Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 06, 1895, Weekly Edtions, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
4-1'OKHOK ZÁPADU ~4
-E
Ji
- I
i
"í
I
1
'V 1É
' v i
' i
! POKROK ZÁPADU
tuh — !! CM
ttskári 1111 Jllal 1IU lilu
T1ftrt l 111(14
I Vjrtkdit hálito 'Iřtl
i Mfi
íulafttí trifctu
ftlsiaf relakler JAV moncif
t RftiřMfWt
f Sfií M'f lanMt ( l tnu
kati' palnrnlnl fMf'atltl ďh proenljftl
prtf aw ff-fwtl
a4p'M M M My % Spotu kaitKtft4
attrLir ručí
) mSMj k4j t e S K
aa ifa Mnf OMf l Km
tli Tét t rf )rM ♦' a fn-
MrttW W mií f"h„fr itj !
Ml I t- t-tmnluf toilf Vwkf tHk
Mkf Wi) V 4 pJM ' KfMd i
r" takto i rnirai PHI umní
t Mni MřM Ma
ori Hit
Prnfts tiMfthifckf ti'#íiilm
ta k ttk? íh') yikt fibl
BkJM M 'Um í rni tr-tkréf 1
rlinlMWnl lhřifln ímrtt Jiné
110" in f ir M4 MVtjnlnl
BJkofcf Élf roin f1lt fih)Mntff Inltk
Mfi J nhiWksí mt ti ►
klUk 4llt flob Mním nrhlnln
pnlfcUnl Aiřk'ill# 1IhmiiI 1 eikřklá
4 U Omak ftt h
AirtnU JMno4u i
POKIIOK ZÁPADU
Omtkha řf
Omaha dne 0 list 1895
V MtlfCI llt ikH YTYItL! iKOKO
60000000 HWr bírlny méné nI
přid roktm Ttk Jobýiro ťué
Jilitf Karolina umí i-odco rfct
pravenA pro "novoa fena" V úita
? odirném inéma bjl n&vrb na odí-
lo( blaAorteího pr&ra lonokým
pora!eo 1S1 proti 26 hlasům
Tcaci nimají rat bídi Ameri
kiay T sami jejich ie oiadtTif
Ufilíme li kterak mime my rádi
Tarky jil uaadili ae mei nimi ta
otiem sáaořakým bratrům jejich
diviti s nemfiiema
ix---: KlWTORRKf HBITÍ TOR HlLL PBO-
hliail ae pro přfmon Tolba senátorů
apolkoTých lidem To buď zname
ná že není nejmenií vyhlídky na
proaasenf lidoncl opravy této nebo
Že nemá Ilill ne j menši nad ř je na
vé anoTUtvolenl
JlDHOMV Z HIWT0K8KTCH pXnC
polioiatft podařilo ae sa doba dlaž
by své naabromá2dti si sa $500
000 majetku a tamní komise proto
ae služby je] propustila Dobře
tak! Mil vědět sám kdy má dost
A m! již dávno odstoupit aby tas
jinému "potřebnému" příležitost
dal
BlBKH FBVNÍCH DITÍTI MlSÍct
tohoto roka přiveženo bylo tovarů
daní podléhajících sa $1103066
více než v téže době loni Když
by jen polovice přívozu tohoto
representovala nudu pak itratili
dilníci naéí $55000000 toa dobou
které! by byli jinak vydělali kdyby
se byly ty tovary chotovily doma
V St Locisu prý co nwdrívi
počne vycháteti ěenký časopis pro
kterýž prý ji! tiskány dobré síly
Možno kdyby vydavatelé poradili se
t těmi jen! mají poněknd tkuáeno
ti vydáváním nových českých ča
sopisů nespěchali by třeba a pod ni
ketA svým Pochybujeme že jest
lepíí příležitost pro podnik takový
teď v SU Louisa nežli byle před tři
ceti lety
Proslavám T tCrck lrtoSsí vf
pravý do Čech A tajemník americké
oddělení Vár výstavy děkuje ki
konci své obrany kterou nazval
"správou tajemníka" městské praž
ské radě hraběti Lažanskému Dru
Podlipnéma a jiným "kamarádům"
kterými ai v Prase tykal ate na
hlídače Jen! bo hlídal kdy! seděl v
lapáku tapomcl Inu netdék svě
tem vládne
ml i)iřffa i irlv dimok'ti
