Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 22, 1896, Weekly Edtions, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r4
V1 -
í
F T
z Českých vlasti
Nitfá tulMilě lioěaln tríA atá
f ' ' '
i řiti Mtvem "Obrn Národohospo-
id4řský" nakladatelství J (Ml v
'Pllie redakcí tlrt Jos Orabere
Casopíi into má úřel pěstovat!
n4rodohoapod4r'ké vědění f českém
národě Miti aealoot hopodářkýrh
1 A I -1 _ - I #_ „1 - 1 L
( hospodářskému Jeho pov ineaenl bu
zením podnikavoatl svépomoci
emyalti pro spolěovánl Irvnf (íilo
jol rA í se roiýlá na okáikn ob-
pěkné Minky o národním tm
ipodáfství o kartelsrb t O obnoví
rakousko-uherského vyrovnání po
trl(K' bopod4řké i hojnost f r 4 v
drobnějších Časopis tm U vychá
zeti dvakr4t měsíčné přeplácí
pololetně 3 z' I s poštovní zásylkou
fylni trry ItUtntfni zavedla me
ainárodní společnost která tyto
všem téměř drahám evropským pro
půjčuje těl r Čechách nt dráze
aeverozápadnl mezí Vídní pře Znoj
mo Jihlavo Německý Brod Čáslav
Kutnou Hora Kolfn Lvsou i Děčín
do Berlína Vozy tyto jsou mnohem
větší i elegantnější i pohodlnější
nelti dosavadní a opatřeny ]íou Už
mlaty ke spáni pro cestující druhé
třídy Použití Jeho stojí (vedle
Jízdního ovšem línku) i Vídně do
Berlina v první třídě 12 (3 dol) ve
druhé 9} (2 dol) marek i Vídní do
Dráídan v první 10 ve druhé 8}
marek Jiné ceny nejsou nechť ce-
slujíc! přistoupl kdekoliv a chce po
oŽíti vozu na jakoukoliv vzdálenost
kratší
Spojeni českých zemských potit n-
cil Staročeští poslanci dr Zátka
KíTraer a Baar dále agrárníci Hatay
a šíastný nanesli ne na schůzi v Ce
skýcb Budějovicích dopsati klubu
mladočeskému !e by do něho jako
l uoppuanu prmoupui wru amovj
bylo uloženo aby tuladočenký klub o
y támřru tom tpravil
Nový cukrovar v Plzeňsku
Po
&nocích odbývala ae v Písni iichQze
boípodářft v kteréž pojednáváno
bylo o thiení nového cukrovaru a
úmysl ten byl schválen Prof No
vák uváděl ve schůzi té příčiny ro
stoucího sporu rolnictva a cukrová
rQ dokazoval malomocnoHt zákona o
kartelu jehož se rolnictvo domáhá
bezcennost přátelské smlouvy s cu
krovarníky a přiSel k závěrce ie se
mohou pěstitelé řepy vymanili s
moci cukrovarníka jedině zakupová
nlm a stavbou cukrovaru nikoli vřak
na těch základech jak jsou zřízeny
akciové cukrovary rolnické proti
nimž jsou četnójíí steaky než proti
soukromým neboť mají tentýž kapi
talistický podklad jako tyto Mají-lt
rolnictvem nově získané cukrovary
poctivě a spravedlivě svůj úkol vy
konali musí bytí založeny na záko
ně družstevním dle kterého není
akcií nejsou dividendy neplatí se
ony velké daně i příjmu a výdělku
N nýbrž celý Čistý zisk rozdělí se stej
noměrně dle dodané řepy neb cukru
Zabil tchána V Janotově n Ne
chanio zabil Josef Vojtěch dne 19
prosince svého tchána ránou vidle
mi do hlavy Vojtěch trýznil man
želku a když oteo její Matěj Vaiina
ae jí ojmouli chtěl obořil se zet na
něho a udeřil jej tak že následkem
rány zemřel
Yraida v chorobinci Dne 27bo
i prosince pohádali ae v chorobinci v
Budějovicích oíetřovanci Volek a
Schwat V noci počali se tnovu
bádati a Schwaz 40kráte již trestá
ný jal se do svého aoudruha bušili
kladivem a takovou zuřivostí že Vo
lek jeítě téže noci uásledkem těžkých
sranění zemřel Schwazovi podařilo
ae prchnout! byl vak záhy dopaden
a dodán k soud a
Ptíláry Na boží bod vánoční
vypukl ráno ku 8 bod r Bílém
Hlýoi nedaleko od nádraží koute
fkího poíAr tttremti r!4 mlýnaká
0'edlott I Ii0ipod4řkýřiiltavřřifm
ta tihlf padla — ÍJn rolarn
fyhofsl hoipo-f v (n KMov
při řeml tihoMa J7lt4 dr-r rolní
ka p MarhkA která vbhla Jít do
Ktriir Hořící strop padl na ní
ubohá dívka lahyrtuU v ilarnofierh
HyU to jsdiná do#ra Mdtkova
míla m Jil v fipjtlillf dob# pro? 'lati
Olicn $yn hvřtl{ V Ilornvre f
osvdA v nkresti novoiřstkrn na
Moravé sulill ti Jana Novotného ve
ýfnínk4řlérri domku dn 13 proe
len ln tm viřnl a starý Novotný
a syn J#ho Jo##ř popálenl tak !
