Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 06, 1895, Weekly Edtions, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
4
rOKHOK ZÁPADU ~4
i
i
i i
Ntmjlif nMMft li fill
Vládní dAfřtbký kirnUaf hl
mifťiiffH tnh svo i }r 4 v f# i
i'f MÍiii'i Jiní v t v íii I it
1 1 § fcfiň(ř'fh fnMom í-r-
ftff i') I A byl násU-t
fcm sírajM Kř4i IMí''mi o
fnltflM-hfT i ♦ dl
AlHm V lom rmií ifřfiiť eo
na pfNpávrfrH ř tjin{M ol
apolitdAInfkl Jj rh Mh řiňfrh
tftjH !ol#h'i tytnn}hrf Jft přímá
flř4í sínjH f yplf ft)f -í M
Ipř4vf {4 pnfll tj l '-l oaob j#l
f (íř4' vystoupilo Mb vyvrího
bib stnjky spokojí dělnickými
tnu dbnl dosáhli svh' eU fc 11
lo 128 prohni Vm fíMili H
stočn f íí ď4hfl'?ill 6VS pro
ilxiUU plníiif fti !ř
Z ttU tlt-bVt vysvítá l# př
stnjkáeh Utn(' l Mřou vltil fI
obtcJft4 řííke ft"jn Hr4ty afí
tni }tfi I npfím n bf vrMtl
i toho l l!iř i sířsjkiJM itř
lili i?rJn4ob tolik f ífnř!fti
tM proti nimi tr]ky podniknuty
lili mnaill nésfl d4 třtiny vk
ři Hr4ty k Jslto inři aJ v j-ln4
í nJ tolMirl tMtvh pítkiiil
ui „ iii Lt-í
iiť itiici ta it(#iifiř mři tu iiťírn i
Whi-m třsk!i ani JmI lom tvlodn ohji-klřtn mU výVavi hintori
brntiU ilriu k Urosí utrj řli l'í lt
ka tkb (řli'Iřch kIe fipoh- U
drltli vfc Ur m!U
co itralili ll ktfí KstiyvS 4
n(U - dobrým platem rnoelt jk
no všechny tyto
FBUi"im irnk a iuud l'ui
„i „-trt„ u t I
Atn hrki ň!H5 a l
by nikdy nemilý být podnikány
íinuknellí to dftkladné a vSetran-
né ovaie viecb ckolnontí a vSech
_ i
rAm7ift
u 1
Jdni-U ne o utrajk mřlo by c I
nvaiovati neien o tom zdali dí-je
Bekoteín& neb smyšlena křivda
dělníku nýbrž též i o tom adali
jest v dosahu a moct tamí'tnava-
telfl poměry napravili a tdah po-
slední víci nebudou horlí prvních
KaidivSo na svité mi dvě ítr&n-
ky a ty obé v tomto případě mají
dojítt bedlivého uváženi a jetitli j
vfibec možno aby neshoda neb
spor vyrovnau se ™„y jwu
Aiitnn Imnn lont viilxr lín Tiřknl Al
tlil 111
TOieciouKMiaiM(Tuueuu
Čerstvou neb aastaralou ránu a bolest
na tél Velká krabička 50c Tato
: í _# t_ _ll I _ X 1
výtečná mast jest jen u mne samé k
dostání Na venkov se jen za f 100
10 centu za zasypu uve veue ara-
lat na "postál note" stojí jen 3 centy
Anna Kkktschmkr
dt52-mA 1014 Dorcas St
Onmha Neb
'VéčírLý žid
Kpnf dfla krréí hv v rorLanooisec
tví tak poutalo všechny vrstvy čtenářů
Jako "Véčný lid" Jest to román
