Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 30, 1895, Weekly Edtions, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    a-
1CI
POKKOK ÁťADU
♦ 1
-i
i
-i
' 4
jt
%
' '4
v-
1
I
--5
i
š'
I
4
j
}
'!
' Si
y
Výkřik
))! Imío 1yl(m# Jmu "Arh Jra
tak trf(nfm" A 1114 ktlltouW)
chorobou trpí ooyí)n4 ani Jtn4
tmf eo Jim Jt t kde vlatn4 vétl
pfíílna Jich choroby Ir Bhwp
vytkoumal po dlouholetém studiu
chronických fismorí in Jtmt4 nervy
dodávají lidskému tilu illy t mhut
totl Werv tyto vedou pfný dorof
asi faludkem Játry ledvinami
Jeott-11 ftlf tyto Mlatany nertr4vl
se dobft eoutto nídn4 a třtřný
iAldel toho Jt pak dyipjle
nrvonrr neboť ku vytvoření krve
kowtí a iralft t apotřetf Jest dobrého
trávení
"Dra SboopalUiUuratof
(Obnovitel) vyléíl onemocní falud
ku Jateř a ledvin poaflenlm těchto
nervft XAt tento n#nl tik tv Nf
vine není v nim tál nic Jedovatého
nervy drádícíbo ufbrl on tloull ktt
vfílvl oelabfná eouitavy nervové
Lék tento pročistí krev a obnoví
©nit síly tí Ien4 JH to lék Jtul
Důvod choroby odstraní
▼ Ukáraaeb ab Ireaoo tipf_ aa II 0
Českou kolha "Národ ku dosaicni
zdraví a aily ta
které léíeni tímto
lákem zevrubně po
piioo ]et a ttorkj
taifláma na kterou
koli adresou t d a r
ma Adresuju:
Oř 6H00P Box 7 Raclne Wis
Di C ROSEWATEK
ORce: 222 v Bee budově
roh 1T kViika nlie
Třlffoi 604
SctUence 563 iii 26 il M St Mar?s
Tiroa
DM Alt A NEa
ejstarSí a nejzítoKl český Unit
v Nebrasce jest
ve rrcmnnt Nffbr
Polouít ochotní re vech priadech oud-
rh v klfrékoll {(! řtálu a V Jiikémkoll
i i b imrndu r iRkémnollv (n)6 J&IHá
koe aoudní Jiťuj- dobré vyaicdkjr 17—
Adrn)U: rrlCk X DoU'ZiiI rrvmoat Neb
Dr Jos Šimeček
Mi léfoř a wM]t
VE WILBER NEB
Gndaovaoy na Buib ktadloal CoUs Chlc'
Ordlunle m Wtliaevl Mírni ? Wtlbcr
kuldodonai
V4kry eborobv Jakol 1 ehlrorglcki )
raea Uti a moderním a xa nfjlpl azoaaf m
pljbin Krajná i odlhIcb mUt mohon
poradit a doplMta a M-Im
Di Galtal & Lorfl
provádí prskci ranhojičkou
a léčí ženské neraoce
Písárna v PaxUn Block na roba 16 a
Farnaat tst Omaha Neb
itoa tii k aUawnl kaldudaD v St Iwph
kamofloJet Htt-TDSia
Dr E HolOíttiM
ČESKY LÉKAŘ
dree aa rohn 1S a Howard ni Nbee
Iy'i Block ísdreH210
OMAHA - - NEBE
Cla teUrtonu 1438
f plra k aaleMal od 10 do II ráno od I
otípoL a od l—i Tater
Obydlí ▼ čísle 1619 Center ulice
Telefon ▼ ©bvdlí 1674
MilovnlkOm střelby a hudby
frift TTdal hi 4?a plkat IUoatroTaa4 eaaaí
fj totlt )adra ibraai atfabif ok a 4rab tnuli
hadbnlchaatro}d Dia Uchlo erantkl mil
aobi katd TjbraU oo potNb)a ipiuýai apo
Ukoatía ta olidrtl pnctlvt ibotí aa poottvt pe
lx Kaldtmm kdo a1 pM a mat dopita p4!a
ombOí oebotat idanaa