zemřeli Kateřina dcera Novotné
ho rovnřl utrpěla maěnějíí popá
leniny a doposud není schopná prá
ce Tato příhoda uvrhla nr(nou
doeru jejlJ mul před ěssem ujel do
Ameriky ďi veliké bídy
Vitketn utmrcen ()ne 2fl pro:
feíer nalerma na kolejích meze ná
dražím ntinkořioviekým a topir
nou mrtvola přejetého mule v němí
poznán 4'ilet řeznický porn Jan
Sturnpf a Velvar bytem v Michll
Patrně vrhl se na koleje před vUk
do Praky jedoucí a byl okamžité
usmrcen Ztnechal vdovu a 8 dítek
poslední dobu trpěl oitelnou nouzi
Xíitypdn $nihomu lomum Dne
19 pros bavil se v Turnov ó Frantv
Soukup 13letý žáknacesté do íkoly
děláním a válením veliké sněhové
koule která svalila se přes svého
původce a zasypala jej Byl v zápětí
sice vyhrabán avšak všeliké pokusy
přivést! bo opět k životu byly map
nými
iJomdci konfiskace f Plzťfitký
Obzor dne 4 prosince přináší zprávu
t Prahy že družstvo Národního di
vadla zkoi fískovalo — ovftern kupem
— ctlý náklad páně Šubertovy vý
roční brožurky divadelní po knih
kupcích a to pro kritiku které v ní
p Šubert podrobil pohostinské hry
slečny Pospíšilovy Vytýká panu
řediteli že si neměl teprve expost
ulehčovali steskem když měl za to
že se vystoupení el Pospíšilovy ne
srovnává s důstojností Národního
divadla nýbrž bned tehdy dáti alter
nativu: buď prý zameziti neb od
stoupiti!
Obiti mrazu stal se dne 22 pros
soustružník Antonín Preissltr z
Horního Litvínova Byl ten den za
hranicemi v Sasku Vraceje se k
domovu byl překvapen patrně tmou
v níž spletl si horskou cestu zblou
dil a zmrznul Neéťastný muž byl
teprve 25 let slár
Utonul V klášteře františkánu v
Kadani pohřešován byl již od počat
ku prosince člen téhož řádu Josef
Kajer který byl v klášteře zaměst
nán jako zahradník Teprve dne
22 pros vytažena byla jeho mrtvola
s Ohře pod plovárnou u Kadaně Ne
étastný muž teprve 29 roku starý
spadl patrně navraceje se do kláótera
za tmy do řeky v niž zahynul
Sebevražda o Uldrém veěeru Drá-
tař Jiří Kubánka c Čeče v Uhrách
známý opilec a rváč přiveden byl v
Prostějově v úterý o štědrém dnu na
policii pro výtržnost ve stavu úplné
opilosti takže nemohl býti ani vy
slechnut a byl dán do věznice aby
se vyspal Ostatní spoluvězni šli na
práci a když se vrátili našli drátaře
oběšeného na háku u okna na vlast
ním řemeně
Zastřelen na honu Na štědrý
den postřelil os bonu hajný MUller
ze L Ulešnice bonce Josefa Steine
ra syna rolníka a Debrné Kána
vjela do lýtka a raněný dopraven do
obydlí hajného kdež vykrvácením
zemřel
Prodám farmu nJ'"i""
z iuuuiii tumlu od lmktho mitU
ik 01uk vzdileaoa Jtt toNttrl i Helii
M ) vi44Udo rzak }mt cl oploUráu
dobři pattvtltf pra dobytek I dobři ttadoi do
iuWií badovy hcopódářtki bo4 obydli
Frod-m ďU Uolno Podmlaky prodaj tňilí
poUdáui BajiM Frank Svoboda cirk
im asii
Vykoupím hostinec "bJ:1
— VVtKJlMta
aoab I ) dobr mUu hludim k BaaunI a
A mi tm aAa I m m kAÍikkBAtl ~ — I i _
Vaaa- VWIVVBVm WmOUW U J4W1 f
MdlČMbl Adraavjta aai P 0 Box 76
fořta XdIÍ Oklabvaa mu
POKROK ZÁPADU
CESI HMERICE
J Ve středu vyfelen f ťhlsu
porotou řoKudfk r případu Vt Foř
mánka kterfl Jak známo předsedu
