Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 22, 1896, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    liéfMitmmamrmmmmi tm ei mj ut##n0áMitymr+---4ttm 4m ftnn
- ♦
í
1'OKHOK 5CAPADU-4-
-i
í
I
!
' t
íi' f"t t fiHnlfH Wre
VlXlOf f I M l
fiťrttk l ' '
Illfl J"tU f ee!fnmřf# Utne
Mf ri k4 imi t
tM # m r f t i k i
ll!lMllt V ( i ř-IW - f4U
( r t - ? ! # ♦
— VU p Mft M f #►
Mtffl #'é ! laH 'H4 S aHáil
ff4—A t al - Ttf ia-f f S4 4
ilo - f ! ii W
aj-ry Km
f it# lil m i' mu
fásftt fl e-le IM ♦ 'M t
simm-u v t- 4 fin
tf tm t 4 ♦ r ai - '
til
e# ' " lMWH '-
dda ř í af tel ' I t SVakS
Clft T v 5e l'rse 1ia
44 4l 1 Mrtia nutili f aá
ťn řfn ť ( r i
Ml
(K TI f Itafwsrd
4# l fl dl t H f
TJtl Tm!li ř-i !
VáTlKHT TU Klím
!!) !!! J llalr K(
LMf 0t !') Mtt T
oki4n(k JtÍ Íot
I (lo( tpul i lífBffr
XibTt tehla k4J 4fh flvrV tř'l
44 f lUi'U p 4 Vit 1141 tUffcol
1 řřt 4 i L řhhjrJ f bviti r- io _
Hp uj'!k iMr Drti rw řrtm t
! r C'l
NavStívíto Onialiu?
protřeJ Trahy u kUrího ítiíínn'ho
J Ondráčka
íaaa h 13 ui
kter má pro váa My npJIt fM Omítky
á(fr importované korlky l ttn vMm
dnhu Jukož l dobré Joutu(ky
Moit tmpartotand frántká
jet jetími toho druhu t m)t
iuun e o mnS a přeivédíte e JTZ" ~
41 Ir
STtU
WIHO
SIT
LAOICS
Pravé americké
Vritřlhníto tuto do-
Hmmo ZDAKMA k pro
IIÍdnoti JI-PÍ JJI-
n priTtHrrlik bodlo
ky kdy c-ia Into bv
bď-ni Jio 14 K pl4
I lrří a pritym mr
utrnjkrm urssé 80
' Irt yp4H jkko ipiaf
ilaté h'4tnky ro34vn
bi po HO Pr-l14liiíi#
ni Jo n px přetni rtru
dovnř a Jemli unšif
I-tK kolkách pro ná eji-
Cntnl M )k pozlacený rctUett uneh po
te $7 60 aoMríite Jej ZltAHMA J KUS V
HODINKY ZDA UMA kily Jih koupíte itneh
Brodáte íent Adrena: KOVAL MKO CO
EťT 60 Colly illdif CHICAGO IIU (Ir
Cechové !
Jedete-li do staré vlantijactw nob
laparjoatovati íe cestující a jich
kufry hned po přintání parnlof do
právají se po železnici bezplatní'
&2 do mésta Břemen Chcete ti obí
oapořiti ibyteíných vydání nvnví
řnjtepo přictánt lodS nikomu ticketj
a kafry nýbrž poHeckejte tím a!
