Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 27, 1895, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f-POKNOK NÁPADU -4'
nuu M # v Thlít-i TM
Stkr'il řlřtk f fičel eU '
Joloif i Anni An lř'nni 4 klid
l4 "iiřd il jJf itutlnt lápaa
ftv'! Mulit ♦!! Mi Inom-Í
mrtvoly iMinul 4 l#pfvé M hlflil
ř4ft pr bílil Při nnhht
ilomt ttt ukmi mjuIr t 'in
lojni jhi v iť prý ř)4h a i#-
Itlřell MU I" t I p'dn ti íííllřtl Jf j I
Mh&imt) (Mru I ftffřtilfi l
dlouhá řil li byla nlíjtr a
M' 1%'f'oti Vřtí I Jř doptMÚl #
I U pM'i?ty l# 'nil(lniř Jni
!# Jíl ifo f r% t hltt '1 4 1
tri t ftBi htíl i
V Wiřťi-if' "ÍVrtn jnf'iiín
byl t čtrtk %řnh Chaflea
Hr l fc tfý 1 a přej l' dny bílo
cha J-f I Kllyho ttvra! lil
Vřaení fthkl'pji-ff iťH-í i4tupsn
as a o o ob blijícím kdyl yli
řil téiítř mI i feDo byly dvéře ty
4 řy řtrft rely tyvlčen a lit
B#jMíliffíi "Iřom pMtííen
5a m hraní ilsU feráay
Ze Mm Prsneinka ouimeno ta
čtvrtek i prii n bateriích dy
Bamitovýclt díl jimil pobřeí mu
íranciok ihfinéno bý li mi jest
jil dokončena tak Ie nyní nepř4
Velké lďtvo blil t! do vtd41e
nosti tM mít od břehu odviliti by
se nesmřlo — 1'řvinf zkouška ko-
rána bad v Tém týJni (MStfbo
rnřalce a Heno bal při přfleli
tonů té ikuti-cnými náboji jako ?
2ae vilky
Smi htinIL
obvodním aoo Jé polkovřm v
Chcyenne propuStén ve čtvrtek
obžaloby indiaa lUce llorse obía-
lovaný 1 překročovani utátnlho ta-
kona ňonbnlno oul roiboai
íe na íAkladé řmlouvy ee Spojený-
mt maiy utavrene smi ruaom ve
yorainga bonit kde a kdy ne jim
alíbí a ie na ně aákony státní 24
aneno pmv uemaji
Omlíontiířn
V uei moinea onceno v paieí
▼ aouae cpouovera přelíčeni 8 1
lnas li uaiem tpravouajem U3
'Oltumua tourier" a ice uznán
byl vinným přentupku vydávání se
xa uřadníka npolkového lvále vy
slán byl majitelem aby sbíral avě
dectví proti jÍHtým úřadníkQm
spolkovým kteří t vydírání obvi
fiováni ]oa a vydával se při tom
ta přlruClňo rnarMáia spoikovétio
Když majitel časopisu vidél že
odsoutenl Dale-a jest jistým rotě
alal aa přátely své po st&tě dopisy
ae žádontí aby soudce o omiloít-
není 2a3an souuce uueiu vyua-
w m Vř t_t! fl__l_ J-I
vateli časopisu přířnoa dfttku že
tímto spfisobem na rothodnutí
jeho p&sobiti chlřl a odsoudil na
to Dalea na 15 měsíců do žaláře a
k pokuté $300 Hned na to ale
aposobil velké překvapení úplným
suspendováním trestu když Dale
slíbí žena dále v metícb tákona
vždy jednati bude
u ny po
V pátek vypuknul v Chicagu po-
žár v sedmipatrové budově ht-
change na Van Uuren a Franklin
nl a nejen že ta více jak $375000 daft 1 příjmu $77139 na oleomar
ikody spftsobeno ale i tnačný pc- garin $140921 1 a na rntné $551-
cei 2ivoiu uasKycn uiracen iyn
hasiči byli totiž sřítivíími se tro-
kami tasaženi a usmrceni osm
pak osob skokem t okna poraněno
tou mérou že mnobě x nicn nej-
spise poranřním svým podlehnou
Požár vypaknul kolem 9 hodiny
na 3 poHcbodl kdež aa 30 dévcat
xaměstnáno bylo a Jelikož chodba
k východu vedoucí plameny v ne-
kolika okamžicích naplněna byla
hledaly řdčíenó dívky apásu ve
skoku s oken a sedm jich tak sku-
tvčně učinilo Meti Um přicbvátali
viak jil k požáru hasiči jimiž
ostatní dívky v čaa sněženy a tak
xnačnému rotmnožení oběti tabra-
něno — I'ož4r rotSířil se na celou
budova a k poledníma kdy mysle -
lo a že plameny již otlnmeny jsou
každé nebeipecí že odvráceno
aMHI a o#inoii patra fiofejíí i
íttřl tiaiě v (ftk4h Iiyp4ni
