Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 30, 1895, Weekly Edtions, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
POKROK ZÁPADU
tm i !'
finiš"? 'li
#t — f cl t
Tuur i mi jiii na
't#tnrt v ims
II
VfthjH tiht Hht4
l:Ml tntin
trsi m
nřni ťi '
r- r w
t4'f I n l : I SolK Hrt
"~ # it mim
rw'ri t Ml dp wi'l
t ft nrn i Wn íf- tí í o
(I "f "( Sifs ní
JttltKf " !' Wr-
t ) " ! is '
f řW '' (' M if ř"
MrlMt sl ' p)'řf
ii i l- #-f i '"r m
MiHtUlln ( rii' ! OmthS —
Ti ni st
HM fn fe "l " 1 Ifr jM
%é 4mbě n4 f if it i'-)wl it
MJ'"I M ' it" " t 'II
ié ! liuM-fli' smMi Jmi
f I i tu th !: ' iitctcjMni
sjssř trsJM prw ! -'' i'ii
k 4k tím A-tii n hmw " "'
olWInl Mrrfj! Jmlttml il i ťoftil!4
FOKItOfC 7ÁVAlV
maha Wob
Omalm dno 30 H 3Sí5#
Volba již riUrf ťTat
KAlDt 0CA?f KICIIT' VTKOSÍ
toq otiíanukou )ovioaont -flití
éterřk
VIČRt BDltf A STtBOMITt POCÍÍ-
vlní tvého občanukého práva jest
cenou ivobody
Voliči v Iowt a South DakotIí
ecbť jsou na Btráli: JřdniC e v
úterních volbách inovn o proLibici
V IowS o vtřlení v ústavu v Jiíni
Dakotč o zruřtnf
PODIE tmlv MATITICf cn TEPÍ
celi sem£ imchýtii a ja-n tra počaítu
již po delíl dobu Zi to bude tím
tožšl bouřj kttráí e v den volební
dne S listopadu rozpoutá
V Chicago shledalo ke již opít
tolik cVakf ch deraokraitl že mohli
odbývati minulý týden ples On lid
nad ponenáhla zvyká těm demokra
tickým čaB&m tak ža Ke demokraté
OBmělujf ta fivétlo denní
MXNCL TÝDEX ZEUftZL TEÍÍ SK
iCatný ilovék který před minulou
presidentkou volbou uložil volební
DÍe& a refraínem: ' Grover (irover
four more years of Grover" To
nepochybně ne utrápil nad tím že
byl tehdy tak neroíumuým a přená
bleným
Majitele btAíbrodolg iTt£i'jí la
prý jim to nynější Mtoupání mřtbrs
oio nepomáhá že prý mají m!ouvy
tavírnama uzavřené obyčejně na
celý rok a tedy jen ty že z toho pro
ipčch malí na jak dalece totiž— ne
malí opct tyto smlouvy na odbyt itřl
bra StříbraiSm je netěiko zachovat
Štítní iXutcpci v KiwTobku
hodlá soudně zakrociti proti truutu
Ubákovémo který inkorporováu jnl
t _ i _ _ _ r i- _
ice ve aiam ]inem avnait v new
Yorku obchod vede Hlavním cílem
žaloby jtxt zjifititi zdali obchod neb
ipfiiob obchodu který jet tapově
zen ve atátu jed íom tak jako trusty
ve atátu New Yorku ra&ie bf t pro
vozován vzdor tomu řpolečoontt in
korporovgnou ve itátu jiném
PáÍBCČÍ VKCHNÍnO POÍTMHT&A
njiřCuje že po amerických poštov
ních lodích jimž lacena bnde ub
Tence budou poslány jen takové
poitovní zátylky kteréž bez edržo
vání po nit h zaDÍlati lze aneb jichž
držení nebude na závada Všechny
dúUliti zátylky prý budou jako do
ad posílány loděmi nejbližiími Je
ovíera oláikou co bude považováno
ia d&ležité poStovní záMilky
Eteeak nz mlXdkI wab odsa"
rod&aje toho drjku nalézáme v Kře-
fnikém I obIu v kterémž dočítáme
