Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 30, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' i
li
i
s
í
pokro:
PADU
t
i I
v r
ZÁ
K
ř
ČNlK XXIV ČÍSLO 29
5 ROK ZÁPADU ZDARMA
Nifm předplatitelům kteří
se
i" fit rok ř(tfUlf( aIem tý
!I fk do ní
4 'nník
M (L 1- ~t L -I t
nyní celoroční předplatné
zašle tni'i kvitován až
jífnoe nuoououio rosu
i _ i _
Tf
t
5
itfm odběratelům kteří posud
ytčiopiy neodbírali nsbízíme
Hušku Pokrok Západu Kni
1 íi Americkou do nového roku
"Cnibovně počal před měafeem
r 1 Š i a a a
izeti roman oa věhlasného spi
LU Victora Hucozvanv Chrtím
W Jioll v PaHli cili Emeral
i W
htmie oevcc ciaansice
Fyf"je'lrnlele snažně žádáme
fa rjany upozornili na tyto vý
které ponky tajeme
jp ytl J ' obroku óiipndu
(A a Knih Americké
€ S7ÉT YYSTAYY
® -dý kdo viděl světovou ko
Antl víntavii (tni! ut A ni nfoto
_ 1 J-VJ
jakou c d( památku něja
1 VglA
C Viděl dojista ne rád pokochá
Jlem na vyobrazení třch divů
halených rukou umělou Pro
é-ne opatřili pro naftě předpla
paraČtní spis American Ke
který obsahuje hlavní
vnl budovy a mimo to Atlas
í j npojenycn niata a mnone
ifií které! v žádné jiné kniie
ř £_1 t š ť a
ifthledně Podáno není Mimo
jWlera nyní poskytnout! čte-
1
i'1 našim co prémii Album
T ™ f
!ti) a nice překr&nriá vyobra
íljbudor a výjevtt t výstavy
V1
darma co prcrail
í každý celoroční předplatitel
jjveliké seiity rotméru 10jxl4
h obsahující 110 pře
ycn vyoorazenl výjevQ a pa-
odností výstavy chicagské
m (loniatcK z) ccnta
I kaidý kdo prvé dva sešity
umu svolil dalst 2 seiity ob
ící té! 110 vyobratení i
ÍjI prvíjAími úplný celek
ftchny 4 sešity zdarma
jjiující 220 wIkcm vyobrazení
- tf _ a í_ J _ _ i i i a
ři© iomu K(io nam tiHKa jea
av v vv m vMiai' vvivi
vufáme přijití touto prémií
r )etným naiím přiteldm kteří
li aaopairui arasnou a irvaiou
klínku na světovou výstavu
T Vyd Vok Zdp
"
'ccrlcss Cook Ilook
A'
i Cto kniha čiti 320 stran a ob
h 1300 navedení pro kuchyni a
t a sice jak mftícma ujistiti vel
praktických a dokonalých Jest
ii přsné úpravy opatřena nespo
-mi vyobraseními a velmi poho-
l TvCttr(J(na slovem jen to tak
v)nk a dokonala kucbaNjta
'Jké se obyčejné prod&vajl
100 My nabílíme tuto ku
škod knihu co prémii
úplné zdarma
f jlatitelam Pokr Zip Jeliko!
