Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 18, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i 1 # - -
POKROK ZÁPADU
i!-
ifiriiia at tni roir ornoi Ar omaha kiiaaika ai 11000 olam mattii
í
l 'I
t
t -
NOČNÍK XXIV ČÍSLO 23
OMAHA NEBRASKA VE STŘEDO 18 ZÁftf 1895
rMtti riri UtUt lit rss
rt%4fU rtrSilalktMlw ILNunl
A
'Ví
v
_
fintlftfř nlnitit) nrt imi i i
I
ý(ilfm předplatitelům kteří M
jDÍ na rok předplatí aaíleme tý
íonlk do nového roku zdarma To
keJo nyní celoroční předplatné
jVilenníkiaíle btil kvitovin tl
)'once budoucího roka
iOfm odběratelům kteří posad
: U čuopuy neodbírali nabízíme
Mkouika Pokrok Západu Kni
i { ion Americkou do nového roka
-Oo centů
-i Knihovní počal před měnfoem
házeli román od vřhlasnébo spi-
tele Victora Hugo zvaný Chrám
( y Holi o Pařili čili E-meral
lpanilé dívče cikánské
- 'kaj jednatele snažně žádáme
krajany upozornili na tyto vý
Í které poakylujeme
S Fy Pokroku Západu
a Knih Americké
Rolníci pozor!
' ení enad knihy a které! by le
k hodílých případech onemocnění
í' 1 skotu dobytka skopového i
ovčno drnbeze atd tak vydatné
lUconf čerpati dalo jako ze
i "Zlité knihy pro farmera'
i knize teto naleznete mimo re
tft k léčení rozličných neoiocí Jo
lká nesčetných ponaučení potřeb
iS v každé domácnoHti kdež
:ihdy včasným zakročením ztráta
ífta dolarů ne odvrátí Kniha U-
i" nalézali by ha měla v každé
é domácnosti aby vždy a v kaž
fj případu byla po ruce "Zlatá
ha vro farmera" lest Dékné
iavy v plátěné vazbě o 345 str a
] její jest velmi nepatrná stoji
Iřiloženýra obnosem na
HOSPODAŘ OMAHA NEB
Pcerless Cook Book
íTate kniha čita 320 stran a obsa
"e 1200 navedení pro kuchyni a
lna sice jak mažeme ujiititi vel
I praktických a dokonalých Jest
Ími pěkné úpravy opatřena nespo
lými vyobrazeními a velmi poho
:í rotthldéna slovem jes to tak
kla4ná a dokonala kuchařská
vihaVakó se obvčeiné nrodávav
V $100 My nabízíme tuto ku
ařskoa knihu co prémii
V úplné zdarma
ťdDlatitel&m Pokr Záo Jelikož
tro v každé rodino obzvláité kde
% a již dorOstajíci dívky schopny
ba tyto řeči anglické bude tato
imidojiata veievítanoa
VILÍMKŮV
NejpodařtnijH tbírlca uipi
Pouze 15 centů
Máme něco výtisku Vilímkova
Humoristického Kalendáře a roka
1893 obsahujícího přes 100 stránek
1 - _£_:
i flmvra vtipu ueaueiuyuii tt-
I hrazeními krásným titulním celo
'ránkovým obrazem: "Libuie věstí
f" iva Prahy" které pošleme koma
I liv za 15 cent& v penězích neb ko
f } oh Vyd rok Západu
) ~
'Veóný žid
Není díla kterél by v roncanopise
f ko "Věčný žid" Jest to román
'itoznámý který každý řte se zalf
) 'lim Toto velké dílo čítající 126
{ itran Jest nyní k dostání npiné za Je
Vtiný dolar Beílt na ukázku poíle ss
hotné zdarma každému kdo Ufl
V id 4 pod adresou
' Knihovna Ám Omaha JVsé
AlM íA AUUiuAnMA
IIIIU II
KOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ
Kronika události
Rfbf I V iJ'tl
Na parníka City of Hidney za
tčen byl r La Libert ad jeden
Dprcblíka repobliky Halvadorské
soudruh Antonia Knell Florancio
Hoatamenle který mlnalého jara
jil zároveň Ezzetoa v San Fran-
cuká byl tatčen ale vládfi Balva
a a is a
aorste nsvyaan uyi zatoen na
zatykač v kterém obviněn jest t
vraždy Do Washingtonu nedoila
o tom posad uřadní zpráva ale má
e za to ie nepovede krok tento k
žádnéma diplomatickému jednání
Pkad jsme neměli demokratickou
viádo bylo pravidlem že nebyl
úřadům jiné vlády dovolen přístup
naloď americkou bez avolení kapi
tána Paluba americké lodi byla
pro vieohny kteří te na ní nalézali
právě tak útulkem jako kterákoliv
jiná část Spojených Státfi Za de
mokratické vlády jest ovšem jinak
neboř sekretář (iresbam odpověděl
na dopis předsedy Pacifio Mail
Steamship Co dne 30 prosince
