Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 30, 1895, Weekly Edtions, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Krásni rolnici mil
IníjM ňíi k k li j f I O l 1-)
ďt Jlhti i i I "' ' I ' f
S!fll Irisnrh h -MftU f#
Wlfiiriii fc W i'ifw-1 t fcik-ljř fn' řy
M % ťhtr ) f 1 H"i''r4i
kfWf'nHř'f' # k i) rfWm i!Hl
td vitb"tm k !VftM ( (fn j 'uj
fcftm J"i ť"!í f ! titý ř''
H hvk- m ! j i i' i
% iVKí(t ) t f i J ifU TÍ !-'
fň4)!' h " '' ín'ni li í
ttvím říift!rft''i t)H j-íi!'it" f
(Mt řif ř l i' tu l !i! tnř
t-fkfMiř !"('' ! řtftj i V !()! ''"n i
h!M t t"t ) -M f t"i Kuj
ki fniunku nytí! 1% j í M iU? skr
Mknlik řkíb nKh if n !'i -' k ř !-
hytk4řtk"i ftnt i f rA řlifi -M Ui
K k'l i ( vMi f iiíí f' ?
Il#i1'íl ! f fi )f ( ' ! !!♦
n'ťj!i Jjrmířřifi hií ) fink MU Ktyl
wíorfik Ji )' U kv řf r-li
f 4 ol f1'4!i ') ? (I"1!f fcr U
fí h 'ni li' li tWn f-n k'i(ui ot í
tf ť skr ťUU irirrt } U nťkniik
mil nl rr'j nUH- kiuMl iMry p
zemk m I l" skr
Ueř m tn ky rr(!if)l nu U
ky ai de líí!i !i i (ífoki tu Jfinm íitl j fo
Jiou um k rii I ! n- v n'n!y t ka?
loíj ikf!y jin' Jfliihíí Ni lniri
kUminl Jti t '(""I fikfi[i'M ipínjř
poiBiipk ktv f d"liř
lerrmk W irnliiu dl í ífíift Mi
poilnuld je f"MjMini li %V
mflřflí prďliiií ivrijr liSívl h jiiiť' iiMliiiy
Jí mám rimty knihy nlr ki4 oli
BÍky tl tjiujir( ttio t mky kw
liin kíh'mu ni iřil
Zí!et i i-ro m ÍU je liřt
K Rozholt
lh— 2flx8 lliiu ('Uin Wh
s pTKoni vozy
1)0 TEXAS
VOLNÉ 1'OIIOVKOVE Wi
na tkth tlakáth
NejlepKÍ díábt do víec h míst
Ka&m IndLianském území lm
Mexika a nalh liouiořhkěm ixibřeíi
Jde přímo do
Eeaissn Sliernan GreesTlUo
Callas Pt Worth Hillstoro
WaiakacMcaco Tcaploi
Eolton Taylor Gainer7ÍHo
Loddiart Eonriotta Sislíarccs
La Orango Ecntca iu7araao
HOOSTOH GALVESTQN AUSTiS
i im ANTONIO
jíMtl kaiill rhrnilii ktrrhubrtiii
prftlu'k nMtunii rliflpre éntn
bolvulfin T krlfii iniatKúin oiirliniin
proii TiM-in pcraij" im plic t '- rir: K
Trull zárií lrl
SfTProTy pilníky ro jiílra
ZA J5C
li!iry
nerTonnosť horkof lioleKtl
nt-r-
TOTé jUUS & rjťlile vyl'íl
Prostředek staré thiiy prodřtl
1£rn T?Tllt w'
OOOTJIIO SY31UP
Yro dfil Jlrol rostou ul-y
▼MřMwidítMmMrijini ijínjí
Mpon m tmkaon yt íiroou koiinq
'fcm&IJ'™ kůrnímu'
v rvn v? sPt
flikm rtu
ndm i J ilmfkfH li I řiti
mokřit' riíi f!llif l 4k'w
Vilftf tk Jk ij řih liji f
n4("i fitiinAli i i4k'n ilm'ikř
(i VI I wi 1'řMÍ !ff ří ij-Nl
lit!fí fk N řnťjJ í l ř"f í
rrlilrjtil m filifi lrn-kritA tni v
ftojmenífm namohl) uWlí ani l-ha
př!i tl'itl fi ttlifct Mřcký ta
UM 'liff i iřkf t# likjn
k(irnoti fHiirř j4oí j"t tnkmn
rí) JM j'nftjř ihn"l 'i fíjttl
4kffi Mt-KinlíjrlMi ni Au n
vsk ir4kn WiUonlj 'řť j-n
ÍKopUtiArntricíri EconomUl"
irnf x"ir4no j#t Anglicko
i ne l Ciiii'n) oii#n i'řif)4l toul
]'it n IiridforJn t Anglie které!
