Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 22, 1896, Weekly Edtions, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKWOK ZÁHAiJU
121
1
LAixeivs Lunu Balsam
't ! UMm ttU M mil- kfii 4114 A ttm
"tutf rai
"'Hf l Sal MM mH o k!fa iftiM (k
m ifOrn1 f ií 4m T tf (
4m ťffm Htn tWk Ital--' a 4t (MMa pu
r-Mil JafkorHi Mi k
4 ♦ latOb M MU- latin
1 ana-ff tt akl fl Mfcy kufti lt a )
AIICIVN t !trs4 i IIALHAM
VELKÉ PŘEKVAPENI
apfUMI tvU lřt rfc kiftf tntS
ft r ] i n y jtfíi ři řJ HHiM h 4f l k r M h t ohijf I l'i
trÍM-k v jriff tfiii n f en ItMilinch ímíM )hlir řn'iifiíí prt
ř)í i!oJí (r li a lv í h h'lift ' í f tř nVh' h mM f jt h 4i r h
t littj výtVr tjttth litínti Ony if #oJl
Jfi't MTil hřJ kdykoliv ř 1 Km f-}tk y JoM
iflhil Mm ftyrd hJ fc'fyWl Jři vM-ll f Moftil hi"ho
'i rWtti - M )( ti'hotH řkiit"f
V J ř"l' k!flOlíl t ktlj ujří n liinlifiky fl
řfiol Dř)ilUMij fi h vyříl'itl'i v Atrcrl' f frlkm
mnohtvl Jit trna kMf ho J tií heU thMít
rhfs ftnl'Jřinll ljr rftíi tUI ni pro Mí irnnfk
dl fclsflio rnil Irbř ttJ-iti irlo'1 trvanliví řin
fa jl)U i rtoi Mfitou
W J WIÓV & SYN
3"tí 381 W 181h Stt CHICAGO ILLS
Ilambursko-Amer akciová paropl spol
IPřoplavxii cony '"-:7--
Io pwn!xtfch cipfprifch řiejrjffhlfjiK jfíd 'ři triořu fit jt 1nf 21 txf
fnrku ? Naiďnirku
dn lUmliurku' do ? Torku
l'o {mroMfch nxvnM im ť m
I'o purolixttťh tiravldclnf ch i-Mifi ou
To imroMích l?nor lini ITOO 175)
I'o parolodích Ufiltlmornkí linii? Tw
OhlwlriA fpUii hUtff tm u
IIAMBURG AMERICAN LINE
87 HroiiilWRjr t řurálnl f4oB]r I 125 IvSílll! Ht
v kw YoitK ' I nirnAfU)
ifagtilD iKiiitiin) níhH
ca
Sererfir Životni llaNám
Hl8lraf!i)Jn iiulv'inánl in'llohy ávriil iii-iniv(lnliii)ii nUiIIiM SkllvoHl ihI íhIu IUu
ílouiMiliu zimnici žlutou lilu a mnutu1 {ViimM clumlty — Cc-nii 71 c'iil
SereroTT rráikr oratl IníIchIciii blrr a in-uralrll
lnou rvrhlím u IIhIvih tirtn1 F-l kctu I unit i
S'V'růr Ia-í profi rcvtiiull-inu
vyinull kuMf druh hiwlw hh Iu Imi UinAnl dny u ixMruiií rycliio IkiImhII ruvmittl'
rkó TkMvk n( sirým 1 1 1 i hviVcsI I uwíly — 'inti tl
S('Víti'it Ik nriill dmlt h' u nrAlinii
lifjl íl li K:Mf hy n i í-1 míli liík t-iit tluinit — Onu CV
VrerŮT rrJímaTý řnrokí
vyhutl vkwhnjř rljtopinnlkjr v lldHkrim Uo Mi IiiIixIikui chuť a jMf ůřlnrk Ž
luihnl H Hlffvní katar iwt ti mio Itikitin nnjilřivo iHlsiruui— Ct-nii íkV
O St-TProTa Muť proti
J-nt iiiximylním pnwtřwlkťrn pmtl churobiiu K-tuUi — ťotm Mí není A
SPTřror Maní' na rány a boltmtl
připraveni étvfc)i bylin huJI 'friitví I iixturnU riny vhuly Uiláky a npil-nlny
('na wnlů
O Sfrerora lluliri
odatranl ry-lilo lKit I pichinl khW tr2inlny a tipaty — Ona S5 cititíi
SřTfrota RŮJoTá Mnť