1803 když týž stěžoval na to že
vláda Hondoraaká dala etříleti na
parník jejich jak následuje: "Jest
pochopitelnou a mezinárodním zá
konem uznanou zásadou že loď ob
chodní v přístavu cizím jest v do
saha místní správy zemi té na tak
dalece jak týče se přestupku neb
přestupníku zákona a že řádný po
žadavek o vydání osoby obviněné
ze zločinu náležitou cestou zákoni
tou a vykázáním se zatykače v ru
kon náležitě pověřených úřadníku
nemá být ponechán nepovšimnut
aniž mi mu kapitán vzdorovali"
— Jest z toho viděti že vláda re
publikánská dovedla ponikud jinak
hájiti práva svá a svých občan A
Hrozný etod nariřa
V Calamet Micb zahynulo mi
nulou sobota asi 30 havíři v do
lech na měděnou rcdu Vypukl
totiž v íachtě číslo třetí v hloubce
270C střevíců pod zemí oheň
Vzňalo ae bednění kterým šachu
se podpírá V dole pracovalo asi
200 havířů a až když oheň spozo-
rován učiněn byl pokus uvědomili
všechny aby doly co nejrychleji
opustili Oheň šířil se rychlostí
takovou že nepodařilo ae všem se
zachránili a asi 30 osob ae pohře
šuje které nepochybně dýmem
udušeny jsou Nékteří i nich za
vinili asi aami smrt svou nehledá
jíce spásy pokud zaehránění bylo
možné Učiněna ovšem ihned opa
tření aby zanechaným v dole po
skytnuta byla pomoc avšak vše
cbno úsilí bylo marným neboť ze
šichty valu se hustý dým který
každou snahu marnou učinil Měli
zprvu zato že oheň nemá na dlouho
potravy a nebude dlouho trvat
však dle posledních zpráv nelze po
tud i bezpečností do dolu
Osadaý lert
V Keystone v Černých Vrchách
byl minulý úterek smrtelně postře
len George Wedders Asi týden
před tím dovolil si pitomý žert
John Bennem jemuž aa tento byl
opilý nalil na nohy alkoholu a pak
týž zapálil čímž ubožák byl znační
na nohou popálei Přísahal neroz
umnému žertovatsli počatu a při
prvním a ním ae setkání jej smrtel
ně postřelil
Sáles zlata
Z Sheridan Wyo se sděluje že
na nsdalkém holém v roh o (Bald
Moanuin) kde ji! po delší dobu
byla hledána zlatá ruda nalezena
konečně v hojnosti Dává prý osm
ai dvacet dolaru i tany
Třlký zartdftsvařl pedalk
V Chicagu sestoupila se společ
nost kapitálem 15000000 kterál
podnikne v Arizon! zavodněni ně
kolika set tiilo akru při Lranlofcb
mexických v údolí fekyHsnta Cruz
JlrzaaJI zálety
Minulý úterek vyšlo na jevo Ie
ani sekretář poklad ty ani jeho
kontrolor neznají zákony Bývalý
senátor Manderson i Nebrasky za
dal totiž protest proti torna aby
nároky cukrovarníku byly předlo
ženy soudu pro nároky k rothod
nutí a sice ze dvou příčin že totiž
nároky k soudu tomu mohou před
kládány býti jen t tom případě
když strana nárok činící jest vol
nou Důležitější však ještě jest
námitka druhá totiž že od aoudu
tohoto není žádné odolání k sou
du vrchnímu nýbrž rozsudek tento
jest konečným Jelikož se v pří
padě tomto jedná o ústavnost záko
na o kterémž roxhodovati musí
konečni soud vrchní nebylo by
ovšem zadání pře soada pro náro
ky oprávněným
Telký požár
V tfoston Mass shořela v so
bota budova náležející svobodným
zednářům Požár vzniknul o desá
té hodině dopoledne a rozšířil se
tak že veškeré úsilí basiča bylo
marné a budova byla zničena Bu
dova považovala se za ohnivzdor
nou Škoda obnáší $400000
Ztratila rázem všechny dítky
Blíže Sullivan Mo bydlí vdova
Jerkinsova kteráž byla matkou
čtyř dítek Jednoho dne minulý
týden tři z její dítek hledaly vejce
jež slepice zanášely Nedaleko
kůlny nalezly díru do níž nejaUrší
syn strčil ruku aby ae přesvědčil
neaíli Um hnízdo 8 výkřikem
ruku vytáhl a stěžoval že jej sle
pice klofla Druzí dva učinili po
dobni a výsledkem Ukovým jako
prvý Když přišly domů shledala
matka že oo považovaly za
klofnutí bylo uštknutí chřestýše
Matka spiobala pro lékařskou po
moc do měsu však než se vrátila
