Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 13, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    it
„ #„ WÍ# -V J„-
POKRO
PADU
irantr at tni řn? fcriri ať ošum ffnaasta a euii Máma
ROČNÍK XXIV ČÍSLO 31
OMAHA NE0RASKA VE STAEDU 13 LISTOPADU 1895
rtplii řlrt Ufi II H M fts
ft4fl ti fr i lilkf Jaw II Muni
ZA
a
i iU
íi
ni i
POKROK ZÁPADU ZDARMA
ÍÍOTm pMpletíUlAm klM
iyní ne rok i ř Iřl tř Mlm tý
dnnfk do nového roku idfm To
lil kdo nyní eelorní pMplstné
oa týďnnik ial Ut U kvitován ti
do konce budoudbo toku
IVll okouním !
¥jm owrtieinm m#m fii'l
na4 ČMopUy rodMra!l nabílíme
i i i
natkousku rokrok Západu KnMlfm prolomena listvot lihu ie
hovnou Americkou clonového roku
ta 50 centů
V Knihovně počal pM m£fcem
vycháseti román od vfhlasního spi-
aovatele Victora HuKomný Chrám
matky Jfoit v PúHll čili Emeral
J spanilé (Jítře cikánské
V koj jodnatele análně žádáme
aby krajany upotornili na tyto vý
body která ponkytojprm
Vyl Pokroku 7Jpvlu
a Knih Americké
I)o Bllnncsoty scr Iowy
A WInrnilHlnii
j-w uut CyCn
oea4f Mmneaotí odtnd navitífl
čeiké oaadyT ae?erní Iowfi a pak
tydA přea MuiMppi do Wia-
coneioa ZAdime teikeré naíe
dlafníky by měli peníae proft při-
pravené a ct naie příímvee íádA-
v aíakání nových odběratelů
Vyd Pokroku Západu
II lli ir !i a
iioipoare ivnin Amer
Do Chicaga !
Natím ct odběratel dm v Chica
gu a potěaenfm sdělujeme že tímto
týdnem ujal se Jednatelství pro
nás
pan Josef Tůma
£27 Sooth Paulina Street
uoitel v Cesko-anglické svobodné
ikole Doufáme že nalétneme v
ním koneSaě Jednatele trvalého a
odporoučíme Jej přícnt veSkerého
aieho čtenářstva Pan Tůma jest
oprávněn rastu po va ti gávod nái v
kaldém ohledá a smíru
a Knihovny Ammckémn AmmnŽ „ 9mJu
Joseph F Palik
Jednatel
lutual
of New York
jedné z oejvětsich pojišťujících
spoječností na světě
pro stát lowu a Nebrasku
úřadovna
205 Flrxt National Kank Illdg
OMAHA NEB
D1S-T-)
PlFíliF IS00 ivtMtUiibofrtMka
IILLUA O Li #BB lOTiaj
ks i mui imAmMA m ti Mi ob-
ekr kN4 rtrixi biuumi O é n
tíUrmann tíL J'aul Jítnti ZmIEm m
UmfUrtm -Dp-t tl ékkOUl
Life
mmm niliMMlritf 111191 repubiiaann a oa aemokratQ
NOVE ZPRÁVY OQMACt
ťoHtlfiU
TlUmlt I m Ar
Úterní volby ďtpally i! na mí
sto Now York jak vsWihftcné oU
káváno podobné fk volby Mské
l výsledsk Joul j línkm úlouhoi
řadou nových víUittvf republikán
ských a ť vétfínaml g n £ n A ivfls
ňýroi V(Uitví Uvitnt Jsi vším
firávsm ffOfiltivlno Mfl mltli u
i _ - i — - -- —
jFjfM vt!#dk pífltl volby
národní Jst tím ilůlelíiljíf in
mol Kenlucki vidinou 10000 his
sů vyrváno Jakol l tím le strana
I ripttblik4ijk tUUfch pěl míst v
Mtiátn spolkovém a tím I tíiíinu
ioM "i-lla Zajištěna jsou totil
mm MMW"" 1 Utah a po
Jednom i Kentuckjr Ohio Mirj
Undu
Kjřtií lijem oaiitřeďovl (t
Jko obiejné nu JVř IWXm a to
jk na al&to Uk i v in£té kdl
panovtlo velké rothořiení livlU
boNtinukýob a liberálních proti pM-
m k o mi ne doiatenó po vítíxstfl
pojenýob opraraícb lilft nad
— Kd2to
totil
pro 1 ammány
se o 18000
hlMft Wce ne! loni kleni počet bia-
ift Bnv !řuhA n inftnn
L v„a uir Rrnn jíxa ' :