vřtmn&mv kterf každí CU) se zall -
i f_ Tt ll4 Hflo (!( t"Vft
lením
— Paní Kretschmerové česká by r"u a ----- - - (
linná a kořenná mať lediná toho Nic jinak než jako by tam ten tisJ- Jvt)nf 8VÍ'1 bez předchozích rámu-
drnhu v Americe výboji jisté akutní ciletý div Bvřta dnes už se zahajo sfl a připrav? rukou farářem u v Prokopa v Chinu
MhAnt imiiimiii tAÉitiJíř i i i ti t ii I dun 170 1 dubnaltt7 cena c
m i- khliiij nn it-iirv Kuiiikii zuiiai ijaiuu iiiciv rťniaiiiu a ihkv hiuk i
trktotSaf 5íííBLX"eil1 Plaňky jménem podniku
siřvan lauf
dlnv dolar Sefilt na ukázku pofile se
ochotné zdarma každému kdo ofl
požádá pod adresou
Hniiuvrnut Am
IriffliAlru mlnuifl n sáti a řMI
AlfglIWtVJ II1IU „„um nutno
ló jlytL" jip4l -íboi ngiik4 mi
pra MMoaka viio jíl atl víwh #4Kl
z irrT4rM
r4puub-iia poii m Lid íti prartdioi
al 1 vjld la iMrnq vonta tiíia o
wátka af á0hiJtl trvMIUtaM aoal
llakaoa
ylbaíuiaafcrba4ryehHi obráží ve vídenském lese listovním Ik pečováni o takové hloupost jako
biMti aeu dtio ba j-u ui fco T f z # V
m brrT Adr— ATiiaociOřlJkf fvftdné jaké nadienlj Jest sezná vání ciziny se snahami
M TkrB suuua n caicma ni k—
_ i
tMké fasofds ? !řé ÍS4i řm
dál# ifm fc# ilíltijí #1 nt í l#
(i I4!utř y rt# m shthniivsfrh l
Mim4 nspfoti lomn f
Iiňmft44 #lh#M mtlik"i fií
řri#f k4 i mj fiříliA IVoíř fl-kr'
fri li f íf řrřf lijt( tínithfi li
#kf n!A#4 fikoi Mftift kft ti
1 1 4f rt A li f itk} --( tfm fp"efs'i
N # i i!n 13 i m f ř(ftái( i li
řkt#rifi'k piř'#vftihí mM t'hřjř
(vrhf ťi lik(t #ttohf
Tik ni fm Jik hi Jf-i a
l4irtky ni fftl jřfiffi( tíli!ilU
m rfM ku!íiřy I! !} ít!! ri4n
I ofřfi!ř)fi(i Jfn ni jlř!"hj Jen
fkíilik fllií ťl mlt# J#'1n f
ZviJmfMi -řo(ořfi III74 lUftfh
tiUU tmU 8 ttajori (4tl I "'
ií K ť m ikf wnl fn iftámf
řjtfftfk # tnfWm lik i tuli-
'y Jíl kuutvh miminko 17-knfc
' """i
k4 ikimeiiflé lřjířiy nhritkí nt
rfixných lol h ťrvnf sl In vy
mření rcxh Art4 lavti romáoik$
Anj0„ Ktiťk ař)0vAnl ninjí1lfl
g do Moblř Vfcho řoMo Th(l
" Sedmihralku Pak tthno
crfick velice KikUký koHlt-liček
oproti ! DM: abriU ulice:
eUkó uvatby yíech konit&tft A
plavní attrakce: Starý líadlu a du
i
tureckého nanstvf run dnrí raň-
— v — - 1
tet memtou atd A jmó jiné pa-
mřtibodnosti Celkem 16500 vy
utavovatelft rve ne ul dnen v kance-
l&Mah výstavních o mihlo A tiávřtčv-
níkfl kolik bude? Uobdá takó
r&plava l
A odkud to víechno víme ?
