Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 27, 1895, Weekly Edtions, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'ÓKWOK XAHADÍJ -i
i irvio fit icmiic
O I I A I T i
tři it i wlkh MrlMiilV IH l fíí flři fi dlm hJ vMr
ftltMn tmti Smkf B)f fl JMf b pf# wilitři #lft
VIA 1114 44mf UM Mp1#tl ttHí #tei4fM't 4fcf44
t'm M lM'#?im f?M s
II#JI '! 4(1 4-ťfM
)M mtVt f K Itwfl
tyt 4it4at 44 mm t #44
Mt#jMiťf MM4 { # f !
Iim- KiIrmMii ?44psl t #
#4s4t su r i! n t t 4 Kf ♦
lMMt 44 f t(M4 4 WmM f44 0
a- Mtit -4'4 i r
) #oW4 MlMlta 4r4
tl4H4 4W MlttM HtMftlfS
tf rl tt4 ť— 4
in 4 KsWftSlý li#4 MM
Mm s4m ii+UM Wr(# 4f#fl _
l'fllř Ilfl 44 M ♦ M~#
tl4t444 4(4r1t4M f f'44 44
flllft Hfhir SsfmM imsms!
MM SÍI4 t 444 ftllt#i
femtká Vtlft r rlrka tl
fl tr44f fc4 }fM? "♦( t
04 ar
UrUti iM t'MálM I IřMes na fal
f f II '? Vril 4Uitt44 41
44h aHrt V 4lf-l M M ♦♦ititl
ft M 44 44M44tr i M MMl
Jsa' HaJMU ii rU4iN4 mi
4'l tt4 métf l))Mnh !( tl#
futi ftiH )(§ f kfti
M ( ) (
tiťjM 0 r ftMi4l Hětrn
Mttl ( ttfil(4)M
!( i líif ifW4 4t likf4
H'f r4ta(( lrll f(tilf N444
Ht ( rl tf4 fMlar f?#44 M M l — 04
44 pt 4lill
M ínfl!m lft!'kM #(
t !)4 4K4tll 4lt If tl
O 1 M 4f M 4rUal 4
fivnUtvúUy
RiMutrtl kimtf ImiiMh4 4 řw
► rttn liNf ř
bn4 nhtU tmiťtiajn 4ihrt
J5I4 mlit4 M }lftf rh
IH h: f rlt J - 'i 1
(li 4 41 I ( i M "fvl
Mtk'ill m ftfnkr ! lil
fleplvlvojto
jfoliřmjp (lifřf kíljrl toho inl
4iiifM I ánihn 'ihili
JI I Ilwhr ia tkrt-
iihtw i Nath Krndl In4
NavStívíto Omaliu?
Jl II ano neoromunte XMtiiviti u
pro4lřeJ l'rhjr u itan'ho ínírnho
íaaa ji ia ui
kter m pro ?4 ?ídr nf JIcpSf Omtk
ár Importof ani kolníky i vína vficbo
druhu Jakoi 1 dobré doutníky
Moii trn por Unární yrdnskd
jul fedtnd taho druhu ti mhté
ZuttTto ae u mně a prciTÉdčte te ETZE
41 Ir
DÉa s Boboylíoyýffli vozy
DO TEXAS
(OAK)
a Rango kamna
ušetří vám obó
Jsou conníjSími
vfiSi tomu vSak nejnoa draíif
nežli kamna Jiná (2
(V7
ň ÁV
VOLNÉ POHOfKOVE TOZV
na 4A v&iiJeA
NeJlcpAl dráha do tAccU míst
KMsas Indiánském úzcii Teiasa
Mexika nTlchomornkéiii pobřeží
Jde pfimo duí
Sonloon Shoman Oreo&7ÍIl9
Dillas Ft Worth Elllsboro
WaxahachioWaco TonplOi
Boltoa Taylor Galnesvaio
Lockbirt Honriotta Saalíarccs
La Orango Sonton Alrarado
HOUSTON GALVESTOM AUSTIN
A SUN ANTONIO
SEMELE KUKUŘICI
lilo )rfinn nvf p-nlcl
lirwai ifilnřcn nrtirios
i otTT Ui m ixi lilium
iVA'J HuvUlnf 1 04nlch (Ho
Knf 14 lrilo4kr ptl
r j_Y rftinjch elkoa ku bnnt
# 5 r IlOWohPr 40 WatMtar RIU
I4-Tta Malh Rnt Ind
Prostředek fttaré chůiy pro dótlt
Mře 'Wlnltw'i
SOOTIIIKG - SYRUP
——Hro tfůtl Jimi rotou luhy— —
rtuti uly UmikoJI dílí umírni bolest dá
n po r m iměknou VyWI větrovou koliku
a J"4t HfJIpim proulhnlkein proti prftjnu