' kftlilA rmlinA nhttiaIA kil
Tyji! dorůstající dívky schopny
i lyw reci angncae au-ie uio
Ml 1UJIIB THIHIIWIIVU
S-4 traf)a IUUaa
a ht Mt
lailBM aa
ákitatrt
(MTiKin AT THI
OMAHA
NOVE ZPRÁVY OOMUCi
I( rantkit utlMtttl
Sofý JrdnsUl
Vtn l'ine Hídn indiánskou re-
srvarl v jílnl Dakotl ustanoven
byl presidentem nový jednatel v
omAÁ setníka Wm II Clapn na
mfsté setníka iVnncy Hclnlk
Clapp byl po minulé dva roky in
diánukým jednatelem ve Ft líert-
hout v Heverní Dakotě a řídil ia
lelitosti indiánské k úplnému upo
kojení tak Je svěřnno mu místo
dulelitějií
Oitmitnol skvetitné dary
Hilřlilí jsme j'1 !e anglický vé
voda i Marlborough bude si brati
miliony Vanderbiltovy dcery Con
suely a sice dne 0 listopadu Sdě
luje se i New Yorku !e mnohé
skvostné dary dořly budoucí man
žely t Kvropy víak v celnici pola
dováli ni ně clo a proto prý byly
vSechny vráceny nazpět mezi ji -nými
prý i dar od královny angli
cké Nesmí se ovíem vyrozumívat
že tyto dary byly odmítnuty nýbrž
dojista že si pro ně novomanželé
pak do Evropy dojedou — Zkuíe
nost kterou měl pan manžel poli
cií v Centrálním Parku nevzbudila
snad u něho tak přilij veliký odpor
proti ramena spravedlnosti neboť
při sňatku prý bude u kostela 60
policista a u domu kde se hostina
svatební odbývati bude 25 Do
kostela nebude nikdo vpufitěn než
kdo vykáže se pozváním a zevlo
viti bude povoleno pouze a druhé
strany ulice
Xenasjtoé dráhy
C P Huctington jeden i maji-
tela Central Paeifio dráhy kteráž
jak známo dluží Spojeným Státům
přes 150000000 na druhou hypo
téku vyslovil se v San Franciscu
že dráha nebude v stavu dluh svůj
zaplatili To ovíem je všeobecně
známo jakož i to že Iluntington a
jeho souspřeženct po celých minu
lých třicet roka na místě aby po
užívali čistých příjmu dráhy ku
umořování dluhu přivlastnili si je
a stavěli i nich pro sebe jinou drá
hu jižní Pacifickou ponechajíce
Central Pacifickou ponenáhlu za
oházeti a v dluzích tocouti Ilun
tington vyjádřil se že proti tomu
nio nenamítá když Spojené Státy
si dráhu za dluh vezmou Toť se
rozumí že ne neboť dráha nestojí
za více než co obnáší první hypo
téka a jelikož ji jak se náleží vy
ždímali nezáleží jim na tom jestli
ji nyní odhodí oo vymaěkaný ci
trou Jestli prý chce vláda naio
přijít ke svému tedy prý jim musí
dát více oasu musí prodloužit pla
tební lbfltu na sto roka a sice při
dvou procentech úroku To je
praíC jako uhoď Kdy! by Spojené
Státy to udělaly tedy budou ztrá
cet milion dolaru ročně na úrocích
a tudíž doplatí za sto roků jedno
sto milionu To bude lépe aby
daly dráhu prodat veřejnou draž
bou ať přinese ookolivěk i kdyby
měly ztratit vie co dráze poskyt
nuly neboť lak ztratí pouze jeo 60
milionu
IWkán k smrti
U Council HlufT zahynul v noci
na pondělek lOletý mladík Claude
Wiatt Vyjel si veěer na projížd
ko na venkov a jiným mladíkem a
dvěma děvčaty Kdy! se vraceli
bylo ji! k půlnoci a po tmě vjel
Iivlrt lil k nnlnrtAi % nn Imi Uli
koně cesty do hluboké rokle při
itmi Wjtt a vozu vypadnul a sva
livifm se naft koněm umačkáu byl
fsiy bode dralil
Spolek vyrabilelft voiu usnesl se
minultťh ánmr)t- 1 avélf tnn
' — '
fvoifi Jsliko! ocel leteso a jiný
fnnt orřirl AT íiMAfU MtMftKJ A
NEBRASKA VE STŘEDU 30
materiál stoupnul v vmť Firmy
klerl t to přistoupily jsou:
Jifiijhatis Kpnrhid Wagon ot
llain Wsgofi (! Newton Waon
Vn„ ItatlU Creek Wagon Co
Htudfbikeř Uros Mfg Utt Kíng
A Ilamilton Co Hurge Wagon to
Wřber Wagon Co Huhuttler A
Holtz Mitburn Wagon Co Molíne
Wagon Co ()'Ilrin Uros Wagon
Co Knitucky Wagon Minuřa:lur-
ng Co
Deset Ibli apařfso
V hřebíkovně v Anderson Ind
pukla minulý úterek parní trouba a
unikající parou bylo deset dělníků
straíné opařeno dva a nich nepo
chybně že zemřou
Zrlaitní výsledek strsjko
V Kocbester N V vyíli na