inu odkud 1 Z novin ze víto-1
vAt iiHla z vídenkcli račte
rořurařti Vý8taa bude bícp iž na
- „ ň ti„ „„
wv u v fc v mn w m n gum
nj br0UR doM MJ ý lýden
' ' '
I tl&crr rrt anm4 firůun a a m lrni W
j a Mr&žpjí j Uol A
' '
talt m t0 rnu''1 ! ř('t Hl KÍIa
Arpaa a stai se moderním mužem
Náš výstavní víbor raél na začát-
n výstavy jak víle také sto chutí
poslal také do Vídně pánům od péra
svoje oívásf čko Ale pochodil
Spatné Pánové si pru forma vy
irayslili nčjakou podmínkua!e potom
I podékováním zůstali doma Pá-
nové od"svétového tisku" jsou ne-
"raírD6 vyčkaná a vybíravá panstva
Na pozvání jenom tak néjakého "vý
boru" mnoho nedají To si na nfi v
1 l'„t:ti niiií tiu i T-m
ui['vii vmimii jiuia i iiii i'-
I r
hm Pan nntr obchodu A ministr
je hned jiné zvíře vito ? To hned
jinak táhne Z Vídně zvedl e mo -
dcrnlch opeřenců tdy hned colý
MMí'tací sbor Zvláštní vlak nebo par-
rifk dovezl je do Peíli a tam to
chodilo Jedno po druhém: slavnost
za slavností uvítací řeči bankety
fjv cbot a
samý ples
i A -
" lv wvw" vcu crovii
opojné l Pa i to pánové i nfraecké
1 1 nn AAmr„ l„i!„:„ _ nl„íl Ivvtrlinoiill n&Viln a tiřiW usnili nak I
I - _r_# _ - _ j j — #
v pof4 ku J v rslé llilipeltl trn
Mém vftít řteAilell ani slcpy
f4rky f
inU řijrfivlilibf)fjl(( li síf4
hck Mrrt J1 jfltfi rif jk ry t4
hr loii ř4řftfnftnf Jfli j ířr Hylnot
k hf i frtitrřkí jíl dovedl cj Irt tl
řobít lijjff f rr ff v lifotí I A t n t rti
"Jífiř#kí( jftorn mifrk J
( ln ktrnkoliv trik ' rbr4(l 1" (
Jfn i u'atníkd ti(ifín4řk4 1 ý
rity lkťi f poo!4fi d#nri{irt
ipfí4Mý #( řic víi-lid řni inrtili
ffiíi v lifftA hkto IV
A'M blí"ii ? h řni{yiřif fi (ý
CiMdn tn tfkl) sU kfáři4 í
vtiV't Ulino ni Iiiih(flnýfí A
dnri r rk Mipřc l ul til&o4 do
Hpř(ň4 iř lyi liu íťh
k(f)'ii krtjl: na h t k na h
rok pmi(nju n Jludipflf J
KJ jk lít Mlítjl niiny v útiťh
řiifn ík!lfm 'tov4 !4vy á h
ndbcrfk a puvoUní! litilínkti j-n
njiký #ty W tfťivf m tUkMtt
kdybychom mílí { K ly ItnnpiiA
lj i i4# jednou ni ty ruibmAké
ifky? Ob my fj-oilibil Hřlo
na pořád jeiiA ináío i l$k málo i
iiái vidná ! '% políHrilch lt lty
tkiiiku nřjiké iťitiiň pfkuy v
tom tnhui Nakolik íkýcb Jn en
proluiřlo evropukým linkem A to
tibti tiln rinrnr! choutky Hole
ji-n hmiíf j# n boiiif ! ii jn tu Jeílfi
jiných jmen a jínfih která by se
také icela Jobři! fclLi ! Atak se
na víceh ulraitáib diJÍ pokusy na
axuj oo co možná ťuká ťuká
Nu bohdá dořkáme si také tó ala
ti Jn lnem ta obliila svttovl&dná
ten moderní Arus s svými araky
vAevidoucími stými tykadly clcktri-
ckymi jimiž obepíná acmřkouli
navykne sí zabývali ho piavideliié
také imSimi záležitOMtmi naíimi
'' o-obamí I
'va kódu aoaava pi-au-i
Ale d0 opravdy: je vskutku
- i i ti_ i i
iau nMjiim juireua suycuum
o ao iono niasmeno omeu ibk
-
nnailř
M mnwho lákavého do nebe ta
Oívřtia ovřtovó reklamy pravda Je
imponantní ta přenoHt obrovské její
aMln!f'' ten ohluSujlcl třetk a
lomamujlci louk výkonň jejich Ale
nemá ta pySna vymožnot i svoje
stinné Htr4nky ? A když si s ní jed
tl0U tttía nenl uí ílovřk navždy ži-
votem propadlý nvfidné té obludfi ?
