Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 06, 1895, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    U
FOKHOK ZÁHADU -4
4
1
1
3
'
i
4
'i
V
li
i
I
I
i
í
Návrh ges ('oipingera m folií
f l hrani národního parku ysl
b?wtUikth smfrn jilnfm !k
aby f Mtt I krajin Jkon's
Kat tvanon pojmat stk4v4
m latluf m odpnrsm strtny oby
vatelstva Mvsrní stMnf ě4tl
Kits Jil nyaí mIm4 prý v
Wjomirijřis přilil mníih rss#rví
vI4d mU prý by Mlltl ipíl
Iřiňlot JfJieH ♦bmsiovttl m! Js
itl tle j foiiiřovatl Hnnhon#
rsssrv ar iaajím4 ks příklad vír
Jak olot ina rUho rkra Krt
moat i vtlki vétlina lích KuJirol
ftljJfth poitmkS n!i4 v rako
Udí4ntký(h nh4v4ny jo
dtm kde I to tělothQm poismků k
Ans farmtrtkým # nďi?4v4
rfkafMrk
paaovatl mast v k4rnáí H v Fort
Whsrldaa a CMcirft Páni datoj
ní cl lotíl brali al vojlnr k jkon4
4nf rAiaých slalsb Iom4fcl a
BÍinili rí h obyčejní "j rrfi
tyyM eol ad dvolno není Za
konání sloleb lích ta vypI4eno
tylo Uno utulk&m v kalhotách J o
15 ontch df sní [n(i tjr n2ljr
tt kiftt 4b& (lfttujn(kaf nýhrl
fjoklloj utrýfka Hama
fojíoí jimi tato til!ejií nialla
nikterak Ubiti nethe j ohlo
tíJnoat vojeotkému vzhoru kon
gretofma kurI nyní pfluné vySe
tfov4nf ctiébo tohoto ikanJ41a na
JUf Itjfhli deprara
Z CUvelanda otoamaje le
driha I5ig Pour nmjill tímto tj
óoem po£(naj ?ypravovati do St
LouU nový vlak poStovní který!
by bjl tím Dfjrjcblejííra vlakem
oejeo v Americe ale ca celém
# Ijtí Spr4va dráhy totil donf&
Se podaří té vlaku onomu urazit!
vsd41eno8t odu £40 mil mčřícf v
540 minutich i íastávky v to po-
!!SřtaJek "Té oviem byio by rychlo
8tí daleko vítíí ne! dokáxina byla
min týdne rychlovlakem dráhy
Lake Sbore kterýž při cesté s Chi
caga do New Yorka 6507 míle ta
hodina vykonal
KatollI karainálrm
Papeiský leg&t tíatolli obdržel
iijve ítvrtek do Washingtonu epráva
ie povýšen byl papežem na kardi
nála a Ze odznaky nového dftatojen-
atyí kardiailem GibbonHem ode
vzdány mu budou
Pretl djfterii
Z Lawrence Kanu oznamuje ne
ie profesorem L J IMakem ze
etátní university vynalezen byl no
vý prostředek proti dyfterii a týž
prý jil v několika případech ie
osvědčil Lék tento seittárá ze
araíSeniny soli a vody — as dvč
třetiny soli na třetinu vody — jíž
po nějakou dobu elektrický proud
procházel Užívá se jej co propla
chovadla a účinek jeho jest velice
rychlým neboť prý mikroby již
rvým použitím usmrceny jsoi —
Lékaři Umní přikládají novému
tomuto velkou váhu a tvrdí ie ve
všeobecné užívání v případu dyfte
rie přijde
Tládaí příjmy a fjdánl
Pokladním odborem vydána v
sobotu zpráva o příjmech a vydá
ních jakož i o stavu financí vlád
ních sa mísíc říjen a vyjímáme a
ní následovní: Příjem vládní ob
násel $27001748 i čehož bylo
113773055 cla $13215583 vnitro
temní dané a $912109 i pramenA
rfizných Vydání vládní oboáíelo
$34503345 tak I jeví se schodek
$0601676 — NejzvláStnějiím a
oelé zprávy jest výkaz o příjmu
vnilrozemnf dané Též vybráno
▼ října roka minulého $6493438
letos ale $13215583 tak že jeví
přírůstek v obnosu $6723145
" nebo-li více ne! 100 procent Pensí
vyplaceno sa říjen $11890475 což