e že ve nobSzi polku "Křecfinké
8oahy" v Betlm§ké Kapli v Chica
ga jeden l člena hláial ostatní mlá
deži le americkým vlattencem mule
biti jen ten kdo mluví anglicky
jen ten íe i hoden aby v Americe
dolar vydělal To nám tak jeíté
chybí aby náboženské ppolky byli
XTautra olnArxiňof Anll
1'fíti ťiM-! lři(vf tiiNd
f-r Amyt Í-lfřkf U vIhUi
ttrMil ll d 6Í tritiu m
ku do ftf)e To b' l"l Hitem
dm'křuk Ai# fy yuttitl itiv
lh'i třn e ďif #of f I l# j
n fiátf lkm inď-rií ell ' ! d
(%% i firftl f ! ! fli ríj'nu!l
Mkoft M Kintejrti'1 řitbyí i f e-U
A#řir i( Jdiřtá UivAfrt i Mty
fit AI M ftl j liřiá libřl ptfh l ti
bn U m ♦ lití ři v ft#junfiJím
a ditbře vymiir4 priJtU jl
{ h ÍUflUi (k jtko [ rtf l
)M !HÍrrll Ifttf EV4NOIIÍM A
Idathcvnl pMlfli Un vln il A I'
Altiik omítají I k uifiiu
Attmi vltl ftemM# fhd!lki'
i#m jřt pnjftjnárif i peri Kun
i IVíte Kb Vkn Unto Jm
t diliim iroicn a pakli I ne iř"i-o
tf ly vychován !! v IHn zemi
pro lihnut jt vkri rovnoprávno
tí (vobol'14 a pomivá dobf 1
n"m'Mo by víU k dobrem k urSm
kdyby piiti-k ttťinřn byl obrnuť
váním Avobody nktířm Iřldicii
lilu pro iiáUjenk řv fJrtf
To byl bv vnlkiťk konce nvubod
niich Pojednání jeho o lporouřl
tne k bedlivé ůt ate vi h voboio
mj alnýidt a vrilxidymilovných ob
tana
Jii mXio vícb Kli fct'c liiLÍ
ak od £au kdy zaedne nový kon-
greii i yj jfit jak známo v sněmov
ně pouluncA republikánikýai v pomě
ru okoro 3 k 1 rebo? není ani třetina
lťHiokraift Jinak jest viak v senátu
kde nemá žádná z obou velkých
stran vitiinu a ieit populitta bude
míli rozhodující hlas Mezi repu
blikány jedná se nyní o to zdali mají
neb nemají se pokuniti o zorganiito
vání totiž o zvolení předsedy repu
blikána aneb ponechat! to demokra
tům populisty Republikánům
chybí do větSiny dva hlasy kdežto
demokratům pít Jelikož repbbli
né nemají véUinu a nemohli by tu
díž bez pomoci druhých žádný zákon
přijmouti zdá se že bylo by lépe
aby nebrali za sebe zodpovědnost
jakou zorganizování sněmovny sebou
přinážt
NeJDRIIJÍÍM t ČElKTCH ČAKOPISO
jest bez odporu Slavie Zidný jinj
časopis nedovotuje si takové překru
cování udalontí a fakt jako ten Nej
nověji kárá chicagskou Svornost i
Katolíka že prý se oimČlují vyjímatt
z ní zprávy aniž by udali pramen
Vsak sama přináší každý týden nyní
dva sloupce neb více zpráv z českých
kruhu kteréž jsou vesměs vj ňa ky
z jiných českých listu a u nichž udá
ní pramene jest výminkou Tak ku
příkladu v týdni minulém přináší
takových zpráv 16 a pouze pří jedné
jediné udává pramen jedna maže
býtí p5 vodní a ostatních 14 je vzato
t jiných listu Však proto přece má
tu drzost jiné mentorovat a kantoro
vat i kárat z toho čeho sama se do
pouští lak nejedná snad jen vý
minečně nýbrž t pravidla a vždy
každém čísle a v každém týdou