tké iMlňslý mhté vtksiuls opil
a a é -
cnwiei iořř n mllianl Tím
íéle třá ♦! ffmkřtif4 tím
Uf mAls kiMý oMse pnat I
ni dorostl ukU vlá ly
říloiíti rtfnrmní nhhtky
hA aifihl tslmof i evropilil stálf }
ftsiapth Isnto iiní a! éj-lfl lá
4nnn lámkos It ttm ta Arméni
a kf#f anukh ntyfli(te tHlo
i!t ln 1 I# Tnrerká vlilt j#st
f'řohftilo al l'i n]MiMíh i4kU-
ib ffsk adokifl strážná hMt
fitnf tta ftátrtfa el ani vmi
Ilsaí
1'Hf'íf jlr řf-ilrfuXli ímibiiI
]on Jak 'lá iháctil tří
torna toul hmJ Jakou! ís
fiUTf)m jité VÍícbfil aíirh
ěsskoAmsríikýeh noifiiíft trtlli
Tito po kaldé bm#n2( ertl sté
páali sáhodloulé "dojmy i n-si"
a l áni politikáři fijaí t%n m[
se do psaní npomínk Jsdinký t)t
lil při tom tm J ai ten ! psaní
upomínek hn i ai pánům poli-
tikářŮm Upe vypláeeti
MirrAf ijiA Kťnl aCTÍv4 mí
jakou! pr kolík inřsíců Ji! byla a
Spanělofé Jsou pořádá "na tom !-
ku ide" a %h neustále správy o
každodenních vítěiwtvfch svých do
věta rotesýlají přec jen stále no
vých posil se dovolávají Dle toho
musí také povstalci bf ti mnohem
silnějšími ne! Španělsko přitnati
chce a kdo ví tda ku konci přec
jen neodvislosti Kuby nedocílí
V LITHÍCH MÍSÍCÍCH STOtTLA
cena želernicních kolejnic o Jest až
osm dolarů na luně Kdyby se to
bylo stato za zákona McKinleybo
co bychom byli četli článků v demo
kratických listech o "nepravosti
ochrany celní" o "zlodějovi cel
ním" o ''monopolách a jejich vydě-
raónosti" atd Však ejhle na mírně
4„t „ t: i_ i _l_ i
iuuu piiuvniy uuie juom uvany o
"oživujícím obchodě''
V NlW YoRRC MAJÍ VOLIČI HOJNÍ
výběr stran Tam lístek každé stra
ny opatřen jest nějakým odznakem a
sice: demokrati malí hvězdu v £1
svého lístku republikáni orla naj
volebním osudí státní demokrati
oď plachelnf prohibičáci vodomet
(fontánu)80cialisti ruku s kladivem
populisti trojlístek jetelový Good
Government kluby kotvu neodvíslá
organisace občanská slunce z moře
vycházející a neodvislé okresní orga
nizace (Steklerovci) dělo
Jediným hLuíním a kolleoiXl
ním liftem zdají se býti New York
ské Listy Chicagské časopisy
otiskli všechny le! tajemníka výbo
ru pro obeslání Národopisné pana
Spěváka že spisy námi vydané
sebrány byly rakouskými úřady co
patisky českých autorů ačkoliv jim
musí být tnámo že pan Spěvák drze
zúmyslně a nesmyslně lhal vsak
Žádný t nich neměl tolik kolegiátní
sluánoeti aby na le! ta poukázal a ji
popřel aneb vyvrátil a tak lháře do
pravého světla postavil
VŠAK JMK TO řOVÍDALI ÍK NA NÍ-
ho dojde I V Chicagu vyčerpali
české časopisy již veškerou zásobu
krvavé literatury a tedf došlo už na
Babinskébo Jeden t tamnřjřích
časopisů počal pedávati tento velice
napínavý a překvapujícími situacemi
oplývající román Iiabioký t pčra
nejvěblasnějšího romanopisce nové
i staré doby Babinskébo by měli
dát se Slepou Zpěvačkou do Jesky
ně Loupežníků v Čertové liokli aby
se tam seznámili Dcerou Odsou
zencovou A Mirinem Marincelli a
pak je všechny poslat na skleněnou
horu Budou-li tak "nejpředněji!"