x j pftinrL
493 S Ilalstead St Chica?o Jíl
_ _____ _ —
H111immimmtmmmmmr
řVCTO Y0U WAN"T A FARM
P J-i-!1--- '"l--- -S
-cmicaoo aoc ft a cife
Pc-ix-dth- WESTERN SETTIER2
' Alla alt ihml 11 ail wlll h lnl V li t- K-
Nrat tt and jrllí baaol FhEEJ
t -"„j _ V_ TT-i c__ÍT £T~Z
b4iáiUUU4IU444i44444t44UUIV
l'0f tnk f fnloli Nnakř řřlijr
Mrfcft fik ílsh' — HM r-'
ilakrtt Minul rrtfrfMl Iwm mo
rftinjVfc vfbmlArh J-I tto kmjlři
oMlnlkfim pnftkstujM a ilttM ttfl f
uk4řítl k tilktprfm třešni klřfl d-r
tfirnliáfíHi t ítinlft f frh na
myll lan Jrtnnu Ukofcti JmI
tík jwliiPlif
KM í ř Mho IfÍ h'ln dal-
kí fii lápud Slulnlm jhoff h J-
ho iloh jt Hiníku l yok4 a l
l'Mtmxifi jft híkollka jinmy hor-1
kml a Jld4 ktrH rifjiviii wínAnií-hl
krajinou ťnitn třlrul íituto upadnnu
domnínku Je m4m# ída podřiřtf
náramní chladni a njrhraiá Vlk
tn Jput ffllk umyl tiflf ▼ údolích
tohoto atAlu iiHwni Jtlrnr ani tak
dlouhá ani tak krutá anil jmi Irta
tak horká Jko v Nebraf-# Kari
Mlourl lowa neb ktfráuikoliv ta
Rtbdních HátO 1'Mélnou Uho Jfnt
toto: Kaldý ví U tak zvan pasáto
vý proud toltJ tplý proud vody krou
H atlantickým ocfánpm x golfu ku
bfcliňm Ipanflskf m francoHitikínj 1
anglickým mírníc velice podnebí tam
nřjíl To ví každý í čtenářů vaiich
ie západní K v ropa mi mnohem mír
nřjif podnetd nežli východní Amerika
í'echy leží severnřjl nežli Spojená Stá
ty á mezi podnebím severní I)akoty a
ítředních Čech není žádného porovná
ní vůbec možno Podobný proud Jest
i v Tichem oceánu a mírní ejím pod
nebí na jKibřeží pacifickém Tak jako
výhodu toho nesdílí jenom úzký pruh
pobřeží evropského nýbrž celá střední
Evropa tak i západní Amerika má z
toho prospěch Proto je Idaho totiž
v údelích podnebí mnohem mírnější
než by kdo vřel neznalý očekávati
chtřl V údolí řeky Snake jsou vel
ké bouře úplně neznámy Není tu
ani blesku ani hromobití ani krupo
bití jež by ničily úrodu a majetek ani
cyklony jJesi padá v zimních a
jarních městcích avšak ne v letě
Hnlničiti zde lze pouze jen pomocí za
vodňování V údolí padá v zimě ně
co sněhu Celkem vzato má Idaho
yíce slunných dnů během roku než
kterýkoli jiný stát
Jiná důležitá věc která každého
osadníka zajímá a zajímati musí jest
stav zdravotní V tom ohledu má
Idaho mnohé přednosti před státy
ostatními Nejen že podnebí samo Je
zdravé nýbrž 1 poloha zeměpisná 'a
složení půdy přispívá k tomu že není
státu který by byl prost nemocí tou
měrou jako Idaho Idaho snese po1
rovnání nejen s kterémkoliv zdravým
státem Unie nýbrž i s kteroukoliv ze
mí na celém světě V Itálii jižní
Francii a Alžírsku kam posýláni jsou
chorobní k vůli svému zdraví jest
procento úmrtní mnohem větší nežli