Sena' tor Jo a Siieiimai ktbký
slouží svou poilední lh&tu a nehodlá
prý se více o žádný úřad uebázeti
jelikol počínají jej léta tí žiti a vy
žaduji pokoje a odpočinku sepsal
vé memoiry kteréž nalézají ae nyní
v tisku V těchto nem&že záporné
nouti že v roce 1870 chtěl dosíci
nominaci pro presidenství o kterouž
všemožné usiloval Jak je známo
byli tehdy hlavními kandidát Grant
a Blaine a když stalo se patrným že
žádny a nich nominaci obdržeti ne
může konečné soustředěny hlasy na
GaiSelda Sherman obviňuje Gař
Cslda že prý dopustil se zpronevěry
jelikož byl jeho důvěrníkem a vfid-
cera zástupců jerao (Sherroanovi)
příznivých Todezřivá j le kdež
to předstíral týtí pro Sbermana
pracoval neustále pro sebe a lim
spQsobem docílil nominace Toto
tvrzeni Jsst stran kompetentních
h"iil#trm popffáďt viik f f
IM fiSřii flllfiil n Ifodnfifl drn
poiftikáM fhMÍ !"" 1'Mjf Klil
kohd t"ti Utf fxilitirt
řnřfon řief v ř#iftk'll jifim
lrls'iv tti A wifttK Ako Hlfi
Vtfiký li Nvin "Aíís iMa" podává
v j ltifm i poU liiíib fl návrh i
ými v in Sfv nk ýri ři pU1in
Anifi' a iti nspořá I4l ví
tiVA výtvf i-l V Aftfťir
! MÍcfn 'efií lftío fiálfli
í#n poitiýifi ilrtínfm ( 'áftífo fiřboř
by vyř l'vl ob(í jký h bychom
1 1 rúk ly npřiit!i MI íini
řljry nl pílkfit sto if i ('f-eUH
namohli jfii ii tří ř iky h 1 1 ii#
k"lik miiernýťh UU-A d lf ta !u
iMtotipnf t N4řodopin! viíé
v Trai n přto pi!ajin i úplnoti
fiřmolnos! aby s sfliraly sta iUU
Dl llíjlkotl VfUUd Nichťsí
to kfl ďijffne jkk'ili jm přfis
vUtsrisckými a obětavými pouis
ln uty Ty ctnosti jestli j j
měli sňa l ve stará vUti isnrt hili
jrie tato Jsštá -Us vak U tnltí
lato l veliká vtitia tř h jenl
Módili a nalétli 1 1 nového domova
nemohli se ani ve staré vlasti těmi
ctnontmi honoili
AI PO MltiLtno tíkne txltr
zdrávy a Arij{líe velíce hrotivř tak
jako by se schylovalo k okamžité
vslee v Americe Však náhle zava
nul jaksi odjinud vltr Tvrdl se že
prý dala vláda Anglická min týden
na sroiumfnou Spoj Státftinžetdyž
by nenamítaly ničeho proti jejímu
přivlastnění si sporného území ve
Venezuele a připustily ůóatentví
Anglie při stavbě Nicaraguanského
kanálu Anglicko by zavážilo se že
nebude hladili žádného dalšího roz
šíření stého úterní n této pevnin-
ba bylo by ochotno nejen ueaati zá
sadu Monroe nýbrž spolčilo by se
se Spojenými Státy kochratié zásady
té Na tom však nebylo dosti a po
čaly se v časopisech tamějších ozý
vsti hlasy Že prý by obé země měly
spolu uzavřití allianci na ochranu
zájma svých na asiutkém východě
Hozumíuie ItutVo jest právě tak
nepohodlným Anglicku na poloostro
vě balkánském jako v Manžurii a
Anglicko necítí se silným že tu i
onde překazí jeho snahy a plány a
proto nabízí Spoj butnm ruku k
smíru a alliaBci Spoj Státy ovšem
nebudou Žádné takové alliance uza
vírat!