redakt ra a tiskaře Denního lllssa
tele pro tlkovou nr41ku cti laloval
a spňsobeno jím vleoteené překva
pení Kdelto totil oěekáváno spro
tění litli (A) %]() y utnula tallm
porota redaktora IU( hmana vinnm
liktř Syrovátka nevinným a v pří
paďi přededy vydavatelského rlrul
stva n!4ťka nmohla se dohod
notitl a proto nařízeno přeliěenl
noví 1 1 porotců hlasovala pro od
souzení a I pro propuštění Zástup
ce obžalovaných poládal ihned o
nov soud a do doby nel o tom
rozhodnuto budepropotén l! Iman
bei záruky na svobodu
i Minulého týilne zatčen byl v
Chicagu krajan Matěj Brejcha pro
těžké poAkotení na těle a možná
dost že proti němu Jeítě horší obiv
lobí vznesen bude Brejcha [Ta
coval v Jednom z4vodé s V Šavcem
a mezi i béma panovala již po deldí
dobu řevnivost a jeden druhého hle
děl co nejvíce zlobili Brejcha při
tom šel ale trochu daleko a nalil
soudruhu svému do kapsy kolomaz
a čehož strhla se hádka a konečně
rvačka v kteréž Brejcha udeřil Šev
ce železnou tyčí přes hlavu a nebez
pečné poranění mu spfleobil Ná
shdkem otřesení mozku Hvco blouzni
a jsou obivy že poranění vážnějších
následku mít! bude '
i Nehoda zvláštního druhu stihla
předminulou sobotu Marii Kopeckou
v Chicagu Táž je kuchařkou v
restauraci Karla Koestera Udaného
dne a rána rozdělávala oheň ve
velkých kamnech kuchyňských jež
mají velký kotlík pro ohřívání vody
V kotlíku zmrzla přes noo voda a
rychlým zahřátím jeho led praskl a
kotlík se roztrhl Jednotlivé střepi
ny železa se rozletěly vůkol a několik
jich zasáhlo nešťastnou dívku do
obličeje a do rukou Způsobeno jí
bylo tak těžké poranění že musela
býti odvožena do okresní nemocnice
% V New Yorku propuštěn byl
před několika dny z blázince krajan
Jan Wencl a týž vypráví nyní po
divnou historku o svém zatčení
Žena jeho nechala prý ho pojistit na
tttOOO pak pokusila ee je otrávit a
když ee plán její nezdařil nechala
ho zavřití do blázince Ke všemu
dozvěděl se ještě Wencl že manžel
ka jeho vlastně má jiného muže
který je kuchařem na lodi Veendom
a proto nyní najal si právníka kterýž
by proti ženě zakročil a rozvod od ní
mu vymohl
% V Ntw Yorku zatčen byl krajan
Ondřej Kobliš na obvinění že způ
sobil smrt šestinedělního svého dě
cka kteréž následkem silné dávky
morfinovýcb pilulek zemřelo Ko
bliš tvrdí že pilulky ony v lékárně
co prostředek utišující pro děcko
dostal a že toto hned po první dávce
zemřelo lékař ale naproti tomu
tvrdí že Kobliš žádal pilulky ony
pro sebe následkem čehož ovšem
dávka moohem silnější byla — Po
aoto koronerovč ponecháno k roz
hodnutí kým vlastně smrt děcka
zaviněua
9t Předminulou sobotu zatčen byl
v Chicagu krajan Rud Mozer pro
vražedný útok na krajana A T
Vávru učiněný když však v úterý kj
pfeduěíněmu přelíčeni došlo byl a
obžaloby propuštěn Mozer setkal
se a Vávrou kterýž jest strážníkem
na C B- k Q dráze r jednom ho-
stinci a mezi řečí vytáhnul Vávra
revolver a Mozerovi k prohlednuti
jej podal Týž maje za to že zbraft
jest nenabita žertem namířil a ka
všeobecnému zděšení vlak zaboakla
vzduchem střelná tána Vávra ae
chytil ta boření ret a a úst vytryskl
