Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 06, 1895, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4 -%
li
— V okresním sou li rilAn v
čtvrtek žalob proti V #niHfil
Dl odškodné f obnosu t'K si
lalobkynf jest ťirt í tfi#jr 04
která! v srptm IMM iioptMioU ob
Žalovaného k Ař-uti pMltk I r f
rvi doby l4 ruky poullvati nemU
Ooney-ová t"tíl v povoní
n 31 a 1'opteton av klyl tu
ivld Dennetl přijel povoem
stým d vozu Jejího tk pruh
vril I vozu ni dlažbu jť "fii
t ruku při tom Jí zlomen byli T"
přv ntnl spoiorov! ? ífmJ
raky té používali tou mírou co IH#
t proto lk k ý nvederutj fláhř bi
JakoJ saphcenl 1 5 l'ktkfth s
obnos o kterýž nucenou zahálkou ni
mz-l připraven byl
— Ve čtvrtek k večeru -oolin
byt policie do okresního našeho
VÍtefií aby tu žalářníkovi pomohl
ikroliti deet íiřM" #jífi4
kleci nhorámý hluk tropili a tím
tavili že skrz roříl" po hlídači pli
átkml házeli I'o přkhoda policí
zjednán snadno pořádek vězňové
potrestáni tfrn ž J4n t do samovas
by kdel po několik dnft při i hlebé
t vodě o marnosti víei svřukých
budou moci přemýšleli
— Soud proti bývalému pokladní
ku okresnímu Adam Snyderovl
který! pro zpronevěření několika
tisíc dolaro Jak známo žalován jest
vleče se pomalu ku předu a jak
podobá skončí usvědčením ohžalo
váného Námitky obžalovaného že
záruka Jeho neplatnou jest an nále
žitým sp6sobra komisary okresními
schválena nebyla byly v pátdc soud
cm vamftnuty a pokračováno ve vy
slechu okresního tápiinfka HhcípUs
i jehožto knřb řjiílřno že tpronevS
řen& SáBtka 0Í'00 obnářfVýdb-chcm
Jeho ijiitžno že panoval v úřadovně
SoyderovS velký nepoř&dek a že pan
pokladník bral z Jednotlivých fori-lQ
Pdíip aniž by býval na obnosy do
tyčné pravidelně vybavené poukázky
míval
— Projednávání námitřk proti po
alední vftli milionáře Jořc-ph Creigh
tona kterýž íát majetku fivčho
flirotcinci hv Jonefa odkázal není
dosud ukončeno neboť zklamaní dě
dici mají celou řadu nvčdkft jimiž
choromynlnoHt zemřelého dokázati
bledí Poslední dobou nemřl prý
Creighton dobrý rozum nánledkem
přílišného chlantu a pod vlivem liho
vin nalézal prý po téměř neustále
Nejhlavnějším evédkem pro zklama
né dědice byl dr Tilden ní-kdejní
osobní lékař zemřelého kterýž svěd
čil že pozorováním přiSel k převěd
čecí že Creighton vžech pět emynlů
v pořádku neměl
— - V pátek o 1 hodině ranní byla
zničena požárem stáj C II iilrne
na 20 a Capitol ave čímž ékoda
1650 obnáSející zp6nob#ína Oheň byl
založen kým ale a z jakých příčin
jest dosud hádankou
— Pouliční prodavač Fred Blat
fiky zatčen byl v pátek pro používání
falešných měr a váh a na obžalobu
tato pod zárukou 1 100 k dalílmn
oudu odkázán byl Žaloba byla
vyzvednuta pí II Clarkovou kteráž
od nebo osm bošIA zemčat koupila
když vsak je přemřřilitu k nemalé
mu překvapení svému shledala žeje
jich pouz pět buílu Tak veliké
zlodějství zdálo se jí býti přec jen
trochu příliíným a proto neváhala a
policii o tom uvědomila Podobným
spftsobem napálena byla celá řada
hospodyněk a Jelikož falešný bufil
na voze Dlotsky-bo nalezen bude se
muset nyní před soudem zodpovídat!