i
Za dob GitANTOvtcn kdt neměli
jsme žádného zákona o civilní elužbě
a kdy úřadníci činili jako před tím
vždy za správy demokratické a při
spívsli k volebnímu fondu nemohly
demokratické časopÍHy nalčzti došli
slov k odsouzení toho Iirzy potom
přijat byl zákon o civilní službě a
zákon zapovídajfcí vymabáuí pří
spěvkft volebních na úřadnícich a
nebylo příčiny ku stížnostem že by
Re neplnil až nyní opět kdy šlechet
ní a poctiví demokraté mají vládu v
rukou sděluje se z Wasbingtnonu
následující avšak pod i v no žádný
demokratický časopis žádný z těch
pjž dříve proti tomu láteřily pokud
to nebylo přestupkem zákona nyní
nepozvedá hlasu v spravedlivém roz
horcení když se íděluje: Ve Wash
ingtonu vybírají se politické pří
spěvky na váech spolkových ůřadní
cícícb t Ohia pro demokratický
ústřední výbor v Ohiu vzdor všemu
zákazu se strany zákona o opraví v
úřadech Zákon ten tresce každého
zřízence vládního jenž by peníze
takové vybíral Tomu se vyhnul
[výbor a vybírá je prostřednictvím
soukromé osobnosti li D Dakera i
Ohia Posílají se přípisy zřízencům
poštou aby nemohlo se avéeti na
nikoho že příspěvky osobně vybírá
j repoblikáitl zřízenci dostávají ty
- Jebravé dopisy kde se jim alibuje
u bude jich příspévku pamatováno
Mnozí nž taplatiíi jiní zaplatí aby
nepoškodili avé vyhlídky — vador
! tákatu a řada opravy v úřadech
(l IVKMttHlA Voiv ur řiíl l4
l I (Vfi o l)ffIfiAfri d 'pli kleřý
bll iá i Clevřlsti In a kisrýf Jrn
U I 1 f Isy s nvtt o l lí
řsjnilis 'lokřk" fíloVÍf M lř
tmř !foiisbii'ovf m v}slloi
To uk překvsp ij- K lby m byl
uřinll nik rý "njí-r risb listí
h'imofií( kfih byln by ť poidiopl
telno Uttk třf válný ř 'pi
!ko jst P Z I řit t ikovoi koni
nu l- upraví! Jikoby řchk'oř
V ' hssnsl čoiký Cihelní l! Mft
js priv l ) ttkdl in -i i riuií iiliiil-
Id s k lí aořchlmi klffý fit il
iriiiAft vyifiátaíl li 1'iifl'i jt jíl
dávno Ti ftJsiřijM aiiřihU!#
jikmilesl p im ddl k mtjXkfi rtjrt
upřeli Í4d!i nýbrl i nj -lnob'1
tl s ktrbá'ník ktřý ittdiáil s
svými p'iríisriýmí krutsji nl by
todovell oř ll)iinjtbiilíw Tké
jt př 1% ! kolik krajan Jl
členy A P A T vysvělbiji-tus
dvojím ipíbm: Je lni Jsoii členy
i oohní!n prpéťhi dnut i Idou
posil Pokrok Zápa lu lijisté dozná
le v ksMé osalé jil několik výl
(ii ko kteří byli střeleni b if ha
drem ručníkem ndi motykou a že
s takovýiul výstře lníky válně s
bývat jest pošetilostí
VoLIřl lowiTÍ KEiMÍ LETOS POU
štčti se zřetele že jedná se letos taio
opět o otázku probibíce a te jest tato
právě tak palčivou letos Jak jun kdy
jindy byla Státní sněm přijal mi
nule předlohu na znovupfedložmí
prohibice k odhlasování Nejedná
se- tu ovS-m o tmieni prohibice
tímto hlasováním neboť stát nemá
nyní prohibicí následkem iHlavutho
nařízeni nýbrž pouze prohibiční zá
kon Dlužno tedy celé toto hnutí
považovat pouze jen a pokus o za
