Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 18, 1895, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Kalem ttH Irslařem
Z Cuba Ku s nim sdíiujei
V pálek tehto týden byl 1 1 před
mětem pitomosti lííek Whllllng
to o (W II Umíme) který nalesá
o a cestě 19 Sin Prancisca kolem
vli kít5km čilí trakařera
Koni tuto cesiu o siikti a alce n
Jik mu nap I ne nýbrž bylo pře
dsrn oje Jnino kil jeti tni i m uť
na každé f ' " ' f létl
cestou 11 ú t r t y ti vydélati Jak
mínšno strká pře 1 seoou trakař a
mil kočku a psa íUiska J o det
tisfo dolarů l f se rosami i o tni
trovství (bampienhip) celého
věta Ze Min Francísc vyjel dn
5 dubna i do Kub přijel dno 39
rpna Psa mři sebou však ko
čka no poiU v tápadnfm Kansasu
ta ool bod m i sraženo a Jeho od
měny $500 Kolečko Jeho Jest
obyčejné a! ni ta ! mi dvě kola
Jedno ta druhým a met okrajem
tak ie může jet a kolečke?r po že
letniční koleji váha trakaře Jest
75 liber Cestuj ai dvacet mil
denně Pojede pře Topeka Kan-
aaa City St L ui Chicago New
York a Uoston a pak do Liverpoolu
v Anglicko Oitamtud bude ae
nbírati přes Francii a Itálii do Ji!
Afriky a pře Asii do Cíny Cestu
mi vykonali ve třech letech a po
ten celý čs nesmí ti dit vlaný
tříbati
K sjezdu veteránů
Ve ijeidu veteránů v Louisvílle
Ky kterýž byl 29 národním sje
idera í polku Grand Army of tbe
ItepuMic zvolen byl I N Walker
s IndianapoliH velitelem pro příátí
rok Příští sjezd položen jest na
budoucí rok do St 1'aul Minn
Dle zprávy předsedy ubylo člen
atva v minulém roce o 14000
Před rokem bylo členů 371555
Letoa obnáší počet 357639 Tento
velký úbyttk nebyl spůsoben ani
tak mnoho smrtí neboť semřelo
jich pouze 7463 kdežto nových
přijato bylo 14672 viak dík tCm j
dobrým Časům o nichž ne pořál v
demokratických časopisech dočítá
me jež ale nepociťujeme bylo sa
pendováno čili odloženo 33589
Zase neStéslí v Iouhtllle
Nebylo dosti na neštěstí kttré v
Louisville se stalo při příležitosti
veteránů výbuchem střeliva nýbrž
sběhlo se tam ještě neštěstí jiné
V pátek vypalovány byly při řece
ohňostroje k čemuž dostavil ne ne
smírný počet divákfi asi 100000
K pohodlí diváka třízeno bylo
hlediště stupňované jehož část se
během večera sbořila a asi 10000
lidí nalézalo se rázem ve troskách
a zmatku Nikdo nepřisel při tom
přímo o život aniž mohlo býti a
otva kdy bude zjištěno kolik při
Ilo jich k úrazu vsak jak dalece
ámo ra 150 lidí přišlo k úratu
těžkému zlomeninám údli a t p
Obžalován ve FiladrMI
II II Uolwes domnělý pověst
ný vrah a ivindler který byl ve
Filadelfii držán ve vězení pro ošá
lení pojišťovacích společností o
$10000 pojistného na život B F
Pitzela byt minulý čtvrtek dán
tam v obžalobu pro zavraždění po
jištěného Bude též nepochybní
dán v obžalobu v Toronto v Ka
nadě pro zavraždění dvou dceruiek
obiti své v lnlianaoolis pro za
vraždění nejstaršlho hošíka Pitzel
ova a v Chicagu pro vraždy jiné
Jen aby ho pán bfib dost dlouho na
Jivotě zachován ráčil aby st mohl
odbýti patřičně a náležité viecbny
ty tresty které! mu poroty při
aondí
Pokos eloapeni vlaku
V Colorado sadržen byl blíže
stanic Crevaase vlak Ri© Grande
Western dráhy a nčiněn ta pokus
oloupení vlaku jen! se lupičům
nezdařil Kdy! vlak přijel do itace
chtěli lupiči odepnouti přední část
vlaka a vosem vezoucí expresní
aásylky a zařídili traté tak aby
vjel parostroj a těmi předními vo
tj na odbočko Viak tmýlili se a
odepnuli ponte vfii se zavazadly
ponechá jfce vfii expresní při ostat
ních vozech Kdyl omyl avOj ae-
saali skočili a prchlu
ťikln V Trk
Okolí Wslsftownu v New Yorku
bylo postIJeno silnou bouří a !