nalezla nejen všechny tři dítky své
mrtvé nýbrž i čtvrté dítko mezi
tím spadlo do cisterny a utopilo
ae
Sjezd zavodíovatelft
V Garden City Kane bide dne
1 a 2 října odbýván sjezd státního
spolku zavodňovatelu Účelem sje
zdu jost odbývání přednášek pouč
ných o zavodňování a seznamování
se a nejnovějšími spůsoby a stroji
savodfiovacímj Ke sjezdu očekává
se velké množství Selnýoh mužů
Yýboch dynamitu
Ve Spěchu Ferry 10 mil sever
ně od Dobuque la ndálse výbuch
dynamitu v neděli ráno nímž pět
osob bylo na místi zabito a tři
těžce raněny Edward LaUbaw
lámal kámen v těch míaUch a měl
doma za tím účelem 125 liber dy
namitu Bydlel tu r chatrči a ro
dinou a několika dělníky V neděli
ráno synek jeho bavil se střílením
do terče a nepochybně že to bylo
příčinou výbuchu dynamitu kte
rým LaUbaw e manželkou jejich
dva hoši 12 a 8 roků staří a jeden
dělníků o život přišli Těla všech
byla značně zohavena
Fostřeleaí duchoré
V Massilion Obio vyprávělo se
o jednom domě ie v něm straší
V neděli večer ohtěli si dva mla
díci udělati žert přistrojili se za
duchy pobíhajíce kolem domu
Jeden se souseda trochu smělejší
a nevěřící ve atrašidla počal po
nicb stříleli a postřelil jednoho i
duchů do ruky a druhého do nohy Jak známo obnáší nárok ten jeden
Poranění nejsou těžká však přece a půl milionu a čehož advokáti ob
boleatná drží 1800000
1'ráplaf alrarairr
Z Corinto ae sdf i mlse
vyslaná se Spojen i ' Á ▼
tření sUvn v Jel ' 'tp]t ni
caraguanský n' o Jn brzko
zpráva a slo V podniku
Dle zprávy ř lají se písči
ny blíže H f Nořte řeky
odstranili U 4lké mořské par
níky budoa moci do průplavu Ko
mise navrhne některé rtdikálcí
směny ve směru kterým kanál
vésti má Podle jejího dobrosdání
lze celý podnik provésti v Šesti neb
sedmi letecb avšak náklad bode
větším nei jak původně počítáno
a dosáhne nepochybně 1 110000
000 Komise prý ve správě tvé
kritizuje ostle dosavadní správa
Telká beuře v Kaoiaiu
V neděli večer rozponu) a se sil
ná bouře ve středním a východním
tvansasa klerai strnu strecnu ze
státního učitelského ústavu který
nedávno byl dohotoven V městě
strženy střechy a několika budov a
obsah týchž lijákem následujícím
poškozen V Hartford několik do
mů bylo povaleno a slečna Bessie
Henry nebezpečně raněna V Neo
sho Hapida rozmeten byl kostel
konírna a několik jiných budov
Most SanU Fé dráhy blíž Iteading
byl vodou odneien V Gridley
místečku aa o 400 obyvatelích ros
metena většina budov a málokterá
z nich ušla pohromě Ve Fredo-
nia spadlo během odpoledne a ve
čera na deset palců vody a tratě
všech dráh byly val?i poškozeny
Blíže Oridley přišel hoch o život
následkem rozmetení příbytku v
němž se nalézal a George Řodman
se ženou a třemi dítkami přišli ku
těžkému úrazu Ve Strawn paní
Jaimesová a její dcera byly pora
něny V okolí Independenca spadlo
ve dvou hodináoh na šest palců vo
dy cimz rozvodněny všechny po
toky a řeky Potok Verdigris vy
stoupil 35 střevíců a spůsobil veH
kou zátopa Keka Elk vystoupila
ze břehů a rozlila se na mnoho mil
z šíří Město Elk City bylo úplně
zatopeno a obyvatelstvo musilo
prchati na výšinyt aby Životy chrá
nilo Mnohé domy odnesla povo
deň Celková ztráta jest nesmírná
Železniční spojení bylo přerušeno
na všech dráhách po kolik dnů a
teprvé ve středa počaly řeky Ver
digris a Fall opadávati Škoda na
sklizni jest ohromná
Fe étjřiceU letech
Ve Winamuc Ind sešli se ná
hodou manželé kuří před čtyřiceti
letv se rozešli Dr Chas Mott z
MonUny vystoupil a vlaku na ná
draží aby odevzdal telegram který
chtěl poslali a požádán byl dámou
z okna vlaku vyhlížející aby jí po
dal prsten který jí e prstu spadnul
Dr Mott sdvihna prsten četl
uvnitř nápis "Charles Mott to Ve
ral Burns" však v tom již paní