toIkIo ji-nt tř lem Jř4llnk tl Vl
id I!ritaní nřml polivl n vfkai
virftlu obiihcxloi iinnoti oI té
lohjř v nAí nytiřjil t4koo clnl fři-
t byt ďedDl Htttitika j katuje
eti8 ní'n(cu tohoto roka totiž 1
lť(lDbyl vívoítMitamta-JyífíiTíiť
í-řl- mlký nežli lunt a třtttl nelh ta
kti-rýchkohv 8 mřIcft po minulých
levit rnkft Nelli dťtnokratickf
Cflnl i4kon veiel v tdatnoMt pano-
vala v kraji onom t(efi a pracováno
bylo jen ulabř Nyní víak praví
dopisovatel toviruloi j-íou ínhrnoti
objednávkami a nřktřří Deruohou
Juxtati (lont tkalců Jeden tamí jíl
mí-tnf řanopin plňe : "TÍHň kterouž
np&Hobil v krajině lira Ifordukó tákon
McKioleylio byla velk& véak od
té doby co prořel tikon (i jrrnanftv
rxjohli vyrabitelé nahradili obé do
jiHté rntry ztráty jež dříve utrpěli''
Dále přic házejíc k oní-rn nlibfira na-
íich opravářů celních kteří lehko-
vřrným lidem íde namlouvali že
MDÍžertim cla budou otevřeny trhy
zahraničně tovarům naiim a vthle-
dera k výríe kterou oteo celního
zákona Wilnon dal prftmylnlk6m
anglickým při hoHtiné ]ež ? Anglii
na pocext po přijmutí zákona jím
navrženého byla mu uspořádána že
totiž Houtříili budou vyr%biteli ame
ričtí anglickými aby ne méli tedy
na pozoru a konecnč vzhledem k
vylhaným zprávám Sířeným před 3
ročnici že prý e ns5e tovary do An
glie vyváží praví canopU onen dtle
"Velmi málo alySelí jsme v po-
itledních dobách o těch utrafiákách i
ten nesmírný vývoz yorknhirikého
zboží do Spojených Států je důka
zem že američtí průmyslníci textilní
nejnou v otava námi noutčžili ani
ve pvých vlastních trzích Itradford
pocítil nynějSí neobyčejný rozvoj
pramynla poprvé následkem ameri
cké poptávky"
To Jent ukázka působení demokra
tické opravy celní na průmyl angli
cký Kdežto nái pr&myal za zákona
McKinleyho ik vítal a všeobecný
blahobyt panoval tam nalézal ae v
úpadku Vak jakmile přijat by
demokratický zákon celní pozvednu
ne iirflmvftl tam v nebývalé a neobv
řejrió míře a ním nantal neobvykly
b' snoby l Jak mezi tím poiobil zde
co ztrát zavinil jak dělníkům tak
promyslníkům co ntrádául a bídy
to nepotřcbujem mmi čtenářům
vým vykládali to kaž lý poc til a
cítí a! doavad Též rnfile ae kal If
přVavčlčit nyní zdali pravdu mely
íinty demokralickéjel od opravy cel
ni a uvebodnéoo oWhoda alibovali
proepťch cel zemi a viem vmtvám
džlnctva rolnictva i průmyilnictvu
neb řll"piy řpnbltk4ik# kteříl
pM lf'fi vaftvlf pMptvf-hlf
# politik íVmIfo tAx boiti ří
pívat! Itihí bn l# pfíM "fi Aft
l(liiki n4fii vlifc lnl n 4k'(i
ujmi b l4hU ?