Pravé americké
Tritf limita (olA a twv
ll''t nám 4 plooa idi
fcdnou 4 my rám po
41em ZDABUi k pro-
blMonU 4tgirp4f JmI
4 pnw 44irl(k4 bodlo
ky kdy u o ii a ta la n
bliná J40I 14Kpl 44
il4r44 a prifia 4iarr
trOjktBI 44TBÍC44 44 20
IHaryp4d4jlikoaplal
lUtá bodláky prodáv
d4 po 40 Frobl4do4t4
4l io n xnrt4nt dřu-
lovní JfhUl uznáte
ta vhodné unlntle
$7ro bih'I) nlo i(-t
4 nblodnávkou 604 v
kolkáth pro náJ elo-
irnntnl flRO 14k poiUoi-n řftlwk ani-b po
tliui 97 ř0 aniHlrtitn I J ZI)A UMA JKDNY
HdDINKV ZDA KM A kdy }lh kounlte nnt-b
prodáto dout Adrfnn: HOVAI MK"U X)
mt-T 4S Unity Uldy CHICAUO 1LL (lr
4 4 1 1 Virro
f503fl LADICS
tIC2 YOU WANT A FARM 2
r'T CO IN THE WEST -
P rll lbBw pir laaMfd ljr Uie
? CAXLE D TH s WÉSTERM SETTlEŘí
?tll4 4ll aboul II 4nd wTll bf ot FREE
P44 JilHN TUN TWW u4 ř j
Ote M m4 radla llra CtHM Dl -a
4444tiUiUtliU4iitiUiiUllkkUUV'
Farní pařák na picl
ÍOInnvíJHInHdokonxlpJJl
4J]itnodiif rf ly i
43rl4 4 Imisí k#lf dord
4 nim ihlíi'M KnMf rl
ntk by ml nl h' pír oro
dotjrlk _ f ni oohálr-
nljil pcp 4 4 if nrilky n
ll-Tt-md Onr Nca
Na prodej
♦bry pwtMtrr ) II koUký
Uét a 4rk4 nkr to
"Praktická ikoly
ANGLICKÉHO JAZYKA"
vyŇIoJlí říIo 7 Obdržím v5cka ?1h1
(hI 7n niku fl rÍHcl Mtolt $125 riavncí h
12 i íil přwlpliu l no f "i Jednotllvii t í
hIh p 2V' I F M v OranífíT Tex7
Iíň: "Slilcdúvfim 'Školu vM velmi
praktickou a uren! h- ml lln podia ní
kut'"n hraví" 'Praktická Skolaan
clli kho ]H7vka' vychází mÍMÍt-nž
Alrcna: Ant M Soukup 500 Throop '
at Chlratco lil
U-cls EL Žižlcei
Krásné ivalitograf ováni obra
jry přtditavujici Itské velikány
Husa a Ziiku hodici se pro spol
kové a veřejné místnosti jako i i
pro rodiny nám nyni na sklad
Prodáváme je oba po $too aneb
sa prémii k Pokroku Západu $a
doplatek joctů
Vtd Pokroku Západu
7 Hth9jUr o-ftt'
fr( finfltiba klf4 filnf ipf9 nnl
dfílitl oaMAl JiMhj ti 4 mohl
lib f l#)Mffi taftfty tfn Jka
VArU H't:k Jftl pollfkl !-
n1 tftl film Uk pin4ho?í Án"
ílk fít fsamoM 4Mtl ! l jm
miloa dmtnot Uřo4tlifoi miri
lalhi enitk Mrnl 'f'#lf f h
-lllk f Nl Mtiialmif btr4
Iilf roilďaRoq iprlf 9 tpfth
m táni jil Jln ff snlho: -Sl4i
fl VkUf HnKk tuktr
Jméno? !♦ t!l fle ďo4t ibvl
lm &hhm ittSol ítňlt kj ki
rl f ktltRM f jftfO(1l otM
hostin'' ? ktirim mu tél jfo or
manout ihlatinoit Jaha ďxtt
dobři díříío Mtnulf lýln íik
nu Dfofikof kal líma hjfo náV
páné U M obchrulfi tik doUa
7plářJfcího tik líiktip vidita
Nal Va(5k tr Cl Jiný plán v hlaví
ktr prov5ti l omfnil protedl
H-briT totil Taíkrry atrlená panfza
— ronoho li uriit nef oel hUk
eU připftjřanlrn i na linku
obniií kotoroat (xlvettinýck pmlt
na d? a tifc dolarft a prinkl do kot