— Před okresními komisary skon
čeno v pátek podávání svědectví
jímž vyvráceny bjti měly žaloby
vznesené proti zápisníku soudu kraj
ského Frank K Mooresovi že za
práci vétif poplatky počítal než-li k
jakým dle zákona oprávněn byla že
poplatky okresu! kladné přinále
žející pro vlaMnf lsu ponechával
Celá obhajoba Mucn s"(vaU v
pohodlném: 'á nic — já nuzikant"
svrdl fotil ví ni iHnmc sv
tlí! pfý tf(! 1'í lpovř'lřlýtn býtl M
íuftlf Nikďi tf tnu nikdy sni slova
ftpfhkridl lt MmH řltijí vícs nc
patři a jft prf Apln v!nfm t
kaMm příM"h poďilřim kdyl ni
lo Mpnfofrif fi bud" přiiltiifinn íát
pt vrfctitl — TU i-krstiífli k
mífř(l prohlásili 1 I rnti vysít
Irriím J"'n sjflmjij a tipříj (s-li
prý D% Jsv ři ie jiného lu prý Jt
prsmttá řis líj1 í fy M orr r
řpfifisvífy Ciřidn svému ní ího
bili mohl
— Mí(ká řidl odbýval V átsk
d(pff lnu lítrii iard4ítí t% ás
Um přijití výplitěí lilífiy Výbi
tem flnanóiifm 'kn profpt r t 1
pov-lsfií iiíi n výplti nrníť
nanrft olb-ru pouličního an prý né
ktrřl i iřfmirft víi jak m hodin
denní i irnMfiátárti byli rot s n iřf
rením ra ly mítské s iirsrovřtává
Po vyri'tliií s(rtny přtddy
výboru vrřcjnfch prttí byl výplata
povolfn Podobné povrdrno slu)né
í !ř Tuwnp-ovi ktrřýl lul-b
zdravotní ra íy již jř l mřlern ra
ďm métkoii prputěn hned n to
t Iravotnfm koraiařt HivíHpm apiřl
vzat byl
— % mři! dostal sw pátek ráno
John Msyt-rs a vznesena proti nfrnu
obžaloba % vloupání se a malokráds
le Mryc vloupal m do groceríe
Parknrovy na 10 a Corby a právé
plnil si kapsy tabákem a vybranými
doutníky když jodním kolem {don
círn občanem spozorován byl Jeli
kož po dobrém vzdáti se nechtěl byl
krámnk sousedy obklíčen dokud
přivolaným policistou ptáček sebrán
nebyl
— K vážnému úrazu přisel ve
čtvrtek z rána na lfl a Cuming do
hližítel nad lictonoii John Distrov
Tý jel na velocipédu do práce když
tu v zmíněném místě vidlice přední
kolo držící se mu zlámala a on
plnou prudkostí na dlažbu vržen byl
tak že v bezvědomí ležeti zfistal Byl
dopraven ihned do svého bytu kdež
rány za nebezpečné prohlášené při
volaným lékařem mu obvázány byly
— V sobotu k večeru rozšířila se
mě-ítím naším zpráva že Frank O
Johnson jeden z nejhlavnějších po
dílníkft as před čtrnácti dny úpadek
učinivší Citizen's banky a zároveň i
jeden z největílch její dlužníkfl z
města zmizel když byl dříve veškerý
majetek svůj různým osobám pře
psal tak že ničeho po něm tu není
čím by dluhy jeho zapraveny býti
mohly V pátek podány proti uěmu
bankou v krátkém soudě dvě žaloby
na úhrnný obnos 12095 a zároveň
požádáno o vydání zástavního práva
na jakýkoliv majetek JohnsonAv jež
v městě by se našel — Tvrdí sfe že
obnos kterýž Johnson z binky si
vypftjčil přesahovati bude 116000 a
#20000 vypůjčeno prý bylo rftznými
přáteli jeho Po úpadku neučiněny
proti němu kroky žádné a teprvé
pak zakročeno soudně když shledá
no že majetek svftj na jiné otoby
přenáší patrně za tím úmyslem aby
věřitele své ošidil — Johnslon do
posud těšil se v městě našem pověsti
té nejlepšf a byl též Jedním z před
ních světel v zdejších kruzích cír
kevntch
— Právník William Peckett podii
v sobotu nejvysšfma soudu žádost
přinucen byl souden Scott k pode
psáni žádosti za nový soud v přípa
