Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 30, 1895, Weekly Edtions, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK
o
a
i
i
V
1
V
llete roiuhovst f Z- MUK latia
k4 hm!k# !! fijftf míímí
M m fthřbMÍ hl Iftý kl'ak
Um iřpi4 aby pom4hf á
itHim s4# ďr nt i jy vJsmo
toí ífťilářfcjr 7 Kdyby f )!'
povoláno pik by i byt MMtov j II
přivití AU fU i toho nmt t nv4
In lim by lo tdlt I ToMhf:
IUUJ tratit } j# to pMtvíif4 (tli
aty m hstfji ly dotfrky hrnuly do
U Ia4 Nipff4m I mM
týt novo prtMý hřbitov pMivitlIm
reoM Um dMe nf 4i }! i]íi
pt4k at I eU U byly an I hřbitovy
lfcy I# hylf dIáey i Ua i pf
I lak M Hft I hyf florhlli Mpo
led tvrlit le byte oet roUte m
hthnnij iaoip6i vymUn i
lalátka) svíts ro fc jyl byl jttM
na svité A I tm a Kf potom- had
tl ll(4 ftnlli tioAfi
I lf-
m r
kal Umu kďv Uková rafat a
f Vt( ira
nazývá
taíilli If lt au ls dlát
? — ▼ i — i m9'9jvj %'w -(r 'r
i v41il Mři moil Jinou f4rodnoatf
) kriminál hj hn ]ít4 nmínil AU
ri mezi (Vby lo Ji( nktry nthváif
i Blyísl J#m rí vlutní své oii: "J4
bych Um tl rá I tomu řifb onomu
ne fliřt-í inal J-m jej en hodného
I 1 1 í L I- I f-- Lll
1 - -i f m-j m
liu li ohM#-n ťri flbnho 4n
tb Um fiffftjlu!' Col Hfhlnj
in in fl a u lili hf vtiého Ur
téks holnm fio tmrtí? J# li mol
eéf Vf l-bný '4n jlySI rth
l kdo it to ruiř jitli fij'l- do
DIT Kdyl byl riiiaouitfn ro trlkj
fetuk k mrli t (rnký íikon
konal avoa jovínot nkdo pijde
pirma aloty bo jk)41 do niW ne
tnolnoot ( Nfrui r Inmln t
'I ním imiňuli ale t iitatdoa vrtt No
w" % lla vit:t_ i ia # i:
V iAtt 1 L ii t 1 _ fi t a! tL 1 A -
nemfi! dobytc j dbáno bj byl
drlen ? pořádku AU je dobytče
Jttké dvounohé které lete přea plot
anad by ae tam álo nsp&at ale aby
tím potalovalo pomníky co! už ne
jednou ae stalo I o to ae hřbitovní
výbor poatsral aby to možno-li
tamecil totil 41500 odmřny nabíd
nul tomu kdoby takoó dobytče
protradil aby ae vědělo a které
'Jkoly vyžlo Pak by ho kriminál
neminul Jen utrpení vše do čaiu I
Hřbitov který vy máte pod nosem
le naň z okna vidíte den co den
(kdyl jnte doma) okolo jdete kde ti
II2Í A t~l l„7í„í _ I
j ucjniaini wnauuivi uupuuivaji T Jit
1 kém je pořádku? Tu bytite ae mčl
q --
to by varn lépe alufielo Ale co je
po nich mrtví jaou a nemají mone
ty Jedno jaté dobře udělal sa va
šeho pobytu zde totil: kdo vát
důkladné pomal že vám nio nevéří
kdežto dříve o tom žádný nevédřl
knézi nevéřit bylo cle ale dnea? To
to ani sa mák t
Na příáté něco o tom cimbálovánf
jak jste ráčil napaati když jdou
lidé do kostela na veřejné íkole prý
ae tvonl do Školy a prý ve avátek
Tedy aaae na shledanou
Dopisovatel
Colton Neb — Cténá redakce!-—
Po přečtení vaií odpovědi onomu
pánu t Clevelandu volám P Z Na
idar a též panu J Hoaickému ea jeho
ardnatoat že ae hned nelekne žád
