl a 32 minutách což jest pouze
ulici do davu dělníků a dělnic již
do práce do železničních dílen na
lfn ni m nKfratS Avl
pří tom na místě usmrceny a dvě
těžce poraněny jednomu pak děl-
niku obě nohy v podkolení ro-
drceny Nešťastníci tito obírali
í ae aby si nadeSli po trati a když
i - - i
expresní jemuž vstoupením na
trar sousední ae vyhnuli v tom
však přihnal se po trati té Daro-
troj m jeiiioi pro hiuk vutiem
zpreiním D&tobent příiesd eho
' ' 0 § I
nepozorovali zůstali na trati státi
Tl ] L_l_ J_ I
Jak uvedeno byly dvě ženy
na
místě usmrceny ostatní pak
za
chráněni jedině tím že na stranu
odhozeni
Srážka
oznámena v pátek i Victor Colo
' -
a bylo při ní 15 cestujících větíi-
noa neheinAně norinřno Vlak
— r-— r-— —
oaobní právě vjížděl do lUnice
kdy! to přihnal i nákladní yfii
ktřýl Independent od tlaku ia
nritrhanl til Ukuti ailn 1
' - - - W#
Pnalarf nlhfi vnlri fa lil éoUl nt
— _ p — _ _ w
třlílln vílehnl Um m ři%MiJfrf
!
'""""ii
ldal # IMtllt
Za řUořtfeon Jlay VVIi otnám
tm v j luk J# krajan Jan Pavlík
ku ktaríl t t4H Hal II „rr !lhJk
- ho iMI a pM spravadlnoatf
řeřřií ipšt vr4til dobrovob
til uMíro m vydal Tfřlf la
vratu i i #eh Ital po rlt Un
í mUl tvrdí lt tahdy zabil
lUh Ik ha v a#hohranl lt t#hdy
riU lkl m h4l Jlíři4 proto m
iikon4 l UJIfch PMhl i Jomufful
m ! ír4l uk triitio b hrl
Jiko klh rMjr dopa
til
TaJemnA frtWa
v trucaffg ifMřn tyl v
tli! I i
f4řn haitIř)B Ao„ johafionjW' fy dbildn toho
tatlcl btin ťotfijji (írov tkfBÍ!ři jl- O 3 hol olrnmo
ata a martlelka jho poranloa tou n' " úcty k poalanrl
mírou 1 o liifUK # timhbnti
Hym dfoiolobnt iločm tnto
p4ch4n byl ihUna J#t rouíkou
tajrntf btlxit ranln4 na nio
pamatotati ttmfij
a ureiel ďlo oinimeno v nt
lili ! lid ikola l'rairi Vítw
naítlTnJící itloukli pMchoilbo
dn učitle arébo tou rořroo le
ttl v nedili dacha vybulíl Učitel
potreaul UleUbo ikolika Iitabopa
IkAvl fofrnKí fis i
chtll vrhnol i-in ah Jí
cbtl rhnoletetonanéhojeit"
jedním kamaridlřkem „fm
kopali ačiteie Uk 2e v bet vědomi I f
na těmi leicti
ffinUl Mladí vrati
do"od "lieoi oebJL
I ttrdnatea Seektřkaa
I I Bj
uaataia e tyti v naděli v noci ve
Fort Wayne Ind "Motber" Bar
I i ti i i t i
l _ j-j —
italo večer uřt he1kft a kdvl v
MA-iDomovi uo noaiincn íAimn ttvi
1 i — — - — — z - -1
ltrinosti tropiti počali a pokul diti
vyhoieni a dvéře tavřeny jim před
nosem io te lim ale nelíbilo a
Itiroto chtěli dontati ae mět ninilfm
IjrtA _r va tm
vět-poiva ze vsak avere vyp&čili při
I vlt&ni byli srdnatou ienkýřkou a
I brokovnicí v rukou a každý s nich
I K I iLtn i i i
nesl
Todárna vvkrála
V Creston la vynešen byl ▼
sobotu v žalobě města proti vo
dárně tamní důležitý rotsudek kte
rýž t pro jma města lowská nemalé
důležitosti má Rada městská uči
nila totiž při taloženl vodárny
smiouTa aie které 2 co n&jemné x
I harant a kiann rn„í „i :
lila DyDi ale smlouvu truSila &n
prý tím překračován byl tákon
BtátDÍf jími pr0 ňžeiy ty ponte dafi
U „m vytražována jest Soudem
rothodnuto nyní proti městu ne
koť prý když oněch 5 mills ne
tajf ostatek i fondu všeobecného
hraženo býti má
Rychlou jizdu
vykonal parník St Uuis a sice do-
0 2 hodiny a 18 minut více než
oejlepií 'recorď učiněný parníkem
"NlW VnrV"
Kotnm deitěra
navštívena koncem mimlého týdne
Californie a sice príelo po celém
atátu téměř celých pět dno Uk že
nLI Ulil a™ riA ui t
- r — r— wwuob uduu
Sacramento
Yota Feather a
i '
Kings
nAitUmkt Ln
v xnewaric uř iDQHObena y io
bota oema!A sensine rALním
W — — mmmm-
by na senátora Geo Idena na ob-
A I
nos $110 kterfž Drv na B V