dojedete do mf-Bta IJremen a pak
teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné čeké firmě:
Kareš & Stotzkv
29 BAHNHOFSTRASSE 29
kyate m avyml kafry é 4nuova dn
prmťml kftl atahll Ti m
Ml Totara ™
aábyttan I
ky pohroWalk Bcbay
Tt CbrMUL
Do 3Iorse IIlulT Neb
Pan Frank JhneJ n4J bývalý je
dnatel převzal opt jdntelitvi na
íich limta pro JInr IJiníT a okolí
Doufáme že krajane tamnéjáí di
vřrou na nřho ne obrátí kdyl cokoli
mají a ni k vyřízení On "arnoje
diaý jet oprátněo na zaKtupovati a
předplatné přijímali
Vyd Pokroku Západu
PRO HUSÍ MLÁOEI
Čettíhovy mcmolry
♦ ♦tfK f Yr t lí'
hott říMtilalkoa '(
tt lili v dMinA n fouii i Iřlfli
(1 npiíh dl ll poalaehli rírtl
třď Mobfn F'it Markét- t dl
va lí K"}'tklio ptom i4dii n
e# h v řjfAfři a hipoÍd trřf
ihvfcfli ahledftont ddiny
Tím oim }" sl i I i (t fiánil
a rteřhoníii dá
Teif ifitiieli ři#lřaliliř
O řiikoli řielxff fiirnýlírf # li
vidím limti fVatmlr
Vrtl vella tvé bbižk třímá
v fr pářek a }ři R ulj# thléb
Kou el i hrttí oimfvajl ntprotl
♦ hotiďti a dil jho l ibwitl
"Ni h U ri"irivijjii" lili
'lnu mll nolky" rhváll man
V'ýprva Kfodlova iwpdla i
tdrjjintní titrfu přrtvdri4 re
Unf j i vmhrdWhí pivovaru
I'r-ti řeatfifci t4to pxl vy
aokýrb ítítr f vlníc h řáll doraft
'tiré Prahy umítér je la-la rna
lých Kry týf h krátnkA na h
trýt h "KoU ft" rfiiným zbollm
hhvne oviem poJítknvým
O uvatoduinl nedéli bylo r f
Uvé tnJř ft oaob vntupné
platících
V rcaUuricít h n celtách i v
(avillonech viSude bylo nabito
Ve vioohrvlké reataaraoí nebylo
židle k doptání A v tom runožutvl
byl váude iilý ruch víude veilo
plno hovoru
1' II I a
v wie noudeu dva nome ie
přeli
"lile dne máme skoro 6d000
návřtcvníkfl" horlil prvý "Tof
už celkem jatne dosáhli cifry tUOOO
viech výtitavních návítévnlkft a
hnedle budeme míti atoiiaícovku"
"lim toC víechno málo" krčil
e druhý "O jubilejní výntavé
bylo tou dobou už dvakráte tolik
To nedohoníme"
A a hlavou vítězné pozdviženou
pohlížel protějňku ve tvář Víak
dlouho nevítězil
Cizí hont zaalechnuv hovor vmí
lil e v řeč a poučil pochybovače
že zemská jubilejní výstava slavné
pamíti mela jiný cíl praktický
totiž neboř její tčJiíté apočívalo
hlavně v trhové nnaze kdežto vý
Htava Národopisná má cíl pouze po
učný vědecký Že tam kde ae
trží vétáí je účaft než v mÍHtech
krte a poučuje toť přece jasno
"16 k smíchu jet" dokládal
ciziuec "pochybovat! o zdaru Ná
rodopianó výstavy I tato výstava
beze schodku a ke slávě jména če
ského skončí úplným zdarem ba
skvélým výsledkem
Po večeři Koudelovi mřli vše
chnu pozornost upoutánu k jediné
věci
Před nimi jako pohádkový palác
pněla světelná fontána skutečný
to palác stavbou podobnou skvost
nému hudebnímu paviUono
Čestmír stále dědouse tahal
chtěje se něčeho o fontáně dově
děti Děd se rozpačitě usmíval
Věděl že fontána chrlí spousty
vod věděl že proudy vodní hraji
tisícerými barvami ale víc chuděra
nevěděl
Trn z nohy vytáhl mu proto pří
ledící host který představiv se
jako novinářský zpravodaj jal se
vykládati o vnitru fontány a jejím
zařízení
Vypravoval:
"Také mne jako tohoto hoííka
po shlédnutí vnějšku fontány táhla
pochopitelná touha trocho hloub
až k těm klikám a kolům jimiž se
zpod zetrž řídí vnější velkolepost
Výsuvní architekt pan Dvořák je
přflií ochotný nel aby nevyhověl
takovéto novinářské touze Za
chladného večera předvčerejšího
MUtnpll j#rn !! tm lal-Mku
otvorsm t dlnfn basilnti fontány
4 JJbH hlubin Mto4 svitlo na
intiovalo nám jen na oo rť
J'odlmníml rhoflbaml kdal s do
i l l ta noři musslo pracovat! by
thom jil v tomto tjdnii sivllý Jas
voln(rh přoilli Bvldsli
Iojsm jejl skytá podismní fon
tana j ti vil folháisríosti pólo
tm řieoíiyÉsjftýs npaU tá l
jt vttoopli do Velikého sklepa
pivovarnlho Jshol rholby asmají
artl pravidelnosti a yUn tt rKvIli
vybíhají širokým komínem do ji
ného pitra kaml si rndf( znovu
po Islříkit vyldhat Nejroile
hljl jo t!hohy yA vlastni fon
tánou Jejlehl okřáli Iryto } -práv!