naše žurnály v česko-americké me
tropoli pokračovali vychovají nám
brzy čtenářstvo které! se nespokojí
jinou četbou ne! takovou jako
byl BryVvansč Jenofefa
Kolmí
V
VfsiifU? řotinar disMoaiirsil
Jofi fiá#-dijffíi kaMroAft( m
rlll tt Řltt lUlll řrflfl !( ttřiél
dluliti 6ffy nsii4thoo MlfiOOooo
)! itni ňřífcfi n 1frf(0(řioo ttí
(o fiřb fť" ř'' n lřftt f flvoiti
tovarů j'J byeřiom t U mohli týrá
ttlti n tolik} a trnísnl řfrípřiw íty a
tím rii'sn( rl Ii-hIi naMml
ořdnímí jih'irnrí kýrní republi
kiřni T dkáía'i truok ř( li
tří 11 Jak dlotthu by io Irvať
nI by rslá ien byla na miiif tnu
cesto poj JsJh-Ij správou?
lAf4Mcr ('iievii4io saaii
jil na posslstvl avlrn lsr#f kon
gře8i po jtbo sejití it mMi
předluženo In l Jíl nyní molno
přtdvlliť ! ('oasUtví klivn s
naiemi pornlry lilranií alrnl tabý
vatl st bq í neboř od odřoěsnf
pole!oíbo konresti bio Jiného se
neudálo co by inaínřjíl poťrrno-
sti tabhovalo — o flnanČnltb ne
náiírh bÍro'lnf fiail pokladny
ovšm amluv! Proti můleme
v peltvl poutu důkladného rot
borti naíiih styků a evropskými
vfcbodaími zeměmi oěrkávati
Noví otziil i3i-Tmrvo
lle správ i Pařile do házejících
netěší s prý všeobecné přízni Ní
kde snad na světě nezávist trvání
neb pád ministerstva na osobní
oblíbenosti neb neobiíbenoti jed
notlivých jeho Stenů jako ve Fran
cii U nás v Soustátí kterýkoliv
t členů kabinetu může byti sebe
neoblíbenějším a přeo jen pouze
president může jej úřadu zbaviti
kdelto ve Francii neoblíbenost je
dinkého ministra k pádu celý ka
binet při r ústí může Proto není tél
divu že ministerské kriso ve Fran
cii téměř na denním pořádku jsou
Správcové konkursní roosTATT
Northern Pacifio dráhy stali se
vinnými nevážnosti k soudu vf
Seattle Wash tím že obstlky ne
uposlechli a k soudu se nedostavili
Proto ale nohu za krk si nedají
neb dobře vědí le i při tak "vel
kém" přestupku za jaký! v posled
ní době nevážnost k rozkazům
soudním se vydává se činí rozdíl
dle toho kdo přestupku onoho se
dopustil Vsadili bychom se o po
slední grešli že vyváznou páni
správcové konkursní podstaty že
lezniční mnohem mnohem lehčeji
ne! loni pouhým zřízencům želez
ničním se to stalo
Když jkdnalo t-R o zXkox Mo
Kinleyho a pak kdy! přijat byl ne
bylo ani jediného oboru průmyslu
který by byl t té příčiny váznul tím
méně kterého jenž by byl zaniknul
naopak bylo nesčetně takových kte
réž počaly zde vznikali jako prfi
myel plechařský perleťářský plyšo
vý a jiné Nesčetně nových továren
vzniklo za krátkou dobu trvání zá
kona McKinleybo pod působením
jeho Demokratický zákon celní
přijat byl před patnácti měniči a de
mokratické listy nemohou vykázat i
se ani jednou jedinou továrnoa ku
její! vzniku by zákon Wilsonův byl
podnět dal však celou dloubou řadu
jiných ježto ohrozil neb zničil
V TtCU NAŠICH AMERIf KfcBZXKO
necb pomalu už ani čert se nevyzná
neboť co v jednom státu problašo
váno jest zákonem za bílé jest dle
zákona v státě druhém tase černým
a naopak Tak ku př prohlášeno v
minulých dnech nejvyšším soudem
newyorským že na hlasovacím líst
ku smí kandidát hlásiti se k té kte
ré politické straně jedině tenkráte
kdy! skutečně dokázati může že k
torna stranou tou oprávněn jest a
nebrasský nejvyšsf soud státní roz
hodl zas že čekaneo prohlásili ae
může ta Člena kterékoliv strany
ani! by tato proti torna čeho na
mítati mohla — Py!o by dobrým