Není vám milý ten náS útulný kou
tek kde dosud Žijeme vzdáleni tobo
hluku ? Nebylo vřtřfm triumfem
z tobo koutku neviímavého občas
vřl8 je poslední výstavy ca
1
kontinentu i za mořem ! A jakými
decitity skončily J (Jisté nevinnou
svítového tisku ) Je néco shnilého v
tó péné slávy napřed a do zásoby
naňe výstavičky tak naivně podni
kané bez reklamy a - bez deciíita?
Je u nás najednou tak silná modnl
horečka po všem co páchne zahra-
ničnl reklamou Jenam dost málo
nřco vpasovat do zahraničných no'
vin jenom zprávičku aspoň tele-
grámek buj ! jaká slast 1
Což o vůli ! Tó bylo bv dostatek !
r x x 1 11 i j-
statek bylo 1 Ale rfch není' a tak
nrii icini icuit huvuy lMSe UU
I 1 ' ' '
jsme nuceni zíistávati stálo v tom
prokletém stínu svčtovó — nevší-
1 mavosti"
Tolik pisatel v Nár Listeck My
ponřkud jinak soudíme Není ani
nedostatek vftle ani penézníbrž
čirá nedbalost lhostejnost a pohodl
nst Páni nesmí chybčtS dopoledne
odpoiedn
d poledne i u večer u svém místé
Iv obvyklých veřejných místnostech
1 _
a (aa se jim ovsem nejosiava cssu
- 1 národ
Í#L
k ulÍTilnf fKlitrftioje Ihned holfnt n ihtxli ri hojí rychlf Úplrtjf
nltrofl kflMoti Iihvf Nu jrcMÍfj iht Ccni y1 centft
f0 clft n $100 Míie?
tii i ir ii Mfixix M:ni( i: co st mm is mo
K dotáfií ta hotov v knihkupectví Pokroku Zápa lu
Pokrajováni
I v 1t i n li II i !ti'r k Ml iimřní
tl V lnHksvcc I n
-h t ldidf dolS fditl Itk' "
trtlíf l'l J- K I! HllIOfl ' H (
iltÍM(i iltf iky l-ikniS Viiotil
l-tř'ikí h'itn a iirokřirn vhuíd
I ti Korka n-na 40c
Ji try lovřk novidla d Hol Nitic
Iik'r lhiín ki d'lcpin4 iwivdlks z
Kom t? XIV utoli ll iii'jil V H hulis a"c
t mu !r Mkaf drn 1'nuHcki'liu Vftuiii4
fetiilid tu iiriniM no i zdrv' jitk oluií
i liiv itl ne kdy rdruvl udrcti a nciiuM-r
lr"tiicdkA hViti clici ino &taiú II Ví
Iloiiiíil knf Iřcnl of lovfku voKta
vii ř lrnvťin n t Imrolinm 1 drn J
iVIrky řihldniil A duplřiky jhIH1
irnkiK kv l kf sruiutoiic ir iuhx nu ni
!t'ki' vínii-t llfMi
líoinícl řtntí siMitchlivý ríldce prft
r uU v doinácnotl I kuchyni VázsiiA
I loo
lídimn rodiny i líanldc romitn od
Km Žílka IVH
lírolxii? novi lly npal Jan AnloS 20c
Drobtu' obrázky napsala Kar Kvčllú
noctň
Iirolmť obrdzkv hÍHnfi a dnplity cul
l!n?ciiy Němcová 40ctfi
lírobná j-ovldky od 37 HvfzdySOc
Drobné povídky od J J HtafikoVHkéLo
VJcIfi viznnit 1100
Drobní lidé řrty zo všedního řivoia od
liíiiiita Umítaná 2 díly kaJdy po 40c
Druhá ccRta no liní Africe dra Kmila
lloluha dílo velice poutavé a mSkludné i
mnoha vyobrazení icMlb IVV
