Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 27, 1895, Weekly Edtions, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    kfn a ftthtkrtm Zttpfhif
f(rililili4f)hA lifit Urn ftkil h
rí ftňbl f lfrt ff'íwlMl lby
Prémie pro rok 1096
byb t tmf tmř f J'kI by
Jaký lin ii fbskb frisaUtvf řU
tfaatova ktf příštím fcňfgfniti íSU I
4 í(no lWl fitff)'f fl
proatraHy Jímll by imíí
atianf liťby tttlt I ffcU f ř jf p"
JiAtf n tyl tvaU Avlr ř'm'nt n l'w
Bfil býti ffHhy Wtl křl4f
fKikladny C Vátt4Atalfl iruriilý
t#řfk boatíny ffřfř filfťtlftt
hftmorin f Jí#w York I ťbírřfc1
vyklilat ivl 4hf# fy o ilrlf I
ttíll i to I- !'"♦ ttírJml fcá-
Rttkfy fi lf)( V# ř aakiMař
('řliaíe ftt fhrt} Mm -I )! pf
ilaet Clavalarvl nviahlťf U
irbsKxiti f klk } ! ťtl
irakni !( I jfý b
ii ii i -
Jíkrtdf by riATolftf m ty
4li#m fífJU t Afigflil
tyř4b rfw „ „„ „ m - M#„MnV f4
Ahhf pttíki (tpltf lf#tlntf
lř(My M#Utl tiil fjftmífl
boÍobnl l4kn f řijmoatl bl'4 1 14
IIIKIIIC JíAIIMA
ta bytí iiř'iípf m B#Hftf Jl fr
t 11 tta ltl #! #lfr ÍICHI #l ♦ 4 řHJt !'
4
hy f řMHty iřhmlly ify ntl
ř!iftitjl olfl( t WMíbÍ
řwlftřwi ňtfc' ! tmíil ňyftíJM
ft#ňá my Krg Míl l#yť l-y
iy4m jiňf l#řf l ř by m Uptf
porn ffipHnt bftt ml
6
4 iiM fM
1
'A
VlaVIBKIS) ' I i i 1 X1I- ak #(
Tyto flilol fHťf á" ifcfíitjřii
to iitl (I-k al pva!tj ivmolrtiií itiíafřl ©vini bI
('řlíib l blatní řHn" ily oti Bnnif ftlffll
pMélft fíwh B#nAř# Jl ftUrj BtMj M „ aatravé e#atl t B#w
byly vlád dmřiíiM M ""'!hi i4l! inU ! fi i
liti Buf mí ř'] wifloa r etoi flnmf
Intaétt fttii !? la lfl I i
ři6íi tr# kif4i íit'j
4molrttkk4 titnny ki
BMttlft Vik a lml jtfA l Níi
I )bo vyl4 n#jřtrlk4 ň)I#tf
f 5íi Bftitm i#!řiikftm tir(4mt n#li
toMffb&otiti jo#U'l Jké Iř0tokr4t
Bivibovftti bud of ttřtftl k ntyt(
bitové miny mftl fbmjílréb
l tuleef t!A4k& t not
Dmokrtick4 p!tform mioolé
birh k ly ftc-hnl 4ř('lof bioati
)' () bS4 partii ikori 6ple4 )!