Kdyl Iřotkjr nJtřa4fif ntleieny
Jíl Je Jjlh mrtvoly
IMU sa tře
1'řfíií řd#l počínaje bfifofi
Win' Naw York I 4 n I fkří
jot f hodina dopolední i%tHn
míli If přeatupník rifem l
mříl# b#tín (I ty fini tt
ki ťb' 'i)4 14n lomio f'"licJ
ní l "křlifift ktřýl o Inlnl
kl-l i IMrfh Tk )-
J-bfí M4IS mfU Jn-lf-n
d it#br itufony obr hly
irhřy k lyl M to tU£ftť lni l#
itjUU i ntlMk4H fříj Jnq ku
řoiamai v (rof4ill'ttin( '
tnf'iilkfl i4knni ulriíf
rafáno bylo o{tjr n uitý rok tiř lni
i mjí iií:i iit u'floii
tMtrnýťb 'loUřft ta tiIH'!
drobných ffi tMbrnfcb Vil-jn-in
4!n(( b mirtořn obn42l i
Oflynal rok Ii0lll73 vylinl
♦ I1'4 I3 tak U iljyk ii)
télvk v nbntnq U02in — %
uplynulý rok ololeno t vl4)nícb
mincuvnirb i% h742ohí iliu
ii IS7 1436' tMbr
MatMIk drah
MtiaULln( obchodní komiit vy-
(lina byl joc4tkera týJno rcnl
tpriva o příjmech ilrih s nlí y-
j(m4me D4aleIoviJ: Koncem roka
úřalDlho mřh jurae ve Spojených
Šíitech 650 dr4h 164 50 roll
mi Hrubý příjem drih tfchto ob
niiel $1003023853 i Cfhol bylo
J293 j65?I)5 t dopravu cenuií
cích #6830229S8 ca doprava n4-
klada a 126217595 obniíol pří
jem t pramenil otttatnícb Vydiní
obniSelo 1677677635 tak že ft
8tAvi čimý příjem v obnosu #325-
355218 proti 1320137660 v roce
předchotím — Zajímavým jest Je
příjem ta doprava centujlcích při
edné mlll letoa Proti lofiHku o
1177 kk-KOul kdežto příjem ta do
urava nákladu o 1149 vrrostl
Dividend Vypacen0 ta uplynulý
rok t53135545 croti Í61504785
v roce předchozím
Velký požár
V Chicaga tničena byla ve čtvr
tek budova Kzcelaior na Canal a
Jackson ul jakož i budova souned-
oí Požárem a Skoda tím snfiaobená
pfj neimenším $600000 přesahovati
bode — Požár vtoiknul vvbuchem
htičebnin na čtvrtém poschodí
r0í5ířil ae a takou rychlostí že jen
p0ahým tátrakera nčkolik set dí
vek v poschodích hořejších tamě
gtnanvcb ae tachránilo JStkolik
- „
dívek přižlo při návalu jakýž při
prchání x hořící budovy nastal k
iratu a' nČkclik jich i omdlelo
Ve čtvrtek vydána byla výroční
tpráva komisaře vnitrotemních
dani dle kteréí příjmy vládni ta
uplynulý uřadnl rok obnášely $143-
240077 což jest o :j22371 mene
1 roc předchotím Z obnosu
0 připadalo na lihoviny $79-
862727 na tabák $25704907 na
I nápoje kvaíenÓ $31640617 na
683 _ Vydání a vybíráním vni-
trotemní daně spojené obnáívlo ta
rok 14137 00 což lest 288 In ce-
hho příjmu — Celkem otnámeno
Dylo těhem roku 3309 přestoupení
Likonft o dani vnitrotemnl a 789
0BJD bylo pro to tatčeno a ta $340
9-j5 majetku následkem toho taba
fen0t _ pr0 nynřjží rok odhado-
v4ny j„oa příjmy odbora dani tni-
tr0xemních na $165000000
chlatter má koakureaU
Z Atcbinson Kana došla kon
I cem týdne tpráva že hlídač želet
niční II II Wentworth tvrdl o
sobě že pr4vě lak dobře pouhým
tklá-liním rukou rotné nemoci lé
1 čiti maže Jako tnimý roesiii den
veraký Schlatler a ie k sobe ne
je' malou potornost poutá Několik
vyUfif mi prý jíl p'hlib
tiilidkpm l 'lif li 14 k n4mft pn'í
mjt lifři"'(ii Mk ) 1 Ai Mři'ifi
4hy prtilňlfk mfilo ttan —
V JIn4 tM Wfiiwriflh JrbUii#ra
jol# plfímíři Irt fa dl Jfhrt
tfpotí ll yl5itl tnMtt titmi byf
by 1 ft#m'íňý rtHobk l!fi mil U
Uko rainl — Nrjfpfl f-iil
mi polřhn4ftf po lik{řř(i
f UI Mb f HtlN f
Kl l'art Ti( iiňamot4n
k iriwm tf lna f lnilílí lnfnf M
hrfilc M ruiAifm a Mtíkm
tymířfijb f píila ínjl m im avni
přoh ifm pd4l #ti'řftll)t lřřbfi
řrky ria nimi I4t řnf n a #-!