Fordovi kterýž v peslednlm táko
nodárstin úřad kvestora zastával
vymámil Ford tvrdí že Iden nej-'
anve necnai ai ta dostáni prefi
místa onoho alnině lanlatití rW '
— r — ť
ještě t platu jeho obnos $15 týdní '
riřpifthnUrf aí nnrtaVlni ri '
r 1 — i r-""-i piuiu aw uruicoicD nerouz zasela ta
nyní na něm obnoa dotyčný vyaoa'icbvalováua a přísné šetření její
diti chce 'odporočováno druhá pak od Sew-
kHffrf
V dfiímofíi rUfif(Í t%tn
♦ Ano v o yUMxt tnl
lUínfel JMinkoi vlllmknu ltl
tfmh foj-iiMikinl tljchnl h-
l)fi v tom I ht il-iJi
tnm tttln #h# io)lonf hfl
Milana lijtl n oi n almulnti
ci n oilmřfin plnou míru it
lonlfnoti o i řc IfF!'!!
( i'""""""'
l't0iUnti m dlouho do odpoldn
1 f nil 7 "o 1tn#ho $'řoj"!n4ro
I """'M P !
' ř°?n"' Vt H"'ň'
(I#llt4 o liříxllíti irruílhf a anil
hy eokolit Jínho thlhllitho
kon4fio gr14nf o 4 h'hn o
řořtno V ítruk dht4 o
prVdloi pnijn( optň pokran
4tln laliknl Mnnal lil lil il
iwrii minoiřtio kvttna
imřl a jfliol n(rt anřmotné řr
m41n4 oinimm byla
V dnřmotní polinc přijtti ko
neiiil v p4tk p-nijn( přeilloha o
kterťl íimtt celý tý'Ien edn4no
byl IVedlohott touto ťuvolo4nn
Jem k ÉCelUm pfnmjnfm llttVZZ-
820 col Jtt au o 5000( wínř
nel odborem pennijním po!adov4no
bylo vlfcitnl tOKflutví přeni
dentoro o nřml n% f ínm míntfi
iraifiujeme odk4x4no bylo výborn
na veřejné potemky naiř! imí14
DÍ PonJřlí lroíeoo
un nJU '"
H prodloolen byl 5
MtV ArBMLí"
V pon
čas k Mpravě
Tet povo
lena dráte Duluth Jc North Oikota
stavba tratě reservacemi Winne
bago Cbippewa a Wbite Lake a
konečně podána odpověď presi
dentova na dorat k němu v záleži
tosti liayardově učiněný a sice
otnámil president že v řecích to
hoto vyslance našeho ceshledal ni
čené nepatřičného a že tudíž o ně
jaké důtce ani řeči býti ncmftže
V senátu rotpředla se v úterý
zajímavá debata o předlote pen
sijnl kterouž vdově po brigádním
generálovi Coggswellovi pense v
obnosu 75 měsíčně povolována
byla a proti čemuž protestováno se
strany sen Allena z Neb hlavně z
té příčiny že žádný rozdíl mezi
jednotlivými pensisty a jejich vdo
vami činěn býti by neměl Vo
delším rokováni návrh populisty
Allena z Nebrasky aby výshžné
ze $75 na t50 sníženo bylo 36
proti 23 hlasům zamířit a pů
vodní návrh přijat Před odro
čením zasedání započato s roková
ním o návrhu populisty Hutlera z
North Caroliny aby vydávání zúro
čitelných dluhopisů zakázáno bvlo
a po řeči navrhovatele a po krát
kém zasedání výkonném zasedání
odročeno Ve středu kritizována
Bnančnl politika presidentova a
sekretáře pokladny texasskvm se
nátorem Míllsem kterýž následo
ván byl Pefferem s Kansas kterýž
mluvil proti dluhopisům a ve pro
spěch svobodného a neobmezeného
ražení stříbra Předloha zakazu
jící občanům americkým přijímati
titule a vyznamenání od kterékoliv
vlády jiné odročena na neurčito
Komisi vyšetřující spornou hra
nici v Alasce povoleno na útratu
$75000 naiež zasedání odročeno
— Ve čtvrtek pokračoval Ptffer g
Kansas v řeči své o předloze střlbr-
náčnické načež debatováno o před-
Diioniciie nacez aebatovano o Dřeu
skébo lana telegrafického nobříf
" r_ —
tichomořské a Hawaii spojujícího a
táž podporována blavnfi % toho ohle
dá že prý není dalekou doba kdy
souostroví ono k Soustátí připojeno
bude Ku konci zasedáni přijitta
resoluce požadující na odboru stát
ním další zprávy k záležitostem
arménským se vztahující
V senátu podány v pondělí dvě
ntnnA x„j_
uTOiiw a Q u y iitunroeovy se ty-
kající — jedna od výboru tábižito
i
elh l Nkw Jpffij kďroul
řofiUnfii }n J a i fMviott
fnt pMlil illk (ik U řtf'i