ebřiol která vslkýeh Škod spftso
bila V Cape Vincent foirnetla
vichříce nádraží přivé kdyl v
ním nalítali lidé chystající t
vsednout! na vlak a dva a nkh byli
poraněni tak If ternřell kdežto
smrt jiných s jeité ořekivi V
ItichmonJ smeten byl vlak tratí
ZsrbránlUflak
Paní Olttromovi manželka dí
lovedouclhi n4 sekci tachrinila
minulý čtvrtek titovní vlak od
tkáiy ISyla sarna doma a spoioro
vala ! vfial so most přes malý
potok bifle Jřjfho domova Poštov
ní vlak byl tdrlený aÍ holinu a
hnal ae ku předu velkou rychto
stí Pani Olstromová vybílila na
trať a podařilo se Jí dáti výstražné
znamení v čas tak ! vlak taitt
ven byl ai na 30 střevíci! od hoří
cího mostku Cestojfcl na vlaku
adélali raeti sebou sbírku a daro
vali pari Olstromové $50
renětoiazl tatéeal
PenětokatMví musí býti oyní
velmi rotšlřeným a nepochybně
výnosným řemeslem neboť nemine
týdne aby se nesdělovalo o tatčenl
penětokaza ta neb tam Minulou
středu zatčení byli Hansem Smith
Chas A Green a Gertie Howard
ová blíže St Joe Mo na osamě
lém místě a řeky a nalezeny a nich
všechny potřebnosti k írotovení fa
lešných pnnét stříbrných Soudí
se že banda tato v minuých něko
lika měsících dala do oběhu v St
Joe a okolí aspofi za $2000 faleš
ných peněz
Vostlbj na moři
Minulý týden odbývaly se blíže
New Yorku dostihy mezi ameri
ckou lodí Defender a anglickou lo
dí Valkyrie o cenu a sice o ameri
cký pohár V první plavbě zvítě
zila loď americká V druhé plavbt
porouchala loď anglická americkou
při samém počátku a předstihla ji
několika vteřinami Třetí plav
ba se neodbývala ielikož maiitel
odě anglické lord Dunravan ode
přel pokračovati v závodech jeli
kož prý stále obklopovány jsou ve
ikým počtem lodí diváky vezou
cích tak Že jest nejisto plavbu
podnikati Soudcové kteří rozsa
zovali o tom koma vítězství má
přiřknuto býti utnali Se vzhledem
porouchání svému zvítězila i při
druhé plavbě loď americká i při-
kli jí vítězství
Karanténa proti Honolulu
Zdravotní rada města San Fran-
ciska prohlásila Honolulu na Ha
vajských ostrovech za město náka
zou stlíené juistnfmu karantén
níma úřadníku bylo nařízeno aby
zadržel všecky lodě přijíždějící t
Honolulu v karanténě po takovou
doba dokud je zdravotní rada ne
propastí V hlavním městě Ha
vajských ostrova prý nastal velký
poplach a kdo mfiže prchá a mě
sta Dr Wvman vrchní řiditol
námořnických nemocnic pravil
mezi řečí o karanténní službě že
tato jest na západním pobřeží ve
velmi dobrém stavu Všecky pří
stavy jsou podrobeny stálé přísné
prohlídce a že není strachu že bade
cholera sem i Havajských ostrova
zavlečena
Maličkost
Zástupce Spojených Států Wood
podal v Černých Vrchách žalobu
na Black HilU fc Fort Pierre drsV -
hvna náhrada v obnosu $236000
ta škodu kterou spůsobila spoíeč-
nost ta na lesích na vládních po
zemcích od r 1882
Tellký hrob
Teprve v čtvrtek bylo možno
vniknout! do měděného dolu v
Jlougbton Mich v kterém! v (O-
botu týden vzňal ae byl obefi a v
něm! 80 horníků zahynulo Mrtvo
ly zahynulých nalezeny byly v růz
ných šachtách chodbách a neje
vily žádné známky smrtelného zá
pasa Nepochybné ! smrt přišla
rychle a skoro neočekávané Koro-
ner bade vyšetřovat! jakým spfito-
bem obefi vzfiaL
VJtof ilsU
8-ttva torna t ir tHní ro Hlaví
a tiuhftl demokraté rijiífof fe
