Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 27, 1895, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ft
HOKHOK zAí'Al)U-
21
ZPRÁVY ZAHRANIČNĚ
TrxmruricicA
PoMy konané du imkěho snJmsj
éesMhft maji riAl"ln)fpl fttmkt
44 mlt lískali MI1oAll 7
fnsětl libsrálové 9 strana sslk4
I (lattUrh aHon4lov é kUrtki-
lot
tťhfliiý itnUttmiťt lHk Jftl
při KA-h oheinlrh v Měre
tloukl liďtvsk4ho podomního rit
chodník Mii rionfn byl d
ti( ft I měsíoli (?)
Jtílilxtrtílt dolnorakootký hrabě
KilminHg{( Itrxtlá r f a podě
kovat! Yiittnhl nntUtmUi připravuji a
J'l k aovým volbám do ttmt rady
Jl kotlin lml m Jř VoUbnl
provoUní Jsi vydali byto sahava-
t)ni%inil) hrnhi Jtťijft bývalý
rakouský ministr prtsi lnt tAl# liýti
na ěsi rrhf4iin podrobí II c
raci I v 4 noha m4 býti pacientu
odejmuta I'o11n( cpráv j věstajl
If Taiffj vmfrá a papel poslal mtt
na cesta do nebe tvé požehnání
liaknutko vyslalo ic svého příst
T v Polt 3 válečné lodi do vod
tureckých Jsou to: Tf{Uholř
Kaiserin E'Ísbih t Hlín Kraneoui
ská vláda poslala torpédovou loď I
Flecbado Smyrny t křižák 'IJooU
ke břshům fcřy ri
IpAnuK m FMiť jejž vyvolala
volba dra Luegra a rotpuštěn
obecního tastupitelstva vídenského
at4!t ae stupňuje Polský tisk tsuja
rozhodně atanovieko proti antisemi-
tfim Připomíná jim že Vídeft no
mail tůstati sídlem parlamentu Po
bouřeni bére vidy povážlivější ráz
Jak ae totii sděluje hodlá vláda po-
dati návrb v aemském sněmu dolno-
rakouském by purkmistr nebyl vo
len ale aby císař nám Jmenoval oso
ba jeí by atála v čele správy města
Vídně V tané protiliberální stra
ně má ae k rottržce KlerikálnI
"Vaterland" odtrhl ne od antisemitů
Tito vytasili ae v říšské radě a "po
litickým obratem" představujícím
Lnegera jako Krista a trnovou kora
nou na hlavě To nemobl sftésti
orgán klerikálů a vypověděl antise
mitům přátelství — Jak nemoudré
bylo od rak vlády že nepotvrdila
volta dra Luegera vychásí na jevo c
pohnutí Jež v celé setni panuje
Luegera atal se mučedník a v celém
Rakousku kolují listiny abfrajíci
podpisy pro adreau důvěry jež vůdci
antisemitu podána bude Sám vatl
kánaký tisk poidvihuje blánu svého
ve prospěch opposice Císař Frant
Joaef a ininistrpresident Badeni jsou
napadáni Ve vatikánských kruzích
Jsou pohněváni jelikož a Luegrům
jako a banditou a buřičem jednáno
Parlament a císařský paláo střeženy
Jsou policií Dipauli jenž dosud
náležel ku klerikálne konservativní
mu klubu Hohenwartovu vystoupil
s tohoto a taložil ae atejnfi amýslejí
čími soudruhy novou frakci "Ně
mecko-katolickou atranu lidovou'
Klub nechtěl mu dovolit podali vlá
dě avrchu jmenovanou interpelací
Před m fit ním odborem katolického
lachulvereinu měl dr Liebernáěelník
německé strany středu palicskou řeě
proti aežidovfitělému liberalismu