jest o $837000 více než v téraže
mlsfci roka předchozího
hkířlý dar
NejTŽUl dar jaký kdykoliv a
kterémukoliv ústavu vzdělávacímu
noinén byl ohlášen byl v sobota
fUitelitra cUogtká uuivenity
! 4lbslnýnt áktvmut lev
U'( lkf milionář Jthn lt U ok
fřlUf kďfýf jíl ilMvs íttv t rt
Mitfýml Utf by! jJ obmyslil
Aťj' jb' oináftiil vs itliJil
řídil štvi lsdřiij" řort lti unl vr
Uřtím-i llítf )(( ktrJto fr
vypln bi U I I fn Iníti J
4 Jitých pnřnín#k volným J
dUí ls mlliofiy i I l ln
tihltrítA dtrovttí 1'olmlfikmi
ani't jt aby i Jiných prminli v
prp'rh řífiity poictlifi# vy
kl lk% ttkn% bf% % kdyby
toho m M)H bili rnmbb t l Vf
ptstl fořt li obnns fftikf jtká
řitk #br4rit leidi" fJnjmi I
vírifivtl {M'ksflUr tiřiliřiitA i lil-
as řtynjiřrt dřm Uhn řiil''
jdi skvIU ííIii $ffiowi
áhrifl
7fmHhrnt
i) zpmřtřetofif jlrnl stlty ílll-
riOM If)Iiiri líhlo MUhuiw
Ktni Nsbrnka Koaturky a Tn
riKi# nsvttívfny byly a podáváno
daes rilkuré podrobfbti V t hi
cni pmítlno bylo cbvřní zimí v
: 1 5 r4nj a potrvalo plných 55 '
Vttfio Vřtií ikfd fiřtpŠíribun
nikde a poais wíity spadnul iJ-
ký trn fbrai se stény njká ta
ikipnirfl neb tllř rottluěenv —
Chvění provázena bylo podzemním
danním vzdálenému liřmřnt se
podobajícím % rnjilrtřjř pocítěno
bylo na severní straš mřuta V
předměstí Huena Park bylo ctvřní
země tak silným Ie postrašení oby
vatelé vybíhali v noěaích iatcoh z
obydlí svých v obavě že tyto na
hlavy jejich sřítiti by se mohla —
V (uincy 111 bylo zemětřesení
tik silným že kostel sv Antonína
několik jiných budov značnou
měrou peSkozeno a jeden d4m do
konce poSkozen tak že stržen býti
musel Na straně miHsoumké uří
tily se domky a jedna žena padají
cími troskami poraněna Chvění
země trvalo plné dvě minuty V
Cairo Ilockford Moli ne Mon-
month Streator Danville Minonk
Canton a Complon III pocítěn zá
chvěv v týž ěas co v Chicaga mi
mo několik shořených komína ne-
spatobeny ale Škody iádné — V
Cincinnati Ohio pocítěn záchvěv
v 5:12 a potrval plnou minutu na
čež v krátkých přestávkách násle
dovaly tři záchvěvy další pouze
ale několik vteřin trvající Niko
lik osob bylo a postelí vyvrženo
na budovách vsak nespbsobeny
Škody žádné Nejvíce pocítěn byl
otřas země v radnici kdež nábytek
z míst svých posunut V Clevelan-
du pocítěny v týž as cas záchvěvy
dva každv téměř minutu trvající
žádná vsak škoda nesp&sobena
Podobné zprávy došly i z jiných
měst ohioskýcb hlavně ale e so
věrní časti z Akron Toledo Day
ton Zanesville Columbus a Galii
poliš — V Ottumwa la pocítěno
zemětřesení v 5:15 a sie záchvěvy
tři z nichž každý téměř 40 vteřin
potrval Skoda obmezena na ně
kolik rozpraskaných oken V Cedar
Ilapids pocítěn otřes o 5 hedině A
potrval téměř pfil minuty Mnozí
vybíhali a příbytku svých v do
mnění že stropy na hlavy se jim
sřítf Podobně oznamováno i a
Burlington Des Moines a Mař-
shalltown — V St Louis trvalo
zemětřesení plné dvě minuty na
štěstí nespSsobeny aie žádné škody
a pouze jen několik starých komínů
se uřítilo V Kansas City a St
Joseph trval záchvěv podobně
dlouho a hlavně hostům ve velkých
hotelích nahnáno tím notně stra
chu Zvláště siíným bylo země