Duch Jana Ilusl r'evnv v Jeho mu
Budí s podobiznou cena ÍÍ0 ctu
Důkladné ItVcnl protrzí aneb pojedná
ní o prut rzích a výklopech s udáním no
včhu neklamného Kku 30c
Důkladné vyléčení holohluvosti U)
ranného padání a šedivém vIhhq iiOc
Dimíkaté hnolení a Jeho vyznám v
hoip polním od Jettmara 40 ctu
Dva rokv prázdnin od Julia Yerne
hojné illimtrované cena 11 W
Dva sirotci román z řrancouzukchc
Ics deux Orphelines'' od D Kiin ry
l'hloil (juHtav HelíI cena 2'i cunlu
Dví- sté a Šedesát osvédcených a uJitcř
n!cli prostředků a předpisu pro dumá
cnost a hospodářství cenaoc
mez
V
Dvorní společník Pravidla k slušné
mu si! chování navedení i vzory k vy
znání láskv krátká barvo l květomluva
uedpity k tajným itopisntn spoieeeiiKKi
irv iKnitkv hádanky atd V nfkuť
vazbě s barvotiskovou obálkou oc
Edurational Review edited by Xicho
lim Murray Hutler Pu I Warch ho
IWií rontalnlnír amoniř otners me loi
luwiniř artieleg- John AmosComenms
by the Editor Tho 1'laco of Comenius in
tho instory or iviucaiion n n j-nuni-Tho
Text Hooka oí Comenius C S
Hiirdeen: Tho Permanent Innuenco oí
Comenius 1'aul H Hanuš 20c a copy
Elba a Waterloo List román od Y
Stolic 7:c
Fromont ml a Hisler st
román od
Alf Daudeta přel h Bchmldt 00c
I Fimcbrál evanlehckv sbírka pohreti
i i J f
I nt i i J1 v ři kil v&-iii ohvccin íffl t
ním případům úmrtí upravil Jan Hlunl
kn iiriii-l na oilnořlnku ▼ Ilumpolri
nevn ku v hc m iyiciiiyih i
Ohsahujo 1W různých pohřebních p'buÍ
Cenaaocento
o
rnrmftii A Worse román Alex
Kiellanda Z norského pře lolil Vác IV
ru U ie
(Irntnlant holná sbírka přání s iblat
krm iliHhu lícím tiHnitkv k rozliénim
přiležitostcui % náhrobní nápisy Vfoauf
40c
PŘE O J?rOJETrr X3
ttj£itU t%j a
_ „
I Jedlnjf řenkjf Jrolnif By fasopln
'c ' c
ČLOVĚK neb ZVÍŘE
Jt ) UnnAm oil tymknutf uUnttni křeřf
řiemcrif lio neb II ví ho fnniřt liolritl
fiftifftllí tU mftJe bfl rychtě ím! po
itioírwj mohou litl vy hojeny uHiAnim
])v J II 3!( IMin-a
Votninic Oil Liniiiiciilii
l-'AKMI!KfíV IflK fro ttunů n
1 4 „! - ( I f i I _ i
ÍJfitubiftt vtfolier ry iii-)ftil sbfřka
řiflníi h pl tni kiietn pílleioiřin
irt kdlf stí sfHÍÍ sestavil K JAn
rllk sv velký -VN1 velk a ilftnjr 40e
ltítÝ ''V
Diistav amb PnHlké kvllko vn vím
!k v líumoríotirky román d Pavla dii
Kin ka Viísní "V
II
Ilospodiřské poiiiíry Jižních Orb ihI
Ant t elveiWho VH
llii rnn hic s srlutokrscle nebo pfiso
brní Jí AilIlfl na ivol iMMlkroiny I velel
itť Vcliid poutavý román Sepsal II
Jfiissautek vizany 1 1 i"
Hrdina naM ilyby Hotiufn M Irtnon