trov4n0 vftbeo ani k volbě ee ne-
dogUvilo Za to ale a vítéila tra-
nft republikáni ve etAtti avollo
oeloo tiketu voa vitinoa ai 52 00Q
kondArtvo hnA „řvAinxíi
n00 reDabnkinVA % ir mí
~ "
bnle v (ném0Tné 99 reDablikána a
I
51 demokrat v senátu pak 35 re
publikáni 14 demokrata a 1 neod
vielý Brooklyn dle vSeho padl
poprvé do rukou republikánských
větiinou nepatrnou
V Ptnmylmnii ivolen republi
kánský cekaneo státního pokladní
ka větímou 169000 hlasu což Jest
proti poslednímu vltěiství republi-
kánskému přírůstkem 34000 blasA
Mimo toho voleno sodm člena nově
ustaveného superiornfho noudu a t
těch cvoleno 6 republikána
V Ohio byl řápas neobvíeině
tuhým neboť tu veden byl na tá
"dáoh národních a místní otátky
w m 0 0
nechány tu úplně stranou Proti
ěekanci republikánskému IJush-
nallxuS nnlnii nlAlWt 1 ''i
avých měli exuvernér Campbell
led ani to jim nepomohlo a větžina
republikánská přesaliovati tu bude
-
1000CO hlasů Do tákooodárstv
ivoleno 30 republikánů 0 demo
kratů a 1 populista do senátu a 87
republikánů a 25 demokratů do aně
movny
Maryland tasažen byl též vlnou
republikánskou a demokraté pora
ženi na celé čáře neboť republi
káné nejen že svolili svého guver
néra a celý lístek státní a nejea že
ivítětili ve velké větiině měst ale
dostali i větiinu v tákonodárstvu
neboť v sněmovně bude 68 republi
kánft proti 24 demokratům v sená
tu Dak 15 demokratů Brati 11 nnn
blikánům Porážka demokratická
r — _ r _
přiČítAna jest vieobecně senátoru
I Gormanovi kterýž demokratickou
strana Umní po řadu let v rukou
měl a sebe a celou trinna atnLni
fioval
„
V JIa$$achuntti ivítětih repu
Iblikáné opětně louž asi větiinou
I % „ ihlíl
00 rokn loftkho 1C novu-
I svoleno 33 republikánů a 7 demo
kratů do sněmovny poslanců pak
AV" Jfi)i postavilo se t41 v
ř Li stftilt ripablikánkýoh a J
stíiton okivitl mule le pMIl
hit toku stát tnto eUktorální klas
té rpiililikánk4mi Iskanc
p'fidint(r( Zvol tam totřf
ve 10 trih rspribiikáaský jřnvsř
tiif a to ne msnáinoa sssd nspatr
nou nýbrl viiiinoit 34n9 klasu
ním sárovsl ivoleno tákoaolár
tvo majlol H spoUénlm hlasová
A! rpubl(kánikoq vltllnu 40 hlasu
V tilimiU ivoltni rpablikánlt
íkancl pro dvě místa loadcft au
priornlho toada vltAinou 35000
hlasu a pedohnfrai vltlínami avo
leno Dii dovérníku nového kaná
ln rxlvodftovacího
Jmrit 1 tentokráte i&sUia prapo
ru repabtikánikéma věrnou a proti
volbé loAiké jsilě větitnu republi
kánskoa lotínou měrou ivýlila
Kdelto totil pfed dvěma roky vět
ima Jaoksonova 33000 hlasů obná
íel pMmávajl nyní 1 sami demo
kraté ivolení Drakeovo větiinou
70000 Prehibiéních hlasů vrleno
leU# aa 15000 proti 6000 ve volbě
pos ední a podobni vrleno letos
více i hlasů populistických tak i
jedinký ta to ale citelný úbytek
pfi hlasech demokratických se jeví
V aákonodáritvu budou míli př
společném hlasování republikáné
většinu 00 hlasů
V hamat se popnlisté letos
tnacně přepočítali Spoléhali totiž
ie okresní úřady hlavně ale úřady
Šerif A po velké větiině do klína
jim spadnou ta tím se ale přepočí
tali a ve velké větiině okresů tví
třtili - republikáné Pro úřad nej
