Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 06, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ff
1
V i'
i ' i
KRO
PADU
V+Hř f'ftMw
TiM at nu řot nrrfi at ihmim nríkama a sro cusa MArrin
ROČNÍK XXIV ČÍSLO 30
OMAHA NEBRASKA VE SíftEDt 6 LISTOPADU 1895
' £ liifkofM tmu HMiěf
K ZÁ
PO
POKROK
ZÁPADU ZDAHMA
Nofm MhtítI4rn ktrff M
tjnl na rok přalpUtf iiíUrn- tý
dsnník do novho rok o lrm To
til kdo njrní cedoronf přdpltné
t tďnnik zali lu lx kvitován %í
do konce budoucího roku
Notm odběratflftm kteří jomiI
DftAff ěaopiy neodbírali nabílíme
na zkouška Pokrok Západu Ku i
bovnoa Americkou do nového roka
X HO centů
V Knihovně počal před mMcem
vycházet! román od věhlasného spi
sovatele Victora Hugozvný Uhrám
matky Holi v Vařili čili Kmeral
da spanilé děvče cikánské
Pány jednatele snažně žádáme
aby krajany upozornili na tyto vý
hody které poskytujeme
Vyil Pokroku Zitpaiht
a Knih Americké
Lcietínský kovář
í Před nřkolika lety vyd&na byla
l Praie úchratna výpravná báiteň Sva
Y 'topinka Čecha: 'Lei5etínký kov&ř"
M líčeno v nl ontrými tahy ponémřo
)inf českých dědin cizozemskými
a fabnkanty a vřela líwka lida čettké
bo k řeči otcft svých ISetínský
kovář vzor pravého Čecha vzdoruje
nah&m ponómčovaclm a zaplatí
vzdor ivflj životem neboť za ponem
fcovately stoji mocné rameno "záko
bs -a spravedlnosti" B&seti psan&
T aloba lehkém pfece úchvatné jí
mavém rpQsobila veliký rozruch
Tiak ten trval na krůtce! Vláda
zkonfiskovala! Jen něco málo vý
tisků před konfiskací rozprodaných
pfitio mezi úd
Jsouce přesvédéeni že přijdem
vstřío přáni každého milovníka ušle
chtilé četby vydali jsme se svole
ním spisovatele báseň tuto v plném
mění konfiskovaného vydaní A
očekávání tom jsme se nemýlili
Béhem prvého roku vybráno prvé
yydanf skrovné ovsem a uspořádá
ll jsme vydáni druhé v mnohem
lepií a dokonalejší úpravé a vřtíím
formáte než bylo prvé liáně n tvoř
kniha o 88 stranách a prodáváme
ji
po 25c Do Cech se zaručením
ta 60 centu s druhého vydání (ana
kniha valaé tížní) za 65 centa
Adresujte:
Pokrok Západu Omiha Neb
Máme na skladě knihy pro opino
Tání čtvrtletních zpráv pro řády i
Velkořady
Každý úřadník ví jak Zádoucným
Íest aby zachovány byly opisy čtvrt
etních zpráv Nejen že poskytují
obras stavu a pokroku řádu nýbrž
ahasta je jich potřeba k zjiAténí
okolností učtQ atd Nemáli fini
knihy takové nemá také své čtvrt
letní správy uloženy proto že opis
na obyčejných blanket&ch se snadno
pohodí a ztratí V knize jsou vsak
na vždy zachovány Prodáváme
knihu tuto obsahující místa pro 40
Kráv tedy na 10 roka za $100
o Velkořády jest kniha taková též
nezbytnou Každý tajemník Velko
Sřádu by mčl míti zachovaný opis
čtvrtletních zpráv všech řádft aby
mohl je následujícími porovnávat!
Kde tak ae nečiní chybuje se Má
me knihy takové pro Velkořády dvou
velkostí v tuhé vasbé o 400 a 600
itranách po t350 a $500 Kde by
přáli si tajemníci Velkořáda knihv
takové jednotlivé pro každý řád
Ti prodáme jím je za cenu valné sní že-
noa ub]eanaviy anin leciuo i
rt laskavé pod adresou
Pokrok Západu
Omaha Nib j
Do Chicaga !