til íbřoký ltub oWlnkí4!křa
M lnu i říříni by tMblnf i!t lhut#rinl r
?f!#eb l fřil lf fAiIftíil ''M f r-M f ♦♦"
ftfnJh Frftftk Mof gim být 1 1 #
mfcl rl-1 b4A ttll fa# "
I
Jí I1ýn 1oSU rnlnolýcb dnecb
UtrgrtfíckB Ipi4r o přtklfípujfclra
ýrok Jixloob') £toa BOglíckého
hirliffltntn iinínm v tnUi!n!m
tolbyprMÍdtUkéBdHIJiíft4řb7 la h UuU t%if ula(
M ! ntrboTitt bul oj H ral nglicllého (K)bliI( Dt ochrtna
dci db DBfodol boboky lim wft tkoo n j#4ioký rřiVlickj
oUTřeol olo cty bkftrn titnfm Mfk j(mi by opanébo btiho
n(rná Itk Uko lmi tiiřií tFed ol- I
f" " 4 —
tinikou ?41kOB t thde]St tprAvy
demokratické l- „i „Lni nAtuna
I br k ltbf Cla Vmn ffii#nu i zyin UaiMiiM
i it liilii iiM4k tti I Bfli
I 11 LI lil kl CMlMI MA l4# TH
bi t RiB #oiyii" r it mi Wbi-bm
o n i— r - Ir íl um nui MI4
-llo#dl MftfRn l ft 'MtMMrHHM
bMbílnfho tý!fcbti p4!dk#m I hrim WBtkf Itoli f PbHI i
íbI dk44t ídirJňtm iotidero „w h nuMit-
I na Iti krtlokáma B bnd Tiý brad f IrM#B
n l iflt da okřMBtho tliffit t „„„MnfMi ttiMwa cwi
111 Itlobu t rotl mt tmi ni -m!: „
obnoB J4O0 ktřfofilto 4tka c'„k4- rk4 i nk
linotnkoo dft uhlíři idlí roku r tir
-iLi I TIl!fB lllVrtfM fMM!i ilr M
T#hdy Mjt lotu ordintnci oia-i WiUrl fctavrti ř
' I MhiiiMiiá tlMntTL rnáa aafil
rof nl licfDM i obnmu 1100 B 31 ot jťUli( 'c n r t Tajřmll
cholíilk6 lifřn! tuto laplatilo tSak ilirflaa b Veritr Niiarft i uti
i- t Ih8: aa nay aa JwlaapwailL
pfMi proiaiPin wruu-v pUD trakt aMl!ll iaikiltott
nei4kooitoo poIov4na byla Soud I witk ktori Mh i t
blBail očl pak frBceoi penri n uHn vf
pokladníka miatakém požadoval
Lefi týl odepřel tak učinili a bijil a
tím 2e pnfe ooy roi Um fondo
akolntma odeid4ny byly b proto
nyní žaloba výe uvedeni podaná
ii
rél tw a T ittlit
faf4wi tt#a é ta
Rak}!? IřaMftřtlf a l#-abař
iký ť'mm iH H4( f)M a
tM4 Ml I IHMMI
i' m M #4íllnk katar ♦
f (♦4! BfcwM if
talwtHl t řiM fMHM4t
řfc #Uiaa m al-a! 4"JH
ta ta í% ! )tf ta ll iit
TfrtM rk llaok U laika la
k#t awattl a tm těh i aaa
i-t ft ta'kri 1 4ěm lal rIWtf k a 4-
kiik v# til twk řfa
lA~taf mI tfbíalai a lil (fc4)a4
liH4Ut ilnt laik 4lll4 4"! aU
a4 kr'-í V" II -
llobrmlan íalrr ítu alll
M I rBtk II a l 'nu f III f
M i 4af i I Í4 Of€fa
ltft rMHkk ia BM4f larl Kallia
4aa I4r Va ty !)() a tt Oa4H#a !')
tai EirK al Itrtilliif itJU Ur
Ura Viahtloklíia Jaaa liata I'ř Vatalf ha
Ir H ř-IK Bob H VikfM ilaalna
Maf nlrk (ěwhluil4 a lk 4a Chlr ka
aMo4 iUté MU A Of tika V BlatO
B 4nO I M r ! 4 B riltaté a LW
Ba4lMM V Bohaailaa Vmm tl4a Ja talfif kaa
4l)la akh t Ml aallkt a ka4o r H4f
ytbllka4 #naaiaaa I f taJtaoa a ptUt mil %r
i )a arl u-atflU kaidy tvMoniil ( k4a
Jich p'4 aaaU Caaa anlloat l
Album kVřlOté týtty Pra a4ll7
lira tOHilt pal obaahajW 114 kránoh fy
ebraaral f)ar4 a iai4uriMla'll níiott vila
ty attetk4 111 4 aakity míla %4if pa4'
plUl I r bdttaU tm 4(lkk W Mali
Prémie pro nové předplatitele pouze :
Novt předplatitelé mobou vyvolitl Bíibé Jednu z vfže uvedených prémii
aneb Jednu z následujících :
Vříný ild ralkt ro4a e pltobnl JuzotíiI