UK Tiiť nirok iit Aj pottt
Atjl fa ptvodn tkl fk atrnf m
iřc Um tnft imťfioti tók'i I
Miík'i o inaúný 14ti p lyphpr
trna htn Naproti tomu ttrifnu
jt mířili amtrícH ml ! Iiřanire
kl# nyní jfl m(anotna bth
amltutnii lli llií'ik'u 1 roku l"'i
m in tmfna t ř-íiill I4dn4ho n
bii na liru hraniční rrm4
0p4( ufoiWtrH
Kijjfna V Ib in4mý to-p
unia iříifnoA lpitiif nfch ktorfl
pro n41not udu itimřlf ní
tř?nl te WoodtUH-k III ai odbý-
val atal to čtvrtkem opětné mu
Iřm avobodnfm — N olavo pro
poilřní jho upořá'14n apolfenými
uniemi dělnickými v Cbícgu v pi
tí k t CVritral Muaio 1111 alavnotit
ní večer Na nilrall oček4t4n
Dťba mnoha aty stých ctitelů a
nadženf tíchto při jeho vyatoupenl
t vlaku dostouplo takového vrcho
le ie na ramenou do aínř přea
rníli vtdilené odneSeo — Meti
alavnoatními řečníky byl i ex-gu-
vernér Coloradu ký Vaite
Vfll na mále
V Clevelandu bývalo by se v pá
tek na viaduktu Superior ul má
lem událo podobné neitčatí při
kteréml předminulé soboty Uk
tnačný počet oaob o život přiiel
Na tápadnl straně viaduktu stály
totiž v příslušných vtdálenostecb
ta seoou vři eiemritse Kary an
most právě otevřen byl když tul
pojednou kára poalednl sebou hnu-
la a plnou rychlostí do káry pro
střední vrazila tato pak opětně
vrazila do káry přední Náraz
livl tak nrtidkÝ í kára riremt řfdnf
tnačnč poroacbána kára pak
_# „j„x_ - „i_au i 1
žetenrvé n samého tábradll a-
„:i- y u xax :
nALAk~rAUi ' víWiJ
paniček omdlelo a jedna paní sko- rouž odsutuje se nejvjSsl spolkový tr°!m prodal dosti uspokojivé pro
kem noranila se tou méroi I v soud pro potvrtení rozsudku jímž slřednictvím kom firmy Joa Blimi
ambulanci domft dopravena býti
musela
Prérljni peláry
Z Guthrie Okla otnamováno v
pátek že thoubné požáry prérijní
řádí v okresu Pottawattomie a na
reservaci Seminole Indiánu a že
ničeno jest vse co platenflm v ci
atě stojí Prérijní požár podporo
ván byl prudkým vichrem sever
ním téměř blitzardu se podobají-
clm kterýž plameny a rychlostí
obrovskou ku předu hnal Značně
dobytka v plairenech zahynulo a
ttráta na majetku páčiti se bude na
mnoho tisíc
PolitloU
Y zájmu Kuby
Jdn fiinftlJnii2f nksf
_ežáoud ve prospěch neoIvalosti
™ iiviiwínvMvjnivii Rvuuaiy
nuoy ve opojenycn ouwcn odbý-
ir 1 u_i ě 1 11 1 a
™' ijrii
r:: vr"Bi:vrr
u u r-
volučnl strany a gen Palma vy-
ltnIAnWil rnn!)iV Li0í
alaneo kubánské republiky kterýž
o utnání pov-talcS co strany válčí-
cí sde starali se má Ku konci
sch&te přijau reaoluce kterouž ae
žádá na kongresu aby hned po
svém sejití se přijal resoluci kle-
' r ' '
roul by president o UodkW4
Uininl kobánské republiky požá-
dán byl
V i hifkerintf 1111 t New 'tU
iflbfvinl ta fttrlek teAer talfti
#(1ii f lAJrnu prif)4leďif h
Armínťtt éíelem froleeťf 4nl