J anrteo plynatí ttstt U Kvropy
! Jíl nastal obrat a I tlsto po-
plyne ipit do pokls lny vlak lento
Jejich tibnt mfl malého trvinf ne
b iť tlata atile i poklalny ubýti
liéhem minulých 14 dnů byli opit
vytvelnuto newyortké poklalny
ta #15000000 tlata rol bylo vel
kým překvapením pro klalnlČul
ářa tníky kuří to oml iivsjí I
Jest ťí pouhi fiihoh rhvilkoti
situar ve svítí obchodí lm Jiní
lase tvrdí l řyl-j vytve nnto pmi
te ta tím účelem aby hýla vlila
přinucena vydat nové llubnpisy
Morgin iJelmont synliklt slibuje
I udrlí stile slušnou reservu tlata
v pokladně a Jumile s? )očn uro
da vyvilet Ie počne tlaU přibývat
Však očekivané tvéHeni celniční
příjmy dosud nepřišly Synlikit
bankéřA neustává po id ukládtti
tlato do vládní poklidný a tak udr
žuje táloha blíže 100 milionů Ale
jak dlouho to bude Jtě činili?
Ol 1 ledna 1894 vyvoženo ta
$169284300 tlata a přueženo ta
4881 350 tak !e schodek obniU
1120470600 a potom se časy prý
lepší
liankéř zatčen
W K Subbins a Kansas City
byl minalv týden sitčea Šerifem
Armstrongem % okresu Crook ve
Wyomingu na obžalobu podvodu a
edvežen do Sondance Wyo k vý
slechu Stebbina byl spojen
mnoha bankami v západních mě
stech jako Kansas City han Frao
cisoo Cal Saj Dirg i Cal Dead
wood S I) Miles Ojty S D a j
je! všecky učinily bankroty při
čemž však Stebbim neprodělal
Posledně získal též značný počet
akcií v bance v Sundance a iod-
vodné je přenesl na jméno jakéhoni
Millse v Kansas City který ale o
tom nevěděl Danka též praLla a
když byl vypsán assessment na po
dllníky nechtěl se aui Siebbins
ani Mills k akciím ználi Podvod
vyšel na jevo a Su-bbins zatčen
Mali 6 modlit za papeže
Kardinál Gibbsns vydíl okružní
list všem americkým arcibiskupům
v něm! udává že dne '20 září bude
Itálie oslavovali pětadtacttiletou
památka připojení papežského stá
tu k Itálii: NásUdkem tobo vybízí
všecky arcibiskupy aby nařídili po
celé zemi modlení z nolvislost a
svoboda papeže Toto nodlení se
má konati po celém světě
Kozkolnícl
Minulý týden odbýval se v Cle
velandě sjezd záitupoů neodvislých
polských katolíků a mezi jinými
přijal následující prohliSení: "My
podepsaní členové ústředního výbo
ru polských katolíků v Americe
tímto pozvedáme slavný protest
proti libovolnému spůsobu jakým
biskupové římskokatolické církve
ve Spojených Státech Jednali a je
dnají proti polským katolíkům v
této zemi Tito biskupové jednají
polskými katolíky tyransky a li
bovolně považujíce je za pouhý
dobytek a odpírajíce jim jejich
spravedlivá práva a tato všelikým
způsobem v prach šlapajíce Lid
kterému! tito bisknpové křivdí
jest lidem uvědomělým a není
zvěří divokou a my tímto prohla
šujeme slavný protest před ameri
ckým lidem proti nespravedlivému
1 libovoInému tyranskému spůsobu
kfm M-kopo ním nakládají"
T rabem na obranu nitky
Vf i v
v soooiu večer dostavil se na
policejní stanici v Topt-ka Kans
íeletý Archie Porter a hlásil
se
ilovy: "Lépe kdy! mne zavřete
atavbil jsem svého otčíma" Vyše
třovánfra zjištěno že mluví pravdu
Nevlastní oteo jeho pohádal se
matkou a chtěl ji liti když synek
přiskočil k její obraně revolve
ren a vystřeliv po něm třikráte
zastřelil jej
Károdoi basSy nohou lichvařit
V JeíTerson la vydal rozsudek
krajský sudí El I wood že Národní