třesení v Charleston Mo kdei
zem chvěla se prý těměř po 20 mi
nut Počet shořených komína páčí
se na sta a podobně velké škody
sp&sobeny rozpraskáním skel ve
výkladních skříních Velký cihel
ný kostel methodistický značně byl
poškozen a omítka ve značném po
čta budov opadala Na venkově
na mnoha místech ztm rozpukala a
na 50 míitech vyrazily prudké pra
meny jel vody pískem do značné
Výie vyhazajl Nejsiloějifra bylo
fi I ffttrtltrVsttttf v LosUvílIs Kj
kdsl pofítíny offVsy tři 20 a li
Vlfřiřl tffftiírf Chvění přáisnf
silným {""Ijrmníru durí (m a t
oblin v smlrti jih'-i ápvlnfrn fb
jovili si silná l4řp i4ři svrn( n
podobijíij ~ V Nahvllli Mfwi
phls Cliltn'i"j a Chrktf iU
Ti-nn (wieltlno fhvíní ii-m v Ifl
řis f V jinfib rnltili ikďy
'Ůob#ny y pmim np-ttrni V
dídifté lpř4vy o ilivřní trmk dSy
mltio Vht I i řňinýth rnít v
Iiilině Misoissippi (lsftři
Wisconsint a Mihisínn tik 1#
mIfto řířd le iřrntř#infHi tímto
ffUstřslnl Í4t MpoJnfh M4l1
tthn% byl Z Pttr"ň
Wsyne Cm M podina řt4m pří
tlew liilii iiilio Jo Millera o
imlht)l sinlfďivní rpr4va !
KMřm 6 hrdiny ř4no pftítřn tt
silný otřas tftnti Okna řinřt-h
n4byt#k hnal $n n svého tn(U a
lidé v i lirnl vfbíhali i přlbttko
svých Otřas trval as 20 vteřin
byl směru o I #vru k jihu a plová
zen byl podiemním duněním
Krsjsii RSpáleN
V New Yorku utěen byl v so
botu věeř na nálralí New York
Central dráhy MOb iJill" Vstnr
zn4rný to virller prodejem "zela'
ríího zbolí" (pi dělaných btnkovek)
s ubývající pr4vě k lyl s Ant
('omlitem (snad krajanem Antonem
Cimílem?) z městečka Clarkson
Neb se loučil Kdyl Corníiovi
policistou oznámeno že ošizen byl
cítil se býti tierrálo uražen hněv
ale změnil se rychle když ruční
kuířík jeho otevřen a když mu uká
záno že v dvou balíčkách o nichž
se domníval že každý sa $1000 do
larových bankovek obsahuje pouze
praobyčejný papír složen jest Chu
dák myslel že udělal dobrý ob
chod dav 500 za $8000 zatím ale
byl šikovně napálen
Star národního dluhn
Die zprávy pokladního odboru
byt stav národního dluhu dne 1
listopadu následovním: Dluh úroky
nesoucí obnášet $747361560 dlah
z něhož úroKy platit su přestaly
$1681670 a dluh nezúročitelný
$377335870 tak že celý dluh
$1126379106 obnášel V tom za
hrnuto není za $591102073 certi
fikátů a pokladních not v oběhu
jsoucích za něž příslušná částka v
pokladně se nalézá Hotovost v
pokladně páčila se na $812137610
proti čemuž jest $622189012 po
hledávek tak ie ve skutečností ho
tovost pouze ze $189947098 se
stává Zadají poprava
Guvernéru kansasskérau podána
Žádot podepsaná 800 nejpředněj
Sfmi občany okresu Edward v níž
Žádá se za popravení C Arnolda a
W Ilarvey-ho kteří v listopadu
minulého roka pro vraždu prvého
stupně k smrti odsouzeni byli Dle
kansaridkého zákona má totiž soud
ce právo zločince k smrti odsou
diti provedení rozsudku může však
naříditi výhradně jen guvernér a
jelikož týž s ustanovením dne po
pravy stále odkládal jest nyní o to
peticí touto žádáno
Hune pHnU-lioTuIeetro
Dle zprávy přistéhovaleckého
komisaře Stumfa přibylo za uply
nulý úřadní rok ku břehům ameri
ckým 258530 přistěhovalců což je