Kalím ti odUratelfiln v ('hifi
U't potřísním dřluji?m# 1 tímto
týdnem ojal Jdftttltvf ro
pan Jourf TAiim
ii7 ftaath 'nf MrM
oííul v Ceako-anglitké svobodné
kol Doufám la nalezneme v
něm konec" jednatele trvalého a
odporoučím J#J přízni veškerého
nuleho čwnáMva I'n Tflma Jut
opravnín iintoporall iA?od nM v
kaldém ohlode a nmžru
Vyl 1'offmku 'JjHtdii
a Knihovny Americké
NOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
Kronika u1a1otl
Srážka vUkfi
U St Louis srazily se na Mls
nou r i Pacific drázo minulý úterek
dva vlaky a při tom zahynuli oba
strojvedoucí čtyři jiní zřízenci a
tél dva cestující přiSIi k třžkému
úrara
líjchlá izd
Dráha Northwestern boílá roz
množiti své spojení se západem o
jeden rychlovlak který yyjlždčti
má z Chicaga o 7 hodinfi večerní a
přijede do Omahy již o 740 druhý
den ráno Zde spojí se a vl&kem
Union Pacifio dráhy který vyjede
v 8 holin ráno a v 29 hodinách
totiž ve dví hodiny odpoledne drn
hého due dojede do Salt Lake To
bude nejryeblejší vlak ze všech
jež po západních dráhách jezdí
Zavraždil soudruha
Klíže Topeka Kana nalezena
byla před třemi týdny mrtvola 14
letého synka farinera W F Illsto
na který byl po dva týdny pohře
ňován Co vrah jeho zatčen byl 18
letý soudruh jho David Coulter
kterýž doznává že mladšího sou
drahá svého zastřelil a sice prý ná
bodou spustila ručnice když klo
pýtnul Však okolnosti nasvědčují
torna že spáahána byla vražda je
likož mrtvola má dvě střelné rány
Fllibuittři propočteni
Před nékolika dny zabaven byl
vo Wilmmgton JS u parník
Commodore na němž nalezeno bylo
něco zbraní jelikož bylo podezření
že zbraně ty určeny jsou pro Ku
bánské povstalce však sudí Sey
mour nařídil propuštění parníku
jelikož nebyly žádné důkazy že by
obvinění to zakládalo se na pravdě
rronáhledoTiní bostineft
V Council BluíTs nastalo minulý
týden pronásledování hostinských
po zákonu mmulýpj sněmem přija
tém a sice z té přícíj7'že nevyho
vují hostinští zákonu majíce
oknách záclony uvnitř stoly a ži
dle a dávají lunče Prohibičáci li
bují sobě že prý snáze je podle
nynějšího zákona osvědčili hostin-
ké než druhdy Podle starého
zákona prohibičního musilo se ob
žalovaným dokázati že prodávají
ihoviny a bylo těžko nabýti svěd
ku i nichž mnozí často svědčili
že co pili v hostinci vypadalo jako
pivo mělo chuť jako pivo mělo
barvo jako pivo ale přece nemohli
a nechtěli přísahali že to skutečně
bylo pivo Podle Mnlct zákona
est však jinak Hostinští musí
platili license a tím doznávají že
ivnost takovou vedou a nevyho
vují li ostatním předpisům zákona
est jim to snadno k dokázání Pro
to také byla jich celá řada osvěd
čena ale jestli prý podrobí se zá
konu % illtif i V bilďiflf řltl jJ
iřfťiovatí řtsbu Ion bu l Jím to
pfirnlnitto a Itlohy na tifi ?firAVné
řiřthtjl padnout
ZatrsMil milénia
V ivl City varných Vfehfch
iaMldil v MMu Pat ( rober lni
itinn a ktroii po minuté tří roky
lil Pře l nlkotikt dny sn pohá
dali a on jJ opiidtílt ritčel on Jí
v zmínřný dn vyhledal a imtfp
liv napřed Ji sám svému Jivotn
dobře mířonoa ranoa konrn učinil
('(állli iUa
lllíle Tyler Tei zívrallena
byla hrozným spasobom Iťlt tá pí
Ionard Jlellová Vr%ofli se v
nedéli dne 27 m m domu z ná
vštěvy od své matky a když domu
nedošla byli hledána i nalezena
mrtvola Její hrozně zohavena Na
stopu vraha uvedeni psi kteří vy
čenichali tří mílo od Kilgore čer
nocha Henry Hilliard který ie vy
znal že pant Heliovou zavraždil a
sico tvrdil že ji cestou potkal a
ona že se jej velice ulekla on že
měl strach že bude obviňován z
pokusu násilí a proto že ji zavra
Ždil Událont ta spfisobila veliké
vzrušení v celém okolí a v Tylcr
shromáždilo se v úterý na 7000
lidí kteří černocha ie zmocnili a
na náměstí jej upálili přivázavše
jej k železnému roubení a naloživše
kolem něho několik fůr dříví Od
času co hranice zapálena byla až
do jeho zahynutí uplynulo padesát
minut
Anarcblnté
Zámožný železniční kontraktor
William Thorpe bydlící v New
Yorku zakoupil nedávno 1400 akrů