banky nepodléhají státníma zákona
o lirkvl a Ie tu lil sot ly státní n
mají v případech podobných priro
moifl protole Jsou banky Nifolřií
ml sifolmýmí po tikoné kongrn
ním a tiodléhsjMmi dolili lr
pravomoci ř4poJ#-nýrh Htllft Hiť
sudek tento Jest ftvlem velice důle
žitý a dalekosililý nboť umorií
as jfrn bankům Národním výmýkatl
se slitnímu tikono
Polltlksk
Hf OhloisbiJen
Ve Hpríngfleld O tahijena byla
minulý utěrek volbn( kampaů stra
nou republikinskou ta nesmlrníbo
u2aslentv( obrsnstva Pučlti se
Ie nernéoi ne! 30000 neb 40000
lidí přijelo do Hpriugfisldii s měst
Jiných Při průvodu který městem
byt uspořádán bralo účastenství
ftOOQ občanů a byl týl skoro 2 míl
llouhý Shromážděni odbývalo se
na výstavišti okresním a hlavními
řečníky byli st-nitof Sherman giiv
McKinley a bidoucí serilor Fůra-
ker Senitor Sherman mluvil nej
prvé o financích Poukazoval k to
mu že každý slib který nirod pod
sprivou repnblikinskou učinil bil
splněn a každý dluh v čas splacen
Iťudll mezi republikinskou a de
mokratickou sprivou je ten že ta
republikánské řízeny by!y finance
tak Že nirodní dluh se stále upli
cel kdežto ta demokratické irotl
již o $163000000 a bude zrůstali
pokud ona strana bude v moci
Demokratická strana povolána byla
lidem ku vládft pod falešným he
slem opravy Oprava o kterou se
pokusili bylo zrušení zákona Mo
Kinleyho a nahražení jej zákonem
Wilscnovým Předloha posledněj
šího jak přijata byla v sněmovně a
předložena senátu spůsobila bouři
odporu mezi demokraty samými a
byla v senátu velice změněna ná
sledkem čehož president ndepřtd jl
schválení Jvden s nejdůležitěj
ších článků zákona Wiisonova zá
kon o dani a příjmů prohlášen byl
soudem ta neúnavní a prvním ovo
cem zákona bylo že neposkytnul
dostatečných příjmů ku krytí nut
ných vydání Celý zákon jest
snůlkou nesrovnalostí vespolek si
odporujících Kepublikáné hodlají
když opět k vládě povoláni bu
dou také skutečně upraní zákon
celní tak aby nejen přinášel do
statečný příjem ku krytí vydání
v'ádn(ch nýbrž aby též chránil do
mácí průmysl Již ta jistota Že
republikáné ovládali budou v pří
štím kongresu obnovila důvěru a
poskytuje lepších vyhlídek pro bu
doucnost McKinley vybízel re
publikány ohioské aby stáli při
straně v dohě kdy její zásady ví
tězí tak jako v době porážek a
vřele odporoučel Forakera za pří
štího senátora Foraker mluvil o
zásadě Monroe a poukazoval k to
mu jakou práci a namáhání to vza
lo ne! v demokratské konvenci
schválena byla zásada ta Kepu
blikáné v ohledu tom byli vždy je
dnomyslnými a není potřeba po
chybovat! o tom že stojí na témž
stanovisku na jakém! stáli dříve
Demokraté v 1'ennsylvaoll
Ve středu odbývali demokraté
penneylvanstl svPJ statni sjeta a
navrhli za státního pokladníka
Benjamin F Myerse a Harrisburgu
V prohlášení zásad následují ne
mravnou politiku klamu která! za
hájena byla v Iowě stranou demo
kratičkou a hlásají ani! by se sty
děli ie každý občan a každý
osmětník minnlích několika let ia
hřmí Jim vstříc !e lbou že prý de-
mokratická administrace idědila od
republikánských předchůdců zban -
krotilou pokladnu zničený úvér
všeobecnou bídu což všechno na -
praveno pod vůdcovstvím moudré-
ho odvážného a vlasteneckého
presidenta Clevelanda kterýž uvedl
zemi a všeobecné bídy do stavu