Tor poMrfanfin atáln
V njtrl{ řpiMif víti Aý
rtrlif níet4 milý kafitnn (t4
lk) iř4wif f i I ř i Jfil m4 aír
tíl# SIM0 o!JfVatIS tk ft#J
viornMlí ifíionl t4uií Jl iným
ifn(m 1 14 poabým l'tilitl
[t)fm lUilom Otyvtel4 ífttí
li im lijí dl 1 1 JrJf h íbfčjfl
tvýf h pr"U h 9 i4vd4rk rtejJiiííl
lemokriíí N#ifijl polubkfťb
trn a br4nými platformami a ml
ttrnýrn li-lem cl fiRnjl t4l
tiíkft bombtiťkými ! j nio)í
řohibite ani adv(-k4tH al mají
několik chytrých polivftli malí
kteří ivl lomitl a Rflriftnl tarají
o o i4jmy apoluobatifi Jel U
)in4 tern n i ra uviti kil !
mají korroptal politiky i"li ona
et pravou protivou HpoJ Mtáift
Nemají výkonných úředníka ani
tboru i4kono!4rnýťb nýbrl kaldý
obíin Je#t opr4vnín utejn a rovn
iaahovatÍ do vřd veřejné "právy
e týkající
V malím kantonku torn má totif
kaldý občan moc přímo iahovati
lo z4lelilolí veřejných an mftle
přímo Rpoluobíanůra avým předkl4-
datí n4vrhy zákonů kteří obecným
hlasováním rothodujf zdaž mají ae
návrhy ty Y4konm t4ti neb ne
A tak každý občan ilar4 10 o celek
a jent cleném velikého z4konod4r~
atva
Z tohoto vieobecného zájmu jejl
každý o neb a celek chová pováli
vají jen zdárné zákony míln( i ho-
npodářiiké poněvadž vyhovují po
třebé vieobecné kterou každý cítí
a pro ní hlanuje
V ttlarunu jii v letech Šedesá
tých méli zákon jecž naUaovoval
dobu pracovní na 11 hodin zakazo
vat práct détí a obmezoval práci
žen Tíž zákon ustanovoval zdra
votní zařízení dílen a závodů lépe
nž to vSecbny dnešní zákony urču
jí Původcem zákona toho byl dr
Scbuler který byl zároveň prvním
továrním inspektorem
Kanton má 30 let již svou ne
mocnici kde choří zdarma jsou oíe-
třováni Školní potřeby dostávají
dítky darmo
Mezi novéjSími zákony kanto-
nátními zasluhují zmínky: úřad
vedoucí dozor nad potravinami a
životními potřebami vůbec jehož
úředníci ve svérr a spoluobčanů
společném zájmu nezištně pracují
Správa kantenu platí odmřny na
vzorný chov dobytka a zlepiení
půdy
V roce 1892 lid odhlasoval nový
tovární zákon o době pracovnt a po
měrech délnictva Děti pod 14
roků stáří nesmi ani do učení ani
do žádné práce přijaty býti
Státní pojišťování jest zařízeno
od roku 1812 a platí sj jen i proo
A s toho fondu s platí obcím pod
pory na zřizování ochranných pro
středků Tak žije Šťastné obyvatelstvo
glartké spokojeně v stejném kroku
pokrokem a osvětou vzdor torna
že nemá předvoleb konvencí ward
nich a velkých politikářů b' dler
kých aldermanft akorroptnfuh sně
mů Zřízení sloužící veřejnosti
jsou obecná a tak není ani trustů
ani korporací llovnost a svododa
občanská jsou hlavní zásady záko
nodárství Nádhery tam málo vie
jest prosté chudé jednoduché le
iťaslné a spokojené
Kdyi občan glarusský opustí Fa
do svých druha a k vřčnému uloží
se ipánko koupí mu stát rakev je
dnomu jako druhému stejnou a za
tejných obladů na obecné útraty
uloží jej do řady mrtvých spoluob
čanů
Kdyby byla stupnice sociálně
uspořádaných států byl by listě
fJlarus na jednom a Spojené Státy
na drahém konci
H A Mřlí
ktnlil II ftrn úhht imtilri ititméhn
fimkulU it Thty#