pířiý(!i nl-k1 přf íi& řnííi by
l' řiiohiři o obíifi rfnoliH írb ffii
UA% li4 l-ll k hltot4ní
o nti h Mk rn"lrp'(i' h pr"J--
ti4Uí 7fl'y ff(lrn4Ar)iikA n
ďi!řf a ři4řh fMíinoft-ní
kdy o rif hl Ht4rii bjf m4 propadl
fříllohi ktffii ptitím Califnř'
níi OřřLOiňfi Vliiřitjfořiii Moři
ttní I Jihu Ntid' V'rmii
l oři a M tkf( kil podpoř
hořfiii kíi h kl i''' i i rt Hi
Ml lt hornif klí poii-mky ('fíjityrh
fnoho J#t 1 řoila fn# id
nřířif o dítku k i ff lifii" tM'
řfi4ífiifk din hHol br ioliof)A
9
řftlfiř atMbrt mm i% utřlbro d
ytffi (ibm'ieno bylo io diřil
o I h'liřiA odrol eno
T kentsrky
řUtotipili v i4konod4řnv ni r4
vrh demokratů aby io7fié
I4ní % uctlern voiliy senátora
r% dt ku rélto doby hAumcm t-
niřeWbo poalsticn leinokrtii:kébo
zvolen liiilo
lirmfni kantrnre poiitrká
odbývati sh btid dle rozhodnutí
výkonného (boru národního kt
r{J v p4tek a v sobotu v Ni Louisu
schůzi odbýval diso 22 červenci v
M Louisů O konvenci tuto u b4
zela se mř-u t Louis Chicago
hans City a I)ilU
V AlnbamA
pracují prý populiatičif a republí
kinStí politikáři k tornu cíli aby v
příštích volbách společný lístek do
pole postaven byl a podařili
to tu prý por4Zka demokratů budu
zajištěnou
Y flarj lamin
jest zápas o senátorstvl spolkové
dosud nerozhodnutým neboř žádný
z čtkanců republikánských potřeb
ného poctu ha& dosáhnouti ne
může Hlasy republikánů při spo
léčném zasedání roztříštěny bly
následovně: Wellino-ton 2C Golda
borough 19 Westcott 18 Dryden
4 3lullikin 7 a Dixou 2 Uemo-
krat Smith obdržel 24 a PaiiO 2
blasy
K ztliíitnium zasedáni
svoláno bude nejspíše zákonodár
stvo kausasskó n sice za účelem
rozvržení státu v nové okrsky po
slanecké — Zasedání toio svoláno
prý bude i tenkráte když by tru
vernér je odepřel neboř ústavou
dáváno jest pěti členům zákono
lárstva právo zvláStní zasedáni
svolali když by toho nevyhnutelná
otřela žádala
smí rozdávat! podwiru
Tureckým vyslancem ve Wash
ingtonu vydáno v pondělí prohlá
šení že portou za ŽáJných okono
stí a podmínek nebude povoleno
rozdáváni peněžité neb jakékoliv
jiné pomoci Arméncftrn a to z té
příčiny an by tím důstojnost ieil
urážena byla Peníze sebrány prý
mezi uniavnlmi nepřátely Turecka
a náboženství mohamedánského a
rozdělováním jich prý by stávající
itřenl ještě více rozdmychováno
bylo
Z nasbliiictvnu
t V kaukusu republikánských so
nátorfl v pondělí odbývaném usne
#
šeno navrhnonti senátora Frye-a
za místopředsedu nenátu Taiem
nik kvestor a ostatní uřadníci se
nátní vyhlédnuti budou teprvé po
zasednutí senátorů z nového státu
Utah
t Sekretář zemědělství Morton
povolán ve středu před komisi se
nátní aby vysvětlil proč loni jako
obyčeině nekoupil semena lež
pány poslanci zdarma rozdávány
jsou Uotaz tento zodpověděl so
kretář tím že za semena nestydatě
vysoké ceny požadovány byly tak
že na př za libru semen jednoho
druhu květin až $128 žádáno A
tak drahé kytičky Přec farmářům
prý dávány býti nemohou Na oti
kil ttroA ruvviiiinl nni Innlmra
m mm
' odpovřdt l prostě že nechtěl a b
musel
( líomi troUř nalf mínr K kl
vfíadřil vn trlk Wathlntf
liitni la ifé liro iifiklalmi a finaní-
níporrřry ní I4dné powofl d
m w i'
řiyníjOho kongres ořskávatl ft ' K
lis l'f llodt sřiífnornoo přijatá -nikdy
prý f# innl lom seri4t#m -
heprojda la II přfl přijt tol H
hn is to d htksfri tMI-rři4řfiÍ- 1
rkýin try I ia miloatl pr! oči
ma sněmovny nfoalin tak
0
iioú lilstřen bula třsídnt liřáfl
přílohu ínu vkvti — Jtkofto i i
ř - - W M
pravou přfřinn rsiii4l-b'i kla4nf
zálohy ilKt v pokladn othtČíl
kofnplřileř lali"ři4ky} dokud tyťt )