pozemka v jižní části Luzerne
okresu v Pennsylvanii a postavil
na něm několik budov vysázel stro
moví a zřídil ploty Však budovy
byly zničeny paliči stromy zvrá
ceny a ploty spáleny neb odstraně
ny Tvrdí se že prý je to dílo
sousedů kterým prý nebylo to
vhod že zavádí se opravy a zdoko
nalení a kteří prohlásili se že prý
1400 akrů pozemků jest příliš mno
ho pro jednoho člověka William
Thorpe udělá lépe když přijde na
západ Zdo dovedou ho oceniti
snahy mužů působících o rozkvět
krajiny a používajících kapitálů
svých k tomu účeli
ťoimiik v troskách
Minulý sněm státu Illinois po
volil na opravení pomníku Abra
hama Lincolna který se nalézá na
hřbitově vo Springfield 30000 a
ustanovil guvernéra státního po
kladníka a školdozorco za dolili-
žitele na pomník ten kterýž zřízen
byl v letech sedmdesátých nákla-
dem 1200500 iež sebránv bvlv
sbírkou po celé zemi V minulých
i V minulých
dnech chtěl sněmem ustanovený
výbor přikročili ku práci mu svě
řené a tu shledáno že musí být
pomník celý přestavěn Mělo se
za to že vystaven jest celý ze žulo
vých balvanů však nyní vyšlo na
Jovo že jest uvnitř cihelný a pouze
obložen žulovými deskami Jest
prý tak dalece pobořen že správka
by nebyla nio platná a stavba ne
měla by delšího trvání Guvernér
proto má za to že bylo by nejlépe
pomník strhnout a povolenou část
kou vystavřti pomník žulový
Vstrana Turecku
Vyslanec Spojených Států v Ca-
řihradě Terrell telegrafoval sekre
táři zahraničnímu že vzhledem ku
neustávajícím bouřím Arménů dal
ortě formální výstrahu že dle na
řízení sekretáře Olneyho bude vlá
da naše držeti vláda tureckou zod
povědnou za bezpečnost ameri
ckých misionářů v Turecka a Ar
ménsko
WilliamřásJPivonka
líoinlMloiirirl h
r irma nio m ne
t _ i
kárh Proto lilám
ttm(jPt
K'rrjpondnce v říi {
krmu nln s na požádání Za vín
9
ta7-tř onirp: 117 IrxrhsMZP Jlld' Houlli Omalm Nrb
TrlrKrafal spolrínt tjkral
Plfd několika lety podána byla
v jižní Dakoté laloba na Wetrn
ťnion tetorafní společnost a sice
za následujících okolností: Ob
chodník Kirby ze Htouz Falls n%
bldnul telegrafní společnosti k ode
slání depeši psanou na obyčejném
papíře Telegrafní uřadnlk odepřel
přijmout! depeši Jinak nel napsa
nou na blanketech spohčnosti na
nichž pravidla za jakých depeše se
ponýlajf otištěny Jsou Kírby stál
na svém a nabízel po kolik dnů rů
zné depeše spůsobom svým až na
bídnul jich padesát neb více načež
pak zadal proti společnosti žalobu
žádaje o náhrada 50 na kaZJý
případ V krajském soudu zvítě
zil ale vrchní soud rozsudek soudu
nižšího zrušil uznaje tak že tele
grafní společnost není povinna
dopravě depeší jiných než jež jsou
psány na jejich vlastních blanke
tácb
Nalezen mrter
lilíže Shakopce Minn nalezena
byla minulou středu mrtvola Uev
F V Spindlera mající čtyry střel
nó rány v prsou liliže těla nale
zen byl revolver kalibru 22 Jest
pochybno jakým spůsobera o život
přisel Byl to stařec 74letý a před
dvěma lety složil úřad kazatelský
Není známo že by býval kdy mě
1 V w a t
revoiver aniž známo ze by lei co
bylo tížilo K tomu druží se Že
měl ne jednu nýbrž čtyři rány
střelné Neví se posud zdali vzal
si život sám aneb byl-li zavražděn
Zemětřesení
Ve čtvrtek ráno pocítěno bylo
slabé otřesení země vo všech střed
nich státech a sice v Illinois Indi-
aně Ohio Michigan ba až v Ken
tučky a Tcnnessee na jihu a
lowě Kansasu a Nebrasce na zápa
dě Nikde nespůsobena žádná ško
da
Kechtí státní zřizerji
Territone Utah kdež ve volbě
letošní rozhodnuto bude o přijmutí
za stát schválením ústavy zaplave
na tyla v minulých dnech cirkulá
ři v nichž dovozuje so aby hlaso
van0 Dyl° ProU U8tavů a tak proti
PrPut"'m wjrritone za stát V cir
ruian onom ▼íP0"1™ W% 2
prý by státní správa přišla o pfil
milionu ročně dráže nežli territo
riální což by ovšem muselo občan
stvo platit daněmi Za původce
cirkuláře toho považuje se Fred
J Keisel jeden z demokratických
členů úslavodárnébo sněmu
Radí se o náhradu
Minulý úterek zasedla ve Wash
ingtonu komise která rozhodovat!