stávku kotoviťdé odivů před desíti
týdny a marně domáhali se uznání
požadavků svých Koneční se roz
hodli že se vesměs i Hochesteru
vystěhují a oznámili rozhodnutí
své spoludělníkůrn v tom oboru v
New Yorku a Chicagu Tito jim
úmysl jejich schválili a následkem
toho počali se v minulých dnech
dělníci houfně stěhovati do New
Yorku a do Chicaga Zaměstnává
telé vynasnažují re víemožně aby
stěhování přítrž učinili avftak mar
ně: budou se nepochybně muset
stěhovat také
Mincovna bude zavřena
Mincovna v New Orleans bude
pro nějaký čas úplně zavřena jeli
kož sekretář nehodlá raziti žádné
stříbro jež neražené v pokladně
leží a povolená částka k ražení
oiíoupané mince z novu jest též vy
čerpána V pokladně nalézá se
nyní 137040000 nnci stříbra nera
žeaého za kteréž vyplaceno bylo
♦ 124080323 Kdyby toto raženo
bylo v dolary podle váhy dosavad
ní vydalo by 1178964000 So
kretář měl vzhledem k neustálým
schodkům úmysl nechati toto stří
bro raziti v3ak nyní ohová poně
kud jiný náhled
Dolování v PennsjlTunlI
V Pennsylvanii bylo v roce 1894
vydobyto 85300389 tun uhlí což
bylo o 5295072 méně než v roce
1893 Uhlí tvrdého čili anthra
citového vydobyl bylo 45506179
tnn proti 47179563 tunám v roce
1893 Uhlí měkkého vydobyto
bylo 39800210 tun proti 43421
978 v rooe 1893 Kdežto výtěžku
uhlí ubylo počet zaměstnaných jo
větší ne! byl toti! 226872 proti
219821 v roce 1893
Tzrottt výroby plechu
ZvláStní jednatel odboru poklad
nmo který vyšetřoval prumysi pie-
chařský aa rok končící 1895 podal
ivvaiii
tyto dny svoa zprávu a kteréž se
jeví že srůstá nejen výroba plechu
nejen počet továren ale zároveň i
používání domácího plechu černé
ho Za minulv rok úřední bylo
vyrobeno ve Spojených Státech
193801073 liber což jest o 30
procent více než rek před tím V
posledním čtvrtletí minulého úřed
ního roku bylo 48 továren na plech
proti 40 v roce před tím V 29 růl
nách vyráběl se plech černý proti
20 v roce minulém Z oněch 48
firem jež vyráběly bílý ploch ve
čtvrtletí končícím 30 června roku
1896 bylo 38 je! používaly vý
hradně amerického černého plechu
a a I
a ostatní používaly americky i im
portovaný Celkem bylo americké- sky Chas Van Y yck který tam
ho černého plechu používáno kuj právě a rodinou přijel raněn byl
výrobě cínovaného 90 procent proti opět mrtvicí Jelikož bylo to po
72 procentům v roce před tím Bě- druhé co mrtvicí byl raněn nedá
hem toho roka osm továren zaata- valí lékaři žádné naděje že by se
vilo výrobu kdežto 26 nových firem poidraviti mohl Na večer se mu
bylo založeno a 17 a těch připra-'sice ulevilo aviak v noci se slav
vuje ae ko hotovení plechu černé- jeho opět ahoriil a o 430 hodině
ho Zpráva tato vyvrací opět je-' vač zemřel
11'OHi CMSS MATTSft
řfÍJNA 1895
IíoniImIoiiíi'1 nií
Firmu tato má n lpíí rti£itta
kách Proto Jál&tne farmery aby
KorrMpondenra v řeči čké neb
ins
krmu laSlM se na poládání Za víceko s ručí
t27-tř
Oíllro: 117 Vichmw lihl Hi ttlh Omalia Vfb
lnu starou demokratickou lei ('i'-
náři demokratických Yinb a r IBUi
před minulou volbou presidentukou
budou se dolista pamatovat na to
že a výroby plechu dělaly si !íty
demokratické pouhé úsměSky po
pírajíce že vůbec se tady nějaký
plech vyrábí neb vyrábě-i může
lhaly že byl clem McKinleyho
zdražen a když vyčerpali zásobu
viecb svých lží a námitek tvrdily
že se hotoví s plechu přiváženého
i Anglie a cínuje cínem taktéž z
Anglie přiváženým Poukaíování
k tomu Že llím nebyl přes noc po
staven a velký obor průmyslu nelze
zbudovali ra jediný rok odbývaly
úsměšky Vsak nyní demokratická
vláda musí uznali že zákon Mc
Kinleyho průmysl tento zbudoval a
nebude 11 žádných dalifch útoků
demokratických na průmysl ten
může též obstáli
Soud o celý okres
Ve vrchním soudu Spojených
Států odbývalo se minulou středu