tak jtao flochy trojnásob
ných kká'l — silným aentímstf
tlitým sklm k tímto sklsm
j pak pohyblivá masinsrU skst ba
řevných oialnhovibA rnf!fná řv
doti dělníka Pro celou fontána
je vAbeo při ktf 14 produkci třtba
četního personálu Jsnl v btnnbcs)
jejího sklspenl lí II imíny tarsv a
proudy vodní
Kaskády rotvrlené I tn dolejší
čát fontány na celou líři Její bu
diu letos naprostou novinkou zvy
šovanou vlak I spádem vím se
Irm vý altánu jsnl se nad plo
chou hořejší fontány vypitá —
Ohromné potrubí lihne se všemi
klenutými prostorami propleteno
jsouc tlustými dráty vedeni elek
trického
Koneóié ttsviilo nám nad hlava
mi matné světlo pošmurného let
ního večera Ityli jsme právě pod
podlahou altánu a vystoupili jsme
na jeho plocho Ze spleti rour
lešení a zdiva ta prokjikuje obraz
výstavy: ffed vámi kolos národo
pisného paláce a hluboko na zad
hlavni alej a městem tvých pestrých
budov Leč cíle jsme posud nedo
sáhli do kopule kiosku vztýčen je
nový žebřík — a po něm tedy chté
nechtě máme li všechno vidět na
horu! "Pozor to je na vás moc vyso
ko!" volá z dola pan inženýr Jan
ďourek jenž instaluje Osvětlení
altánu pro dobu kdy voda tryska
nebude (Dlužno totiž dodat že lze
tentokrát budovu fontány skvěle a
barevně osvítit i tehdy nejsou li
vodopády a trysky spuštěny Osvět
lení "na sucho" zařizuje p Jan
ďourek ostatní p Křižík)
Novinářská zvědavost táhla nás
však ještě výše až na podlahu řl-
lánového ponebí nad nímž se te
prve klene nová střecha v kopuli
zakončená S uctivým díkem se
stoupili jsme do altánu a přes dříví
odklizeného lešení odešli jsme
Vnější vzhled fontány je aroiC
mnohem ladnější než setmělé a
rozšklebené útroby Altán zdoben
je jakž viděti sérií lozkošných
hlaviček znázorňujících rékolik
dívčích i mužských typft lidových
dokonale modelovaných socha
řem Poppem V dolaím bassinu
jest budka "režisérova" Režisé-
rem vodních proudu je zkušený
strojník jenž zpod avé skrýše řídí
několika klikami zdvih i spád vo
dotrysku a kaskád
Ústřední potrubí je a! k basRinu
vodou nabito a jediné otočeni kte-
roukoliv klikou by stačilo aby
hektolitry vody vyrarily nezmonto
vánými rourami do břicha fontány
a Um všechny lidi jako myši uto
pily Dojem celku je velkolepý
žasnete přímo že to mohlo být
všechno za dva měsíce nejen in
stalováno ale v několika továrnách
i provedeno Nelze se při tom ne
zmínit že "autorem" fontány je
tentokráte architekt pan Václav
Rozstlapil jenž ji v konstrukci i v
zevní architektuře vzorní projekto
vali Se zatajeným dechem naslouchal
Čestmír vypravováni cizincově
Sledoval slova za slovem a v mv-
Utvořil si obraz bludiště podzem-
nlho u fontánv
Děd zatím děkoval srdečně panu
pravodaji aa výklad I
Nel jsítl Ml f ýř-tsíl J'j
kol voláni) ' Hláva nu hř!"
"MAJ bollAkfl ťetík! Ul to
stříká" Jásala bibif k Ví-V-Ulo
-11 - )
MIH Ml JI V e-rij(
9
Kontáni byl spiíen
Mám Míti ďjem kteý plotd
(nutkn%J
1'ohleirte jen titdtíte Jej lllei
lUt tM f'intin Hlyííts Jk
Jásá kterk l'á hhcným potle
sksrn sktěM divadlo ty stát ss
míníol proudy sářivýpí vod?
Cheefe máii pohled který fóre
tána tvoří?
