Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 27, 1895, Weekly Edtions, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4-PO KW OK ZÁPADU-
aljWhrt trhrnla
I k44ei je4
Jtfirtko tiUnWn f(ok f Knřsl
l odvolit 4 1 irtl své ffftt4tH
se itUul ď ifciknatf na livtrt krá
bvay kftř#jkl }! byfe t-MulIjef
!tiki J friti rhtIK úf-lnf m
vitlism m fjřffh TkMbi elsáne
V(tiff tt atnivá ftJ# itse
tíná )tt ) ArH% adl ř"til
livíjaf p:ifikv4 £ ( r ) f volili (fi
smír l!ika syti doasvadalho
BSUřřií Jsi by f k(B: končím
lrt ittl k tifrev I
Z Vl!iť(oi píle J A 0'f
tntkla d Nof 4bo Vřmn" j#
I&laftf kttfé n dileém východ! pe
novelo nlhot ltitko proutím
vjilo tltAiřfu
Jsponako )t jilt#m fanatická
giUr jroli Kike Agitátoři Je
potili i H(iiítfJiU (o fl4 itmi
ffoptnují ffcin lilu akaiujíce ni
domrH4 nb#ipéí které Japonska
hrotí o! !tcjka řJvotávají tábory
li)ii proti !Uka zářivé £tia
ky Ji jviie se bol smlouvy mko
ctaské i toho kdybj velká sibiřská
dráha vdrna byl Mandloní k jd
Domu z rtnt-T 5 Žlutého moře To
frý by mato véati k válce otbof
životní zájmy Japonska poíkozsny
by bjly Nejprve dlužno probudili
Čtou a dokáiat JI že svou přskvapa
Jící smlouvu Kuakvm připravuje si
záhubu sedá si na jfoen lopk y Umy
lem Huška prý je nabýti politického
vlivu na Číno Korea a Japonsko
Rusko stojí ne tom aby Japonské
roje vytáhly g poloostrova Liaotono
tle tamo myslí na protektor4t md
Koreou ToJaponíko nesmi dopustil
Potřebuje-li Korea protektorátu Ja
ponsko jí jej poskytne ochotni simo
Práva Japoncfi na Korea jsoa nepo
piratelná Japonci by mohli leda
přistoupiti na kompromis aby na
Korei nepřevládal lidný cizí vliv a
ona dostala samostatnost kterou by
všecky evropské státy zaručily jako
ae stalo se Švýcary nebo Belgií
Kdyby Evropa nechtČla přivoliti
bylo by třeba Korea ustroj iti aspofi
podle vzoru Egypta Japonci by v ní
brili úloha Angličana
Jiní hlásají: Japonsko nikdy v
ničem neshodne se s Ruskem nesta-1
ne-li se pánem Korey Hněv lomcu
je celým Japonskem nad konečnými
výsledky války a Čínou Japonský
aárod musel se podrobiti nesprave
dlivému požadavku tří evropských
velmocí a opustiti obsazený Liao'on
Rusko vzdaluje nás od Korey proto
že samo má na ní zálusk Rusko
je nyní už pánem na Tichém moři a
muže předpisovat! zvláitě když mu
pomáhají Francie a Německo My
jsme nyní slabši Rus (i v ale časem
mažeme se státi silnějšími zvláitě
na moři Potom uhlídáme kdo
koho! Snad se nám pomocí Anglie
podaří připojili Korea ka tvé říii a
lokalisovati další hnutí Ruska na
jih hnutí hrozící velkým nebezpe
čím jak nám tak Anglioanam
Za japonskou zlobou stojí Anglie
sama rejvfo dopálena ie Raško
Francie a Německo postupují na
asijském východé společně Anglie
intrikuje v Japonska proti Raška k
vůli Korei a chce věc dohnali k nové
válce Anglie myslí le toa válkoa
obila by dva zajíce jednoa ranoa:
oslabila by Japonsko je! by pak na
dlouho nemohlo býlí na Tichém mo
ři jejím sokem a zároveň by zádrže
la stavba velké sibiřské dráhy t ]
přiměla by Rusko aby upustilo od
úmyslu provésti ji Mandžurskem do