Vodce německých antisemitů AbU
wardt přibude v prosinci do Spoj
Států na potvánf komitétů milwan
ckých Němců Bude konati před
nášky ve viech větifch městech
Američtí missionářt a Bitlisu
prchli v průvodu silného oddělení
tureckého vojska do Vanu Tato
ochrana byla jim dána na nátlak ve
levyaUoce našeho v CařihradS Ter
rella který brocil Portě přísným
aakroiením ae atrany Spoj Států
jestli jich oběanům v nejmeniím
Uda oblíŽeno V celé Malé Asii
byli úředníci svou osobou učiněni
odpovědnými aa životy občanů
Atitrrif ký b llk In tM t ifm I tiťnf
'tl hlsltlá 4ikf Krltff t%
britl ni bibli fif4hftMitf ďi
lnt Hnit4f svl4v4 l iřiřsne i4f
h tlk jfs f volif ifon# pon
tall f#f lhtífťh fii Vtif
fi4p rf4řtí tUih utnnf ml Mhm
tké ir4 stál a }brt4 I str&f
ps!4rt4 nm I rwf itlýkijí a ď
s#f)f dtřfii)f mnhf oďftffM
Sttlfiv4řil Mí 4Miýh ď v
tuřrkýi h nthflitff prý S'il(4' to
lik Iřldití filll vl
molné kouslo k isuvořil
dUf h tjiříriMií Výbr arnniký
v Cařibrilé d Atmtt ll
Krsm v hml ve jmlrm boba dovitá
tá sw Htm'N)t proti řt4ilfHitm
lOOtKKi Arménů ornfřá prý pod rana
mi Twrkit v Mtlé A a Porta n
míl jím pomwl poitfvadJ Jst
birocňon a ! řídl strana plá
eová Z fí'ma dh4il ipr4va ďe
hll al ít lifiy lodi vli'Hl budou
oijslře líny t vod4 b lurc kýi b
bu l Port inovu po14no ultlmtuin
k okímlilmu nxlpof M4nl
Mutťin byl prý otr4vn tak měla
MriMČrtf správa v útrfý vrffř doÍI4
a druhý dsn na lo oinamován jbo
vlastnoruční dopis lordu Hilishary
mu (Jtt lo skutečné hanboo jk
mistrné správy dot44 aoiovan
litk n udslotřch v Turecku)
Ant tnrecké do hájí úředně
vyvokou Portou stvrifné správy
dalíích nepokojích a příčinách jel
k nim vedou Dle nich největ
vlnu nepořádků nese arménská revo
luční strana která vyvolává aúmy
sině nepokoje střílejíc po Turcích
tapalujío jich chrámy atd Bisku
pové t Ourí telegrafovali velko
vetírovi děkujíce mu ta ochranu
jakou poskytnul křesťanům při
výtržnostech Vůdcové arménští v
Ereerumu navštívili martiála ňikira
paáu a vyslovili své politování nad
jednáním arménské strany revolu
ční V diplomatických krůtích jest
všeobecné uzn&v&no e třeba jest
svolání konference evropské aby
usneseno bylo něco určitého o spo
lečných krocích velmoci jicbž třeba
jest k zavedení opětného pořádku v
Malé Asii Sníh a aima učiní sice
přítrž bojům avšak neuí pochyby že
by na jaře vypukly neumenSenou
silou kdyby nebylo v čas o nápravu
pestaráno V Makedonu také to
vře Creta jest v boji a v bitvě sve
dené mezi povstalci a Turky padlo
30 osob Praví se že sultán jest
ochoten učiniti váe pro obnovení po
řádku ale nedostatek peněz brání
Oiu svolati dostatečný počet vojska
do zbraně
rotlednl zprávy zaslané spoj
tisku a Cařihradu hlásají opět jako
již po minulý oelý měsíc že situace
v Turecku jest povážlivou a že co
nejdříve dojiti musí ku krm