i) řepiitifc4fikm Irtfntfl Mvr!fiřl
yU ťsirílsM Hswi: V r— 1179
yo pitnýrh Iřllelýr h sttidiírH llíl
lkolky prlp'illn bfl k fil f
právník vo mřf4 l'ihU p A R
'af!' ÍJny p' mbytl přAvnitví
pan Hsřl jsko fi'hý mlílý wal
plftý 'l6iklVntI a f?řgi toiIí j
jri lom aby A íUl s dibr4 Imdon
cnostl ř(nlu II přssí tlili ni i4 I
ivilitj tfl m ivé AkK lil
tt 1M0 v (ly Cřii#ř a po kř4til
době otb'vl A K-Ijí' kdI
po tm rkí iti4t s pr4vnirtvlm
IVitom přesídlil iw do NsUon Nak
t eounty kd pokrajoval i lArn
v# svérn povolání Ml prtín dne
19 fáří republikánskou norninv-l pro
úřd iwiulre lmho ditrikťl
hledíme vstřía Jeho ivolení v den
páého lístopa-lu Hlkli jsm
poprvé p HearU v Ifebron a I př d
ď-sttí tety a od ti doby p-riorovali
jsme j h' pŮ'Wn( a pokrok ve vy
volením Jho povoláni Ol té doby
co přistěhoval s do státu požíval
hojnou a výnosnou praxi v krajském
soudu i nfjvjJsfm sou lu a vydobyl
i svou energií zaslouženou Kivét
v této části státu co mul poctivý
schopný a v povolání svém úspěšný
Vlastnosti jichž jest tapolřeby o
zdárnému soudrotatvf požívá v plné
míře Jest příjemný a ochotný pán
však zároveň i vážný jak se sluší na
toho kdo odlti se chce rouchem
soudcovským Jest bystrým pozoro
vatelem a hlubokým myslitelem a
bude dosta plnili zákony spravedlivě
vůči všem Dosaďte pana Searle na
soudcovskou stolicí sedmého distrik
tu příští měsíc a nebudete míli pří
činu litovali že jste tak učinili
— "Vlc ii4II kť-r4bkollr Jlntko pllenlho
líka" pil Uklrnlk E W rlrmn i Dytos
Ind imlfio) m o prod)! A'lt't LD KaJ-
na t rodii i JJ }il om rok 4 rliy apoke
JuJ Na prodaj a víreb ukárolks po tOe
$100 UII-T
Do St Louis Mo!
ItodIČSm k porAíinnolí t
" V zdravém tile zdravý duchT
Tof uznáno již všeobecně a není
nad nikoho jenž by podceňovali se
osmělil to co člověku je nejpotřeb
nější k šťastnému Žití K tomuto je
dině a nejlépe alouZiti může tělocvik
Mnohý z Vás namítne: "Co že —
třlocvik!?" "OvAem" tvrdíme my
opět Kdo by nahlédl hlouběji
vážnéji ve věo tuto ten poznal by že
mnoha tisícům lidí stal se tělocvik
nejlepšfm lékařem a nejpotřebnějším
prostředkem k eíleaí zdraví i toho
co Jest člověku nejvzácnéjéí nejcen
nější —
A proto ctění rodičové jel dítek
vých milujete a je! dbále o to by
silnými a zdravými byli obracím ae
k Vám v zájmu vlastních dítek Va
šich byite je do tělocviku posýlali
Neb nemůžete pro ně učiniti ničeho
lepšího než to by vedle duševního
vzdělání tužili ae také tělesně Hpoj
lehám že ve svěřeny mi úkol co
cvicitele dítko své nám svěříte a já
zajisté přičiním se by i výsledku
dítek Vašich Jste byli úplně spokoje
ni Aug 7etař
etlíiul T'l Jsd Bokol
Cťicenf žákyň malých do 14 roků
odbývá se v pondělí a ve čtvrtek od
4 i do 0 hodin
Žáci pak tého! stáří cvičí v úterý
a pátek též od 4 J do í hodin
Žáci od 14 roko cvičí v úterý a
pátek od 8 do íj
Žačky od 14 vždy ve středu od 7)
do 9 hodin
Cvičení odbývá se v tělocvičně
Těl Jed Sokol roh 0té a Allen ave
Přihlášky dějte se na místě
od našich DOPiótmmn
řs lkf l Tlmťi vám dát A víiom
řri'f( ké přkvprf paei
V á No4ki frtAmJh etJMw