Nel to nejtajimif ejsf ] ! VaSlúek
neutekl am nbrl pani Annou
Kotou s Hatenna která! iane-
cb44 mimo tarotlÍTÍho minlela
tel dv! nedoxpžlé dítky Uprchlici
mřili dftffrnoo inlmoat ta ivobodoa
a jak t oboustranného dopiaovint ty
irltá po 12 letech před několika
meitci pomSr ten obnovili JeSté Ze
byl tak hodným a ie ta čtvrtek den
před útěkem rodina uhlím a jinými
jeáte lécnai caopatřil Nei chytrák
koupil vie na ůvír ao mil penfi
dosti I pro Bebe koupil nový oblek
ipodní a avrchnl prádlo a loř ie roc
uml 2e na dlub
Z domu ujel jen ve vSedním oble
ku jsa opáaan dosti tíikým cishem'
a revolverem
Necitelný oteo vida íe navidy d
dítek a manželky utíki byl tik tvr
déboardce2 při odchodu a domova
kdy! jej nejmesftl synáček volal by
je] políbil se naů ani neohlédnul a
přebal na stanici jak maníelce sdě
lil by ie ta obchodními a&leiitostmi
do Wahoo dostal Tam také iku
tečně jel leu tde jej však dle úmlu
vy aevěrna uprchlice očekávala
Pro pani Sudlkovou jest to ovSem
rána bolestná a nezhojitelná být
manželi tvému po 12 roku družkou
věrnou a upřímnou nyní tak oSe-
metně a hanebně sklamána a opuitě
na býti Dítky ttratily ovíera otce
bude jim alo láakou matčinou koli
keronásoboé nahražen neb kdo paní
Budíkovou má ví že to žena vidě-
laná Čeika upřímná a matka obéta-
vá a plna laskavostí k dítkára svým
Proto není ve Sohuyler a okolí Clo—
vika neobť té neb oné národnosti
ktetý by neoitil a opuštěnou matkot
Kam te uprchlíci obrátili nen
ovlem mámo ne! spravedlnost rot
íířila ji! mocnou sít svou by provi
nilci před přísnou tvář soudcovu po
staveni a potrestáni býti mohli
Pan Dvořák který živnost hostin
skou od uprehlébo Sudíka vykoupil
byl nucen obchod na nějaký čas
tavříti a to a té příčiny an v koupi
i lioense sahrnuta byla Pan Dvořák
tadal ta licena nový čím! ovšem
utrpí citelnou ttrátu leč tím tisk
níjSí bude vyčerpaná pokladna ikol
ní Jelikož pana Dvořáka tnáme o
mužerátného a svědomitého molem
ma jen c dobrému úspíchu grttu
lovati
Nál !ivel národní je jaksi likna
vý Ochotnický ipolek Tyl" spí a
kdo ví kdy es opět k činnosti pro
budí Jeítě Sokolíci že se tem a Um
trechu pohybují Na nový rok jak mi
il
'Mluřio haitm ipalioviU "Hnp-9
áfolb" řriki 4 tt hf r p
fini VtiUf
7U k m1 f)4rfdní lk !(
m slivný f4tf)vitl a Bplímft
p K Hi Vr4i ktfý # vlfy i
líi le k n4řfdMtl v4 hl4í Jil na
rofířk4 pl it t%Utkt lij l tri
Mftil Ml v Om4 fVhttjter řtní
Umihy dilbi — til hj st
kit nilský mitffi4 kti třit4hri!i((
holo stifftbm ma) k n4mf
'přSfofaj
NfJIřpK n#JlMřJl fáhafnA
ÍMtihlm fokm veoiila Knl
hovna Awřii k4 d4iý svftj tohi
h 7a tich tm lt 4h vy črtám
ní piktla svým ty)hhm in
mriítý ýUř výltílnýeh ffímánft
obohatfo tak při npa(ra4 výfose !