O toho vylfíili nel
Znáte fontánu i j-bilejnf vft
vyř Nul novoti předtvi si ne
ménl skvlle al mtlebněji utvo-i
virrr l ll i M i!r Ml hmmii
Ií i it- ti
tvořily
effekt vysoké rnohotné střiky k Id
%n národopisná fontána J mpořá
dán na spiiob kiská-l stile s má
fiílííb
Pálívejme s# Jen! Práv ypř
měnily i basainu dva svít!4 ttjř
násobné střiky jel ráiem use lítí
lovily a k se i nelen ily htrvou
pohátkovou Výkfik Ittřáal celým
mnolstvím do n4hol talshl Šumot
vslných vod — celá architektura
fonlány v Jasném světle dvojná
u iraciésnf zalila se svttďfmi
proudy Fontána záři
Překvapuje všechny pochybova
če ba co více překvapuj) neJdV
věřivějíl očekávání Je překrásná
kouielrifc Velkolepá!
"Ah to Je mi ohem Ještě krásněj
ší nel před čtyřmi roky!" zní
svorné s nekonečných zástupu
Hra barev i vodních proudu ji
ná nové fontáně skutečné báječná
Skvělé obrysy jejich tvarft mění
se přes tu chvíli mění pohádkové
své barvy proplétají s 4 tjemnujt
pak zase mohutní do výše a šíře
zdají se být hned křiáráli-m u hned
zase požárem junž duhovou hrou
barev zalil altán uvl biiricm i
kaakádami
Čestmír babička Koudela i choť
nad krásným divadlem byli u vy
tržení Hlahol a zpěv záře a ja katila
jim slza pohnutí slza nadšení
Jak dostali ne po fontáně Kou
delovi domfl toho nevěděli Pa
matovali jen tnačkanici u vchodu
na ulicích hluk šum
Potom ulehli a dojmem neoby
čejného vzrušení které zračilo se
po celou noc v pferozmanitých po
hádkových snech
Ty skončily prvý den návštěvy
Národopisné Výtavy (%jskoslovan
ské Zakončily jej k nepopwání
mile
Čestmír píše domů
V pondělí svatodušní všichni u
Koudelu zaspali
Dojmy obou včerejších návštěv
výstavních a procházky uondaly je
notně: spali jako když jo do vody
hodí Ostatně ničeho nezanedbali
museli si odpočinout když odpo
ledne chystali se na novou obchůz
ku po výstavě
Čestmír sotva učinil zadost ran
ním povinnostem chystal se k dů
ležitému výkonu
IJudu psáti domfl" šeptal ba
bičce a starucha vážně k jeho
úmyslu pokyvovala a dodávala že
mu pomůže
Děd Koudela snesl chlapci pa
pír péro a piják a nechtěje pocho
du jeho myšlének rušiti odešel do
svého pokoje
Vnuk osul s babičkou sám
Vybral nejlepší papír namočil
péro a a vážnou tváří jal se psáti
nadpis
Leč hned v začátku střetl se s
babičkou Tato po sUrém zvykn
mu diktovala takto:
"Pochválen Pán Ježíš Kristus!"
Drazí rodiče!
xri é - i L x j
My Vás nastollsfckrát pozdravu-
jem a líbáme a tímto listem vědo-
most Vám dáváme ž jsme se
šťaalně do Prahy dostali zároveň
doufáme že Vás oba a těmihle
řAdky v draví vjtref íme
"AU babičko" vrtěl aebou Čet
míř "Mkhie se ol nsplí Uk M
pávalo pře l leáh Uiy'
"AJ VIU fh rierolJIWřil
d-ř lU se slřt "J pk
tedř vltatfl lsáli? Vk bu IH
'j f _ y
a II J
born npis si to i i poo sv y
ho ale to ť poil lfi af lni fitpl-
Ie4 Utířika I wnlnki poilř-ly i
ij l# Jsme Iřávi l s nám H I
mo# libí A ne4ipomsA — "
"lUbíko bittřko!" Minelo i l
lom i ki hyn
Hřen vykoJ "ťt pk asi j h
chtějí?" udUhla ! ! ' a ' V
itil V
Knn lebvá slylele ehlpf i spof
{ habííkoi d-pís prolo bbiík
'"IUU
f tmfř sml
l nvt anj se roimfsiei i oii rei
i -
řace stiskl hlávu koul péro
llovntl myšlenky
KonenŠ ntrnoAil a jl se psáti
Hkláltl slovo i slovem a i ho
dink'j vyakoril rvloatné se lidlf
"I'l to mám!" volil vsseU A
vseeb atran otvíraly s dvéře kde
kd rhvául přehl lnout práč
vnukovy
Ko'idel chof a baciks všichni
itsedli % stůl jako sond a po pře
ťlenl liatu válvli Čestmírovi !