Z4tUpO niéalkký tvrdí Že peilílC I od íhlB4ha roaaopliea íagana Boa 1314
ony odevzd&cy pokladníka méaUké
mu poaxe Jakožto cprávci školního I ttmlM ijia íravyoh u áiky tHeuiai 04
fonda b ža by ta lii nyní pěníte 1 inittinmim pr t i orj 1Nr
tébol fonda vr4ceny býti tnlly 2e zk efHt otrora mia rrtcoiukihn 04
mal Ble tae Opíri e l4tapce rady I ]adiobo tJlap4ioh krlmlallaleb romanoplacl
rraaooaHKeiJt uuwť'"
Caa Tko
MlllHitné pletky a 4obrodraUtTf rakooika-
ko kuraotbo prlnea Bodolřa Haplna romio (
íkolní kterýž tvrdí že peníie ony
kraticki politika uvedla Návrh
Carlialav db prodaní za 1500000000
% neb více ůpiaft úroky ncouctch a
j Blažení zeleůáko a Jiných vládních
! not nedojde dojiata v kongreao
Albnm Svftové TjkUvy chlrapké
t 4
ual
Jeat akoro Jwto ie takové nkvrbT k mtrk4 Saliaboriho předšed}
bo jak oa atafenl reUňUň a not „jnirterBt? kterýž ve veřejné jedné
▼ladních tak i na nahražení Jich ně- M nřkolika doy přednesené
jakým takovým apfiaobem který by na(j]e(jowoí ge tyjidřil: "Na odvolání
paladavkftm národní platformy de Likon 0bilních mime ta nelvétit
mokratické vyhovoval nepadne v přícinu naříkali že a5 ochranáři tak
todouclm kongre-o na pftda úrod- 0% ÍQ „1} mj tygtrh jejich
bod neboť ta badoa mitt převanu ?fcé nejbaIi Ti kdož byli pro od
opét repablikáné a netřeba proto míti vol&nl akoofl ochranářakých vjsmí
obavy le bude učiněno cokoliv co 1 M „jyjiénce že by tím rolnictví tnajf-li vůbe vráceny býti vráceny
y mělo za taieaeK posracovani um iakkoii? p0?kozeno býti mohlo vzdor býti musí z fondu všeobecného
té arazne ceate na Kterou naa nemo- - en keénl ce„ Daíle mWnim řílfnf nrohli
doválo a nyní mamme aoznau ze jenm v pozůstalostním aoudě v pon
avobodným obchodem v mnoha okre- jtw DOI(edD vuie ienJřelébo milio
aích témfř ůplne na mizinu přivede-Lftř(J Creightona za oeplatnoa nad
no bylo" čími ovéem nemalý nářek v táboře
Vírok tento VTclázelícI Od muže I r„i„Wlf mnuli r?rírrhtnn ndkical I n-h Mtn MáitT roamíra 10HX14 paíokk
oblaBU neboť dft Vod T O nžž 86 ODÍrá Lt Un Ul IUi2nAtn _ „u l n lobaahailol t Tyobraiaal obdrtl ka4 pM
iV 1111 TJ"'"J" i— " r ~ witl caai mjjtieau itbuw a uo b n (nBU
jBOBiprpriiBBiDymipru™ hUvn6 iiro -'
Dým Od čaau reaoluce aí ao na- m rf domořnku da nebude to Uinci „# Joilřf a dcer0 gvoa pao( filcl stroje doptaUk 111 u uu abooi
1 1U ímAVrat:íVÍ no í UnW ' ť a ftadoUteřa na řokrok Zipada dohromady
V K t —~7--""-' pouniiou HiranyaoDservauvnnjni ghelby odbjI p0Uíe zbytkem K a J4 f bu M jia4 UU
Q0Da piin t""r"" AllgiiaTel vládního )oucl a i_řn Táž Dodala ale proti od-
tikony a opatření vzhledem ka nai ukoilB: ochrana celní kterouž l ™ „„ Faiafkeiie dfjlnyníroda Ctibor Cbíd
máni tako nvní a přece nepozorovali " x i J"" " K 7 V7 Spi to atH d kaiboy uí
u uiauo iviMviT- Be II dokazati ze ▼ caae nay poaieo-iaiBoCacb n-b4iMiudíjiBřodo arého je
jsme ty nesnáze jakéž nynější vládě fa &ni b napsána na mysli chorým byl ctyry díly vikbo řormáta
' ' r --— -'t U0I0ICIVO angucie pozaauje na t tudI2 „ kon4nI iVi zodpovědným H aTimi anlUo Maa wtl a-cbDy dil