Sultán nedal doposud Dovolení k
proplutí válečných lodí anglických
italských rakouských a ruských
Dardanellamt
Turecko hodlá prý prodati svůj
tabákový monopol ta milion liber
st soukromé firmě a rhce též požá
dáli velmoci které žádají o udržení
pořádku aby mu byly nápomocny v
nové pfljftce k účelům vojenským
jinak Ze pořádku udržeti nemůže
Fř biUii svedené mezi Armény a
Kordy v Kbarputu bylo tabito ko
lem 1000 lidí a zničen mezi jiným
též majetek amerických missionářŮ v
ceně 10000 lib iter
Rmkuiani v Viřihradi ae torgani-
aovali k obrané kdyby došlo k vý
tržnostem Sultán taslil anglické vládě dopis
a žádostí aby lord Salisbury odčinil
dojem který vyvoiala jeho řeí u
lord-miyora londýnského aviak ten
to po poradě a královnou odvětil Že
Angli na oné politice setrvá
Síduln prohlásil že po zavedení
pořádku y Arménii navStíví Anglii
a ostatní dvory evropské
')é}'lnlilnl Mj řfíMl ařífiw- Jrntnll ('tm„i mII ďr N#
#IJo pifrlerrřiMt l-iřr-f kffftl rfiifil YhmWU World dopi vs MMim
try Patriarcha řf si w hivill poj d4tá o lom pM rtemfdy by
ootM a mfnUfrem vnllr Jhýwl Hp H'4fy immO fovtf' it 4lk-
strními Arsdhfkv hf mobl (ln{ vedoHfl mou Js Intk t)m%1 14 )
llnoll st sddill a MbMnotftl Jimíkvilifilnd k lom l frt Adlfrl a
oi i omo a ifi-l
lp'-rf f-řl iftjtni
lfnt ňh Iftfrl roibodií U rsiři
Jmof J#j dkn řifomřJhl t%ijt
fcýlisf kfsrým bfiiitl a drovlnl
řmiM latini) Jlikrl joi ti
dtkaty l# rumňoss Ttiri ř)'(i
ni vril IM a ponavsdf nrký
tnitifi rfrmy h4ííf# lf 414 a
ii?rírř bi podobný jt vy lil Jli
kol by lim dok4lo I Atmn
hfhjU rik oprávněni k hnutí
Obráttl I Iv ft tylm-# eiifí b vsí
ntoi I a podii m poiřrbný mstorlal
o vrt! Mní 14 Itlby lMti vllvsm
ým toho drwfliti by síltiai I (4t
jfil jíl bvl fcořtsw lAi#n M(il
It od#(f I nhhťnn bude v4 ro
j#n molřího bidi bybt m 141 při
4 fřl!líloll dllrrio tm nttt t
rmfikh'i řoiVílio výlr pod
ňrotl Armény proti turfeké I4I4
a tě A'of I obo Mtíftí jsou sami
vinul t k krvavým sr4!k4m ďilo
Arni4nký hUkup v Tř1#s rUI
Iádot rtiMmi vyslthd U-W lovu
ly ( bránil křrřnv v Mslé Asii
U dolal nálidtjícf fulpovřífi
'Arméni v Cařihrsdm jsou nyn' livo
Irm jisll a Je třáfjo o Jeji h bft
irrnost v provinciích sice aMu k
olito4ň'ihodfiym výtupAm al tím
on Arméni ssmi vinni foněvadlse
nechali rtvoluciiím výborem svéil
k n4ilnictvl a biz4konitosti col
mělo Jen ta t)4slrdek le Turci se
broioě f vraštili a tisíce křcnfinů při
lom pobili Hultán slíbil prová lřní
žádaných oprav a přípravy k nim
JHu v nejlepíím chodu K tomu Je
vssk nexhytno ispoth-14 aby lid ia
nechal všech třenic a vdal se marné
naděje na takročeni ciziny"
Z Kuhy docházejí tpr4vy tak po
pletené a navzájem si odporující že
ten nejmoudřeji nemůžu si ničeho
vyorsu j snové nesmysly které
nechají Spanělové telegrafovali