vedení prohibice a voliči tamnější
měli by být bedliví aby hlasovali
pouze jen pro takové navržence
nechť hlásí se ku straně kterékoliv
na něž spoléhali mohou Že hlasovali
budou proti prohibici Jestli sněm
letos zvolený schválí předlohu pro
hibiční minuté přijatou nastane v
Iowě boj o prohibiční dodatek k
ústavě což ovšem bylo by horším
nežli pouhý prohibiční zákon V
jižní Dikolě budou též bláno vat i o
prohibici avšak tu stojí věci poně
kud jinak Tam prohibici mají a
minulý sněm přijal usnesení aby vo
ličstvu bylo předloženo k rozhod
nutí zdali na dale trvati aneb zruše
na bvli má Kdvž před šesli letv
přijat byl prohibiční dodatek k ústa
vě prohibici schvalující stalo se tak
pouze jenom nedbalostí a neteěností
voličů kteří s prohibici nesouhlasí a
nepochybně že i letos bude od nich
záviseti zdali prohibice nadále trvati
má aneb ne Bu lou li opět tak ne
tečnými a lhostejnými jako byli teh
dy rn&že být že se ji ani letos ne
zbaví
Slovenský časopis AmerikXn-
sko-Slovenské Noviny v Pittsburgu
nastoupil minulým týdnem desátý
ročník a za té příležitosti uspořádá
na byla personálem časopisu onoho
slavnostní beseda vGerman Masonio
Hal! ku kteréž dostalo se nám la
t n ta s V t
tkaveno pozvaní iseroonouce po
zvání tomuto vyhověli vzdáváme
ctěnému personálu srdečný dík za
pozornost nám věnovanou Ameri
káosko Slovenské Noviny jsou nej
tarálm harcovníkem žurnalistickým
mezi bratrským kmenem slovenským
a přispěly u valné míře k povznešen
a uvědomění lidu svého Neúnavný
a čilý redaktor jejich p Ibvnianek
byl zakladatelem jednoty slovenské
kteráž nyní rozšířena jest po celých
Spoj Státech a čítá ve 150 odborech
skoro přes 9000 členU saujímajíc
mezi bratry Slováky asi totéž stano
visko jaké zaujímá Jednota Č S P
H meai námi až na to le v ohled j
vlasteneckém čini jednota slovenská
více nežli jednota naše neboť není
sjezdu jel každoročně ae odbývají
aby v něm nebyly značnější čistky
(Mívi ťny fc í'riWi národním fcJftJťi
je nof ( '+14 má si písjifářil
ti Iritováni ftáfo lfi'ni v stanovách
M lofil sk přVsfétá porno hár)b!
jftjnotlivfm ÍaIAki aby v I M
ní n riiíily J-#tli t Mí Amerikán
sko H:#nM N'oviny by t hyb
rt j ftobiIy j íi mnohem vy I itfiljl
kly by mi brsiry ?íoáky nspino
s prst Itk Jiku mil námi řokol
rortrlkt Mvřfiost lávUf iáf I
i tfiosii p -ibři4 h(er) J"' rit újmu
4ih i lři)nii 'iil -iií IMa
Iixpřejir'!" Jim ki dá(A r # f 'l a
f tuf-sifi I pokrV-ovati b boj na
dáU V dfám vytkli it k l př'i h
li bi svíh b ohld I ni lob přo
livnlko
Jríjr-lnfiii Jí H
Pltd Dál l an N N pf#
rtám
iitovi a sic Jtk ii4! biji
WmI on Neb 31 řjna 195 —
Pine Ilsikýí Na Vá4 čbrnok
o lpovf tf tu mftj dopis v čisln minu
I-IH odpovídám: Jit mrikásJ It
l'p P popnurtd mě a Jiná lidi rotl
Váinj J'i Ul in vím mI nt} samého
Jak su dějí u til sti v Ornát Je
Ul% le jsem slyšel o ut) ttmthnt !