abiuleriou pothvalu
m 0% H J J)%0t
a doxtaňte sl kstalof
S'nam heH!rh emefi
kdn rxvnr h Mnoho
nnrtneS ea vfbár a renř
prárns v nn k řiiá v tran a ♦ vy
fiiranl v krioifch tir-h a a
Přárnf m toenlaern MloJI fiá IJtf Jen
iii'l viní rk taulátt lrn klyl e
tmintten lornlo Haiti TJi U
i lev
lewa Seei) (' l!es Mol nes fovra
&~ii~Hnr-i wv fer-vr r-xdj
ř4rotvriIíy
ďrodáraJUeaeiveilákna I lejo
Hordrtl klay kukiířlné a ro-m-iin-l
aouiiolni takfkollv dro
lina olni mli'liaje vie dohro-
itmdy lla mnuatv) fá()tiiilii
UlveJte kAelovnyvn drtlf 0
-ih roxdilné od jllirh
Itěži lebfejl ix strrtUa
nfjjříliMlné4 k řízeni
Ve tH velkoatwh: Jdu 8 S
doSaSdo lOkoB sila v Jed
n velkoatl pro viMrnlky
tW Hotovi me te Hroťivá
ky Jrl roidrti Jemná klay
kLIIUNitntll
X I Itovrnlipr 40 Wt-bau-r st
Bti-nosm Koutb Hcnd Ind
Spisy vydané našim nakladeni
Uiftiruki lunář bla-B Svatopluk Céčka dl
iilvodnfho v Bakotuka k' nfiikovantho vydáni
CIU S8 atraa Cana U eantl Do Ceeh tutlána
II a irníatilm aprávatho dojití ta 1 eantl
Bih-m Jednoho rokq mixbrino bylo tydáal
Írr4 a aiHifadáno drnht americká vydáal
FamÁUry črtlcicÁ rmigrtuti Haiiaal Tom Ča
pek 8 plvodnlinl vyobracnlml Oai ráta
ná 74 cti
FaUUtin bUtorlcko-romantlckjV obraa od lar
la Harlxse Oasa 40 etá
DMúM ÁtUkÍ9 román va tfeeh dllroh od
Dnplolso On0ot4
r půlnaei román od Vio VUka 4S0 valkleb
tma Cana SO osuti
JftUptn4 tujmuM román s angllokáho o
Cbaa Itaada 331 rtrn Ti lkábo (ormátn Caa
iOcatiU
JTíaa a WaUrlt bliVrlokt maáa od BtoUa
in atran vnlkilio rormáta Cana SO nanti
Za ttt tUmm román od Xavlar da MnnUplaa
10S8 atraa valkábo formáto Cana Tto
Jhdweity triUávtnki ZtUnhr$kjl aa islni
km nákoltka Hati prvaájálbo a pontavna přad
aaikoa o nich od p J A Ollvartaaa obaabajt
liá atr Cana Me
rnaaM UAmi aa FwUt Bquor Napaal B
J rr)#'o [ífaloitiao a aagllílny 9á0 itraa
valkálo f ormátn Cana tOotá
fifml U4 -Ik f min t áhlaaaáho romaao
plara En(na Bn% 1314 atran paaxa 4100
ikUt fáámy v Rabraasa ZAetUl JI Roaink
Cana 40 a litá
Ntrl Momté Krirt napaal Jailna Vrrnst ob
aahajn 474 atraa cana 14a
Taffwmi kro4 KarpoUcÁ román od Varna
1 70 atraa o-a o JOo
MU ora aaab tři lata s trlorU IIV rlok
roataa s dájla teakob sa války lřio tlIU od
t luiuuba -M v L Mr ism trn -
0aa 1108
CarSa Mtm Mi PuMM HU KamwnXd
spaalll dá clkáoiká B- aiáa (Tátoifáaálio
p„vula Viktora Ha člu lil atraa -
"
v laihovsl rick4 vyhá4 aula ybrnl
""T í""-"i snaoawu aod
as o4 ism atraa obi)4hoik4ba kata
u " P "
II I I y
i