slyfiení ohledně okresu Greer v
Texasu Okres tento osobuje si
totiž Texas i territorie Oklahoma
Jedrá te tu hlavně ovsem o to zda
pozemky tamnějsí patřiti mají stá
tu Texasu co pozemky žkolní aneb
mají považovány býli za obecné
jež by mohly za homtstead zaují
mány býti Vládní zástupce dovo
zoval že okres patří k Oklahomě a
sice 'proto jelikož hranici tvořili
má hlavní tok řeky Red a že dle
staré Melishovy mapy za tento
hlavní tok dlužno považovali jižní
rameno a ne rameno severní kte
roužto posledněji! hranici stát Te
xas uznává
Lesní požáry
Lesní požáry dělají v okolí Ke
wiunte Wis mnoho Skod a někte
ří rolníci jnou v ruebezpečí ztratili
vKechno co mají V neděli dne
20 října ztratili své obydlí
stáje a stodoly Karel Voprchal a
Miller v Luxemburgu Jan Simek a
Frank Horák v Casco a Jan We
selý v záp KeWaunee Seykův
mlýn byl v nebezpečí ale vyvázl
zničení Vítr rotnásel oheň uřes
80akrové mýtiny a zapaloval lesy
M dr„j6 Btran{ Nepřildoa-li de-
itě v čas bude ikoda na majetku
jeitě větií — Městečko Iliverside
v Michiganu 7 mil od Bonton Ilar
bor mající 150 obyvatelů shořelo
úplné Asi 20 obydlí pila tři krá
my poíta kovárna a bednárna ná
draží a j Jsou v popelu Ztráta
$80000
Týburh kotlů
V úterý odpoledne udál se v Lo
max III výbuch kotlů v továrně
na ploty kterýmž jeden a majitelů
a jeden dělník byli na místě zabiti
a dva jiní těžce zraněni
Tan Wjck mrtev
Z Washingtonu doila ve středu
zpráva že bývalý senátor s Nebra-
rrMpM a rkra li 19 aa ral
r'4f Pnlril BaiRotana lr MMaaraa
& Pivoňka
živeni tínUy lítánu
ripjpoldilivfši přodivaře v Jat
nwn dubyiek ku pro-b-ji ztsflU(
anglické Mlvlý dobyttk k vý
Netralgia
nyní
revmatísm jsou
vyléčení
k
Staré nepoddajné neduhy sna
dno vyléčeny
1'íiiiio's Celery Compound
jest ten slavný lék
Uzdravuje zanedbané
a vysílené částě
nervové
Vy mí-fiiije zemdlené tkanivo ner
vové novým silným
Paine ův Olery Corapound jeiit
tím zajiňtětiým lékem proti revma
timn a neuralgii jen! každým dnem
dokazuje vše to co o něm lékaři
tvrdí
Obň tyto riepodajné nemoce jsou
dnešního duo rychle a trvale vylé
čeny elaným lékem prof Edward
E Phelpse
Neuralgie a revmalism jsou vlast
ně pouze jména Jistého druhu ochab
nutí nervového tkaniva Tak dalece
jak Hh nftrtludků tyče neliší se valně
od nervoHiiIho vysflťnf boleni hlavy
nezáživnosti a riespaní
Zlo jest v kažém případu stejné
nervový systém jest totiž přílišným
namáháním zbaven životní síly Lé
čeni všech těchto rozdílných nemocí
jest etejné Scsílení a vracení nerv
štva do původního stavu Paine ovým
Colery Compound
Jest odporučován váude nejschop
nějšfmi lékaři jakmile nesčetná ner
vová střediska uvedena jou do pra
videlného zdravého stavu nejenom
revmntism a neuralgie nýbrž pokle
sloeť mysli neduhy ledvin nepořá
dek jater a tlukot erdce zmizí beze
stopy jež by připatnatovala že vše
nebyl pouhý sen
Paine ův Celery Compound pro
vádí svoje léčivé dílo jednoduchým
přímým sposobem Neztrácí ni jed
né minuty váháním do které třídy
neduli znřitdit nýbrž věnuje celou
svoji energii k zásobení ochablého
% rozrušeného nervstva naplněním
cév bohatou novou krví a zbudováni
relé soustavy těla aby nemoci mo
hla vzdorovali
PokleslosC mysli ztrácí svoji sílu
jakmile sysem pocítí účinky vrace
jícího se zdraví jež vzniká a užívání
Paine ova Celery Compound Ry
chlé nabývání váhy je] užívání jeho
následuje jest dÁkaiem o sil lei ra
procesu na ústrojí tělesné
Mnozí muli a ženy odporučují
Paine-ův Celery Compound slovy
Jel se adají Jiným býti plýtvajícími
avšak Paineův Celery Compound je
uzdravil
V New Yorku zwýšily nhelní
společnosti cenu tvrdého uhlí a ▼
jiných městech ImiI mi následovat
Inu ovšem přichází zima a lidé
musí kupovat chtě nechtě
PODZIMNÍ
MÉSÍGE
0'
! í
i ( '
v
4
t
r
v v
e
t
V