kdyby Členové obou soudních dvo
rů sejiti a náhledy své srovnati
mohli
Kabinet i rrisi vr Francii
střídají se jako obrazy v kaleido
skopu Poslední ministerstvo trvalo
sotva dsssi mltífiů pallo tak jako
tráví minul oáslelkarn objevení
ořřoprs Mi y panamské a nyní
l#Isiňllní Pflěínoft posle ln( kfÍM
ftiinlírkl byli obvinění le jilní
dráha platil tnainé ěátky ěl
řiům snlmovny fnsUnsnké Jeden
I bich M Mí(ftlf I-I přd dv
m tý ley i té příčiny somsn a ol
sonien na fok de vfinf H tím řts
byli ftspřátelé mifit#ftv spoko
jeni a pola fovall )otrsstání Jmýth
ktsří brati rojili v bůllsf-
ství Nsbyla lo rtáik polítlrká
nfbrlotátki korrnpr klrál pád
ministerstva spŮsobila
Ta ioif afto vlit! KťTsonv
fiíklery demokrat byt navrlsn
pro nJký úřa I hlásali vi ty d
mokřité ésští Jsa svornl A svorné
podporování nvfJf)lto krajan
K Jyl ale aavrísn jt řsský řepd-
blikán lo pak o svornosti nsihtějl
ni ěd#t K tomu poznáni dospěl
Ntw Yorský dopisovatel Htoroosti
kleřý V dopi svém praví i —
HJtk se nyní ukiilo vypala!olo
tou svorností asi takto lín le li
s hválen navřený kaiidid&t kITo
many 1111 pik praeujm svorné pro
nílio af rrubhkán Tamanyita
tátní dnnokrat neb socialista bude
li však navrlen Čech od fpubliká-
oů lo "holt" vypřáhnrrn abysm si
u Tam many nepoškodili firmu Tak
si lu společnou prtd představovali
vfldsové českých Tammanyistů a
podle toho se 11 zachovali Jil opět
nedbajíce danného slova nalézají se
v lůně samospasitelné Tammany
llali a namáhají se co nejvíce hlasů
řeskýcň pro tuto ulovili
Fo MiNULfcn iiitiir kokO iilXsí
no bylo demokratickými časopisy
evangelium svobodného obchodu a ze
jmetta rolnictvu líčeno Jak blahodár
ných následků týl mlti bude Nul
svobodný obchod neproveden tak
jak proroci jeho a zejména uejbři-
chatější hlasatel jeho Cleveland
chtěli a usilovali a přece snad cílí
rolnictvo naše plnou měrou ty "bla
hodárné nánledky Po všechna ta
leta bylo stavěno vždy Anglicko za
vzor a jak tam svobodný obchod
zvláště na rolnický stav působí do
znal Lord Stlisbury v řeci své minu
lou středu ve W a I fordu Pravil
mezi jiným: "Od té doby co byly
zákony obilní zrušeny měli isme- tu
nejvělšf příčinu litovati le neby
lo poslechnuto výstrah protekcioni
stů Hepealiaté posměchem odbý
vali myšlenku le by lo mohlo býti
na škodu sníženi cen nastalo a svo
bodný obchod skoro zničil rolnictví
v několika okresích" A tento
záhubný národohospodářský smr
odporoučí a provádí strana demo
kratičká Benediktini cntCAOšTÍ umí dělat
reklamu to je pravda Ke schůzi
odbývané za účelem protestování
proti rozhodnutí poroty v přelíčení
opata Jaegra proti Bartošovi Bittno-
rovi povolali si zpravodaje četných
anglických i německých listů a tudíž
zpráva o schůzi té roznesla se po
celém Chicagu ba po celé Americe
Zpravodajové neopomenuli vylíčili
průběh schůze a výtržnost která se
stala ozváním se jednoho jen! ne
souhlasil a řezníkem co pravou re
voluci kdežto byla to jak se tdá jen
nepatrná výtržnost Co vlastně onen
výtržník zvolal v tom se zprávy ne
shodují V Katolíku neuvádí ee
slova jež byly počátkem výtržnosti
Svornost praví že když pan Holec
se tázal kdo vychoval naáe doktory
advokáty a svobodomyslné redakto
ry odpověděno na to slovy: Flan-
ďáci ne r Podle "Světa" výkřik
nul kdosi pouze "tlinďáci" a podle
Denního Hlasatele mělzvolati: "Vás
fllanďad poslouchat nebudeme" —