dodári tváritn a rukim kriíiilio liwku a liliwlkiiatl liujl rozpukáni rum a rty
('na 3í i'ťtit&
Sfřrůr XHM k ařlch k
odHtranl kuM oka ryohlf U-i lilntl — Cn n-ntA
Na pnxloj ve vmtIi íťsk)cli I('kárnárh a oIh IkmIccIi h lky
Kilo ohjilni lky pfíinnnlu mm' muxl pliitltl pipr-wiiil ri-tw potovní dovwni
OIky v -n( anuii pirfiu ta tóiw rniiw inuai ujiti iiiiny nnpriMi Airi'ujt iloplay f
V F SEVERA Cedar Rapids la j
♦ h!fl a Ir l liniím rMffJfs Jlrw
nrtl hl mm
hurkmtl ['fliiknll viil v— (''im 'J!i riiii fi O
ttrrabo a Tjražculuám
X&pnť (flanlr) O
Z MSEHO MÍSTI
— Mřllfi H"'lm'irt-f# India f irmaR
l IU'f 0li( ! řií#i t rvlífl f
fiil hl#Mi fijn o f Htl ! I o
lf n IMail i iirrjllot t I
řnnřtfl iři4mil rtiiňřiři 1} nf
(' rnltlfm rliUrm kr)l v
11 il mi kré Omt m'f'Mt i
'kIÍckIUI ditrn JJ rfiíínti i
)lrt'nf t fb I k k i U ai
l'fiti ()řfify (tjli řm-Mli
k j řřiMl í ( ři
(tt(k #íliri ni nttcUh A
i'll K ji ffi'MH tkr
IÍ lr'ri fflnrJil kMnJil k hf
niUrnu fkrtn( itlmt f krn
f4lf'k jt jk } kíi
řlki ''fí#tfri t#vf' htm ř'tftft
! imil "ííňkr no4 f iijr
ními i lil j#l rr Jři rVi!ři f1if(H
i htyut mu jM itJf Jt I
kínř4ll''k míl (lik r j-nf r! i
llmtntn a iňlť BknJnfh
Ít1 řtotfrh c4ržíi rar á mu
Um ift(hf
— Jo Miritn JiM IivoHk
klr)l řiíh'il # lm i okř'i
Vntt Htrtí hjU f 6t#řý tm tnhy
ti-tit a iiťa morou i)li ra-il 1
lioril iíliJloli jroti nim tnn
nliyla T Mhh#jř totil hr lř l
1M hoil mm! na 20 a U alíci JfJ
'fiÍ!i a n nf! o h r 1 1 ]) rhlíli
Mirtin chytnul (r) it krk a
J Jou i j-fníi a i-roto
uhj kf obrátil k irmi iriiílj j#J
chlřl lei jřfwlařilo # m jrý jtřh
noiiti a utíd — Uoř4k ]k a do
řlt4m doitsl v úterý oi) piliccjnfho
oik]c patnáct dni v okrt onlm
nl H rhltU a vn!ě
— V jwnfléK oiiouin byl oli
cťjnftn noutio Km Nolan na 37 a
Chttlea ul bydlfcf pro opíUtvt a ro
trýtnřcí nunlelky na 15 dni d vě
rent o chlvbA a vodA a outo jen ř(
mlofám rnanirlky a dvojčat mi co
dřkoyati 2e treitt to ikuten6 také
odnedíti i nemusel Než tulil Nolan
do okreního vřrenf dopraven bý ti
mohl doNta? ila ne k soudci manlel
ka jeho h dvojčaty a přímluvám
jejím ne podařilo aouduu obm£k5iti
titk ie trext mu prominul na tak dlou
ho dokud pofadnó chovati ie bude
Nolan totiž byl již po delíí dobu bet
práce a když konecno minulého
týdne práci doHta) onlail to opilkou
v kteréž manželce vé když mu do
tulouvala nřjnkon tu rif-beroou utrí-il
Zavřením jeho bývala by rodina o
živitele svého připravena a ta okol
nont oudce k railordentvl přiměli
— V Houdft Mpolkovém utnán byl
v pondělí vinným pa létáním penéz
penéi Michael Tierney i 0'Neill a
během týdne bude i manželka jeho
pro týt tločin před oud postavena
— V pondčli k večeru propoAtén
byl na svobodu ratcený ex pokladník
méatHký Holin pod sárukou $12000