tova přel Jan Zebro Sc
llftlinka románu HomániMl Karleno
v' 7'c
Humoresky impsal J (lajlat Ona50ií
Humoresky napsal Jos Štolba 4)ctft
Humoresky historické napsal K J
Prnisky 110c
Humoristické novelky ol Maupnssan-
I a ( níitTi
Hus alh tlem Psmftl o nřkdejií kaoK í
btdlenis'é v starém mesté pražském Po
dívá K Havelský 8 vyobrazením káplo
betlémské 10c
II a Temnem a Žilka Hensnl a 1 1110
n
vydnl Ktiřz Havel Znlmisky Ku ftonicté
piimátco J Ilusl doplnéné znovu vydáno
Cena2'ic „
Hvězda z Vlccmilic román od Víc
VKka aoc
I
Irítí rebelové politicky román i doby
počátku bojů za svobodu Irska Vzdělal
V ř M cena 75c
J
Japan zemřp nástin sepsal dr Jan
Palacký cena 21c
Jnrohnév Z Hrádku novela Z řasu Jiří
ho Poděbradského od Jana z Hvizdy
10c
Jnry vík Obrázkový časopis pro mlá
dež Cely roénik který v Cechách mA
cenu 4 zl nabízíme na prodej za siísj
Kniiy rojník tvoři velkou a krásnou
knih ceny trvalé Mámo na vybér3
ročníky a sice:
Horník II řítál73 obrazu 43 povídek
lit básniček 30 článku poučných
Horník III řítá277 obrazfini povídek
12" báMiiček 41 článku poučných
Horník IV obsahu 1e 143 básní S3 po
víili-k IW Článku noučnťch 10 článkfi z
oboru zábavy a hudby a 115 vyobrazcul
Jen tříletá román od Babiny 30 ctíi
li nor h a leho nomřr k dívce čili Umé-
ní ktt rnk jinoch nifiío se zallbltl mla
h'm d lín ím Cena 15c
Jiráska sebráno spisy:
Svazek 1— Miiloniéstské historie 1100
Svazek 2— F L Vék obraz z dob naše
ho nár probuzeni boc
Svazek 3— Za bouře a klidu dva hist
obrazy l'Jo
Svazek 4 — Skaláci obraz hist z druhé
polovice XVIII století lluo
Svazek 5— Poklad hist obraz z min
století COe
Svazek fi — Mezi proudy Tři hist obra
zy I Dvojí dvcir Ceoa flso
Svazek 7— Mezi proudy til hist obrazy
II Hyn ohnivcův Cena Wc
Svazek H— Mezi proudy tři hist obra
zy III Io tři hlasu ienalls)
Svazek U— Drobné jiovídky a obrázky
cena 1100
Svazek 10— Sousedé — Pandurek Dví
historie % minulého století Cena $100
SvBi k 11— Z různých dob Povídky a
obrázky IMl I obsahuje: Maryla lila
řej Cboteřinský Hetmanská Klávai
Hybníkář Johanka Cena 1100
Svazek 12— Z Kíiných Dob Díl II ob
sah: Z malých cest Host Gardiata
Krajanka V peklo O lovu Tčcvska
hranice Cena 1100
Svazek 13-Z Itňzných Dob Díl III
obsnh: l'etr Kmínek Prutovsky Na
přípřeŤi Divous Na formance Divý
rfxl Prosvatý klid V temnu U domá
cího prahu Mudrcové Černá hodinka
Cena f 103
Sva k ll-Pkály Nf kolik výjevu
drjin aHinoty (Vna 11 (XI
TrrajTirkrk Á V rr
u„ w#aii ptjni„lBx 41 rnx„k
Te HpKtátťcn Předplatné f I rocnt