některého nezamrzajíotbo přístavu
oa Žlutém moři
Mezi Ruskem a čínoa panuje za to
n) ní nejlepáí přátelství Teprve letos
byla otevřena raka Sungari ruský o
obchodním parníkům ao amloava o
to byla mezi oběma státy uzavřena
málem jil před 40 lety Clnitf úřad-
ttr klidil f'i'll MtřlftMttla4
pMáiky IhtSm kfsřf rhilli ullil
právs ťi mťevn jim poskytané
řs ČÍBikltaa obyvslelaiv bylo fot
tfstm smrti ispovlion vrláisti v
etMňí styky i Ileiy tdavfaiml la
p# gsftgsrf 4la4 fiplwmstl l4 po
l#ty ajwoMy 6'lřtssé t áli i p
litt Kty ď sr Ire Mis íl-jfía Ts
rt ttt4 hj i rvské itrtey obnovta
poka liv4ti I MiaJJařif th'
'Z1 fl klý výMk
Obfblal rsiká sif lir klr4
p sttjtirl t ésrvne vyprstila do
Mso IJsřio byla od {iktfb óřsh
rřljtia ae vIMaí aýbrl trii4tal
Klidíce !( aiknvbit obilí a dobr
w w §
% přwlst tklnínv iftřoltl svil
ky sirky pod Huk4 tovary lly
jake aa draékg# a U sa nejvyiK
etey
Tiaa ipftibera i-renlkto Raško ko-
Réf)4 do sak4isné dotud aísndluris
Výchfxlal fltbiř ta le i toho mft
ohromeý tifosbloh Ka flavtl ao
Saagtri chytajf se dra nové rutké
farafky
Ihyfié Glťtitnná knlltti Nikoli
w itrnohortkimu — Prínesli jdme
tlebto don správu o rozmluvě rtd
ktora "Daily Chronici" a knížetem
{eroohorikým Zpráva o této roi
mlovi tyla zaslána ({ladstonovi o
níml ae byl kníže vysloril a velkým
nadšením Stařičký státník odpo
vědi! dopisem v nimž praví mimo
jiné: "Kníže Nikola zdá ae býti dA
stojným nástupcem starých vladyk
Více nemoha pověděli Jetě před
30 lety byla Černá Hora pro každé
bo v Anglii hádankou mimo profes-
aera Freemaoa muže jeho! úsudek
v záležitostech Východu zasluhuje
pomník Kdybych chtěl knížeti za-
alati poselství znělo by v ten smysl
že nyní v avém domácím hnízdečku
chovám tytéž pocity jež jsem měl
ve vedra a prachu politické arény
že jeho cenění mé osoby jest prílii
příznivé Že viak dle mého mínění
tradice Černé Hory jež svěřeny jeho
výsosti jako posvátný klenot slávou
předčí Marathon a Thermopyly a
veškeré válecnické tradice světa"
Laciní vino — Rájem pro pijáky
vína jest letos Španělsko "La
Correspondencia de Kspafta'' ozna
muje že přebytek vína jež letos
sklizeno v mnohých krajinách Kasti
Iie jest tak značný že majitelé vioic
v pravém toho alova smyslu nevodí
kam a nim Na některých mlatech
dělí ae majitelé vinio o výtěžek
sklizně a těmi kdož hrozny sbírají
Jiní zase prostě nechají hrozny viset
na révách poněvadž je sklizeni draž
it Bez výtěžek za ně V Medina de
Rioseoe na př nabízí ae oantara čili
aroba vína což se rovná jedenácti p
pul litru za real čili 25 oentimft V
Madridě prodává se v malém canta
ra červeného vína za pět až šest pe
set (franku) v kteréžto ceně zabrna
ta již ohromná městská potravní daů
9} pesety Daň ta jest mnohem
vyŠsí než kupní ceaa vína O vývo
zu vína nevidí majitelé vinio ničeho
pro aě Hollandsko Švédsko a Ně
mecko prostě neexistuji Toto ne
obyčejné klesnutí cen vína má příči
na svoji nejen v nevědomosti oby va
telstva ale i v pochybené obchodní
politice španělské Ceny za které
se prodávají Ipaaělski vína v bode
gách nejsou v nijakém poměru k
