Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 06, 1895, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK XAPADIJ~V
II
I II tát
I
ZPRÁVY ZAHRANICNÉ
f MkofMalho Miiftfll hýv
Hhn ministr presidenta hr Tasffe
hallfm nkamlíkem rekává Jak
I Vidná m řf Mmujs JMin sbr
rnil tn Je kol smrtelfieho fof n hra
bíu v Nelío
Itrnhl fti h'ttífntrn Jmenován byl
pfvftiffl bývalý řninittr íintnef
I Iíí rn i Htwerki li senátního 1
! správního Inlni dvoru Vy
tUtiij#řif filmf k firjoiitnfi h '-
mn t tulthn ttími bratrovy
ledný IkiJ inml n# m# kf ml nsríonaly
nm líherály inAfí ivfíily na 1#J
erlkáll i itltt4 ! # jírn "
usn ztesán pri vohm r no temateho
sněmu několik mM které doti
j meu ony uv rtivaine strany
- i II _ _ ÍĚ ~ i 1 -
P liakmikt {'fu]i ymatek v par
Umentftfm livotA § httd Jeitl víti
j nelil býval Klerikálřvé hroif ty
1 I i loupením l klubu IfohenwsMove
4 74 ' tif í lifilnnf in aa V ihliinmilltm Llat
1 1 'I 'i' — - — i-v -f
j I vlil odepřel potvrzeni Dři ífj
ÍU rníifannetii — Pfedela mi
lij nlstsrstva lir Il leni tiú rozmluva
a doktorem Heroldem vůdcem Mla-
doČechft Jednalo m o jmenování
i Českého minWtra— krajana
éíií zutřelil m Jak řWtik
(?) známý maklér ti burs hornické
páchal sebevraždu
Jlevoturg Arméni v Turecku jest
kůtkem nsb tito j-očtem několik
a
i umo posuvní ne zoraní v ruce
přímo turecké vládě o odpor Zprá-
' ty dowté i Arménie do Cařihrada
s udávají !e 26000 ozbrojených Ar
menů slojí v horách v přímém bo
1 á pw iiv nnHniMírw Hiriri imu
tttvt I tví A aiiitfalw%aJl tfuivA a
i por TEpoury vlaje na horách irmen
íí RKycti i'oru ruoiniinuie m ryciii
jeko i evolivá tiloiniky do tbr
Co ne předvídalo a o Irm
minulím jnme po Jali ipr&vu
tálo ee Nyn( Jenl tjcvno Že vel
moci doponud na oko tte tantávajíc
Arroenft ve ekuteunoNti stojí proti
nobA a hldl g kořinti s rozpadnuv
áího Turecka povstalé co nelvfce
urvati DopÍHOvat! Timesft z Vidno
prvf ?e joHt vSeobecn tam anámo
jakó fiasko Anglie avou politikou
utržilo a OHtatot mocnosti nemají
nejmeníl chuti mu býti nápomocny
Zatím krváceli budou povstalci ar-
menňtí do revoluce anglickými uliby
vehnaní v beznadějném boji proti
sveřepému Turku
Arméni inaultovali Turky v Hai
rut mezi Krzerumem a Trebizo-
nem kteřížto vrhli e na Armény
pobili jich pry nčkolik eet žen
dí-tí V Turecku ee bet revoluce
neobejdou neb Arméni ni ji sam
přejí jdouce agenty Štváni
Do Cařihradu doíly zpráfy t Ar
menie o stálých výtržnostech a krve
prolití páchaných jak od Turku tak
od Arménu Vňeliká nařízení i
ústupky vlády turecké ifistávají po a
hou nulou neb obyvatelstvo jak tu
recké tak arménské si nařízení vlád
ních nevSfmá a záíf náboženská pří
ostřuje se den ode dne V Trape