mu proud krve Viak Vávra jako
"itari vojna" není žádná bába jeho
-
se anad olověné kule ani nechytají
při dopadu na jeho tělo lase o Irá
Isjí Vávra se plnými 6ty smál
a i revolveru vypálena kule dopadla
na jeho tři zuby vh!ření dásni d
nlchl se odrazila a na podlahu padla
Vávra Jakoby nl lei k HaJdfV a
vymyl si trochu protrlenou d4sefi a
vytahoval trosky mhu aých a odha
zoval je stranou kus po kuse jako
nějaký čaroděj Mozera zmocnila se
hrňia a pojal Jej strach ntekl do
zadu a vletí v iofnici pod postel kde
se ebtll ukrýll V tom vlak byli tu
Jil poliHsté kteři Jej 1 1 od postele
vytáhli - Při soudu byl propuštěn
neboř samotný Vávra doznal lerána
vypálena pouhou náhodou a U proti
Mozerovi k vftll torna ládné záště
nechová
% Známá vinárna firmy Bernard a
Legái na Biue Mand ave v Chicagu
pectěna byla v noci na 11 ledna ná
vštěvou pána zlodějft kteří uzmull
tam na penězích I zboží kořist cenr
kolem tří sel dollarů
é V Burnside! Wie zšílel krajan
Jan Prokop a pobodal svého otce a
sestru vidlemi Stav otce je poválli-
7
1 V Clevelandu zvolen předsedou
ústřední dělnické jednoty (Central
Labor Unie) krajan Jost f K Vícha
delegát ume prodávaoft šatstva
Na pěveckém zapase kterýž Jak
minule jsme oznámili v chicagském
Auditorium odbýván byl neobdrželi
sice pěvci čeští Žádné ceny kritikou
ale přijati byli příznivě Tak psal o
vystoupení jejich "Times Herald":
"Sbor černovlasfcb snědých mužfi
proAel uličkami mezi zpěváky a se
skupil se dole na jevišti Sbormistr
jejich vystoupil na výstupek před
nimi a pozdvihl ruku svou vyaoko do
vzduchu Na to znamení zazněl je
den z těch divokch sladkých po
pěvko tak charakteristických české
mu národu Bylo to jako zhudebně
ná mluva indiánského čaroděje neb
jako řecký zpěv od pěveckého sboru
s kolleje Dumná píseň a zaplní
její lišilo se od všeho ostatního co
bylo předneseno Češi dodělali ee
rozhodného úspěchu"
Pro osada v Idaho
Pro českou osadu v Idaho přihlásili
se a po t200 na výlohy dvou vyslanců
Bložill následující osadníci kteří tam
přestěhovatl se chtějí :
Jos Ledvina Wahoo Nebr (Za
koupil tam 200 akrů)
Fr Suchý Omaha Nebr
Fr Vávra Crete Nebr
Karel Cesák Spencer Nebr
Jos Kúča Rushvllle Nebr
Frank Tánek Lelgh Nebr
Jos Kotval Echo Mlnn
Jos Novák Farewell Nebr
Na evé útraty pojede s vyslanci
Fr- Kom Ilowells Nebr
Zástupce časopisu "Hospodáře"
Dále doposud poure ee přihlásili :
Jos Kerbel Sargent Nebr
Frank Svoboda Omaha Nebr
Alb Mudra Lincoln Nebr
Vfiichnl přihlášení dostanou hlasova
cí lístky na kterých mohou voliti pro
dva vyslance keří společným nákla
dem k prohlédnutí krajiny a bližšímu
přesvědčení se o výhodách lež bv
českému osadnlctvu skýtala vysl
budou Hlaste se brzy I
I0 HČIIUYLKIl NEn
OZNÁMENÍ ÚMRTÍ A DÍKUVZDÁNÍ
H!ubkm Ulam aklUaa! ozaamajata stráts Bataka Bltovaaaho mai la ayna a
bratra
Jfirnřice ř?$everiim
roxnlbo i rr-4orla aa atorati kťryt m triUm aa roaloall ardiU dan 11 Waa ISOt
v aUM M rnkl a II mWti a pohfbaa byl o Ury daa 14 lni a a ta hojaabo ťiaaafc-aatvf
faUI % aaimyeh
Brdaf ny dik awkt pMjaia Til Jad Sokol Jajli Ilaaam aaaaal kyt aa vyprara!