v ilatA splstnými bu lou dotud prý M
fintění poměry zůstanou takými i
jakými práv nyní Jou i
J Není prý ani najmehíf n l-
# " iit vtttivi or'iani axiirx'!
tm I I i II I L I t
Nfw Maiíco a Ariiona do svatki
st4tŮ přijtty byly a sira odlolsno
bud přijati jich i příčin toliti-
t ktrh Není prý radno aby v ny-
íjil dobí stříbrn4cnlcí v a#n4li
spolkovém Uiit) více posilněni byli
#
rol jítté by se stalo kdyby úieml
X atáfy sula aa a proto musl jadn J
luia čekat Odkladu tohoto docí
lilo bu le tím že výbor Jarnol zi
lelitost 1% odkárána podá zpráva
svou příznivou teprvé na samém
sklonku zasedání tak le k proje
dnáni tálclito-ti té více zbývali
nebude
! Komise venezuelská kteráž
juk známo Jmenována byla presi-
lentem za ncelera vyšetřeni sporu
hraníce mezi Venezuelou a An
glii pokračuj krokem hlemýždím
a nehne li sebou trochu více tu
sotva as ve století tomto výsledku
práce její so dočkáme A proč by
také pospíchala! Vždyť na krytí
vydání jejího vyhraleno Jest at
lisío dolarů a ty již na nějaký čásek
vystačí Vše co dosud vykonala
jest zvolení tajemníka kterýl vlast
ně za ní veškerou nráni konat!
bude a vyvoleny místnosti v nichž
schůze odbývány budou dosud ale
neodbývána žádná
1 V sněmovně poslanců při lat 1
byl koncem týdne dotaz k sekretáři ft
vnitra kdy že bude moci reservace l
Uncompahgre Indiánů v Utah oiad-
nictvu k zaujímání otevřena býti
í Nyní prý i papež počíná se do
sporu anglo- venezuelského se ml-
cbati a sice oznamováno v pátek
z Washingtonu že Drostřednictvím
CJ a
papežského legáta nabídnul se na
šemu presidentu za prostředníka a
podobný návrh učinil prý i předse
dovi anglického ministerstva pro
střednictvím arcibiskupa Jak
nabídkou touto pochodí lehko
předzvídati neboť již loni táž ná
bfdka jeho vládou anglickou zamít
nuta byla
t Presidentem Clevelandem po
sláno bylo v pátek kongresu zvlášt
ní poselství jímž páni zákonodárci
upozorňováni jsou že nanejvýš
nutným jest aby zrušeno bylo ob-
mezeni doby v kteréž vláda za pro
hlášení nezasloužených údělů pro
padlými zakročili oprávněnou by
byla Doba ta vyprší totiž 3 břez
nem 1890 a kdvž by obmezení toto
odvoláno nebylo tu prý by vládl
nemálo zkrácenou bvla
i 1
7 Muscogee I T oznámeno
v neděli utonuti guvernéra kmene
Creek Indiánů Kspartcherbera v
řece Deep řork
V Dayton O zemřela v ne
děli hladem zámožná farmářka I
Gebhartová kteráž po 21 den ae
postila Učinila tak % nábožen
ského šílenství
U Jonesboro Tenn ve rvačce
v rodině farmera J P Hova vzni
klé byla ve čtvrtek dcera téhež
usmrcena on pak a nelstailf an
smrtelně poraněn
V New Yorku nroiednávi na
jest před krajským soudem spolko
vým ZMost spojených Států ta vy j
1&nf anilInfliA - L ' ff
r u„u luittiu prou severo- ?
americké obchodní anrUJWtl
I- X 1_
leryui oj teto lov tulaftft nř t
i i
v i avia a av jifl taká- I
aáa byl
I
feř %
h (
'i
- 'V