o 27095 méně než v roce minulém
a méně než v kterémkoliv roce od
r 1879 Z počtu toho povoleno
vystoupení na půda americkou
256117 osobám a 2419 bylo jich
posláno zpět
Loď v nebfjtpeřf
Cestující na brémském parníku
"Travé" kterýž ve Čtvrtek k veče
ra do přistává newyorského při
plul zažili cestu velice nepříjem
nou Paroloď vyplula dne 16 říj
na i Hrém Z počátku byla plavba
neházející když ale dostala se loď
na výšiny novofundlandské poško
dil se parostroj tak že lodní kolos
vydán byl hříčce rozbouřeného mo
ře Hezvládí ono trvalo den i noc
než stroje mohly být opět opravě
rzxzzzzzzzxzzzzzzzzzxzzz'
#Y t ZoitBhó nomooo
:
álj ' v V {i
Jll I '
4 r x - fK
' wllISl)llt 1'lltllATIIA A
iWrkM I-IIIIVINV
(VtM 'i Jli
14
If Wa aveJsj visi
L7ziiixixiiixiixxxzxirzii
ny Parník vlnimi smítán ntrjl
mredm íkody a i etijll u% něm se
nalésajírl nyi Uieli ani i briy
íidnl stpitán měl m činit aby
svěřený mu lid upokojil N palu
bě jjf naUitlo těl několik kra
jinů l'illllU
Ws-lilsifloss
I Vyshneo n4S v Cařihra lě
Terrell nznámil v čtvrtek cdborn
státnímu 1 odařiln se mu koneí
ně přiiněli vl4da tureckou k sa
kroiení proti viahfirn veloeipedity
Leňte kterýž na cestě své kolem
světa v Arménku přepálen a o
život připraven byl KnrdovA a
Arméni kteří přepadnutí ondio s
zúčastnili postaveni budou před
soud v Erzerumu a Spojené Státy
zastoupeny budou při tom angli
ckým konsulem tamním Uřadník
tento byl prvým kterýž o íavra
ždění Lemu se dozvěděl a pouze
jen zakročení jeho jest co děkovali
že vrahové vypátráni byli
J Senátor Morgan předseda se
nátního výboru pro zahraniční sá
ležitosti vyjádřil se v pátek násle
dovně vzbieuem ku zprávám o uza
vření zvláštní smlouvy rusko
čínské jíž Hnska přísuv Port
Arthurský přístupným činěn prý
jest: "Nechť si zprávy o uzavření
smlouvy pravdivý či předčasný
jrou jistým jsem že ku smlouvě
podobné mezi oběmi zeměmi v nej
bližší budoucnosti dojiti musí a
když jednou uzavřena bude tu
Spojené Státy neměly by hnouti
ani prstem proti jejímu trvání
Smlouva ta jest přirozeným vý
sledkem poměrů dnešních Zájmy
naše v případu tomto jako v mno
ha jiných jsou právě v směru
opáčném od zájmů anglických An
glie v otázce této jest proti Rusku
jedině proto aby udržela si obchod
kterýž na východě dosud výhradně
jen v rukou jejich se nalézá a proto
neměli bychom my sa ní vytabo-
vati kařtuny z ohně Zamýšlená
dráha otevře obchodu ohromná
nová pole a náležitým chováním
mohli bychom si značnou část ob
chodu onoho pro sebe zajistili Mi
mo toho Sibiř již a ohledů lidsko
sti zaslouží otevřeného přístavu
mořského neboť dosud jest zemí
úplně osamocenou a Spojené Státy
neměly by se propůjčovali k tomu
aby lid tamní o ten jediný světlý
bod připraven byl
Komise kteráž na základě
usnesení posledního kongresu pre
sidentem k prozkoumání směru za
mýšleného kanálu mcaraguanského
jmenována byla podala již presi
dentu úplnou svou zprávu kteráž
však teprvé po scittí se korirresu
v plném znění uveřejněna bude
Tvrdí se že zpráva zamýšlenému
kanálu jest příznivou a že prove
dení jeho pod protektorátem ame
rickým ae odporučuje