vyššího soudce ivolen republikán
většinou 40000 hlasů nad čímž
ale právě poctiví republikáné rado
vati se nemusí an jest prohibiěá
kem prvého trna a hlasy pro něho
odevxdané většinu prohibičáckou
representují
Colorado ilo též velkou větiinou
republikánsky
Utah kdež mimo volby úřadní
ků státních i o novou ústavu státní
se hlasovalo ilo republikánsky
slušnou větiinou a ústava přijata
Do senátu ivoleno 10 republikánů
5 demokratů a 3 jsou v pochybno
sti do aněmovny pak 39 republiká
nů 7 demokratů a o 0 míst bude
volba nová
Ve Virginii bylo hlavní otátkou
volební má li přijat býti nový tá
kon volební jímž by poctivěji
volba aajifitěna byla a tu přátelé
poctivá volby aspoň částečně byli
úspěini utmuvie demokratům 24
míst
Kentucky tato dosavadní baita
demokratická tentokráte pod úto
I ll-tl_ll_l _ n
y republikánskými paaia a repu
blikánaký výbor státní tvrdí Ze
Iiradley avolen guvernérem větii
nou 10000 hlasů a ostatní lístek
větiiaami podobnými A c pro
demokraty horšího že i tákono
dárstvo dostalo se v ruce republi
kánů a tím i ivolení republikánské
ho senátora spolkového aajiitěno
jest
Missitnippi dalo demokratům
obvyklou větiinu 60000 hlaaů
i
T Konth Carellně
!
týl
skončena byla počátkem
ústavodárnA konveace a před odr
čením přijat nový tákon volební
navržený Tillmanem 69 proti 37
hlasům Dle lákona toho oabýti
možno práva hlasovaoíko jedině
spůsobem následovním: 1) By
dlením ve elAtu dva reky v okresu
rok ve volebním okrsku 4 měsíce
a uplacením před volbou na 0 mě
síců daně a hlavy jen kaaaUlové a
učitelové ve i kolách budou moci
hlasovat! po 0 měsících bydlení ve
státu jsou-li jinak oprAvnéni ZA-
~ T 4
i II
IfonilV lpi no
7
Ha
kárh V
KořřMpoiire v Uh UM r angllctké Mladý dobytek k fý
krma iitls s na ptlilání Za vtko se ruíí
WVunf U VVvtmVcu
t37-tf oniff: 117 KirhnfIHdí{ ťoalh Omaha Jíeb
pil volííi dltl se bude jsdnou ta
deset let a kaldý rok tápls vlech
datlích nových voličů dosud neiane
iených a k hlasování oprávninýeb
Do 1 isdna lfl99 viichni hlásící se
k registraci musí amřtl přečisti
ústavu státní a rotomťti jí a vy
světlili ji kdyl ae Jim přečte a te
prve pak mohou atAti se voliči
k volbě oprávněnými Osoby takto
tanesené do namáčené doby tů
sunou do smrti avé voliči leč by
atratily právo v následek odsoutení
a uvitoiní Kdo přihlásí t k re
gi straci co vlič po 1 lednu 1898
jsa jinak oprávněn bude registro
ván bode-lt uméti přečisti i na
psali nikterý článek státní ústavy
aneb dokáže li že vlastní majetka
ve státu nejméně ta $300 a že daně
a nébo ta minulý rok taplatil
Te prospěch EubiaeS
Ve Philadalphii odbývána v úte
rý valná sekůre občanů sympati
aujícíoh a Kubánci o svobodu vlasti
své bujujfoími Po nadiených ře
čích přijaty jednohlasně resoluce
v nichž požaduje ae na Španělsku
aby Kubě samospráva dalo a táro
veft žádá se vláda naie aby ve
prospěch Kubánců a vlády španěl
ské aakročila Jeden z hlavních
řečníků MoClure hlavní důrai v
řeči avé kladl na to že v čase vy
puknutí války občanské Španělsko
Jihany ta moo vAlěfcí utcalo a
kongres zajisté prý po svém sejití
ae příitího měsíce podobni pro!