ných vfbrfižek od A P A-iatu Já
toám krajany co jsou katolíci a před
několika roky že navštěvovali chrám
Pán A a teď aouhlaeí tou třídou
Ale kdyby at přečetli onu přísahu
V kterou uveřejnil P Z před drSma
týdny a vyroiuměli jí kterou muaí
vazay oien siozu nei se mue auii
PA pak by jsme měli více jed
uoty mesi námi a lépe by jame i
hájili nail svobodu Volbu máme
nťasta Hvnfrni lak nnncnrAnU naJfl
r f -
krajany tde v Cheyenne Co aby
každý přUel volit a dal ai poior co
fjK™- r 4'~ i ' -
oněch přísedících volebních kteří
' Jsou proto svoleni on vám přečte
každý 6 řad a pak komu chcete svůj
kU řl4f ( ftři n Ul4 X Mffill
Jmř On tk miaf Irnit N'kťr
titfiif ## tm'iť rU(fiřnřir(f jff
yřífí sU -(lf lltft'rfjftb
ftktřý křljař by i fft „í(a i
Knttt k lyl l 7(Mt lfk
4fn AU ti rtrl hftbe I4!ň4 n-h
tnkm írS ři4ř'irh Mki#r4
k(#řř 'fiftprtl tl# ! p)tU%
Jrt f řaMft # krajan
fhtíl fřof krajině a y Ml
íi#Im ro a %p% X ti% proti Jiřimi
Jmňl a f)l an) rťlll % třr a
ftisl Ifthf Jmen r k'hoi rht4
♦"til Mlktorý volit Un jfi dt n
p#Wrii INkí a pak p frU k'fyl
Ijlř f# J#fa kin Ii-lář kra ktrho
ilffn#nl volil propili dfíma lt#b
třml hly ti dtá křik kUj f
jli jrn4nn n-moM fli lf(ka nsMiti
A J#ít4 ipomřij na ly ktř( při
Vo!b4 i1tafoi doma a pk kdyl
s ním Mjtt po volb a iptit m
t roi fipři4 vola ofpotl vám: "Á
rn pak mh KU oni to Um t
mho blaai likiaprivl N p4noví
ksfdý m4t tik právo volit jako
pru CUvtUo l a máu Uk4 povím
m lak ííftití a proti vá VtUíhu
lilám aby jatu 4!i do valio pr
cifnM volit a dili avňj L! tomn
koho oináváta to vaMio pft(U a
tn kdo j# pro avo lfnln trn ktrý
vá virrtři# po viith# jko před vol
bou a pak ado jpt achop-n pro Un
úřad o který a acháií a nade váe
j-taf a riďtrhám! Vtlmn jednotu!
1'řlkU 1: Kdyl ]á dám rnňj hlas ono
mu kandidátu který! jeat mým pří
tělem a přítelem kaldého a jet pro
svobodu a mflj soused dá sv6j hlsa
onomu který jat podporován od A
P A-i-tó tak Biftj hlas porazí jt-ho
a oba hlasy dí-jsu nio platný Když
ale my se ujednotíme a dva naše
hlay dáme jednomu pak onen co
běží proti tornu našemu kandidátu
muaí obdržet 3 hlasy jiné aby měl
většinu nad našima Ov&cm že
každý chcn náležeti k té atranó co
t vítězí a tak končím heslem: Pro
Svobodu a Jednotu V F Kučera
HowellS Neb Ctťná redakce! -S
potěšením uvítal jsem Váš dopis s
Colfaz county ohledně zdejších kan
didátu a to tím spíše jelikož jsem
přesvědčen že letoAnf navrženci na
republikánské tiketd zaslouží zvolení
a jsou hodni hlasu českých voličfl
Vidím že se panu Frank E Moore
vyčítá že prý toulával čtyry roky
místo podřízené v óřade pokladníka
a že proto by neměl být zvolen Jaký
to nesmysl! Za to že sloužil poctiv-
svědomitě a vzorné za to že ae při
pravil zkušeností pro náležité řízení
úřadu toho má být teď vykopnut?