zunté byli popraveni dva vynikající
hodnostáři církevní poněvadž kladlo
te jim ta vinu že mají účast na vý
tržnostech v poslední uoue se
udavSfch Dle odhadu irmenitkých
bylo as 800 Arménu sabito v bitce a
Turky v Jiillisu Ztráty TurkA jsou
prý nepatrné Z Mooshe se ozna-
muje že předáci arménští vyjedná
fvajíiie átopi Turku n proHtřed
cích jimiž dalo by se zabránili dal
ifra výtržnostem Americký vyslanec
Terrell osaámil Vysoké I'orlř že
Spojené Státy Siní ji zodpovědnou
ta bezpečnost amerických miaionářS
v Sassoumu kde očekává se co nej
dříve veliké krveprolití Vojsko
ice blí nad bezpečnosti cizích obča
nu než přece bylo dáno Američanům
na vědomí že v zájmu jich vlastní
UtpeSooiti bndt lépe kdyl i mSU
odjadfMi 0(%kitá I jakmít
mmkt tí Ulí hj U k Ml
Klimil 14 14 filtina aby
propustil jjl fslkovtzfřsklirt 6M
pri Jhf stáři
Anytitiini rtJilni timrri'0 — Po
platné iprávy doíly % ll mrtos Ayř
o pistapit rgfí křiff vojk bfsnil
ským Aifoíffi k Vnt(ilo ktsré
přiřon vyvolily vslíké řo'ilní v
křeiMi dlplomitiftkýf h t% poiiř
zsní jíih b'idt ittamíftiti ftkumltty
konrtikl friot anf beká vi'pnj
v msřtc tmíft n4b"lfcm íl
ísmné ai-lubé vlily Wstlinxto
A iUn i dn# ví# J# li pra ď
! troje aftltrké p(ipijl Hrtiilil
r Vsftsmstu lraj Akíí!í# vlml
o-ířioi nřH VJIkkJiI tíffl fls
řiilif Iřumf 0itnA Mil npřítl
} msjetnU-ké pr4o n sporné éiml
ptM lí Anglii fifl Vfn'il !#
kdyby Mpoj Ht4ty pvn na SUm
řoo hatíce st4ly moli!o by vt
ronat smífnoti rtoti Wa an((H
ckýrh bd4kft n amsriuké pvfiiní
ll i ls sa ai opakovali totél ro stalo
i pro 175000 Nk arigií v (irln'o
I)opiovatl anglífkílio tiiku v lli
vané doltl rožku aby nkamlitl
oilrjel do Vennualy aby přítomen
byl demonstraci kterou vynutili
rhro Anglie spinní mbo ultima
tum 1'roalýcliá U sekrlář Olney
zaslal urgenti Anglii ve ktcr jí
připomíná že HoJ Htáty musí státi
na nauce Monroeové viik tat na
mítá proti torní Že toto jst konflikt
mezi britiokou (iaianou a Venetue
Jou tedy obíma zi-měma americky
ma
Udalottl ku!ninkí (len Cimpos
přijel minulý pátek na rychto do
Kavany a po několikhodinném od
počinku odejel do Matanzasu kde
situace jest tak povážlivou že pří
tomnost generála jest nevyhnutelná
Campos prohtedával vnitřní Část pro
vincie Santa Clara při černi vícekrá-
te utkal s v bitkách s povstalci V
jedné takové bitce setkal se e tako
vým odporem že musel ustoupili
Dostal se k řece kterou však nemol
překročili nebýti noci bylo by se
s ním Apatně vedlo Jeho cestovní
tlumok byl prostřelen Praví ho že
jed do MsUnzas aby sešel se s ná
čelníky povstalou Španělské vládn
zprávy udávají že jenerálové (o
mez Kabi Sanchez a KolofT jsou
vládou podplaceni a co nejdříve po