vin aver naa naopaK aiae se iep Mi ém ůpDx l4k„ přf?oeu y bnoto b j0 TÍce 4-D dopitk lioo vn4
BVzrůaUlcož nejlépe zjevno bylo tjwlWi tř_1I aj 1 ' __„ TalBosU paHlske od Bafaná ni-
x -li' Uk ' J ' ' : " J aveuau m juu av _ "Tlém4ho lida- "B-Oamaiidra- "Dtt U
H"ul i- --7 bode vyhovéno neboť vyvoian pyl doila porota k přBvédčení že
prrníeb dvaceti rokft správy republi- by tfm odpoř IMÍného poilo ipo- CrÍKbton kutečoé cboromyslným
kánaké kleala na roéné než polovici třebovatelo ma(a amerického nema byl ft tudI FOsIednt vfiie jeho ne-
právy
lana K
OeiOU IU aoou Deoyo zápoje y pru k vkoo Reb a O tom že roI-T ' f
45 ni Irlin dnlar ňnift 141 rou k Bmi tralen BViaatni irasi
— — ' --— nictvo angiicae ceuera vzaio oiane „íua u nh třž&ích
fk itiii ijlu v třnK Jh4í-h A do° nahcdoi ale ZMjycn tezsitn
Ť 11 ti 7 k na tom at toji není pocnycnoau a { „ „ i(k 4
4 iliv Vil ii i %a I P'® t "rK °7 mo °PeiDB byl matkou pro chleb a při přechá
1en tv lak naložili BDřebvtkvkažd _l v: ui~ -„si u1 1 K ť _
doby nadivili 41 taifty IS74 atraa Ona 1100
Ktřly Amerleké roé2 obal)aaa 439
ttranaeh J"dn dalkl roman W povidk a řrt 44
bani 4Unk4 peofoyah 1T íltot-plii ílnyeh
krajan! amrlekoh a J-Jloh podubliaamt M
manifoh tlaakt a 44 Jiných vyobraianl Ooaa ti
Ktřty Americké rul 3 obaahoja na4M
traaaob Jadnn daUl román II vyobraan(ml
11 poTldak bamnraaak a írt 43 báaal 10 éUk4
a 4ah obaaba rlynábo literární Ikola krl4I
roamarnk ílinaíky I báani 30 podobtaaa 4lneh
krxjui Amrtoa a 14 TÍUInoa plvodnteb Ty
obraaant Jiných Cana 1100
PRÉMIE ZA DOPLATEK
Kdo nepřál by i žádnou z vyfie uvedených prcraií zdarma má na vbír nCkterote
Z naaieaujicicu premn zm uoputiut:
celou to aooa repuDausKe a)e býU gni nelmeniI h b že
nebyly žádné obavy že obr Hyos dob tkg gmerického Dřjakym K '
nU 4inh rlta v inkUdi É k r 1 A_ — Ve alřelo k večera zas
ažen
vavOa "V4a4ho klda'
kr" "řrorokoTánl aaa4a" a Jtnyah av4uwna-
yeb díl Jaoa ko 4 411 y va doa ▼aaatoh v
4abr4 vaxbl a aal4 M aUk 4Uo 4o aa pro
4árá do 1100 I aa láillkum Vaxba aaaa atojt
aa dolar aab yk Oo pramU ta doplatek Tka
Amerirký Atlaa (aagtioký) obbo]W
mapa MpoJaneh BUtl a may vlh JdamlU
yeb aUti ▼ 4lklada4 Taab4 CIU 100 fuyeli
auaa 0a 1140 Co pramla aa aopiaiaa tao
JfaPB BáktěnA BpoJaýeh 8Ut4 (anglická)
vatkoaU 4Bil palcích Tykasajisi braalea v4h
okml va vioh atiteob a viacbny 4r4by al do
latodka Obyjajná kramik4 onna 1300 0a pra
mla aa doplatrk 60c
Mapa dvojnásobná autinná a iioa na
Jdn4 atraa 4 acJnoTÍJkt dlkladná mapa Bpoj
8Ut 4 na nik vyzoMany Jsa v4vbay itáty a
b ran I ca v4h akrrat ladlántkk raaarTaoa po
boří Jaaara řaky dráhy atd lfa dtal4 atranl
tboni4 mapa taaob aváte dlll Valkoat mapy
Mi 44 palolah ObyéJn4 eana krámiká t4to dvoj
ájHibnl mapy Ja 1400 Co prrmll sablíma JI
naklm ftenárlm aa doplatvk poabkho 1106
židná tacbto oboa nablzaných map nanl
anad níjakoa obycajuo "kalaaaléoi" mapoo
Jaki dráhy adarma a b za pár oaatl blaajl
aybrl Jaoa to najla4l BJao4Jt( a aJdlklad
a 4] II mapy
KřidoTOU podobizna (crayon) thotovaao