To by bylo zrovna tak jako by kte
rýkoliv obchodník neb zaměstnává
tel propustil svého dobrého dfilníka
na kterého se v každém ahledu maže
spolehnout z té jediné příčiny že
pro něho nějaký čas pracoval! Já
soudím právě naopak že právě proto
měl by dostati blány každého ro
zumného voliče neboC ještě žádný
pokladník před ním nepečoval tak o
pohodlí občanů jako činil p Moore
Sám o své vůli každého roku co jest
v úřadě učinil zvláštní výkaz daní
pro obyvatele jenž bydlí blíže jiných
městeček v okresu a zaslal na banky
dotyčných míst kde každou chvíli
kdokoliv si přál mohl se o obnosu
svých daní přesvědčili a příležitostné
pak zaplatit! Co tu ušetřeno bylo
každému občanu chůze neb jízdy a
dopisování! Taktéž všora distrikt-
ním pokladníkům všech školních
distriktů ušetřil velmi mnoho práce
tím že jim každý měsío ohlásil stav
školního fondu Toto jak svrchu
uvedeno činil o avé vlastni vůli a
bez veškeré náhrady a věru kdyby
veškeří úředníci a takovou bedlivostí
plnili a zastávali své povinnosti úřed
ní jako činil p Frank Moore mohli
bychom býti vío než spokojeni —
Nynější spůsob veden! knih v úřa
dě pokladníka který došel schválení
oejlepštch knibvedoucícb byl zave
den pasem Moore m samým spolu I
nsj IVikniUjlfff! sttmafit pofcá
ok jiký n k la nnUtii l a kwf
#j- Iftod-iíil práí I přsMfJftnf knih a
4třit Uk fcomUtřflm mtviho práe
a okru tnntihn ď-Urd Mni Tk4
dokonal a sřovnt vlml mnoho pfá-
ř kf4í byli opofnnU pofcls !ní
ky v řkfi a! do mj vn-
vat lomu mnoho mM l%t 'tul
Jt pon otáxkot t!i lid sof4
přjs varního iklnřo a spoUhl}
v4ho tnnU Jiko Krink Mwt
anb tUt žlovlkt klarý neďtvsde
ř4vn4 v4tt ani l4píiy školního
prikUdoikt třokslte svfmi hlaty
f jfeiMny v4domlýml a volt
mil sr-hopnoatí os vídaných Jali
kol Bpř4(sl4 pana Moori nmohot
m# ri'ko vytjkatl vymyslili yM
I prý ftm4 lilný raijstak ansbuds
mor I dstl lárakit I tý jt ve
s!4tu pom# 4 rok a noplití ládni
lín Ze lo j pojie voUbní srny
íMnkí j#t snadno k dokáiánl ne
y( po ly 4 roky co jsat přířuífm
pna lUdnářt dával za b táruku
MOK Uk jko pan !Udnářa dnes
mohl by it sob dá'i záruku d#t- j
ronáíbno9 kdyby bylo potřeba V
Nsbrs-i osadil se dne 19 srpna
Jfl a bydlí id nepřstrlitá ot té
doby a v rwe $9 platil
dní
Nám twhhm právé tsk jako co
obyvatelům IlowelU zavděčila se
republikánská fconvem e měrou velí
kou že navrhla p F J HruWkýho
všeobecné známého a oblíbeného ob
chxlníka našeho V něj máme důvě
ru a jsme jisti že obchodní záležito
sti okresu povede té! obchodním
spůaobem O jeho zvolení nemáme
té nejmeoší pochybnosti i a důvěrou
hledíme vstříc že za jeho působení
bude míti okres náš tu nejlepší
správu jakou kdy měl ~ Z okr
klerka navržen byt proti našemu
krajanu pana F Řonkovi Frank II
Kolm Proti němu vede se boj
až takřka hanebný a vymýšlejí
se proti němu lže volební kde obvi
ňován jest z věcí jichž ani schopen
není Iiyl po dloubou řadu let za
městnáván v obchodó Wells & Nie
mana a po několik roků posledních
zanáší se obchodem pozemkovým i
jest jedním z nejschopnějších mužů
kteří pro úřad ten navrženi býti
mohli
Za šerifa jak vám již známo
navržen jest proti našemu oblíbené
mu krajanovi p Kudrnovi pan II
M Kulmw a jelikož jest přičinlivý
rozvažný a při tom odhodlaný mladý
muž mám za to jestli zvolen bude
že bude úředníkem výborným — Z
naší severní části okresu navržen
byl též kandidát pro okresního Skol
dozorce a sice J F Daily z Leigh a
mohu říci že mu zvolení srdečně
přeju neboť jest učitelem pokročilým