vstalce i ostrov opustí Jiná povést
praví že povstalci požádali o zvlášt
ní vládu a převzetí dluhu kubánských
iSpanělskem tačež eloží zbrano Do
pisovatel Newyorského "Heraldu"
praví že Campos jest silně tlačen
povstalci Dvě pomocné výpravy
se zásobami zbraní a střeliva pro po
vstalce šfastnÓ přistály Generá
Knriqiie Collato který shání pomoc
povstalcům v jiných zemích minulý
týden fiťastně dovezl domu mnoho
dobrovolníku i zbraní Poslední
tprávy o porážkách vftdce Antonia
Macea nezakládají se na pravdě ný
brž tento udatný tnulat táhne k Santa
Clara
Ifutmaa Ettrada Palma byl jme
nován zástupcem nové kubánské
vlády ve Spoj Státech s plnou mocí
vfilí v jednání
Na otlrové San Domingo vypukla
revoluce avšak vládní vojsko po
vstalce porazilo Tito ustoupili do
Ilayti kde se tnovu organisujf
ftýoalý yrttident San Salvadoru
Carlos Kceta prohrál veškeré avé
mění v Sloňte Carlo jest na mi-
tině
llraziki dle tprávy t Ilio de
Janciro chtějí uznati Kubánc ta
válku vedoucí moc
Ve ěldti San Paulo v Hratilii
ylo objeveno spiknutí ta účelem
třítenf monarchie Více osob bylo
uvězněno
rortugahký krdl byl hostem ně
meckého císaře
Japonci staví v Anglii tři nové
váleioé lodi
Hmlontil msil Přinutí Miltgt
skerern niatřsn byli fjnn
Králoini přijiU přoíkíor4( Yi%nn
Přnwnno4 Mttfpovttl Im loti
MaliK'" T vWh MbrmičhMi
lálsfitottsrh Otisky lksjii I Sf
nířiní-ft ponrh4fy bi hn k foiliod
nutí fřiřKiodmkím-i residentovi I re
publika rbránitl bi l# Mt liktr
před kH)ni fnířnfřři ňeb#peim
lleej lňt d41 kontřocvtí bt U vni
třní spriv MadiMkarn nl repi
blik íHfifoiik4 nbře n ío-
pV lft'Mt t% 14 teé koňreMS nbo
mlotvy dřív niifřr4 Příjmy
o#trov Vn!oíny b'i lo-i ni veřej
né vy I4nl a na dbth etátní Kr4!ov
lil m MM'Je ]# si rieollio!4 k
pftje svolení republiky Vnn
iofjítl kfjfitib4 ďplomití V Hi
ih míjí s# starat) o to by i4jmy
if lt£kru ltfénny byty
'řnnrmtié aajmqti d otřovy v
Tibrn moři v sknpíné Hpoleřefi
skýrh rHrovu náeledkem iil'efí
flnmofo b Joii Ifcitbíns it
rabora v Ttbitké ekopiné s 'jm
obyvatetft
Aové minUťttt ft t' I rnntUm
stavil M Ilotirgtois veítvrlek a sice
Mám odrÍI předeednictví a mini
sterstvo vnítrs 'tirord ipravedlnoU
Cavlgna! války íxkrty ákoUtví
Dofer financí íJuget D'Kign
obecných prací Meeurer oln hodu a
Combe kolonií
ftulltl kitrdindliť'4 budou míli
většina 3 bUift v concUve (bor
kardin4IQ jenž volí papeže) Tím
vyloučeny jou naděje všech ciio
temiikých kandidátu na svatost a
neomylnost
Ixtrd OalUhury v řeči jíž měl ve
Walíordti za přítomnosti nejpromi
ncntnřjšich osob země otlsoudil svo
bodný obchod Ku konci řeči pra
vil: -— "evobodný olithíxl zabil rol
nictví v mnohých okresích!"