i Mníks a iMp V wUn
#m i bfi odpoIlriř# II říjel
klfip NovAk ďbýval #křovoi
řspn slylsl ivoftít M piplsfři Ne
liti ďbýAftí a vh h% do mtřli#
bsml tnM i 11 míle a M ret JJ
tkl Jho syn i Ulil ! b'ř
en stavspí Tu lprv p U pf
pliil svitl Mlii přií'1 ďme bil
ol#ft ttlnJsfi mI siitsdl řytfcle
pfikvapivilho h%%thn slři is
! pan N'vAk vi lAvá vmsřd#ěný
llk it JJírh tn hou kterou m t
tak níitfiý í vlnovili
hko-la spůsvUna kH n 150
Jak tth$h lvttal ren loAmo netiof
Mií neii stěnou fotil omítko a
ilíegem Mini W6 i
oíat byl ol myší V J H
m A m mm 11 dm f
Hrrirntlf Id lismiiton i nen
21 řljra K93— ťtnA redakce! J
yh si přAt řífi p4ř slov k lýn
krajanům a k íeským volííftm vflbe
v pátém sou dním distriktu jestli m
opřejete místa ve vaStm et listj
'átý distrikt zahrnuje okresy Hun
li-rs Uutls-r I'dk Hward York
lamillon Nytější soudci Jo
tobertWheeler t okreu IVk a Jv
ward Hates z okresu York ()
sou oba znovu navrženi tento rc
od populistické strany Republik
né navrhli lioward M Kellogg
Aurora a S H Sedgwick s York j
znám pana Kellogga jenž bydlí
podle jeho pověsti mnohá léta a RA
dle mé osobní známosti s prvnějšíit
a všeobecné pověsti a úsudku e obo
ma já vím že mají dost schopnos
bít aoudci Jsou to lidé přičinit i
advokáti zkušení a maji tu nejí
schopnost a jestli budou zvoleni j
věřím že oni budou jednat poctiv
neoiiroženě podle zákona a účint
toho bude zmenšení útrat a nesní
pro při vedoucí i útrat pro okres
Jistota našeho majetku i našeho
vola záleží na soudci jestli je peci
vý spravedlivý a schopný v diitrik
ním soudě Jsou jiné příčiny ar
byli zvoleni nejlepší lidé pro dobjí
občanstva Čím lepší soudní lítí
naaeia mene cnyo není ranouo om
volání k nejvyššlmu soudu a uše
uiei
při
se mnoho útrat pro při vedoucí
okresy které mají kriminální
Od té doby co jsou voleni nenchopi
soudci od populistů 4 teti zpátkí
řízení v nejvyšším soudě přibývá t
lik že je potřeba 6 soudců na mís
3 dříve My bysme měli zvolit
neilepší možné muže a já mol
směle říci českým voličům toho
distriktu ať jsou jakéhokoliv polit
_iii- _ r it -i k- i i f
CKunii prenveuueui to iiecuy i
kdy! buďou volit pro pana Kellogu
a pana Sedgwicka H úctou f
Frank WaníF V
Praha Minn 19 října 1895
Tni "n -Klúdannn" tV lum Ifll
V a b vuwii v g jmwm jnv us sw a
v tomto časopise p Kev Fr Tich
mu ze dne 20 srpna b r Však b
di! mi prominuto že jsem svůj sU
hned nesplnil Příčina byla ta
p Kev T slíbil v Kat se dne !
srpna že podá celé hospodářství
li _i LI i ě it I m
erazsae veřejné sicoiy j a jses
jiíi ~~ t i 1 1 i _ l í
_
ale ono ani mukl Možno že mlj
met jine zaměstnaní anieziiejsif
se říká dvou pánům těžko aloi
Jenom aby i toho nepřišlo nf
pnsio ny
i Čím4"]
bude-lř-M
Lil1am mm fe3
hromobití aneb cyklon
bouřka tím horší ale
Dřezdév hlavní úlohu lnlm i3
It -
w - —~ r — ~ - ~ - ww _r
u ma ncjtjiinou siaio ze m
sikant i cikána na přezděv zválel j
ie rov
ralcll
Pro?
val ale kdyi to muselo být
pozor !
-— ' -" f V T I iuo l
bez obalu Z Jaké příčin? latě ráJ
0 9
itémř hn ad jenom proto že ne
inu (uiHuua a vy ze se um 15