báječné levným cenám vína na
místě
Fřipad $ německým vyttsldaitm
Schwarzem zatčeným nedávno v
Paříži zdá se být velmi vážným
Mnohé liaty tvrdi že souvisí a pří
pádem Dreyfusovým Ant policie
ani aoud nedává zástupcům žurnali
stiky žádného objasnění o přfpado
Schwarzovi což veřejné mínění na
pfná "Tempa" podává o Schwarzovi
náaledující správy: Emil Henry
Schwarz narodil ae roka 1853 v
Paříži a jako syn elsaakého vojáka
byl vychován v ústavi provojtnské
Mtl Klyl povyrostl mttkl jj
odvsste a sbe do Mt kl mile
milý KiMrtiasfl H M9 fttopíl
mle l MtiBwiu dt fjka jsko ď
bfovolftík a bil Nmol ve válfe
pretfeo fraftnoattki It l?f byl
příjtt k poliJftf prs faktafe a tyl
dmutou dote piliojflfm komUiFrm
M vtnknvl Ol r 1111 nabyta j#řo
)sÍIia4 pí'ilftof pov#ř4hi eka-
řlt#fe C!o pí)ř'ov l slnlstnoa
kái#A ft44f#lkm é#hol tyl řťi
přtttfváe af koaénl t 190 tyt
prnpvitln Tb ll 11 m di tJ
aýb lifb fcímkýrh a doi4rat
plat oJ rJmťké vlály Zatfrj
lámiry své svým Uakým pftvolm
a vlaatre:tv(m aab vtíral se do
vlcb vtatsnH kýoh a frartoiiiýth
křuhftv spolkftv a irsioval nlna
ká vlil Hirb éínaoet Ilfl al
dávno tof-ovin ale aebylo proti o
me dskaift Ty se nyní a4ly a
svědčí o nepopiratelní v ti R is-
arol e le nlmsťlé iitty poptrtjl U
by fkbwart byl býval ve srstka
nAraeckod polieil a tvrdí le ipeboun
ttvf jf bo je vyloačtao
Oitrov hit pána — IVrlfnskoa
tmtuavoi potoup#n byl jak mámo
ostrov Ada Kalé Rtkousho-Uberakit
al Jaké jsoa skatčné nvitljíí po
mřry ostrova o Um píle jlen i4t
kt žurnalista náldovnl: Ada Kalé
má sice od dob Urlfntké smloavy
rakouikoa po4diu 45 mula pěcho
ty avfak toliko opevnění n4lelejl
pod prevomoe Rakobiko Uherska
Ada Kalé viak je svobodno Jest
jko před tím obydleno Turky kteří
msjl svoji mtstnl tureckou vrcř aost
a zachovávají také jakousi národo
pisnou souvislost tureckou říši —
vždyť nás na třeba A la Kalé uvítal
turecký konsul a zaslal náš pozdrav
ný telegram aaltánovi — ale ifaatní
obyvatelé ostrova nejsoa vlastně ni
komu poddáni neboť neplatí ani
dani aniž konají služba vojeoskoa
aniž náležejí k nějakému celnímu
území Za to tvrdí ulrbaoni sousedé
že se fiví podloudnictvím Nepro-
zradíte-li to nikomu povím vám do
konce že jsem si odtamtud propašo
val do Uher baliček tabáku ale— náš
fíoančof ministr je pomstěn: byl to
napouštěný komisní nejborifho drá
hu S ostatními tureckými výrobky
které tam koupíte nevede ae vám
lépe Toliko káva je pravá
Okres Morgan Colorado
Rozloha pozemků které jsoa v
okresu Morgan na prodej jest pouze
obmetená Celý zavodňovaný okrsek
sestává pouze ze 125000 akrů a
nichž více než-li polovina jest liž
obdělávána
Počítaje 80 akrÚ na jedna farma
(oož je obyčejná velkost zavodňo
vané farmy a právě tolik co jeden
člověk řádně vzdělávati muže) jest
tu místo pouze pro 750 rolník fi mimo
těcb již ae ta nalézajících Rychlost
v jednání jest tudíž zábodoa Nejlep
ší farmy půjdou napřed Jakmile
}ioemka bude ubývati bode též cena
ebo stoupati Za dva roky od dnes
ního doe nebude k dostání ani akr
pozemka v Morgan okresu aa cena
dvojnásobnou jako dnes
Morgan okres má všechny výhody