vzrůstajícího blahobytu Jásají že dobou a! pod 100000000 v polo
prý nynější tákon celní přivedl vici týdne a pak tepně zaopatřil
prlmvsl železářský na stupeň ne-
ujvaivuu d i&vi j rusvojw e iy
nyní dostávají dilnlci mzdy Jaké
7
ia McKlftliyho likon byly nmf
nýrnl Ztjírnavým jest I stavéjl
nyní Clhnd I n I Til Isna' ne
boť prohlilojí i pro tivlř jaké
irý uttiiviny bvlr Jtďthm
MaJisonern Monrofn Jacktonetif
a Clevetandem V ifi' mlftV
stvrtají tnova stanovisko kteréž
stran tsuJiU nirodní platformou j
před třemi tsly
Mhilt prý J neiáksnlté
risnator rur i Hnan se vi
ji Iřil ku ipravodaJI spojsného
sku fe pakli bud wílnín JeštH
pikn vydítl víi spolkovýi h dly
hplsů bet povrdshf k'třgrn pni
di í-rtl inmn protest a bud na4
hat na to aby byly tnileny Pra
dil In potldní vydiní dluh]
pisů ku krytí skleslé tlaté tilohy
poklidné nebyle tikonlté ponši
prý nebyly kongresem povolenyHS
vláda nemá prý lidného priva 1
svou pésť dluhopisy vydivat Oče
kivá prý žs do prvního října bJ
don opít nové bondy vydinv p'
névadŽ newyorskému syndikir
byla dána privilej valit vŠechrJ
bondy jež budou vydány V př
ledním seiení kongrtsu by] sic
dán návrh aby byly dluhopisy p
voleny kdy! tak a'e kongres n
učinil vydat Je tajemník pokladrv
sám Pouze Jedna vřo může f'S
katit! vydání dluhopisů a to l H
strach aby se tím neivyklnla d( t
víra v demokratickou itraiiu p
rříllélfnvrrhifhesiada
Z Wanhingtontt ae ujišťuje
presidett Cleveland hodlá nav
hnout! na místo temřelého sndlbYí
Jackona opět W II íl irnblowerf J
tsw íorku lvi Lvi lak ztt i
t ' ' t r
tno presidentem navržen před
roky pro tutéž hodnost ale se
Hill odporoval jeho potvrzení
proto byl senátem zavržen Nyř
prý Hill zkrotnul a jest pro svd-
mttt ia tttisfli rťrJ nnn! t a naKní i
M'rn rt %m (iwu vwviiiwmi tm bj v m s j
pý proto klásti žádného odpora
DHOItVÉ ZťltÍTT
V Galesbarg III náklad
vlak C li tfc O dráhv U v nor-'
na čtvrtek ve dvoa odděleních h
oddělení za lni vrazilo dopředníbt
Vlaky byly částečně naložené pe
tiolejem který se vzňal a od něh
r
několik domků blíže trati Sat
aisn byailct as sto krokQ or
dráhy byl bořícím olejem postři
kin & alioFt! '
I
Minulé soboty vypukl požár js
továrně Keith Furnace Co v Deř'
Moines la a zničil ji úplně ško-'
da obnáší 810000 I
Farmer Henry Neisen bydlící:'
12 mil severně od Dubuque spáfbaij
tamovraždu minulé soboty stočiv?
hlavou napřed do Šachty dolní
Lebka jeho byla rozbita úplně
V Manning la udál se vf
středa odpoledne zhoubný požáru
kttrimn nim dhchoit nf-h Hrtml nati
_v r_
ao ca oucr trkia obnan na
$25000
M V W WW
w v ívenosna wis vyznal ae
Iiaao Hubinson a pověděl i na ivéf
spoluvinníky kteří vypálili taroi
nedávno továrna Chicago Bedding '
Comp
Ze San Salvador došla zpráva
že americký konsul Muncbmeyer
zemřel tam na žlutou zimnici
manželka jeho jest takté! nemocna
Předchůdce jeho Pollock zemřel
touté! nemocí
Velkolože spolku starobylých
dělníků (A O U W) v Missoori
BBfu 7BWU H""wu'
" ch k7Df" "í ! tY
ods0#k 1M0i"
0 x 7 " '-u "l
ílen7 přijímal f
j Syndikát peněžnfků který od-
koupil vládě naší úpisy posledně'
nespěchal velice minulý týden aby
udržoval záloha zlata v pokladně
na plné sumě Záloha klesla jednou
syndikát $3000000 ve zlaté Jimi
iiiuu aauru oa ioou sumu uv
plněna