(iitnernér bntické Omany Sir
Charles Cameron Lees vrátil se
místa svého působiště do Anglie aby
podat zprávu ministru osad lordu
Chasiberlainovi o zápletce Veneiue
eké Guvernér nevidí žádné ne bez
pečí v nynějších událostech a doufá
že Venezuela učiní po právu ustou
pí od toho co jí nepatří Angličané
ovšem nemohou od svého práva
ustoupili
Glaihtone zaslal paní Norkové do
pia následujícího znění: "Zůstanu
si důsledným z mnohých příčin Vi
dím že sultán drží prápor svůj vK6
zně vstýčený a protivníci jeho Hu
ško Francie u Anglie leží mu u no
hou Doufám že moje země
vlastnímu dobru bude svědomitěji
a ukáže světu co třeba podniknouti
Kéž by buh již jednou učinil konec
vládě Turka a všem jeho skutk&m
to jsem vždy říkal a budu říkati — "
Oddíl ruského válečného loďstva
kotví v Port Artburu a zuntane tam
stále V Evropě učinila veliký po
plach zpráva že Čína učinila nové
důležité ústupky Kusku Návštěva
prince Wonií Ohi Chuana v Petro-
hradě má politické pozadí ač tvrdí
Itusko že přišel jun blahopřáli caru
k jeho nakoupení na trůn
Výbucfiem unikajícího plynu roz
bořen byl dum v ulici New Church
v Londfno
V Ilerlíně odsouzeno bylo několik
redaktoru do vězení pro urážku jeho
bláznivého veličenstva
Monarchisli v Hrazilii jsou velmi
fcinni Nyní prý opět agitují ve
prospěch dcery císaře Dora Pcdra
Isabely provdané za orleanského
prince Gastena známého pod jmé
nem hraběte d'Ku
Ve Vídni tvolen byl antisemitský
vůdce Iueger starostou měta Iue
ger tnámý potíráte! židovekých upí
ru kteří v Hikouska téměř sami
vládnou jeet miláčkem lidu zejmé
na dělníka On jeet prvním antiee
milou který do tak důležitého úřadu
tvolen byl Pochybuje s-% Ž- ho cí-
iař potvrdí
sis Hr i ' T o pt mtě ťtnil
ftttfm tffMMS ♦! iří-un ss- řiu"
řtni a eii tii m
r%ff m sitiMil eiiftfa t n#
i f mit ri et-H '-i t4hf Ué n m
1 rH tUk ÍUřelM
VELKÉ PŘEKVAPENÍ
j(UrMI níí nov řtfřt trkf Istil" mi
%t%fanf ii tft h np Jel to knílka txsbnjírl W
ř?n VfotMiPňí a ee holínek letííkU jeMfe astttnle prtt#
hh ') (rh a iU%rit h k'líf tl(lřftls nMnbt slatrh pssrfrli
't )ikoJ I htUnf vWř řífh ilismsstft Vnf tohotofí?!
)i siiíí nel kdykoliv přel tfi rol doksiují ot)etin4vky JMI
yhrki( nim nyní v(r# l k-tjrkoílt Jm# vťlll v historii! 4eti
Cj ů
tm
I IÉ f
nli řnti — M)f i!mkn!toi ikiMftot
V v'f klenotů kuij(r Wtinkf fřl
mo o njyllíeřj'{( U tř4řHeH v Americd ve velkém
mnrihut liiliin knM' h'i Jenl f r ! tmít é pl!#I#
fltrm ftrMitjetstl hf aeiMlel J f kUI tt fti níl reftftlk
ltf ktrh i'il hhrn tUttt trvsn!lv4 a tttnti
hf' rs nrjn jJM tmu H rt ion
W J WIÓA & SYN
301 f
381
Jitimknt'$ni bvalá královna ha
wtjoká zakoupila prý si dva statky
v H)kouktj a hodlá le tarn přet
dlíti V (Hnk Jet veiiU jitření proti
ríinrftm Tajné společnosti nábe
lenské pracují všemožné proti cizin
cům Cizinci nejsou životem jisti
Ve Wu Cbeng byly výtržnosti 12he
září a očekává se že v Cantoně do
jde co nejdříve k vzbouření
Koreanki král se prohlásil císa
řem a oženil se neb mu žena as před
méeícem byla zabita
Anyličané podali opět jedno
ulttmatium a sice králi aíantekému
jehož terně leží v západní Africe
blíže tlau nosného pobřeží ne
černé Veličenstvo odpovědělo že
mu do Angličanu ničeho není že
nehodlá poslouchali co oni mu po
roučí a jestli její Veličenstvo si
přeje s ním válčiti že jest každou
chvilku připraven
Véooda z Camhridye poděkova
se t velitelství armády britské
Ohlaiiije ee t Anglie že není
pravdou že by Rusko mělo boto
vou smlouvu s Čínou ohledně pří
stavu v 1'ort Arthur a dráhy v Cl
ně Ví se že Rusko nepomáhá
Cíně t lánky a nepůjčuje jí mílii
ony než tolik jest jisto že žádné
ho formálního svazku mezi oběma
zeměma nestává
V úmrtní den cara Alexandra
slouženy byly bohoslužby v Petro
hradě ta přítomnosti carské rodiny
V týž den dostalo 34000 chudých
lidí zdarma oběd na útraty cara
V Paříži konaly se smuteční boho
služby ta přítomností presidenta
r aura v Berlíně za přítomnosti
císaře a císařovny jakož i v Kecku
král sucastnil se smutečních ob
řadů
Minialerstvo v Iiulharsku resig-
novalo aby donutilo prince Ferdi
nanda Koburgského by avého syna
Hořme nechal okřtíl na pravoslav
nou víru
Povstalci čínští na poloostrovů
Lias Tang dobyli vítězství nad voj
skem í ínnkým zmocnili se hlavního
města provincie a hodlají zařídili
samostatné království
Z Venezuely došly tajímavé
právy časopisům newyorským
Anglický skůner Miosotís byl po
palbě i pobřeží tajmut majitel je-
jo tabit a loď vzata co válečný
kontrabant Úředně doposud zprá
va ta potvrzena nebyla Zástupce
pojeného tisku mluvil v Londýně
vyslancem Spojených Států jen!