do světa příčí se lidskému roz
umu 'lak oznamují že A000
povstalců 8 hodin bilo ao se řva-
něli (ovšem že byli tahnám)
z toho všeho bylo zabito 60 povstal
ců a o vojínu buď raneno neb zabito
Podle toho měli by si povstalci a
Spanělové koupili větrovky a učit se
střílet do vrat
Spanilítl vojíni utíkajíce před
četou povstaleckého velitele Goraeze
jenž v půtce v provincii Matangasu
je na hlavu porazil napadli u vesni
ce tayopino tlupu žen a dětí kubán
akych Rozzuření žoldnéři vedeni
plukovníkem Melinem vrhli ae na
bezbrané a dětným spůsobem je po
vrazaui nešetříce ani děti u prsou
matčiných Generál Campos když
o tom zvěděl nařídil aby vžichni
postaveni byli před vojenský soud a
není pochyby že budou odsouzeni k
smrti neb událost ta budí opovrlení
nejen u ftub&ncfl ale i u Spanělů
VKingston Jamaica tadržen byl
parnu "iiorsa" a 1'hiladelphie plují
cí do Port Antonio a na něm naleze
ny zbraně i střelivo pro Kubánce
Vyzradilo se že výprava byla t ně
ho již do Kuby vysazena na malých
člunech
V Sonora v Mexiku bili se Yaoui-
sové kmen indiánský a mexickými
vojíny a dostává prý so lim podnorv
od Indiánů z Unie
V Santiago de Vuba koluje už no
několik měsíců zpráva že v řadách
povstalců pannje veliká řevnivost
obzvláště černoši že jsou žárlivi na
bělochy Zprávy o tem dostaly se
už do tisku povstalcům příznivého
v němž běloši zjevně si stěžovali že
tam kde jsou v menšině Spatné a
nespravedlivě se a nimi zachází
Staráf Maceo (který Je mulat) nyní
rosa starý je vqói bělochům vel
mi podezřívavý a obklíčil se vybra
ným sborem černochů Maceo je
náčelníkem antilské lígy černošské-
bo radu která domáhá se tajně i
zjevně aby černým připadlo panství
nad tap indii Jeho tělesní stráž
70 mulů sestává vesměs t černochů
Následkem těchto třenic mnoho
bělochů opuNtilo řady povstalců a
vtdalo se Spanělům Zemřeli před
čaem Jose Marti byl uznaným vůd
cem povstalců bílé pltě a byl hlav
ním strůjcem nynějšího povstání
Marti byl eiřelen při odvážném
útoku na španělské vojsko Nvnl
s však tvrdí že nebyl tas třelen
Spaněly nýbrž někým i tělesné strá
2e gen Macea a že stalo se tak na
pikvn tohoto
JiraziUtl studenti a liberálové
pracují o tom aby Brazílie utnala
Kubánské povstalce
m drqhé řnnilf hf ti k "pr4
UUlvI msii Ajan!ikem Pnll
Vůdrnfi povstaM na KMpo
hlásil) f ni hrd! I )!'! ifMiatl
btiloi vÍ#okny pltntáfníky klM
polfovtli bfof4fnf VJko
Proti frý 141 (Jomsa ftřMdif
vifttda Haifa Clara aby uniW fsm
msjMck pltrttáfafkft kteří Vstm4
Jsou loysfňf
luiilrtilt ladila do třstiny
konťrakfli na o-lov pamdře pro
rov4 ktt)l bxli amsrikým fl'm4m
(Nrnsgdio fistlehem Iron Co
Aťj tniii-intké thtn lle s hiU
til na f'ho drnSho syna Nitrulla
ba a prAvodee kfeřl ním do Af(U#
li i han mjW I prinu iftnfi#i
ako (4lý vvslinofl ln ltf4 !