du v němž min leta pro nevážnost
soudu (vlastně nevážnost k soudci
Scottoví) odsouzen byl V žádosti o
vydání rozkazu thoto uvádí Iieckttt
že Scott listiny dotyčné již přes dva
měsíce v rukou svýcb ma podepsati
j že vsak rozhodně odmítá a co je
diný d&vod odkladu uvádí že prý na
to dosti času je a pak že to nespěchá
Slyšení případu toho jest položeno
na 6 listopadu a pak-li že do doty
té žádost dotyčná soudcem Soottem
podepsána nebude la jednoduše bude
případ ten vyškrtnut a on Ikckett
tak práva svého zbaven Ko konci
uvádí Peckelt v Žádostí své ie vý
mluvj Scottovj planými jou nebof
po tninuM dví lýdrty rif"Hrt Jí
hs ltá fiel J htirU "it!„" drJI
íiřidnl povifinoti v lansiltiivá
— V krJkilm ntici vyvolán
bil v aohritti rVIoit Msfibants Na
liofiat lvr ky trdAnl soudního řoi
kinu Jimi by iikfssním komířftm
fitkáiánn bylo vrálíM tnr U I
ňroky řáatko 11000 kterál pfrd
lely it bty i thit obink'4řmy
uplván byl K ý!edkii rt4'fnllni
'epi ble II s ts tnseným ftpj"tfrn
nsbof úhriiá íasikaklf rél na okru
lt nyní fiJAři Jst nbnáM přs
f KiOf fiO připil lftt Jet j ffp
dm kníibnfm n níml fnd I
ottnlcti I htH spfičlvatl bn ls
— II M 1 1 trrt utřen byl f so
botu n obžalobu i ťitoku na Jennie
Moorfcfoiiu jsjll rodířH po řiíjíký
ti na II a llitkory ulici bydlel
lUrris (xipírá h by bývat nt dívku
'hnul a tvrdl lc laloha podána vý
hradnf J#m láíll Is i bytu onoho se
vystěhoval V pilek prý oznámil Ie
s# odtřbiijek lyl pak vi í své z po-
tojlkti odnéoti cliUl byl mu cesta
'lvkori sstoupena a on prý za Irlán
tem tak dlouho bel přivolaným po
Itcistou zatčen byl
— V' sobotu rkoassno bylo ntaršá
lem policejním a tijemtiíkern požár
ní a policejní komise 25 uchatečQ o
místa v odboru požárním uprázdně
ná ídatelé nejen že zkoušeni byli
ze znalosti města a veškerých větších
budov a závodu ale dávány jim též
i otátky z poctil a zeměpisu jakož i
prokázali se museli znalostí angliči
ny slovem i písmem
— f)ilelský zločin kterýž by bez
odkladně provazem odměněn býti
měl spáchán byl v městě našem v
neděli k večeru a sice stala se obětí
jeho llletá Ida (hskinova s matkou
svou v čísle 1814 Haif Iloward ulici
bydlící — bylaC totiž do jednoho
prázdného domku vlákána znásilně
na a na to z&škrcena Ida viděna
byla posledně po S hodině večerní
kdy matkou svou poslána byla aby
Martin liookera v č 1808 St Mary's
Ave bydlícího k večeři zavolala
Když ani o 1 1 hod doma se nevrá
tila a když ani Booker k večeři ne
přicházel jata byla matka jakýmsi
tušením a odebrala se Oletým svým
hošíkom na policejní stanici aby tu
záhodné zmizení dcerušky své ozná
mila Ihned vysláno několik tajných
policista k pátrání po stopě dívčině
a zároveň zmizeni její všem polici
stům oznámeno a záhy na to pak
mrtvola její seržantem Ilerem a taj
nými Mc Grathem a Ringem naleze
na v domku výše naznačeném a sice
v příitěnkuv prvém patře se naléza
jícím Že dívka znásilněna byla pa
trným bylo z roztrhaných na ní fiatft
a podobně patrným bylo že smrt
spftsobena zaškrcením neboC na krku
patrny byly ještě stopy zvláště sil
ných pretft — Podezření % vraždy
této padlo na George Morgana a Ed
Sandorf v témže domě co Gaskinovi
bydlící a zvláště proti Morganovt
jest podezření silným Zjištěno totiž
že během dne oba po dívce se sháně