a miláčky i Jakákoliv dobrá podobizny valk'U
14ilT palcích aajlohi ibitoTnl platí aa obyínj
n4 po $400 a T 00 V kal44 domáaaoaU ehoTá
aa v drn 14 pusáte a míli vipomlaoa nik Ury
aamMy éla rodiny a Jaat dojiata vrcaeno
toahoa aby Hanina byla drabá tTáf trvalým
wlkým obraaam Takový obraa 14ilT palctch
t trlřlTrUínl llvotai alkrll ablJma ao pro
mU aa doplatek 1100 kW44 ea4 aahrnoU
Jaal JH uaylka Uk U kakdý obdrtl týk TjpU-erný
ročními tak aby hotovost v pokladně
i
~t '
I
f-4
itl l _ I -
alatn zv umnimi aeie lenorovan i # „i
áiilaahrtMtiMliili ' " Bmereni nevernim juuuu
j — hti -li jti i iv„
a int iniPin no nu ax v iciua ukbiui iu
rncinoa proo viavia nyneui musí i pi1(1t p portM ořednoata na5t ' r
-x x xi t% Itobertl 1 onr preano"1 kárá opářným smérem jedoucím u
nrnriivati noiav nroc rozmnožila liž I j tij il wr"v
w -r -i t # i poainnni cenaovoi uikiutut tcuutii
en( ulice B při vyhýbáni Se káře Choam aovi ptdpUUUla Máma ? knihách mláta pro tleaiet llslo novýeb pHdplatikall
F r I m _ a _ i a _ a a na 4 nl _aia aiiim
čtěte:
Edo aám fUká Jed
notko nováho enioro
r a i i
Levá tvář byla ma rot- poloriť „ rkrok Up4d mlu „ Jbni
aa
arndnl dlun urokv naaoncl o líni i _ _ r-ífi —t-alr"" ůn
_ oaooniuju poiDni nyuaiaicB uvuieiu „„l A-nn m(f-íh uiud l 0ak il
I - lirUUUll lil" MWU" v Mnv- jaw - — -r--- — W W 9 — r-
a I I I
aeme Ten piyne jsou ty ze ledna _ Len kdž D0hla4ue že L1Li nu I ÁmtrieH Atím (naiiovýj ii
000000 proo zuto f pomaany a ze aDffick?h drahn casa a ví zajisté " __ 7 "i „ 1 41- Mi —
Iry - 1 rozilinuia rany uuiawu un v—
o cem mljví když prohlaíuje že _ _ ixLa™i I Ameritkt Atlas
Braatá nevýhodná bilance našeho za I ngjnéni st lil Doéet téch Dolitikůl NtnfjH náitlnnou mapu fipojtnýeh
o žen mljví kdyl prohlašuje že brofd4o ékařlkého téžkými I
znacntm leat lil Doéet téch Dolitikol
hraniíoého obchodu totil vzrosti i:-t-k v- t„ -K _ AMů vaikM aaaa itoo
K(ňkUivlniii a AmhA B ' ' x Tiode toteZ—B B Balt ukárau f HUtta- MgMtné pUtiy a dbradmlatTl k o ran nik
přivos a kleaá vývos nái a za drahé oIoířll cU ns „jkerý přívo cizo Lni i-a piaáwoT4 aiua uau MJ k# WIU u
W ze pnjmy vnvÍD zem-ký Jfal by aoutěl ÍfoWmumí Ka0eaB 41 a k4k tr-akc jke
nežli ieat vydáni a proto každý rok neb DIodinám domácím vyvolávána I ah - _ c Tkoa hm ob kaiiakaah a výteiai oa-ta a vytaná
eprávy demokratické konči se achod-' byla a sice navrhováno jeat uklidání I ukv pri nadakim pua-tn vakát aa aauty Sramaká w uia
a Jama pHj-raal naltm pMxjilT4m kteH by aa roa41inl Uatl aaálcb pHílaill
admáaltl hoj o 4 JJlob anaha
Ido aám ataká dva aovi ealorofal b4-
plaUMa aaab 4 polorotnl na Pokrok Záida
ila at vybrali Jadaa a naaladajldcb nrarnlL
ktemn obdrtl ao pramll 4p!n4 idarma:
KHJorou poilobitnv kote noa 41a kte
rákollvák taalaak nám fow araía vrUoatl HilT
paL eana krámak4 44
IhojnAtobnoH náitlunou mapu aajadat
ttrao4 BpaJ SUly na 4rai4 aHý avat Vatkoa4
44144 pal Xrtmak4 arna $4
Tajnotti paHhU vlký román o 4 dllaab
Táiaaý aa I avatatak eaa I
HfTolrrr aaarteký "balláog- kalibr 44
aaaoatehaTaci pauraaorý 0aa 4
1 s