nou mřřoti knihovnu mnohého rvi
domtUho ťVha
Knihovna Am#rírk4 vveháií v sin
litetb obyíJn4ho vtlkího knihové
hn formátu flit palcích o 64 atrán
kách kaMých 14 dnfl ta předplatné
tak nliké )rt v ilmnitvl
ikém ojedinělým ObnáAíf přfj-
datne na rok na 34 sMitn obsahu
íclth 1Í5I stran poutě Jediný dolar
ili min ne! 4 centy ktldý neiit
Zi ifah ti rokli co tychátl ta tích 8
doltrli předplatného pokytla Kni
hovna svtm o]beritelom následuiící
spisy
JJemj nhu román od věhlasné
ho řomauopince Xaviera de Monte-pina
ralnlctuttj kapitán napsal Jal
Verne
7raA4 Monlt Krůto román od
Alexandra Dumasa
Ván Soita od Alexandra Du
mi samostatný román co pokračo
vání románu Hrabě Monte Kristo
Valdítún historicko-romantický
obrat od Karla Ilerloše
Didictvl Attékůo román třrch
dnech od Duplesise
Po půlnoci román od Vác Vlčka
460 velkých stran
Nebezpečné tajematvL román t an
glického od Chas líeada 231 etran
velkého formátu
Elbaa Waterloo historický román
od F ÍStolle 329 stran velkého for
mátu
Za (e$t otcom román od Xavier
de Montépina 1088 stran velkého
formátu
Taiemstvi zloéinu na Porter Soua
ru Napsal B C Farjeon přeloženo
t angučiny 240 stran velkého for
mátu
Viéný íid velký román véhlasné
ho romanopisce Kugena Sue 1210
stran
Nový Jlonte Kristo napsal Julius
Verne obsahuje 578 stran
Tajemný hrad v Karpatechromku
od Vernes 170 etran
JJild flora aneb tři léta t třiceti
historický román a dějin českých ta
války třicetileté od LKelHtabn přel
V JU Moser 1558 stran
Chrám Matky lioii v Pařili čili
Esmeralda spanilé dóvče cikánské
Komán světoznámého spisovatele
Viktora Hugo Cítá 533 stran
Celkem ta osm roku vydáno bylo
16 většinou velkýcn románů vesměs
od věhlasných spisovatelů Každý
čtenář sezná t nátvfi románů i jmén
spisovateli že věntvána jest péče
velká výběru četby v Knihovně a
každý musí doznati že ta tu cenu
malichernou ani polovice spisu oněch
nedala by se jinak opatřiti
Knihovnu Americkou nesmíme
porovnávali obyčejným časopisem
v ném! román přečteme a pak list
odložíme neb odhodíme jelikož ae
velké časopisy nehodí dobře k uklá
dání Jinak je a Knihovnou která
vychátf v objemných a pohodlných
sešitech v barevné obálce tak že
jest velmi příhodnou k uložení a má
tudlz cenu trvalou
Právě tačal vycházet! nový román
a péra oblíbeného spisovatele Emile
(iaboriau pod nátvem
Osudnou stopou
Pište si o sešit na ukátku tašle se
Vám zdarma Adresa:
Knihovna Americká
Omaha Kcbra$ka
(Ilomány květdiČkou potnamena
né jsou rotebráay ostatni Jsou ještě
na akladt)
OD NAŠICH DOPISOVATELŮ
Hf mnion !' dne It lit mh
'[hi r"hk"í — Vlir rád íťtám
opisy mýii křijiníi vs valsm M
sil dřuifim Ie řijmts (íchlri
kt fá íkft l (ihoto okolíj v doUch
pr ij) ni'l fhf t jil!ň4# v nktN
ýrh továrnách v# dn# I t noři tak
nadttjs na M hf mil nati
mi krajiny Plováky a Jinými if
pilujícími (lnrhtl jt U všiml rná-
om řttovikft PotákU l-ufn
Mfř1 jiných vliM mnolstvl
Ná národní livot Jt i l Antwí f
lnfcái bnb ní kolik tchl m p(l
láí k UhnrAm nl ku svým a tak