kteráž sa ného tchánem jeho Hana
Heckmanem složena byla To ale
nesnamená že na svobodě iOHtaie
neboť jak minule již jsme sdělili
přichystána jest proti nomu celá řada
Žalob daliích tak že konečně přce
jenom ta mřížemi uvlrne Príručí
návladního okresního připravil v
úterý dvě žaloby další pro zprone
věření $2500 a $3000 a sice prvnějfií
částka xpronevřřena prý 28 července
NESPAM
VaaaliU — ala Uk vylalniU Jk KISTOKA
T1TI KEBVIHI ytialMDy ilvBm psUU
toa DB KILIflZM k vyliai rtVk roýoh
ool )ako tobarf itoy mkaknmH wi
af mttfml fint nrmtn Imm m flta -UAwtf
kftwU kfa4 HkaM pooUJt Mka tohoU př
vi prasl a prtrl ta vydxlky ]m pc4ltab4ai
Mim U yndíal 4 Ukáralki Jk abl
4a)i "WTldiU ] nikdy sta aodobnihe
Sao 4 Co tyraM IT— "Xal4i Ukaf pra
Saaá přináší (UTa hTály" J 9 Wolf HI1U
Sala Mleb— "frodéf M U) aaill kWykotl
Uk" B W WyaM 4 Oo Ooaonri B
Sebka! aplaai ani bp' mlalay
1'rtMiává M a JIsUsi lárska
Nkaá HBtba a 4M4rnlml étrmt % Ukirafkl
[T Mlies Heáical Co EitHart Lni
Pa r4J a rick Ukiraikl S
drtili lkf!f MMdřnU pik JI
'itbft M91 foivbt řiřltfclto
("idobřrý řri pfldrrt hi l# pfilí
f'tlhíiv pkra'"iv Aro pi fk db tf"
dofcfid řprřivf tmk Htki l
l'bsml kryl l
— N m dfil lín r-krnfrr vh-tt
'fikn byl v riwý p'iíifjňřri '! f
r#w f lrf Hyrt obtlftfiý t nt$Uui
' lib#ř uhlí Hf%n tř ll -i bf
I" pfý Itkř lf)'ll Moll potit t ř'ir ##
Ift nblUnt d"tt #4f4!fcjr H frif h
psnl fi koupi lh'l fi#ffí 1 J"l
k'i jíl rMlh' V Ofr b pu ili pold
níftoi firmu má n"jr wi i''ři'
a on vlhným ninát
' — V á'řý infpuUdfi vjtf Uř
byl a) přfl ') b rf KJffr Ml-l
vy livitoUtva Zaí ii i t ''{' m vy
dářtl fokii Iřtllct pfli fft
Jimi by hH nhm ik4ino bybí
f stibN t!íph ni r i ly rožík
oinárnky mAfk (n N
i£pb!i jř)íf n n i ni tim
fáflld I# pi týj fiv)bvtij
podmínkám i)inm vyiř ný m
Mtik)rr fiťipffti ) fi
řythljl vyMiní I ilvk y
o(4k t f fi"j IMv yrfio byU
jlíko J f4tpf 'í' r-hi4ií
If k projw f řiáváftl '4 l ti l hjfioff
Js( untafťiVffu miJi Kin pfiJtf ih
ds kdy proJdtiátrf'ii riťi
bud
— V utrý vyvoláno v pt!'ťpjofii
osdft píllřní s iril lými krla
níky kloří jsk jrn jíl oxriámíti
brloie na ilé a ( V r ul y kubviu
dopadeni bylí a jnlíkol dokáiáoo
bylo 1 karbanili tito pravidelné
nifm růst? po vřtiri %!r itub'
nélité pokuty vymřřfry I'r ti dvř
mi t nich Otto Iítkfrtovi a ťnuk
Waackovi Vírn-ítma byla rnímo toho
obžaloba pru vydržování niflnati
karbtnieké výlpeh s nimi na sobt
tu odležen
V soudě spolkovém odouien
byla ve středu "Oletá K Uarretlová
na již 20 ulici bydlící pro udávání
íileSnycIi penes a tioe vyuéřťn jí
trenl dvoiíměMÍénlIo veení a poku
ta $50 —Syn iJsrreltovó poslán min
týdne do káznice pro týž ilocin a
dva synové byli au před ětyřmi roky
v Minneapoli pro vrsždu popraveni
Pěkná rodina!