nHoance iciai
Kronika události
Letní požár
Z Baraboo Wis oznamováno v
úterý že v okolí Umnfm značnou
měrou lesní požáry řádí a že ji
přea 1000 akrů leaa v plamenech se
nalezA Obyvatelstvo městečka v
plném počtu muselo praoovati aby
zkAtu od domovů avých odvrátilo
řúOOO za kníry
V Rochester N Y taialova
počátkem týdne Richard Tait holi
če M Duetohelera na náhradu
obnoan $5000 ta kníry kteréž prý
mu omylem oholeny byly Tait
přiiel v sobotu poněkud nachme-
en do imíněné holírny a po usa
zení se v Židli poručil ai důkladné
oholení načež heiky uanul Holič
rotkasu mu daného poslechnul a
když Taita konečně probudil ne
očekával že místo zaplacení výči'
tek a konečně i žaloby se mu do-
sUne Oholil mu totiž i kníry
na kterých si Tait Uk mnoho ta-
kládal že itrátu jich méně jak
5000 prý mu nenahradí
Itávka ieletnlčol
vj pukla počátkem týdne na systé
mu Great Northern dráhy a jsou
obavy že nebode-h požadavkům
dělniotva vyhověno na celém se-
rotpadě všeobecnou ae sUne
t Avka vypukla následkem toho že
í 'itelstvo dráhy na nové opravo
r - aatl u mtdy unií ařítenců Že
lettičnlcS přistoupit! odepřelo a
tárovefi-členy řiditelstva unie oka
mžitě ae atužby propustilo Dosud
tastavena práce výhradně jeu člety
unie ařítenců železničních a členo
vé snil osUtníoh stAvkovati odepřel!
& Pivoňka
5 ! I f rn)i(h a nJi")hlirljii prodmíe v jat
hmtj aby fíkm Wtk ka prodsjl tssflall
Celer?
Concoocd
Koihmln lék proti nřjhorílm
pNpailftm rcvmatlamfj
JlIiXODrtBA StOVA TAHÁ
Vik t
Osciaa
Nejtlavnijli te viech UM dokátal
}eho vyléčeni po nlkolika mitiS- '
ni chorobi a utrpěni— idď
né zdlouhavé USenl
Paine-ův Celery Cosapouod Jest
tím tnámým prostředkem k vyléčení
revmatismu
Není upotřebí žádného adlou
baého tkooienl k dokátánf tohoto
tvrzení
Účinky tohoto nejlepiího léku líc
poiorovati okamžitě
Ani týden neuplyne a revmatické
bolesti trnití
Tisíce žen a mužů vypráví o dnech
a nocích utrpení a ochablosti Je! v
několika týdnech proměněna byla t
eilost a sílu
Paine ův Celery Compound docí
lil té známosti že zván jest lékem
"jenž utdravuje"
Výsledky jim docílené známy Jsou
i široko daleko V každém sUtu
Unie nahromaděny byly v čaaopl-
lech t ékafskvch larni ch nflMlni
důkazy o nepopiratelné moci ťaine
ova Celery Compoud v každém při
padu neryové choroby aneb nečisti
krve
Léčí přiroteným spůsobem sesíle
ním každé části těla a zásobením
ochablých tkaniv novou petravou
vlévá čistou krev do žil a seailujío
takto celý systém tělesny odstraňuje
nemoc
Pan Oscar Pike dobře známý ob
čan v Princeton Mo zaslal majite
lům zátračného tohoto léku nepoža
dovaný dopis následujícího tnéní
"Před dvěma lety oohuravěl jsem
neduhem Jemuž lékaři řikali chřip
ka Bylo mi Již lépe když Jsem
náhle prudce nachladí Doatal jsena
revmatismus prvně jenom v klou
bech mých ramen později v rukou
a konečně v celém těle Nohy i ru
ruce mě otekly a rukama nemohl
jsem hlavy dosáhnouti aniž aeavléoi
aneb obléci rovněž tak nemohl
jsem bea pomoci židle povsUti
Rok o půl tkouiel jsem vieho druha
léky a aarsaparilly a malou neb lád-
nou úlevou liyl jsem 73 roků stár
Nkdo poradil mi abych tknail 1
Paine-ův Celery Compound Po vy
užití tří láhví cítil jsem taačnoa
úlevou
"Využil jsem 19 láhví a výsledek
jest ten že jím a spím dobře moha
svou práci sám tastali a pohybuji
se jako obyčejně bez pomoci Chtěl
jsem napsati do místního časopisu
Článek pro dobro třeh liž by tasa le
ní byli Uk Jak byl"
Pan Pike jst v okolí svém dobře
mám Jest takladatelem a předse
dou North Washington Hospodář
ské a předběby řídící společnosti
Kdykoliv ae objeví lest titán lidmi
co užfvA le oi nedávná vybílil tak
dobře načež odpovídá jak tisíoe
ínýcb po celé tumi:
"Paine-ův Celery Compound mni
oidravil"
i
5
f
t
'i
X
ř '
K
Ví
f
t