li a do bytu svého dostali ji chtěli a
že docílili toho chtěli prostřednic
tvím Oletého bratra dívčina jehož
žádali aby sestru jim tam přivedl
Proti Morgmovi mluví dále ta okol
nost že dolejší část košile a i nohy
samotné krví potřísněny měl aniž by
vysvětlili mohl kterak že krev tam
se dostala — Martin Booker zatčen
byl též an vyloučena není možnost
že by v chlipné vraldó té účastným
býval dosud ale není proti němu ani
toho nejmenSího svědectví
— Ceny přeplavní byly počátkem
října velice zvýšny však vzdor
tomu a nížepssného lze posud obdr
želi přeplav a Evropy až do Omaby
za ťl 00 J Kosic ky
(iIH (li)
— Chcete li zvěděli bližších a ob
lírnéjších zprávo íarmerských po
zemcích ve Washingtonu Montaně a
Oregonn požádejte anglicky poštov
DÍm lístkem C A Mitcbell Webster
' St Union Station Omaha Neb a
'on vám zaile podrobné popisy po
zemka tech 93dUU
Do MliificHotjr aer Umy
a Whronlnn#
Tsfttfl lf Ion ndlfldl 1)41 restující
Jednatel J K Hiftkuls li řsakýoh
osal v Minnesot ndlal navíttví
řsské nt ty v ssvernl lowl a pak
vydá J ř-s Mississippi do Wie
fonsinii Žádáme vskr4 na)
dhlnlky by rosil psnfis proft při
pravené a rt ne pfUnive 14-14-m
n lskvou výpomoo při agitaci
v ilsk4hl nových odbíratslfl
Vyt Pokroku Z4pu
Ilospod4ře a Knih Amer
HEBRA_SKA
— V Diton vyhořel íkohi čími
ztráta tiooo ipfísobsna
— V North Ioup a okolí napa Ilo
v čtvrtek v ixmí 3J palce sněhu V
okolí fiin llsy leží ho d -konce na 0
palcíi
— Přidelna bavlněná v Kearney
nemftJs stačit všem objednávkám
společnost chystá se k rozšíření přá-
delny v dob nejkratíí
— Vrchní soud státu Nebrasky
odročil se al do konce měsíce a ne
bude tedy moci zrušit již žádné další
rozsudku sudího Scotta
— V Superior Thayer county
jedná se nyní o založení cukrovaru
Cukrovka byla letos nejlepši plodi
nou která v Thayer county sklizena
byla
— Herman Karrenski v David
City uklidil pilulky obsahující are
nik do přihrádky v šatníku Malý
jeho hošík je tam vyčenichal a oŽiv
jich několik otrávil se
— V David City zahájen ve čtvr
tek státní sjezd společnosti pro do
cílení ženského práva hlasovacího
Účastenství bylo praslsbé namlu
veno bylo toho ale vzdor lomu dost
neboť byla tam většina ženských
— V Ilising City odusil se 18letý
Clark Ilelvig v přihradě na oves v
elevatoru Skočil do příhrady e
ovsem z kteréž právě nakládán byl
železnični vfiz a vtažen byl dolu i
zasypán ovsem v němž smrt nalezl
— Blíže Ogalalla vyhořel příbytek
osadníka W F Shepparda v noci
na pátek Paní Sheppardová za
chránila dítky z hořícího příbytku
nasazením vlastního života a byla
při tom značně popálena
— V Keya Paha Co odbývána ve
čtvrtek zvláštní volba v níž hlasová
no o zřízení zavodňovacího distriktu
a návrh prošel v poměru 30 k 1 Zá
vod novací kanál bude 75 mil dlouhý
a zavodňováno jím bude 100000
akrň farmerských pozemku
— V Cedar Co skončena byla
koncem týdne přehlídka kněh okres
nich óřadntka a výsledkem jest ob
óanstvo nemálo překvapeno Zjištěno
totiž íe nynější okresní zápisník
John Goebell zpronevěřil za minulou
svou lhůtu 1303165 a že i před
chudci Jeho C Cbnstianson a F
Nelson podobně peníze zpronevěřili
a sice $104809 a (245056
— Ze zamýšleného rozdělení okre
su Holt aspoň pro přítomnost d!