popřel že by na sensačnb h zprá
vách minnH f V i '' bylo
Děc t'M i
ftsrnlasff fltratlaress 4ifeJÍ#Jls
IUlsah
( f
&0e cil r!
W f8th S! CHICAGO ILLS
S0UTH_0MAHA
— Vtdor tomu ! městskou radou
již I I října nařízeno bylo maršálovi
aby o snížení trati pouliční dráhy na
24 nl se postaral nebylo doposud v
tom ničeho očinino kdy! nyní
marfiál táaáo byl proč nařízení rady
městské dosud neprovedl kájí
tím že pry ma roayorem Johoato
nem nařízeno aby vše při starém
nechal Mayor hájí se tím že prý
v resoluct dotyčné opomenuto bylo
kým že vydání prací tou spojené
kryto býti má a mimo toho prý bý
vala by společnost jistě město na ná
hradu žalovala a proto umal prý ta
nejlepší vyčkati až společnost sama
a dobrovolně práci ona provede
— Za posledních deset měsíců
přiveženo do dobytčích ohrad soatb
omažských celkem 488343 kusy do
bytka hovězího 020735 kusů vepřo
vého a 180570 kusů dobytka ekopo
vého — V sobotu kolem 3 hodiny ranní
vybuchla v sklennlka A Dellanyho
na 20 a J ul petrolejová kámínka a
pouze té okolnosti že majitel v čase
tom již vzhůru byl a ve sklenníku
již se nalézal jest co děkovali že
celá budova popelem nelehla Škoda
spŮsobená obnáší přes $100
— Ze South Omahy zmizel v so
botu C II Holea který! až do dne
onoho v Union Stock Yards byl ta
městnán a za poctivce v každém
ohledu považován a zmizení jeho
oplakává dlouhá řada věřitelů od
nichž v posledních dnech značnější
část penět byl si vypůjčil
— Na sobotní svou vyjížďka do
města bude pí Herman Ilansenová
t Elkhorn zajisté hezky dlouho pa
matovati Když totiž na Cuming a
24 ul trať pouliční dráhy přejížděla
byl povoz její přihnavším se moto
rem zasažen a rozbit ona pak sama
na dlažbo vyhozena a tnadných odře
nin utrpěla
— V pondělí i rána zničena byla
požárem Seismanova krčma a Flo
rence jezera a nebylo t ní ničeho za
chráněno V čase vypuknutí požáru
nalézala ae v krčmě notné napilá liž
sebranka a má se za to Se požár pře
vržením petrolejové svítilny spůso-
en nyi
"Praktické školy
ANGLICKÉHO JAZYKA"
vyšlo )1 číslo 7 OMržít vwka Tíii!
l -JUHikn čitwl bu1I f 12% navš h
12 W! phslpliM'1 se 1 Jednotliví fi
ala po 2W- l F M v Oranjrer Tez
piš: Hhlelávftm Vkolu vaSI vHml
praktickou a nf-nl ml JIi podle ni
skuWn hravř" Traktlrkl škols n
Kllckťko J&7YU' vytházi mífn
AAtcx Ant M Soukup CW Throon
tC11cagolU v