ro nakolik Jst to tíká (rA r po
ibtiiíitat to národní vědomí Vtk
ouíáms Is tid lp Vs spjjsnf $
trstry Hlováky usicuje nárrxinf
ale Čhnost jil v tom Ie id byt
Jolan N H Hpolek tUfo lílJan
Amos Komsniký Jinak máme tde
141 sté poftbadilidy věrné a npMra
ná bratry Cechy ktH se ta své
ralry a pftvod ntydí To Jou pp
Wm Vokolek a J Ktuák kteří s
snalí toto roplapné stádo CpcIiosIo-
vsnft v tomto ú loti přivénti pod pra
por sjednocenosti Pan Klusák tde
pracuje jakožto evan dathovnl ft p
Vokolek Je i Ie jen několik měsleft
snad lépe Jist tnám tam na tápadé
odkud nám jej Itéstí přivedlo Pan
V právník sem přijel na vyiváni
několika vynikajících Anvrikánfi
neb tde lid slovenský byl velice odí
rán a jest dosud od iid& a lecjakých
pokoutních právntčku Doufáme !
bude pau Vokolek dobrým naším
taatsncem a vůdcem jehož i mnoha
eho skutku a soudních pří jsme po-
znali a ta tu krátkou dobu velké
prime st mezi Amerikány tiskal neb
jeho snahou jest ukázat Jim co Čech
jest Ji! také měl zde příležitost mezi
námi Cechy dělat smírčího soudce
ZdejSI česko-něraecký Spolek v ne
moci i v úmrtí podporující vyloučit
jednoho svého člena jak ae domní
val pro důležité přííiiny však hned
po vyloučení někteří členové proti
tomu hovořili že to byla národní
zášť a tak se stalo e vyloučený člen
zadal věc Vokolkovi aby spolek ža
loval což on přijal VSak první jeho
bylo jest-li by to nešlo smírnou
cestou vyrovnati což po dlouhých
tahanicích se uskutečnilo a obě stra
ny byly ušetřeny útrat a spolek ostu
dy neb každý uznal že spolek chy
bil Obě strany mohou děkovat pana
Vokolkovi za jeho otcovskou radu a
snabn ku Bmíření rozhořčených pro
tivníka Celkem jsme velice hrdi na
to že tde máme člověka který ve
veřejnosti jest váženy a tak se o své
krajany zajímá Jen abychom se mu
za to odměnili dobře Ji! co tu těch
5 měsíců mešká pomohl asi čtyřem
i vězení a nyní pracuje a pomocí ji
ných té! i na osvobození jistého H fl
ink a Krajince (Grána) od potupné
smrti oběšením Mám za to že mu
bude dána milost neb jak svědectví
svědčí že tlimačové dobře nepřeklá
dali a pak i jeden svědek se přiznal
že falešně svědčil Už měl být vesen
tento měsíc ale "Výbor Omilostfiují-
cl dal guvernérovi na srozuměnou
aby odložil popravu až do 8 ledna
příští rok což on učinil — Co se
našeho počasí tyče to jest dosti pří-
Iemoé a celkem v této hornaté části
'ennsylvanie jest velice zdravo —
Zatím ukončím s přáním aby kraj a
né v této dolovnf krajině více čítali
aby netakrněli v mateřštině a ve
vtdělanneti v obec Jednu neděli tO
stal sedět doma vyp&jěte ai Pokrok
Západu přečtete si jej a to co by
jste v hospodo utratili Vám je] před
platí jistě na p&l roku ne-li na celý
Tot má rada— S přátelským pozdra
vem Henry Ant Zavadil
Kucklcn'1 Arnlra Na! re
nfJlcpK mf na pořezání odřeniny bo
Icili vlčily svrab rozpukán rucn kuří
oka liiej vyraírniny a JitA vyliVÍ ala
tou lilu aneb se peníze nepřijmou Jrst
auruřrn ie dplne Uipokotl aocb se pe
níze vrátí Cena 35c krablťka Nepro
dej u Uoodmao Drug Co Omaha Xeb