I Japonský vyslanec Karino ode
vzdal v pátek presidenta Clevelan
dovi vlastnoruční dopis císaře ja
panského v němi děkováno jest
Spojeným Státům za dobré služby
prokázané při vyjednávání míra
mezi Japanskem a Čínou jako! i
při chránění sáimft občanů lapaa-
kých t Číně po čas trvání války
li (hi idl f f ř liMitni'!(M l t
l M l f V lff :! (' k
iin i ti u i iii i r'
filt flnií leb tUrí [
Cs II OO s Ubv li
V New Yorku miěeny v ne
děli po I ho lině ranní tyři iene
řnentní domy v ulehl křjěoké
"p"W"iy # naMiíily V Iroskáeh
nliny spálen mrtvoly tří osob
a jeden mul o livot přisel ukokem
s druhého ponchodf
Ve Hpokane Wh zbUmil
se ve čtvrtek ftt vlaku dráhy Oře
Ijon Uiílway l Navígttion Co
dokn Lamon m(Upřed""l4 pe
něžní jed ié společnosti newyorské
a počínal si tak zuřivě lo do blá
zince dopraven býti musel 1'rpí
utkvělou myšlénkou le nepřáteli
svými pronásledován jest a le tito
do žaláře uvrhnout! jej zamýšlí
IhirÁnl "Vrid vra Časy ne-
ustáUho četování na Turky pro Čer
uoiioree uavoo lil mírnily lcrna i
Hora jo nyní válna litickýmí
smlouvami a každý poddaný knížete
iisoiy mery py se proti zněni i
piiiiijt '(uui t-fii itry uy iiriniťi
ubil svého osobního nepříttdo anebo
mu škoda způsobil byl by za to do
ma potrestán dlouholetým žalářem
ne-li smrtí Černá Hora přísně drží
se smluv ale protivníci její Albánci
mohou se na ni dopouštět! jakých
koli ztočiuů zcela beztrestně násled
kem čehož stávají se čím dálo tím
™l _ „t i_r:i t_ i ! f l
drzejšími Neméně musejí so Čer
nohorci zapírati naproti přehmatům
s protivné strany lirry tomu bude
20 let co Černohorci nebojují a vy-
rontlo již celé nové pokolení které
ví o vojně jen z doslecbu Pravda
za tu dobu Černá Hora značně se
rozvinula hospodářsky Je to již
nyní země s krásnými silnicemi po
kterých jezdí těžké vozy a lítají
lehké kočárky s cestovateli země
kde se pěkně vyvinuje obchod i prů
mysl S tím ruku v ruce pokračuje
školní vzdělání Černá Hora má
nyní už vlastní lékaře a inženýry V
posludnícb letech zatoužili Černohor
ci i po řemeslném vzdůlání a letos
bylo okolo 20 Čarnohorcft vysláno
za hranice aby ae učili řemeslům
Několik Černohorců je v cizině na
hospodářských a vinařských školách
Třeba podotknouti že Černohorci i
jsou velmi schopní k řemeslné práci
jeví k ní i chuť Dlouhý mír
ukázal se v té přičině pravým ště
stím Černé Hory Ona ho iiž dosti
užila k svému zvelebení ale mnohem
více zbývá jí Ještě vykonali Proto
by si Černohorci přáli aby mír jeňld
několik let potrval Mezitím ale
malá Černá Hora nechce býti vydána
na milont i nemilost svých mocných
sousedův a mud zároveň starati se o
své ozbrojení a vojenský výcvik
svých synfl kteří už nemohou cvičili
v boji na vlastni vruo jako za star- J
sfcli casů Za tou příčinou postarali
měla hojnot schopných důstojníků
kteří se ve vojenství odborně a sou
stavně vzdělali na cizích ústavech a
stáli na vrcholu součinné voji-nuké
vědy Nyní formuje se učebny
prapor jejž cvičili budou důslojnfoi
v cizině se vzdílavší Dva a nich
nabyli vzdělání v Kunku a sloužili v
rukém vojště Pro cvičný prapor
staví se na Cetyni kasárny
v