devíti a deseti nejlepšich rolnických
krajin ve Sp Státech Žádná neuro
da ani příležitost k ní Žádné aucho
žádná raalarie žádné borké větry
žádné přílišné horko neb zima Lid
přáteiskýŠkolníkostelnf a dopravní
zavedení jest co nejlepíí System za
vodňovací jest vzájemný a hospodář
ský Podnebí jest zdravé Půda bo
hatá Úroda v Morgan okresu předčí
úrody celého světa Pienice sype
průměrem 40 bušlu po akru Přes
100 rolnlko sklidilo v minulé žni
40 bušlu pienice po akru a SO docíli
lo průměr 60 bulil Vojtíška jest
hlavní plodiooa a vydá pět tun po
akru Dobytkářstvl přináší hojni
užitku podobni poutá k aobé valné
pozornosti pěstování zelin a ovoce
Jeden rolník vytěžil letos 11350 ze
tří akrů osázených cibulí Jiný vytě
žil 1320 ze 60 úlů včel Třetí vytěžil
11520 ze 70 akrů osetých pšenicí a
a takto Jde vie nspořád
Obsáhlé podrobnosti o Mergan
okr obaažeov fsoo v illastrovaném
spisku vydaném od cestovního odbo
ru Burlington dráby a jsoa notovv k
zásilce Spisek tento bode zaslán
každéma zdarma kdo zašle avoa
adresa J Francie Q P A- Omaha
Neb a aaiiaté že každý jen! jest
nespokojen ae avýa přítomným oko
lím neopomene tak aciniu
V 1144 4f4-H -M M # t I
F
mm m mm mna w i v srn — mi v Tti
ÍM#at faVtnl sal Umí 9Í I V1f UrHt
Hbv i a !'' !(
— t f A
i''4M 'iir 4r i- m
IN f 4- i il4f irfc-I tm
mtU 0 I tf-:lf 4 '41 řw-'''"t fUU
ié k HéinM ((fct # 4-'Ími t
44t rw) ft f9 (tft 44tf f I
pMm iKwktiM #tO'í a 'ti st # 'ř
V hoffJIJm vyubnuetil poňitim pohM na
ibxtoTeofco BdGkldoěJf iralnmi řemelulkjf
UVTÚtK Mil ďl oliMba
Jlct blrnt pracojlri říjif itro
Jv pullía Jrat Tno f podlil
plocbon do lUilku tak l plo
ch m tulkem InM jednu ric
VlilQ
Vyobril vedlejli nkazo
J vnitřní eKinl rtroje kte
rét na prrnl pobM niunl kat
Wni8 cnisorolU olidlrabod
noa Jo JrdniidarbMť kierá
(ra&u)e trvtiiUntft
J3#
mml
Stroj opth y-'t mmoatiroTitcI tehlxn tk ia bri Jskékollr svliKnl posomootl Uto vldf do
prtvSbo nliU nraxen Jet Ttl opntř n )et moř íntifm uaTlJárm Vřeténko m do Ubol
Mdi ni mm re prartrlelng nnvllt pouhm iKbyboTiiilia llapudl Vlibec v kidiin ohledá
Jcet irenl ttruj co nejdokouul-jii
Tto etroj nrprodivim komukollff k nfhrl
poaMjca nniim odbí-ritoltm $Urfm 1 norm
1'rato Beodiriine cena Jinou ne Ukorua v
kter4 Jet Jll hrnnto předpltii4 n Pokrok
Zápkda Knihovna Amertekoa tnbltme utroj
"POKBOK ZÁPADU" - nialedojlct eenjr v
blcbl Jk Měno Jll pfedplkri ok týdenník Po
krok Z4pda S Kulbuvnoa Amerlckoa cabrnato:
Stroj Pokrok Západu í 8i8lopirkr po kald4 atranS a 1 dlonbm aproatM 1 2400
Tvntf I atroj t 4 Inpllky po kafcl trné a 1 dlonbfm oprwatfed Jak vldřU na rfU
nmlatfuem vjrobraneiil 'A00
TentflatmJ í 3 S Jedním lupllki-nl na knld atranl a Jrdntm nprtri"d kuůa
Vlarhnr tyto etroje Jtob tťie aourUr a Ubol dokonalého -UTent Rocdll ven4 Oni
poBM a JrdlnS Jen poti l lapllkt
Katdf llnj "Wm Západu" opalřrn jut ítkym i alidrjm návxUm k —cUsmt i nim
Kuláf k tfchto etrojtt lni fbny pvth-bi4- pHuroJ JHko obrubovtky ap41áky aMráky
atp a nice aejdokonalejlibo druhu ocelové trvanliví a anameull pracující
JIIJE STROJE!