Ve schůzi té bylo přijato "desatero"
kterél končí prohlášením Šotka ta
potupu české lurnalistiky odsouze
no jednaní ostatních svobodomyal
ných čatopisA a projevena páteru
Jaegrovi veškerá ucla a důvěra
DsMol4fl llfUOVáM viol (i
vd opravo eelní otsvfn nilsm
průnysle a nalsmt rolničit nové
trhy Jak ae m otvírají jv( ním
fpráva ňfsJhf i mí (o tkH dl
ktsfíl Jsme vyvszll do dílny Isfos
o Mlovoo m' řarmsřikýfh
týrohkí ušiti on FřodaUJsm
i 100000 ménl dobytka i
1710 prasat i íaíooo m
konssřvovaaího masa ic0'i00
mňl Isrítvého mas m íitoo
mini alnřio m ♦5Í0OO
mn4 lojs i Moooo') mlná
přového m ia llVhfíOo tni nl i
ni- f (i ví mvn oii"iniarj(- t
rlnu i 11000 ménl bavlnového '
olsjsa i 17700 reénl sýra A ro
esj divnějšího Jest le a tlmílo
"výmolsaostmi' íasopisy dsmo
kratkk nsehhlí
řlldlkost
Hírsíoý m I lidi ? TylsrTři
v áťrý minulého ýdn Jemu! byt
podroben černoch líilliarl klerýl
doptíitíl se násilí vnl ly st Jd
ním l nejvétšírb zloíinů jehol se
kdy obpatolé Jihu dopustili Ohav
nik ten ovšem zasluhoval trest smrti
i zločin svůj avik ústava zaručuj
kalnému občanu spravedlivý soud a
jslíkol nemohlo býti obavy le by
ohavník teo tasloulenérn trest
ušel jt proto zločin onen neomlu
vitslným Jest neomluvitelným nejen
le ohavník onen utracen byl nýbrl
i onen strašný způsob kterým soud
lidu na něm proveden N veřejném
náměstí třízeno bylo lešení k němu!
zlosyn uvázán kol něho nakupeno
paliva keroainem navlhčeného a toto
zapáleno 8 nelidkosti zrovna besti
álni byl ohřň po několikráte uhašen
jen aby prodloužena byla muka tlo
syna tak že trvalo to skoro celou
hodinu než-li ponenáblu k smrti
ufálen
Je skoro k neuvěření že takováto
bestiátnost nŮže stáli se v zemi
vzdělané fe může stáli se ve státu
kde před nedávnem guvernér svolal
zvláštní zasedání státního sněmu by
zabránil brutálnímu zápasu rváčů
Nechceme a nemůžeme omlouvat!
zločince pro zločin jím spáchaný
Zasloužil za týl smrt měrou svrcho
vanou Však trest ten nebyl by jej
minul kdyby se byl dal volný prů
chod zákonu Však právě tak jako
neomluvitelným zločin jeho jest ne
omluvitelným i zločin lidu a co po
dává důkazu o zdivočilosti lidu toho
jest to nesmírné účastenství a jakým
se v něm podílel
Pravým kontrastem besliálnosti lé
jest politování bodná událost v Tií
fin Ohio kde učiněn byl pokus jak
před týdnem jsme sdělití o lynčovi
ní vraha Martina jemu! ale obezřet
nými a ráznými úředníky se přede-
šlo ovšem za cenu livotŮ jiných
Uvidíme zdali úřady tezasské učiní
nějakých kroků k potrestání této
besliálnosti a zdali kroky ty budou
mít nějakého výsledku
Itálie hodlá o tomto tnéslci A snad
u! v nejbližších dnech začíti skuteč
ně válku a Uabeší Bude to válka
čistě útočná k níž Ilabeš nezavdala
žádné příčiny Král babešský s Itálií
žádného nepřátelství nevyhledává
přeje si míru a nechce nio
víc ne! aby šetřeno bylo nezávislo
sti jeho země Nesvědomíté a krve-
líznivé jednáni Itálie odsuzují nejen
v Petroh-adě a Paříži nýbrl i v
Berlíně odkud! byla Crispiovi za
lána varovná rada aby se mírnil
Ze se Ilaoeše zastane Huško o tom
není ládné pochybností po nedávné
návštěvě habešaké deputace v Petro
hradě kde se Habešané přihlásili
jako alabšf pravoslavní k silnějším
V takovém případě Kuiko dosud
nikoho neosljšeto kdo je prosil o
ochranu
— Ffedplárejte svým přátelům
Hospodáře do Čech pouze 1125
r
X