všeho sejde V krajském soudě v
0'Neill vydán byl totiž ve čtvrtek
soudní zákaz jímž zapovězeno v
úterní volbě návrh na rozdělení
okresu voličstvu předložili Dále
vydán stálý zákaz vzhledem k utvo
ření nového okresu pod jmeaem Klk
horn a prozatímní zákaz proti utvo
řenl okresu Ilolcorab
— Městečko Waverly blíže Lin
coln uvrženo bylo minulý čtvrtek
v náhlý roiruch kdy! se roznesla
zpráva že zmizel dr McCandles a
lékárník Vining a nimi zároveň
dvě děvčata Allice Millerova a
Margaret Wardová Mělo se za to
že odjeli do Arizony avšak do ne
děle se děvčata vrátily a sice z
Kana City Uprchnutí i domova
lálo os jim romanllekfm [)
briy přišly k Jlnémn náhledu a mf "
urnu
~ Vllmr ktif v! Vi Krsmnnt (ma
nován bvl i íiMsm vyjslnávánl J
cnkfofifsin norfolkským uhleslsiť"
k l-ří mull řsi-v ktsrál lálotirlh
stupu rtiksrnalftatl ptr4d4 vy'
jednávání vs f tvrtsk skonííl i sic"
týslsdsk J'-t tn l řspi vzat bud
avšak t esnii nenl Jsliknl r
cukrovar přítomni řepy al příl
iniiolio n řtitv M)tisí U % dána bf
do krm litH aby nelinul l tepřf
al ji Upotřebí titule hnds d N
#11 I I t Ů A Ě i
ioir (nivaen ťromsrna amin-
olliadiijs ss v okolí Fremont na
tun i akru
— V Lincoln zavrženi byla
Čtvrtrk lálost tývalélm otejnlf
inspektor státního Frtnk llilton
za odmrsiíní ž'ily proti aímu p
zpronevěření aa &ooo státních pen
hi-ntií Ifiltnn láda! ndmrill
žaloby na tom základě že prý iáli
jimž úřad inspektora olejního zříi
ván byl neústavním a todlŽ
nemusí t peněz přijatých žádnýt
účtfl skl&dati Hon Ico Ilolmss vsi
toto stanovisko obžalovaného sprfr
ným neuznat a proto musí nyní %
ze zpronevěření svého se aodpo
dali 1
— Asi před Šesti týdny byl
I t 1 - _ J - - I f - a t L t
v ranu mana poKousun mieiy nc
SharpQV psem o kterýmž se mělo
to že jet pominulým Hocha od v
J_ U' I I_ X I
uu m jinore iu jry auusi tam i
men který se používá pověrčivý'
lidmi proti pominutí Podle povž'
jestliže pokousán byl člověk pa
pominulým přichytí se kamen rt
což však v tomto případě se nes
a hoch vratu se doma s tun ubeep
čením že pes pominutý nebyl A
tiulý pátek vypukla však a ně?
běsnost a má se za to že jí podlehn
— Bíhcuo Bonakum v Liní
neustává v pronásledováni kně?
mu nemilých Přinesli jsme přy
několika měsíci zprávu že vypoví" j
x far poslední dva z oněch knčl
kteří před dvěmi lety u papežské!
ablegáta proti němu stížnost ved
totiž Fitzgerald z Auburn a Murpb
z Tecumseh Když v červenci od
přeli na jeho rozkaz fary opustil
povolal je k církevnímu soudu a si
poslal jim oznámení prostřednictvíi
jednoho lincolnakébo detektivi
Knéží odepřeli toto předvolání při !
Jmoti a nedostavili se k soudu
biskup uznal je vinnými vzdorovito '
sti a neposlušnosti a uložil jim nM
sledující trest: předně suspense
kněžství po dobu osm týdnfl 2 o
stranění jich z far 3 náhradu útrat s
soudem spojených v obnosu G9 4
posláni jich na šest týdnů do klášu
ra do Kanady k činíní pokání Ob:
kněží odepřeli pod robi ti se rozsudk
soudu církevního v němž biskuf
Kol mtim iniuliiAm i nrirntoii anderil1'
" — D r
li opustili rary ave uiskup zaaw
proti nim žalobu civilní
— Cukrovar Grand Islandský v
dal následující oběžník: "Byli jsm
žádáni několika výbory zastnpují
pěetovatele cukrovky zdali bycbor
přijali cukrovku pod 12 proceň
cukernatosti a 8! procent čistoty z-
cenu nižší tak aby m zachránilo co
možno nejvíce ze sklizně Jsme
ochotni tak učinili al zpracována
bude všechna řepa která vyhovuje
podmínkám smlouvy a za kterott
nlatlma 15 v souhlase se zákonem
w
přijatým minulým eněmem Kenfa
žeme dnes říci co budeme mocj
platit za cukrovka méně vydatnou
váak až věo bedliví vyšetříme bude
me moci udati Vám do týdne ceno
jftftVH uhucuic tiiťv 1 1 v i i mm lepu JI
1 I !##--_ f A ##
l1#n V% 1 1 1 ) i m rt ~AnS iltíti mm I-n
ousanujici ne meno nei iu procenil
cukernatosti a 70 procent čistoty
Duba jest pokročilá když budeV v
sklízeli svou árodu což mvslíme že1
jest dobře nyní učinili buďte bediiv h
toho abyste při ořezávání řepy od- ti
říz'i naatrzlé části tak aby ea v4
krecbticb dolíe xacbovala
o
i)
lf