Jallkol nikteH odbírau-14 divjl k v61l licl pfednoet Wvnřjllm atrojlim Jak4 JIa4 řaaoplay potky
tojl anallme ni I tím vvbovřtl a ntbliime vbnrtij
2sdo3rorLalG233r stroj Singrozrů
cpath-nf rovní 1 aamouaaiovacl J-bIou I pamollnnya navijákem a cdokonalenml pHatroJI Uk
Jko rtroí "Pokrok Zipadu" ca niMHujict --lml levi4 cenyj
Cis 3 8 3 ftoplíky $16- Cís i h 5 Supi $17 ti 5 6 Supi $18
V toto retjl chrooto Je ovfem bil jil pfedplti4 a Pokrok Zipada k Knlboma Amerfckoa
K Umto trojím ce-k4 návody nemine
Neprodáváme šicí stroje
k vftll vjdřlka avedem v nka obchod Oí iiia pout a Jedlnt Jde Jeat to abychom povkytll
přllellu-et n Jim odMratllm bibjU dokonIébo llcíbo ititJe aa cena tovirnt Kdo vt U objtejrý
dobr atroj alojt 4 U ! mtl bil aed&vřřlv ie byrboia ny mohli na opatřltl prát! Uk dobrf
ktroj ta ksesl hrt pnlovtci U trtj V tom vlak nejma iádni Ujnoatl a dá ae to via vyavltllt arela
JedaodBie BlmJ který JdnaUl prodá v i aa ttV-90 aa boluvi neb S'0-65 na aplilky nrUjl p
eodnl v kivirni vire ncl j-BdoUri Viak polnt Tydrloja atatiilbo Jrdnau-la kUr ebet
vydilatl 10 dolark neb víro na kalrfám prodaném etrojl cbce-ll al nřjaké prodat mnel ?ydrlov
podomní Jednatele ktrPl Jwa rádi krt ji odbydoa Jrden atroj aa týden a mol na kairlám vydilatl
US Tento ivojt vydllrk my nalita odlratelům iMKni a jaoor prostředníky mezi nlail a to
várno a poekytajleo atroj aa oa UnirnI ba vydřlka mbJem flnlti Uk aa mi motlt n uo)o
vKnl Z bibo aeiaá kid ie nejma to lidní fáry fa a- to vnad atroj Ipeteijlt s pRuTO
ÍIX lrlil nfbrl mktm a phvfdlt i Jaoa to atroje Uk dokonali a dobrl Jak 1 Je thotovti
al levni! ncl ta polorKnl eaa poae Jen proto U a první ruky a cena tovární
Kdo by aaad tom choval pHc aljakoa puthybaoet U-bo apoaorBama na vfle iv-ded
aaracenL
Redaktor tototo JSeta poallvi aim Jeden a etrojt "pokrok Západu" v rr domlenovU a al
dH mil etroj Doetl a Slufvr atnivi a v!aUlbo poanáni a tkninoetl etrol Pokmk Tlím
4aw aa nejdokoaafejlt - - '
IOKEOK ZÁPADU OUAIXA NEB
" "
imiwwim -'ra W' "
ffáfiti l'm( ái +4-4-Uifl 4 ti ml
j m mm- ri rv m v? i
i- i i 9 a tip" +~Í
Utli l9t% t M jtV Htntlm
$iUlt fi ff-
I' f l h'l i M 99 VM f k
' I th- y nJlm l'4rláM H4
""
tmj ('ulirok Zápailti' tí 4 KtroJ tfto Jme
s nejk-piilio tnitterlilu i?legantnt tynrj
ČILNEK 3t neJnoTÍjlíbo k nejjeď
noduUlho ř!ul tak trinf wiaonk
TlékiKt ClTka vIo!( M do řlnnka pH
drfl c poaaf m tUbnatiia u konec
síto J-et íluuťk nTleř"n
£Z3a n p M