— Vydavatel a redaktorliee" za
slal ve středu policejní kornii sálio-
hloubý dopis v ném fdtšímě dovo
tuje s podává dalAl dřikazy k jichž
opatření mu komise nechtěla čanu a
příležitosti ponkytnouti kily ž proti
udělení licenií několik hoNtincn a
krčem protestoval že se v nich ve
řejně ksrbun pÍMtuje a to m vědomím
policie která vftěi tornu ocf zavírá
a že hostinStí kteří s nynějňí "kli
kou" vládní ruka v ruce jdou dovo
lují m zákon HlocumbAv a policejní
hodiny překračovali
— Ve středu zavítalo do města
našeho 22 rudoclift z výatavy v At
lanta (i i do domova svého na Uo
sebud jednatelně se vracejícících
Náčelníkem jejich jest Stand-and-Look-Hock
honosící se záslužným
penízem darovaným mu presidentem
Jacksonem za služby vlálě spolkové
prokázané
— Okresní komisaři odbývali ve
středu tvláStní zasedání za účelem
projednání protestu podaných časo
pisem 4Uee" proti povolení licemd
některým hostinnkým na tom zákla
dě ie nevyhověli zákonu kterýž
oblaSovánf v časopise největslho
rozjitření v okresu majícím vyžaduje
Svědectví při příležitosti léto poda
né bylo totožným s oním jež před
policejní komisí podáno bylo a vý
ledek byl ten že přes protest ten
license čtyřmi proti jednomu Kier
teada hlasu povoleny Zástupci
MI5ee" ovsem ohlásil odvolání se t
rozhodnutí tohoto k soudu krajské
mu — KonečnA uráčilo se pp RimseM
Cburchill fc Co jimž i dopusiěnl 1
poledního zákonodárstvu státního
jmenování n4i policejní a požární
fciroUs tilh hn ly b# v ňfřý jmsrt
Vl řťilt r flfoirpbs jhoJ Ihltt
roýřrt rokfři ďIl # Jfoftot4ři
I" j4í (ojiř lííf f Jdnfl tkto
fpiAf)lt (!o ř (v4M ífold
ři fsí" íi lil! fl'třlti(forikí dráhjr
f Mo prtllekhfi rsř v Vbrr#
li V ralmřa Jtk podobá
joinovírfro třroio klika ďls-jlí rono
hn p li#tjfi i forf b!r jtj proto
potM lí kiM lní4f Mn jjí o
riifto tti'i 0 nchht l Mnoho bylffl
Id ''pfifoUřtfř hM pomta l jodn f
V"lft btí fndib
- lnvtnl výbor f strVMftírs)
yrft tm liřtí vypočti ís k t krytí
t i''o „ ty lini pro Mínf fok bod
roříi ( ( bl lU1'"' i řehot při
p lř líolo ni sl ilo- i 70 r tik
♦ i'-'' n l kf ♦'oo n hrábni io
ni4n' II I n vydihí r#nA $i'o0
o 'dváJn Mřřh -t $4M na rt-
flťll liliu
- jtjiřtit# f foh:i !' a Kiř'
mm rt t httt dív lío lí rydovo t4
vť přolfn v íiířf dřlb ia
♦ t 1 bo l jvtý ni rr i 'li towt
fX t"f I V lk bii biV Úf 1'tVfJ
řnt k protiajrndtí
— V -f llřii -hftj rMn4 JiJní
éM '( t rokováno bylo hlavni
b' lf vyplnění tnMdvrxi řlfi(tli
o prvá wíř la itsl#n(rrt H
U o a poděkováním ss fiordoni