činíte na něj narážky v časopise
Jfii Pukruk Zipi lu mě s tm b
nátnil a z něho všiuhno čerpal
{tfý Movék nemá obestřen trak a
n ¥ -i mlhou a čt tl číslo 27 (ve
místních najde na čtyřech
ml ' c'i) lebko uhádne na XoAose
tu činí narážky Imkážetoli aneb
někdo jiný Zo Dp P popouzí ná
roti Vám zsplatímo Vám ktarýko
ív úlu církve v tomto okresu by
dlících tto ďMurň za kahli ilomt
které bylo proti Vám proneseno
)vp P učinil ťc dobrndittf a lid
kosti pro id4 bUlnl i katolíky než-
í klt-rýkoliv Čech v Ojiaze toho je
lalruým důkazem dopis ol p Čudy
řed čtyřmi týdny v Pokroku Záp
da uveřejněný
Máte-li trochu spravedlnosti pro
veřejnost tak doufám že i tol uve
řejníte Ten samý pozorovatel"
Jak vidčti rozčiIjj so pan N N
a sice zdá se nám žo měrou zbyteč
nou My minule vyslovili pouze jen
lomněnku ne určité tvrzení a doni
nčnka ta zakládala se na různých
okolnostech jež potvrzovat! ae zdály
ejí úplnon pravdu a k v&li té rožci
uje se ihned p N N Co pak měli
sine my říkat vftói jeho dopisu pře
lešlému v kterémž dopustil se na
víco ailstech určitého nepravdivého
tvrzení vůči nám ! ? Když joit tak
velice pravdomluvným jak mohl se
opovážit napsati "že poslední čaa
neustále narážky činíme na kazatele
jejich" když nemůže ve všech čía-
ech "Pokroku Zápalu" předcházejí
cích čís!o 27 ualézti ani jediného
slova narážky nějaké Jak pale osmě
lil se mtusati že "v dvoitýdenníku
bylo toho již až přespříliš?" Jak (
pak mohl napsati takovou čirou ne
pravdu že jej "pronásledujeme pro
to že pomáhá čistit prohnilou O maž- A
skou Tanimany" když pravý opak
jesi pravuou t jak pan motil osme-
1 ATI i la m i
liti se vytýkali nám že by cílem neb !
bohem byly nám peníze?
My doznáváme nyní ochotně že
po vysvětleni jehož se nám Dpj
dostalo věříme že jsme ae klamali
vzdor tomu že okolnosti všechny
nás v dřívější domněnce upevňova
ly Dp ujistil ná že mimo zaslána
na obranu sudího Scotta nepsal niče
ho prwti nám ve zdejší české novinář
ské kuWně a tudíž křivdili jsnue ai
majíce Jej v podezření že jest po
vodcem útoku na nás činěných k
čemuž okolnosti nás v každém smi
ru opravňovaly Tím se ovšem ne
vysvětluje kde čerpal pan N N ivé i
výe zmíněné zprávy úplně a zcela
nepodstatné Jel ve svém dopu
uvíII Znajíoe jej po tak drahni
!♦ a ísi že není schopen aby si kyt
B"f 1 jež v amlněnéna dopis
u - I! hám vymyslil a musil patrné r
některé strany proti nám ioítvi l
by ti Kdyby tyl ak slečně tak do
_ - a
-I t a f
A
I
')