a zajisté že by naše školy dobře
řídil Že za měřiče zvolíme zase P
Greenmana rozumí se samo sebou
neboť požívá mezi námi všeobecné
obliby
D Dunkel který navržen byl za
klerka distriktnlho soudu kteréž
místo po část lhůty zastával získal
si všeobecnou důvěru lidu On bydlí
v okresu již od svého dětství a za
stával již mnohá postavení jež po
ctivost a spolehlivost vyžadovaly
Navrženeo za okrseního soudce S
J Everett a Leigh jest právníkem v
těchto končinách dosti dobře známým
a že jest nám přistěhovalcům přisniv
to vysvítá a toho že naučil se ně
meckou řeč dosti dobře a dovede si
získati přátel všude
Doufaje že tento dopis uveřejníte
znamenám se
V úcté váš odběratel
IMzvhI Neb — Ct red — Letošní
sklizen kukuřice započala brzy tak
že sotva kdy lidé tak brzo sklízeli
i Příčina tobo je že suché větry po tři
dny trvající jl takřka usušily ale
neaiera je aonu obstojná lepši oez '
se očekávalo Takový rozdíl panuje t
ve sklizni jako již dávno nebyl Ku-j
kuřice vedla sebe jedna dá od 35 do
45 builů po akru a druhá od ft do 15
lifjeritf
mih
m m m
Zktiite hn a IwUu aoutiJnsitl e tlml tlfd ktttt praví Í€
Jftt "NRVYKOVMATKLNÍM itKVM" Vto Mtnt Mihhb Jter
kdfin mhbjft £enskth nemřcf rliftmmtUmu ntmme
Ilrightovy Na ptoU) vlude t $iot Uher
TUK lír h lí MrU XS Mťlilf IK íř M MVIH M
a jaw II dni byl řndíl v sáisní
Itinné a husté dsly úrlu Ipitnott
lak la ftrmsr ani nsví jik by lp
o lUl Amefiané ranným kornám
míj nevěří Ovšem kdyl ílovř-k
ho-ln hraje Uk4 nf k fy vyhraj a
málo kdy se lríl rol aby líbil
všem letošní byl nijaký vrtoíívý
nsbfjf někomu dat dost hodbé a n4
komu dost málo Komu dt dost ten
naříká le to nio neptali a kdo maí
koupit ten j sss tornu rád Taková
láce nebyta ji! dávno jko ttď
Korná 11 — 13 centů oves 13 pšenice
30 40 kde pak máme brát peníze
abychom uspokojili své věřitele? A
čím je větší bída o peníze tím je
více různío mezi lidmi upomínání a
soudů Hanky nepůjčí než puze
dobrým přátelům a na dobrou táru
ku Tu láci pociťuje mnoho lidu
obchodnický i dělnický lid Jak ne
může farmer tržit peníze zůstává
moc pozadu pro ostatní obchody ač
ovšem živobytí se na farmě přece
nalezne Kdo je toho všeho vinen?
Kdyby byla úroda hojná a při tom
ceny nízké věděli bychom hned kdo
to zavinil Avšak když úroda je
épatná a přece vše málo platí maní
to míli nějaký jiný háček a mnohý z
vašich čtenářů ku-rý o tom nebyi
dříve přesvědčen tet! Vám dává ca
pravdu že lépe jest pečovati o náá
trh a odbyt vlastní domácí než li ne
prosit v cizině o to aby od nás kou
pili — Letošní ruch volební začÍDá
se teď ozývat a první co z toho
máme je že má náš okres ékodo a
to tím spůsobem že jsme měli míl
7 t m distriktní soud a porota byla
většinou sešlá avšak páni soudcové
honí také politiku a proto byl soud
odložen až na prosinec Tázal jsem
se jednoho právníka kdo Že bude
platit útraty odloženého soudu a on
odpověděl že county Tak hospodáři
páni soudcové populisté ačkoliv stí
bovali opravy Darmo mluvit o tom
obecném hospodářství — Letos nám
dali demokraté také čekance pro
úřad okresního klerka p LKudrnu
Oni myslí když nám postaví Čecha
když jim teče do bot že všichni
poběžíme jim a otevřeným náručím
děkovat Co ae týče pana Kudrnv
tomu nemůže nikdo nio vytýkat ač
jest otázkou zda-li nebudou hlasy
pro něho odevzdané zahozeny Sdělte
nám co víte o našem čekanci pro
okresního pokladníka na republikán
ském lístku zde povídá se že měli v
Omaze on a jeho společník Perry
dělati úpadek Jos Kastl
Pozn red — Perry Bro'a byli v