zde Katar se tu snadno vyléčí zá_
duchou trpící se zde pozdraví úplně a
souchotinářům zjedná zdejší podnebí
velikou úlevu jestli že je úplně nepo
zdraví Naše podnebí zde je zvláště
prospěšné slabým a nervosností trpí
cím ženám čehož důkaz podává j
zdravím kypící ženy obyvatelů zdej
ších Slabost a neduhy ženské jimiž
ono pohlaví trpívá jsou zde skoro úpl
ně neznámé a mnozí kteří přišli sem
aby zde zemřeli jsou nyní silnými a
zdravými Skoro obdivuhodným jest
jak prospívá zdejší krajina trpícím
neduhy ledvin a močových ústrojů
zdá se že zdejší vody obsahují nějaké
součástky kteréž působí léčivě na tj
to orgány tak že neduhy odstrafiují se
bez používání léků
Třetí důležitá otázka jest ovšem
půda V tom ohledu vynikají údol
Id aha právě Uk Jako v ohledech dru
hých a to tak dobře ? rolničení Jako
sadařství Obilí všeho druhu chmel
°jtěška timota a jetel brambory
cibule fazole zelí řepa mrkev ine-
lny e rodí se zde hojnou měrou a
výborné Jakosti a co se týče ovoce —
ňiAt nv v- m _ rn
„ j (l r
rozeným aomovem jaoina nruasy
šestky a slívy velké jak slepičí vejce
iř0ikf(1 f(jUfry fi#fnnky( tfr4n
„i of0f- jnfci Jjthfff jr muliny intrn-
ilflt t(i „11 „ futl dobf a (I4
jj „„„f pkllři-fi (oc# ktirál
ijTtl( (mtim na ítá
taf nj iMr t„utnfm itř~
rfl jítifrh řlUtft byh yfřto'
k t „u H(k fřky JmIH o fcifn
tKfhflJl# ♦yhlflHt l ůMn
tptlij 0 udí lunách Irnlttlch íia y
nUmil Xf lilek ?t Jt
I řřktitijfc a tdklla k htutMřnf
Skliřřfl oíwnm f# nudli tfe)nxnM
kd m im aflfitij otlm n#li nfn
ani t nJnifitfm jKronatl 1 lol lr#
nl Hn4 pHt-lny Njřri l iktiiřfi
Jt h#jři#JÍ( ata I oío jMt nwhpm
idratřjíí ikfilj4í a úhledníjJÍ Uk
í iinf íál!t ítrata na otoci řeri
vám neb padavkách a ptináát IrpM
cenu
MUvební materiál jest u velké hoj
nosil a každý může si ho vzíti zdarma
co se mu líbí Hlína na cihly jest tu
tál dobrá vodst dostane se v hloubce
10 al 20 střevíců Tyto všechny vý
hody činí údolí Hnake řeky V Idaho
Jedním t nejiádoucnf JŠÍch míst k za
ložení domova a to tím spíše Jelikož
pozemky nabízené nyní Snate Hiver
Land and Irrlgation společností 1
Market Lake Idaho podél nových za
vodOovacícb stok a výborně položených
nabízejí se za cenu mírnou Dobré
majetnické právo obdrží každý kupec
k pozemku 1 k vodě Uližší zprávy
podá J U Anderson Union Pacific
Hotel Omaha Nebraska
DKOBS ZťRÍTT
Velké lesní požáry zmáhají se
opět t severním Wísoonsinu Mě
stečko Meadow Valley na St-paul
ské dráze v Joneaa Co a n ty bylo
úplně požárem zničeno
Ohver Ames jedena bývalfcb
původních akcionářů Union Pacifío
dráhy bývalý guvernér státu Ma
sacbusetta zemřel po delší chorobě
v North Easton Mass minulý ute