prdi n4ilniim T'kj pAdi
hjm V pfijaffib ředtif íi-H pr
hlí'ije f a-itlin Itralil felhe
f y t pr4t k diUl tU M ra ! At
ttítnrl tlila nt4 tyijti e k
ttřiníní př!biiif li kř'k Jimil
by tli fy et"pké I ďa lni he
řinti"fi tyruiny byly ik aby
ket ii Jil Jdfi"i daUfimi p4li4
ní niiln(i t Arm4k'i k"nn
iiAinily
Whle(la
J V VVahlnt"ři lomfel t
ttrtek vin holinami nr A if
f d řej(ilřa Thediin dlotihfUlf
tyelanno }'rtiijíaUký M4tnl p
lřfb II trMttr íliř'i diplo
matitkťho a iitprft Jdnllift h
Liboru tU lulcli ndbf tán byl t o
bfitrt v kotel# at MU'tte řtfl
odteietit niiftUtkr d New Vr
ku odkudl pHí(l enbli m halo I
pádu parníkem í% llonrynyne e-
etti do 1'orttig! n%Uiupf - lři-
talimnl apr4va tyalarectta atřřena
koneulotl poriuí(iMkfmi a tw
Virku Taveriovi
I Dle (pr4vy pokiadnlka Spoj
Siaid obniíely příjmy vládní ta
rok 30 červnem ukončený # 3 1 3
3I007S rol jeel o ♦1560055
více nel před rokem Vydinl na
proti Ul mu obniielo $15610521
col bylo o $111785(81 míní nel
v roce předcboilm
DK0HM ZťKÍVT
V Kalifornii vytčleuo ta rok
uplynulý ta $2020121)444 dra-
hých kovu rud a neroata vabeo
1
Příjmy odboru poatovnlho ob-1
náSely v uplynulém roco uřadnlm
- '111
$76 171000 a vydání $867110172
V Kansas rothodly se společ'
noMtt železniční že na dále žud-
ným úřadníkfim státním volné líšt
ky divati nebudou
lnfkfm "Camnania" ndve
v „ Vl
do Liverpoolu ia $4000000 tlata
Z Mason City la otaamaja
I se
že farmeři podél tratí dráhy
před-rilwa?cké 0()rIraj! BtavJícícb
nltktcn cen kukuřici prodávat! a
M ralřÍl co PalTa místo uhlí jl
DOUŽÍvail
ItvtlřQ Práce nřiiata rcsoluce kle-
UÉkolik "távkářft californských pro
kladení překážek dopravě poštovní
odsouzeno bylo
V Syracuse N dáno nej-
vyíiím návladním svolení k tapO'
četí líčení soudního kteréž tu úótd
by mělo tabrániti cigaretovému
trustu provozování obchodu v ob
vodu státu a zruňťiif výsady stá
tem mu dříve dané
V Auburn N Y odsouzena
bJa PanI 'r Mc'Milanovft Pr0 Pa"
uemni P°"WTDB jiihk
I w 1 li aa_ _ _ 11 l„f
Prej eavnera
ILILv EHDlBTOTlinv
- '
ftBlUllC
m %r f li 11 ! lliil
v usiavoiarne Konvenci juni
Caroliny přijat ve čtvrtek článek
Hmž mliená manželství kdvž bv
na ledné straně osmina krve čer-
nn2kA ntAi iuin
i uunskv 19 v uaivaai aiiMiiswipun
jsou
- - - — - w m - — m
# porai(k olkové jfg(iy L M
I pení státních bonebních tákonú
ti vyslán bi
„:„„ -hv TnliAnftm „„iknn
fYÍB hnnVl„ ' s: 4 al nMluIi
— "-' r
%Qtlí Bvégt M da % nÉkoUk kuB0
u I?„e tMlel
# y „
V °l Joh! Mo' " „
!" u"rM"Í T-' t
W8nfr Jí' jř"! fi"em ?n°"
aam Manil Kt Atilnlnv A Imk nlřnflU
Ltření peněx církevních obžalován
[byl
V M loaepfi Iňllafi
rMII 'f4rrti nikladnl nálrafl
HaniiUI A Ht Jfaeř dřihy I4
b'id't ře It'i0 dloíhi lehla po
pelem při hml I I l4kUlaícb