má o tom mnohe li nábrady přiná
leží kanadským pytláckým lodím
jimž zabraňovaly Spojené Státy
lov tuleňů v moři Beringově Jak
známo smírčí soud mezinárodní
jenž před třemi lety v příčině té
zasedal v Paříži oznal že Spojené
Státy povinny jsoa zaplatili náhra
da a komise později k tomu cíli
zvolená osneela so na její výši V
minulém kontrresu podána bvla
předloha k torna cíli avšak nedo
šla přijmutí Namítáno proti ní
že částka na kteréž se komise
usnesla jest přílišnoa a proto nyní
zasedá komise co i i
%±$u% tolvMf!iii
i4po)l)Iivíit ('Mlíraf:
v jat
objtek
kti prodJI xm}U1í
Mltlý ďdytuk k vý
ilífké
ko ruří
V Jtllnaukř rbtí tt
V Milvatike# Wi agituje s
pilně o to aby odbýván byl Um
příští národní sjezd populístů Za
tím úítlem sestiupil se výbor ktv
rý chce sbírali příspěvky k tumu
cíli a sice chce prý aebrali ku kryti
výloh sjezdu tSOCO
UKUK5É rnivr
Z Fresco Cal se sděluje !e
letošní úroda pomerančů bude asi
o 1000 kar menší než obyčejné
Vrchní soud státu New Yorko
rozhodnul že státní demokracie na
úředním volebním lístku nemá na
lézti místa
Bývalý pokladník v Tacoma
Wash Bogg byl zatčen minulý
úterek na obžalobu le v úřadě
svém zpronevěřil $100000
V Millera Falls Mass vypukl
v noci na čtvrtek oheň na Main nl
kterému celé pořadí domů padlo
za oběc koda obnáší $00000
V Dunnemora N Y popra
veni byli elektřinou minulý úterek
dva zločinci a sice George II
Smith a Charles N Davis kteří
oba dopustili se vraždy
Lupiči zlataři navštívili v noci
na středu první národní bank v Mc
Gregor Iowa vypáčili pokladna a
odnesli za $1000 neb $1200 peněz
byli ale vybíravými a stříbra se ani
nelkli
Blíže Sioux City v So Dako
tě vyhořel farmer Anderson a zni
čena mu požárem maštal v které
nalézalo so 8 koní 3 krávy asi 40 (
neb 50 prasat 1000 bušlů obilí a
zásoby sena
Jesse Coxey syn pověstného
Coxeyho který loni vedl armáda
nezaměstnaných do Washingtonu
telegrafoval v úterý minulého tý
dne domů že se vypravil na Kubu
na pomoc Kubáncům
V celé západní polovici Neb
rasky jakož i Kansasu padal mi
nulou středa sníh jemuž následo
val částečně studený déšť Jest to
první vlhkost která spadla za mno
ho týdnů
Komise která měla na staro
sti vyvolili plán pro nový kapitol
státu Minnesota odbývala v minu
lých dnech poradu v St Paul a
uznala za nejlepšf plán architekta
Gilberta ze St Paul jemuž též ří
zení stavby svěřeno bude
Velký požár udál se ve Spring
field O v noci na středu kterým
zničen Lagonda Hotel zaujímající
půl bloku v nejobchodnější části
města Hasiči s Dayton museli býti
k pomoci povoláni aby oheň uha
sili Ztráta obnáší $150000
Cestující jednatel II A Mo
Cousland ze Saginaw Mich vrhl
se v Auburn N Y minulou středu
a okna třetího poschodí na dlažbu
čímž utrpěl taková poranění že za
několik hodin zemřel Neví se
zdali spáchal zúmyslně samovra
ždu aneb očinil tak v pomatenosti
Vyjadřuje trou Tdé?nott-Aibrt a Lr
B Klrkmta la ij4faln tva TdWdiMt
KjlťUa Allani Lana Bil hus pUw: "Vířím
mchtly idjbj m vím 1U bUtkIsVU
Bauja" laiU ni II Utcv croU Bd sklím
lleal
1
% -J
% ' " t
t '
i
í
í
'4
-
7
6- v