Angličana aabtlill bo bry ush
ttfli s ním vvliké výlohy Vl osob
a Průvodu prinnova bylo přibito a
upáleno a on s4m prý bude ttt tmt
vybnán
V VtniHtUfn odkryto spiknu
tí proti vl4 té nyniílho presidenta
irepa Uftierál tlonzales byl pl
kienei zabit
Z Xiirti doíly podrobné tprávy
psrnissm nrnpres ri nina o t%
vraždění kr4(otny v Hftilu ktré
jestli se zakládají na pravdě tv
Japonce do divného světla Tvrdl
se v nich !s tito královnu znásilnili
přiváxali ji ta vlasy potili olejem
aapálill Krom ní bylo tbito kolem
130 len v pilaři a mnoho stráže
Těla byla pohozena venku Mno
te tavražděných byli ta živa upáleni
Jlahri pfia nelvětší nepřítel kře
sťsnů byl skutečně jak Jsme minule
předpověděli Jmenován vůdcem voj
ska táhnoucího pokořiti odbojné
Armény Bahri paša jest znám co
turecký fanatik a krvežunivec tak
že jeho jmenování znamená nové
krveprolití v Malé Asii Velvysla
nec anglicky ir rtnllip Uurne do
posud do Cařihradu se nevrátil Pra
ví ae ž nese sultánovi odpověd od
Lorda sahsburybo na jeho dopis
Město jest tiché a žádné výtržnosti
se neději
Obrovtká itdvka vypukla dle zprá
vy z 1'etrohradu v cigaretové továr
nft v La Fermee následkem zavedení
nových strojů Stávkáři vtrhli do
továrny apustošivši ji vyházeli
stroje i tabák okny Tisíc stávkářů
vojskem bylo zatčeno
Jtu$kd pohraniční stráž hlídající
hranice arménské pobila a zajala
mnoho Kurdů kteří se odvážili pro
následovati arménské uprchlíky až
na ruské území Byli to obyvatelé
s města Karsu kde zachránili se
1000 obyvatelů pouze tři před zuři
vosti tureckou
Z Petrohradu oznamuje zprávo
dal Ilersldu rozmluvu kterou měl
s jedním vynikajícím státníkem ru
ským lýž pravil My Kusové
nenecháme so nikým vyrušit Naše
politika jest nstálená a chceme-li
něco kloudného dokázat musíme
dlouho čekat Co my Rusové potře
bujeme jest dokončení aibiřké drá
by a několika velikých křižáků sno
snosti 12 000—15000 tun jež jsme
pravé objednali Až to se stane puk
jsme připraveni pro každý případ"
ve viadnicn loděnicích na baltio-
kém moři panuje timničná činnost
Sotva jedna loď je spuštěna na vodu
už opět začne se a prací na jiné Ta
ké veliká činnost tavládá v loděni
cích na černém moři
Při lUtvini nového přístavu v
Cařihradě našli dělníci mnoho
mrtvol na jichž nohou přivěšena
byla závaží V utopených poznáni
studenti kteří byli zatčeni na pode
sřenf te spiknutí v hnutí ml a Jotu
řeckém Tvrdí se že vláda nechala
je v noci všechny utopiti
Povstalci v čínské provincii Kansn
poratili vládní vojsko a jsou pány
celé poloviny území Proslýchá se
že prý Clna necítfo se dosti silnou k
potlačení revoluce žádati chce Ku
ako aby jí pomohlo udělati doma
pořádek
P mexickém pohoří Siera Madre
byly nalezeny mrtvoly pěti mužn z
nichž dva byli občany Soustátí Šli
do hor hledati zlato než zabloudili
a zahynuli hladem a vysílením
Yenezud neodpověděla doposud
k anglickému ultimata v záležitosti
Umanské
Poplalni tvrdmj o adravotním
stavu papeže došlé minnlý tfden
Jsou opět popírány
řmiTICOňM ZÁMOŘSKÉ
iCf n AyH — "Moř i v p
Isdnlni t (mf#)ft j náilťltijdd
ofMelné rmk přoliH4fili — 'Ol4'
k aroinká ttttmn ku kte
rýřo přivolil #filf4i roMnv ttfc
Jik l přAly tři velmori profo nro