připrivrn a po drUím jednání jms
řťvi'i pi til-nný výbor ktrrýJ st
řli má o to aby pro obé míst
obie' t prvé war ly vj bráni byli
I výlořii tohoto jm#rtováo mezi
jinýnd I re I I I p Jan Hoaiok
— fítvnl okresu naíebo KUas
-r nvfrřjml pondělí výroční svou
zprávu o zt dlužení majetku v okresu
naíeK a vyjmiámH i ní následovní:
7 rok vtěleno do knih I3t rrioričflí
na ftrrny v obnosu $21319(191 a
Itil5 moriúQ na loty městské v ob
nosu ♦ í"77íM42 ' knih vyma
záno bylo zi uplynulý rok 67 morgiču
ni í-triny v obnosu $11261050 a
M77 m iriů nu loty městské v ob
nosu $:i5H 1012 82 Dle toho se
přece jenom poměry poněkud zlep
šily nebi f uplaceno o $1)4809999
tarých dlnhň více než nových nadé
táno — Vozka (íuorgH Cramer zatften
byl v pondělí pro trýznění dobytka
'htél totiž do vrAku na Farnam ulici
vytáhnouti s párem koní náklad uhlí
nnn 9000 liber i s vozem vážící
Policejním souJcem byl z obžaloby
propuštěn
— V pondělním zasedání policejní
komis} povolena celá řada licensi a
těkolika hasičttm na stížnost maršála
udělena díltka Mezi jinými udělena
přísná dúlka všemu mužstvu stanice
5ílo l'j pio nedbalost a zanedbávání
povinností při 6emž nejzvláštnějdím
bylo že poručík Ilenderson jemuž
léž důtka ona udělena v téže schůzi
na kapitána povýšen byl
— Dle zprávy dobytčího inřpekto
ra zabaveno bylo v south-omažských
oliraiiueli dobytčích za prosinec 22
kusft dobytka hovězího a 7G kusft
vepřového a zničení jich nařízeno
— Dle výro"ni zprávy městského
zápisníka odbýváno za uplynulý rok
03 pravidelných schůzí rady městské
a 23 sclifií' mimořádných mimo Če
hož zasedala ještě rada pětkráte eo
výbor ft-jualisačnf liesolucí podáno
v radě 1U35 a 3392 rftzných přípisft a
práv bylo projednáno Ordinanci
podáno celkem 341 a přijato t nich
2(50
f 100 Odměny $100
čtnM lohuto lUtn aa lajluti nuloatt áotUm
ta mI Jll alcapoB Jodna n -nm idoa přmiaWaa
a miin byt v oh ala tutoh vylWtma a to JmI
kaUr UaU'a CiUrrh Cara )wl ]i-dlDyai pro
atTadkia proU Uťi rmoct jaký nyní UkaH
na)L Ponivadi ]t kutar namoci aoaaUry
nioal byU Ui touiUvni Ufm BM't Catarrb
Car- ailrá vnltrni oílokaja M-no aa kMV
a llii pirchy aonaia-ry řlail nli iákia4
bkicI analll iifBKMiiilia B'aibndoTánlm eali
tal-iji aiitary t Hm4anlm pNrodi rykoai
fánl )-)! porliDoil Ma)ltl lohot Uka mil
tolik difiry r P ato lAk ta abl)l )4n ato
dollarl í kldý prlpwt i by )lnl n-mohl
byl ylAa IpltU al pro Mnam vyavidfaat
AdrMaital T i (11KSET k OO TOLXOO 0
tW prod-l Ukkralkl aa laa