rek
Předseda ústředního republi
kánskébo národního výboru vyda
ve středa provolání kterým svo
lává výbor k poradě do Washingto
nu na den 10 prosince aby určil
kdy a kde se národní konvence r
1890 sejiti má
V Delu la vyhořela ve stře
da škola a při ohni přišlo několik
lidí k úrazu Škoda páčí se na
$15000
V pondělí dne 21 října zasta
vilo 300 uhlířů v ohlodele v North
Leavenwortb Kana práci a vydali
se do Home Hiverside dolů by
přiměli též uhlíře Um pracující ku
stávce Prvější společnost platí
80 centů od tuny kdežto druhá
pouze 70 centů a zastavením práce
má býtí donucena aby platila mzdu
tejnou
Výbuchem v továrně Fibre
loid v Newburyport Mass zabit
byl ve středa jeden s dělníků a je
den smrtelně a čtyři jiní těžce ra
něni Electric Bltters
Eleotrlo Blttera Jsou UVem vhodném
pro kaídó období ZTláJltě viak použfvá-
ny jsou z jara kdy oodrijiom previaua
kdy játra jsou ztratila a nečinná a kdy
potřeba zmčny a sílivky jest pociťována
itveblé nouiití tohoto Kku mnohdy pře
detlo dlouho trvající a možná i osudné
žluční zimnici Žádný iný Uk nepůsob!
tak rycbJe a úf innft k ooatrancni icala
rickích případů Bolení hlavy naza
iiTooat zácpa a závrať odstraněny jsou
užíváním Electric Uitters Touze 0Oc
lahav u Goodman Drug Co Omaha
Neb ) td
Každá rodina ve Spojených 8ti
tech ví že Severův lsalsám proti
plícní neduhy jest ztejlepslxn pro
ttedkem proti kašli
-veřejný not_r
VE WILBER - - Ntb
Vtaeha prioa aoUhkt lama artfaet kadoa
prtvat rjHtrmf t—im aa fmk ptjíojt
m valml atakt Aroky a aa bodat apUikr
atpa]a aAollk apoUhnrab pilMaJ~feh a pf
rUTaieb potecaaatt DtoakatoU akaSnoat
tomu Vf- MbxpaJ fádat Tjtinnl o bek od
]ma TtKatbo Xapa]ato-U a#b prodiTO
j klMta aa a au 1—
UCftMNfc víim U uejnilíf slofft f" JH imnfkj
dosáhly řtilátsjí v poalednl i4iU jl ná doíla Nf
kollk Mt po IIU nřkolík st po $97 Nvoiajf aoM v histo
rii liUtva rovnýrh
iminnjíce # o hmotní cená
t4 hto 4? simnlkft fTiMfme Hrl#
U podKvka ihoov#nl a vftb#o tlá
upraví ]t právo taková jtko (i lm
níků ktr4 Jlnl prodávají poIO
ft#knet# to m4 al j nvidít
V dvou bsřfádh ěrn4 a tmavě no
dř4 Co se tíoy !ý Jl íkods U
oMhodřtlk dnnlho dne nemflli
býil stíhán pro ttlrleé & !] Jt
a nich tlechno vltieu ť J tomu Uk
575
zn
Kersey svrchník
m aanířlovjřm líiiifem
Hamljursko-Amei akciová paropl spol
To parolodích expresních nejrychlejáí
Vn rarolrwKrfi ornrňSHnfch
Po parolodích pravidelných
Po parolodích Union linie
Po parolodích Baltimorské linie
Ohledně přeplavu mastě se u
IIAMliTJRG-AMERICAN LINE
87 Broadway
NEW YORK
gaaar— nf ířadotny
apolaSaoU
THE UNION
DRIVI
prodtvt atavebnl
klím dm xa botoré
rýpoítr k odbadoutl MMete koupltl dřiví Uk