pabfba a aa kraaay vaooo paaa rroaháxkovt ta kaoa US Jak ? doma aaiatka Uk aa
hřbltoj dála paaa a nl ČáJkot rf CrbiakoTé CIo)tot a Bobaaaovt ra kriaat
aoa a kvatla p a pl IaroT aa kraaný kHi t kUa abnra Vytrvali J £ D u
přijav aoaatraaU dnpravotaatni aaaaaao k poa'ada(aa adpoalaka a darováal kriaaiao
tínoa p a pf Vyblralit ia eaatfavaol ? aamaol al Basa SrsaaoTe aa ocbnta proka
aaoaa a tiba Htm a til a pfáMla a laiaýa kUH aáa aaaatraat aroa projatlU a
caraaWk aal aalralU aa aaattU a pahřba aaanaUka phlaaal byU Tláaa i aaplat
Blbl
Marie Severin trmht(i aaoiaika
Fnxntxitk Sererin w FrantUka Setfrin aatka
Frantiitk Anton Jottf Jan %mtU Anastaiit Jowf Františka aMtry
15
IIUij fanoplaft o umrlí
ionááoté
Hrrnoit! Oeská VÍtef v Ame
Hne utrpěla velikou a nenahraditel
nou urátu v národním a politickém
livotl svém Amrtím 15 ledna svého
předního buditele učitele a i4ttipcf
z4kopníka všeho vyššího snaiení
občanského od roku 1861 poMntje
Karla Jonáše kterýl 30 roku svého
lívota vlastně livot svfij celý věno
val probnienf a povzbuzení jejímu a
tou hejvětši nadšenoatí národní a
horlivostí neúnavnou al do úpado a
a úspěchy neobyčejně zdárnými"
lltai řimJmly: MV Karlu Joná
nášovi zemřel bet odporu nejprvnéjší
a nejslavnéjší Čech americký Do
hrobu provázeli bude zesnulého zár
mutek všech rodáků Jil v této zemi
domovu ivýcb našli a Jil ka Karlu
Jonášovi více nel po čtvrt atoletí po
blíželi jako ku svému vůdci na je
bol počestnost a bezúhonnost ani
těch několik nepřátel jeho neodvážilo
se útočili"
llla$atel: "Jonáš zanechává la
sebou bohatou památku činnosti lite
rární kterou věnoval k povznešent
duševního života česko amerického"
JfiUl Lidu: "Není jediného če
ského srdce v Americe jel by ae při
neočekávané zprávě této nezachvělo
žalem a těm jež p JonáAe osobně
poznali mocí dere se v oko a'za žalu
nad nenahraditelnou ztrátou tak vý
tečného Čecha A Jonái těšil ae
také neobmezená lásce všeho ameri
ckého lidu jehož byl učitelem který
zanechal nám zde mnohé výtečné
plody svého velkého ducha Jonáš
byl muž povahy tiché neobyčejně
vlídný On pro každého ať chuďas
neb boháč měl jen vlídná slova a
chování příkladné"
Nevo Yoriki Listy "Jest mrtev
ten největšl česko americký demo
krat jest mrtev muž jehož ryzí ka
rakter pevná vůle všeobecný vě
hlas postavily do řad mužů nejšle
cbetnéjšicb mezi všemi národy —
Karla Jonáše není více! Bolné
bolné je to pomyšlení že tak krátce
po nezapomenutelném Vojt Náprst
kovi odchází nám drubý velikán A
zdá ae nám že a Jonášem umírá nám
druhá polovina českého života v
Americe"
Slovan Americký: "Karel Jonáš
požíval vždy jak mezi Amerikány
tak i zejména mezi krajany svými
veliké úcty a stál vždj v popředí
všeho Česstva amerického jemuž
byl jednoho času takořka vůdcem za
nějž také všeobecně byl pokládán"
Volnost "Jeho úmrtím ztratili
jsme svého representanta Co novi
nář získal si velikých zásluh ač v
politice jsme s ním neaouhlasilijsme
nuceni doznat že byl demokratem z
přesvědčení by! politikem poctivým
vždy pamětliv celku a při tom úspě
šným Co spisovatel stal se nesmr
telným Jeho slovníky jsou co ie
týče výslovnosti nejdokonalejšfm v
kterékoli řeči vydaným dílem Uvé
sti životopis jeho není potřeba Bylť
Karel Jonáš o nás tak zasloužilým a
pro nás důležitým že byl mezi námi
nejpopulárnější Bez něho bude
nám jako bychom poebyli pravé ru
ky 1"
IHttsburger Volktblatl: ''Byl to
obrabrý muž proniknutý láskou ku
svému lidu jemuž věnoval veškeré
své velké duševní nadání a veške
rých svých sil Nejen že viděl zdar
provázeti působeni evé nýbrž dosta
lo se mu též i pocty a vyznamenání
od státu i Soustátí jichž si poctivé
zasloužil Život takový jest hoden
žití!"
i "
! -
h
( '
:
i '
í 1
'a
A