tMl plarnenUm M nblř padli
ZpfAf jr oohnf#
- Vn J#ř Jbha bfvalf r44
pdndín kier a mlftul rok díl
MIMiftfi ř#Mltl překMpil rnnohl
4 Iii4(ri4 tejM řnlnatofc h9
'tou ři4lltii Jik ditw Jm
fiijfitaii nudili tede au m! dibř
♦ i l' ř é telk4 I I I kleri pnja
věděli jma n r'ho H bftal)
linkř iřhut jtt ('♦and # líil
rk4aj přelidní Til MU fikm
)m %m fl)ft!rt pollllk4m lal
meil ('ri hy Killmora (Vi tttk
I rat v minulé v-IM a teilína 1 nkb
l)ltala a republikány
— Překvapení teliké připeatil
etim p4!elftin pa Jftf IUA#k
r bttfA rr4iný bfvtlý idejil bUnn
idía ý druhdy ílen nřkolika ftá
f„nfrb apolkd kterl před J roky
j f„t „Jř( ' (j JMOi objetll
rriMi 4ml t řltrtak k lkm
poli íenl Vr4til aa naipt do A ma
nky aby tu l nl krila irvat# r6lal
iiebuť po iiřkřilikaletm pobytu f
Amerii-i nemohl uvyknouti v C
iliách naohýbitd Mblukaitovnicttf
atp 1Vélm aa jeho n4vratu
I'an Joa Zenaa te Scbuyler
byl v Ornáte ve čtvrtek v t41elito
tech obchodních Hdě!il n4m 1
Hídiuyler ač le poaud na avéra ml
atč jeat celé pryč nad tmitením
V Budíka ktcrýl barebné opustil
avou rodinu a a cuou ženou prchl
do netnámých končin Spatné pří-
klady kati dobré mravy Bcňuyier
'
I irpcio pouoonou areaiuru ibiii uu
mnohá léta a připustilo aby se roi
tahovala a byla obecenstva "mra
vokárcero" Jaký div že Sudík si
též pomyslil: Mohou jiní mohou
jiné proč pak ty ne Antoníne?
— Pan Vác Auňiřra t Chadron
Noh nH-kvaiil nás mínulnu sobotu
odnoledn a tdržel se tde několik
- 'an Auňtěra před rokem byl
tde uxaten
získal si mnoho přátel Tišilo nás
ailébo a spokojeného jej vidéti
odběratel t Fullon Neb a jeden x
pokročilých a támožných rolníka x
Colfax Co byl v Omate minulý
ktflr ochablým cenám
316 Exchange Bldg- jejíž ohláika
Jest v nafiero listě Bylo nám velmi 1
uiilo seznati pana Jonáše a s ním si
drobet pohovořiti
Dvě Ktř millionfi
Bohatství W W Aatora odhaduje
se na dvě stft millionA Kdyby bylo
Autorovo zdraví rozrušeno dostaAilv
kv úrokv x bohatství leho za íedin
Uen aby zaplatily nejlepSlbo lékař©
v F 't™iw 7
nliUdiuali nsavi ImAn I#du4ÍA A rlr
I „bl aaolg r
ln I _ I 1 T: t-J_M 1 1
pro ave živobytí mobou inadno s
r r #
výtěžku své práce několika hodin
koupiti sobě láhev Ayerovy Saraa-
parilly Víichni kdož trpí neduhy
vzniknuvšími t otráveni arve aneo
N TJkatomto xJrol
1 a $ I té t L 1 la g
tdraví jež se nedá ocenili (thk)
Trapný tay
Velmi často se stává že člověk
Jest stlžen rotnými nepříjemnostmi
i a 1 1 i at
jicnz puvoiu si nedovede vysvcuiii
gv)áité ? k
i4c lrudnomyslnost a távrili ooí
vše činí život obtížným Z takových
prUnakft jest otíem patrno že člo-
vřk má nějakou nemoc ledtio a !
ná nutně zapotřebí dobrého léku
I 'I' 1 i _ u k_ min
fta„vku vyléčí vždv v nelkratlfnC
čase Cena $125 meníí láhev 75c
— — r - - v