koupí obchodník fd ntjí j kupujete
plynoucí ZniiBte aa o nalem llaiu
Ob]adntkT t]tt aa v feíl anrMokd
Rukopisy Králodvorský a Zelenohorský
Nejttarii básnické památky četki vyšlé nakl lókr Západu
K nim připojen lest fotolitoerafický snímek 'čtyř stran pftvodnícL
rukopisů a provází je vysvětlivky
vost a důkladná přednářka o jich
25 května '90 v siní Těl Jed Sokol
Bakoplay lahraojťa— Wojicl a píry brdlnakt mtloatat a alomkyt
Rukopis Králodvorský — Záboj a Blavo) U ptodnIm tatsf a-roii-eVtm) — CUnlr a
Y laalav — íronilr a Bolaa— v — Batat B-tmtaiy - Jamelav — todlie a Labor
Zblbofl — íla — lyUoc — OpalU i — Btt — lrkallca-BkHánk— Jakoi
BokopiS Zelenoborfiký — BiaaA "Ubaíla aod" a zltmk baat "BBim"
nn nttA— rm i n a w ar % a fe l_ S
C1HA TOUZI W A4rM1tat 1U1UU1 iAVMVi% unana nro
odstraňuje nečisté látky z krve
léčí nemoct krevní koznt vyrazkv
boláky na nohou vředy svrab
unavenosť ospalost a jest zvláité
výtečný lék pro jarul nemoci
Cena $100
Na prodej ?e vScch lékárnách
moc I ledvin a Jater
nezáZivnosf trudnomyslnosf ne
pravidelnosti v močeni vodnatel
nosf řezavko roočov kámej
zánít ledvin jisté vylíčí
T #nt lrotomlbt
SEMELE KUKUfilC!
fU TJ lito Jaí"mB ooaapnntcl
___ J" (LL a ť b yiant
ri~jVgs ht otay lo aa
ndntob drtiCicb
Doltmnu
Hindilnt od oatatn
leh Ho-
tortme tét lntoáky p#tl
rAinjeh yelkoneoa ku boant
ď n i _ _ a
ts-Taaa MnaiUi Il4n4 Ind
— Předplácejte tiým přát
IĎm HoMpodáře do cecb pouze
$125
75
ppkn flrrchtifk
KERSEY
ftnirtovjfm llmřfrrt
n ob rte Jinak u nái kdyl to řekne
tne tak to míníme
I17S idá se vám molná málo ta
dlouhý Mlkf cetovlněoý límntk
Může být avšak my jj máme Kam
koliv vstoupíte budou vám čítali ta
vlněný zimník $10 al 115 a molná
fe naiSe 1075 zimníky jsou lepší
Prohlédněte sí {lně a sdělte nám
upřímný svůj úsudek Máme je v
barvě černá a tmavA modré
jízda přes moře sa pět dní 21 hod
New Yorku Z Hamburku
do Hamburku: do New Yorku :C
134 00 13250 I
12200 12750
♦12200 12500
$1900
125 LaSalle St
CHICAOO
LUMBER CO Winona
dKvI a lanflt ] pf mo frmor6ro
Klrma tato nnU!Sl iruaiu
o pftvodu nálezu a sporu o jich pra
kulturním významu kterou měl dne
v Chicago p J A Ulivenus
KUPTE SI
přeplavní lístky
do anebo z Cech
za nejlevnCjší ceny od
JJBavelI-7
vrchního přeplavního Jednatele
Pij trs a otovfsaa t aadtU od I do II k rdM
kdreaa pJtoTtili J J XlttTelkA
144 X VanUurensU
Clilca_o lila
Laka Bbor Mlohlfta Soathara
B a Papat Boaa U
xuiunj a -uiuiu
mm ma mJ f ~- KA aW
Použijte nízkých cení
&tojí pouze $100
Se zásylkou $110
Zašlete objednávky pod adresou:
Pokrok Západu
Om&ba Heb
1
Minn í
ořu I1UTW E
lacino lako im
U)UÍlH-k )en-U
H-Trl (
I
i
í