nennázích a zastavili plat na několik
dnů Později dali banku v zátavu
svůj majetek v Saunders county a
vyprostili ae tak s tísně
Hrhnyler Neb ai října 1895
Ct red Pok Západu: V posledním
čísle ct Vašeho listu četl jsem dopis
od "Vašeho čtenáře" v němž odpo
ručuje tento veškeré čekance atrany
republikánské nezmíniv se ani čár
kou o čekancích českých na nichž
nám musí přec též trochu záležet
Znám sám osobni čekance strany
republikánské k niž se sám hlásím
a dovedu tudli i záatuby jejich oce
nili a proto ai o tom trochu promlu
BOLEST v KRIZI
VUOtl Vrothh vná U!ln- Mim
~ - _ - ' ' — ' j " j - a
T pořVidkfi Po Ult% ft tet tílf
vniy ttnj jki ttw term f rifjlepsíml
TMky
llítlstm pro jatni a IímI víny
vím- "6nář Váš- Jak rol $ 14
staví I U 14 Mj!f pi vl?n"l Srhop
noit Ov4m nemá-li kandidát ar hop
noatl řisní li pů#tbílým pro úřa-I
pro kt#rf Mjf fient mu portivost oío
platná takový ftemůla týt dobrým
úřsimkm Frank Y Moore jest
zajíoté schopným poctivým a cha
riktemím multm a bads-li iveUn
udělá zajUté tak dobrěho pokladníka
Jako kdy okres Colín měl Frank
II Kolm Jst dobrým písařem a til
schopným mužem ale jak jem Jíl
pravil mělo II by nám záleželi pouze
na achopnoatl proo bychom pak ne
mhli zrovna Uk dobře dát na tiketu
Franka Dvořáka a j? Nebyl by
pro ten úřad dosti schopným? My
mam však pro úřad okres klerka
navrženého krajana p F W Řonku
a co tomu schází pane "čtenáři" na
schopnosti? Co mu schází na pocti
voti a jeho charakteru? Neudělat
nám za poslední dva roky tak do
brého klerka jakého jsme zde kdy
měli v tomto okresu? Chceš snad
vědít něco o recordu F II Kolmá
navržt-nce pro ten samý úřad? Dopis
si laakavů na schuylerský "Qnill" a
doMlane se ti toho zdarma až tó
toho bude hlava bolet Druhým
čenkým navržencera jest náá Jonef
Kmínu bývalý náš šerif Schází
Mna I Kudrnovi na 'chopnostecb pro
úřítd řt-rifa pro který navržen jest
aneb ni poctivosti aneb na mužném
charakteru jeho? Nikoli! Ani Řon
ka ani Kudma si v ničem s jejich
protivníky nezadají a proč bychom
tudíž nměli jim dáti přednost před
cizonárodovci Záleží nám tolik na
tom aby jsme tam měli zvolenu tu
neb onu stranu? Nikoli! Nám zá
leží na tom by jsme dostali do úřa
du li li schopné poctivé a bezúhon
ných charakterů a těmi jsou zajisté
náA Srika a Kudrna Chtějí nafti
kraj tiió v Colfax lepší úředníky než
je Honka a nežli byl Kudrna? Ztjisté
že ne! V jich zajmu není třeba
mluvit jejich práce v úřadu za né
bude mluvit sama Bude to hanbou
pro naše republikány v okresu když
zvolíme ňooku za písaře Kudrnu za
šerifa a IIrubeckého za komisaře?
Zajisté že ne! Bude to naAÍ nejvétší
ctí bude to naší chloubou a zajisté
že nebude Čecha který by při příští
volbě pro Šotiku Kudrnu a liru
beckého svého hlasu neodevzdal —
Čech a pak republikán
Brn no Neb 23 října — Ctěná
redakce! Dovolte rot po delším čase
opět podali nějakou zprávu a našeho
města Poča-Í jest suché a tím pří
hodné pro lámání kukuřioe tak že
mnozí již mají vylámanou ač někteří
teprv počínají lámat V našem okolí
máme úrodu dosti obstojnou ač
ovšem ne tak hojnou jak jame zvyklí
byli dříve vídali Kukuřice klidí
se od 15 do 40 bušlŮ po akru Letos
jsme se opět dočkali že u nás posta
ven byl Cech na tiketu Jak víle
jest nás tu hezky počet v Butler Co
ale velmi zřídka se atane aby politi
cké strany braly na nás ohledu a
navrhli nám čettkébo kandidáta Le
tos však navržen byl náš krajan
Alois Straka učitel na zdejších ško
lách na populiatické tikete sa klerka