jej poznala a vzkřikla: "Karle
můj manželi!" Před čtyřiceti lety
jej žena opustila jsouc na něho
žárlivá a když pátrání po ní bylo
nějaký čas marným odebral se
Mott na západ do MonUny kdež
nabyl značného jmění Nyní chtěl
navštívit mísu k4e dětství své
trávil a náhodou neočekávanou se '
tkal se svou bývalou ženou Jelikož
oba fřiíli k rozumu a není asi žá
dná příčina více k žárlivosti ho
dlají zbytek svého živou spolu
skončili
Bude platit ve Watblagtsna
španělská vláda konečni svolila
k tomu že nárok Mora-& v vyplatí
ve Wasbingtoni a sice dne 25 tm
Želfzalnl ntHhtí
V Indiánské Urritoril blíže
Monmalh na Memphi dráze udá
la ae v sobota velká nehoda Zlo
míla se totil náprava jednoho i
osobních vozů kdyl vlak blížil se
k mostu přes Lightning Creek
Čím! vůz a tratě byl svržen a spadl
do hlubokého přikopá Následkem
toho přiveden celý vlak do takové
ho kolísání le kdy! vjel na most
vůz se zavazadly vrazil do postra
nio mostu čími tyto strženy a celý
most se sbořil a vlak dolů se sřítil
Dvacet osob bylo raněno i niohi
11 povážlivě neb těžce
Dlleiité pre Importéry
Prozatímní sekretář pokladny —
všichni členové kabinetu mimo
Mortona jsou posud na letních
prázdninách a proto jejich mísU
zastávají jejich příručí — rozhodl
roinulon sobota že importéři jaké
hokoliv zboží z oiziny jsou povinni
předložití ve všech případech účty
za zboží importované nechť toto
má cena $100 neb ne Podle dří
vějších pravidel byla povinnost
Uto pouze jen v případech kdy
účet obnášel pfes sto dolarů kdy!
by méně tedy v nedosUtku účtu
celní úřadnlci sami cenu přivežené
ho zboží odhadli
fejezd veteránů
V Loniaville Ky zahájen byl
minulou středu sjezd veteránů a
minulé občanské války za nesmír
ného účastenství týchž jakož i
obyvatelstva ze severu a jihu Prft
vod který městem byl uspořádán
byl jedním z nej větších jaký za
příležitosti té se odbýval a velitel
Lawlor odhaduje počet účastníků v
témž na 50000 Diváků na prů
vod odhaduje se na 300000 Trvalo
to čtyři hodiny než průvod přešel
Z jihu zúčastnilo se velmi mnoho
bývalých vojínů Za příležitosti
sjezdu událo se hrozné neštěstí je
muž čtyři lidé padli za oběť Ku
poctě veteránů byla totiž povolána
do zbraně milicie a cestou
udál se výbuch střeliva v zásobním
voze kterýmž čtyři i milioifta na
místi zabiti a dva jiní raněni byli
Výbuch udál se cestou na Phoeniz
Hill kam se batterie dělostřelectva
ubírala časně a rána aby dala po
zdrav 44 výstřely Skříň se střeli
vem obsahovala 66 liber prachu a
výbuch byl Uk silný že v celém
okolí popraskaly skla v oknech
Zákon e porotách v Iowě
Dle dřívějšího zákona měly vel
ké poroty v Iowě vvbfrány býti
vždy počátkem zasedání soudního
v září Minulý sněm změnil zákon
v ten smysl aby poroty byly vybí
rány počátkem nového roku ale
neučinil opatření jakým sp&sobem
vybrána býti má porou letos při
počátku období soudního V Sioux
City uznali soudcové že sUří po
rotci kteří byli minule na rok vy
losováni mají setrvati v povinnosti
své al do konce t r Obžalovaní
kteří touto porotou byli dáni v ob
žalobu podali všichni proti tomu
protest dovozujíce že lonsicá poro
ta neměla žádného práva letos p&
sobiti a je v obžalobu dáli Na pro
test jejieh nebude ovšem soud brát
ohledá a oni odvolají se z rozsud
ku k soudu vrchnímu
Železniční neštěstí
Blíže Melby v Minnesotě událo
se minulou středu velké železniční
neštěstí Srazily ae totiž dva osob
ni vlaky dráhy Great Northern při
čemž pět zřízenců železničních při
šlo o život a 12 osob k těžkéma
neb povážlivému úrazu Kdo ne
štěstí zavinil a vlaky naproti sobi
vyslal není posud zjištěno a jest
jen ku podiva že počet zabitých a
raněnýoh není větším
[
: í
f
í
! f
' i -
V
v
h
'A
r
b' "
-
f - - - y
i!
'V
f
í
t í
i
r