BOiIro řfll'l I ffi 'l'nný'-H lUtš n-
dýok ýrbtnl ' bo4nl diploiiisfbikýcb
i4f 'jp1v A rirf i v Vnhhí% lř Jn
dinfřn iVř-loot ínkťtfouí tři Vwtfnocl
v i&itt oiA e bylo vymotd provedení
tÍttn nurrípfiýfh pro Arménii
brlínskoQ sfnbmvon aby tím p'isf
beřít br4riěno bylo riepořádk Arrt
na Výrbod moiináro lni r4le
kofi#ěnmn sklní iďeťnébri míra
Av4k oflí-íoíný tík londýnský a
anlo arnik koftít-ty jol angli
iká vlili yff U t4M vlrbo světa
psironUij sdtjl se MnyiUtl Jifuk
pokřsěwjíie v své podimnl a ro
kla lné akci jtkoby chtěly tkompro
misovati m(r zUkny t tolikých
obětí {iVo věrné svým távaikŮm
a loyálné v íi- b svjcb skutcích
hrsiirtsn takých k hi a bu de snad
miuít učínitl v) fdtfnéjsf kroky k za
chráněni míru a účinněji se zastali
vrchno) aiitkýcb zájmů svého přítele
sultána" — Na tutéž adresu posílá
"Nord" tyto řádky: 'Jisté listy
anglické uveřejnily onehdy tnepoko
jité zprávy ocitování s carské vlá
dy ruské v Číně a o přání lJukaaby
se zmocnilo Port Artburu Jsme
zmocnění prohlásit! že tyto zprávy
jou naprosto nt pravdivy a protesto
vali anova proti tendenci a jakou
londýnští offionové kazí mir a roz
trušují věsti ohrožující pořádek"—
"Novoje Vrcinja" břitce seká Angli
čany za jejích pletichy v Csřihradě
Píše: ''Turecké vyslanectví v Lon
dýně formálně vyvrátilo zprávy ca
řihra Iskčho zpravodaje "Standardu"
o žslařování trýznění popravování
a topení v Bosporu nějakých záhad
ných "oiladoturcckych" spiklencft
Vláda sultánova by se sotva odváži
la takového vyvrácení kdyby ve
zprávách anglického dopisovatele
byla kapka pravdy A těmito zprá
vami zaplavují se v poslední době
všechny západoevropské listy ano i
listy ruské Ža některé telegrafické
kanceláře provokují tím kšeft je věo
pochopitelná ale ostatní agentury
měly by na správy dávati lepší po
zor a předkládat! obecenstvu jen ta
kové které jsou zaruěeny K tomu
ještě se přidružuje že listy propůj
čujíce se anglickým sensačnfm zprá
vám propnjčiijí se vlastně tenden
cfra anglické vlády"— Petrohradský
"Svět" neschvaluje jednání Arménů
kteří nyní když jim sultán povolil
rcformyjakych se domáhalinamÍHtě
aby jich užívali chápají so zbraně
všeobecného odboje proti turecké
státní moci a vyvolávají na všech
místech kde se stýkají a Turky hro
rnadná krveprulití v nichž jako slab-
ší strana nemohou zůstat vítězí —
Události v bitlivskéra kraji píše list
ukazují že arménští agitátoři a jich
podpalovači chtějí věc dohnati do
nejkrajnějšfch koneúv Ve slyšení
které dal anglickému vyslanci aul
tán prohlásil že se pevně ustanovil
provésti všecky potřebné reformy a
jmenovati dozorčí komisi nad refor
mami a osob úplně spolehlivých a
věci rozumějících Ale nedají-li
podpalovači Arménů pokoje sulán
ovšem toho nedosáhne aby se mysli
utiJily naopak ony se ještě více
rozjitří a starý mohamedánský fana
tism vrhne ae na všechny křesfany
turecké bea rozdílu rozezlen tím
faktem že křesťané odpovídají na
ústupky mobamedánův a na dobrou
ejich vůii vraždami a pálením"
V podzimu roku 1885 postižena
sem byla revniatlHuiem píše ni J II
Vamlecar North Itranch Mieh
uvržena Jsem byla po dva týdny na
o?KO JedinA láne oleje Sv Jakuba
mne vyléčila