Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 11, 1895, Weekly Edtions, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    faLITICKE ZPRÁVY ZAMCPSXS
Jtitn ini uhriki itl(y i hlikuy
V f"t#-hf h ílftřih iab4jry byly
porady mtí vynikajícími f Uny -
ktp4tt liorkAho v!4 ly jik! I
vládal irftj M kUfltr pílíM
111 ti l í ii i i i i i
flflift o fktii:kfťh dMfdcfrh
effksvft oliií kf h ak'iíifl k(ř
)il I řf ) stanou platný ml Tyto
foimbivy l nk'fif bulou
rh 4 tli i pirM ri)ínítřkm
přsdsďm tltsifm mjf iřciř ri
aoakf irn f d flnitiviti vnh't
Btft( prsla! bikipM k'fffeif
konaly i !n 2 srpm L'tt'#k4
vláda Aottk J rto kompromis
MlhM apiskipat jřnnli k tmi
aby psstfMy SJ hl kteř vy 10
f-řfwtřnl iAH tiiH'ttl )
ebtt oooho ajNUbo In kt#rý f
poaíe lořch iJorb tíMťfio ví ilí4
cs ntralal rMMp Ht'0%% Jť
Bfmi ťcij llsdxf }# J ři f
)l afcerk epWkopát pfv#U n totll
mafíMko-nfrolní p!# ra uřwl
BtťtA m Jií A'eibikap Jíírkf
Zé iSiWy osn-tmujt té A'jH
Bsbodlá il odvolali svá poálhy
Čítrila fi jinými slovy ) Čttfal
iktu pro s4 in l )k pintvf
AcgHck4 poaádia sklátili m bale
t dvou plkí sestavených g In 14
domnroJcS Tu oJk obt !f Mru
o4 Curií ď KlaI)troit kJ
btJt hUtrtí (tP Č4r ol Kti
Dtrota do l)ir buU obttn n
TtrboTstiýmt Čiir!d N J komant
kc( bltti bulí rgUck4 brígils
Ulici v RiaUknrfUkém pr&mf ko t
pluk Micf v dikUru l'řrJci'4
toglická I41 cbtlla t Čítrstu in
glicki vojtki Tjví#ti oov4 pot
Bslíabarym ta£(i4 ir2 Jiti f Aiit i
Rot i Frtncooíjr
V vierutki výttavi o Nilnim
Norgorodé budit i £íotkoojjpon
ký oddii její a a p o ř 4 d j I
lijaufatioití obchodnici a čajem ta
tím účelem aby raké oWodhIvo
naxorně obesnámilo ae a Životem vý
robci čaje bti nřhož ae Ha ani
myaiiit nemfile V oddíl tom bude
předataven víechen domácí byt Čf
fiaoa a Japonce: obydli potrava
roucho obuv predméty přepychu
vlade a poukátánira kde je moíuo
koopiti a zač Tim apoitobem ruStl
obchodnici a pr&myskici bex centy
na daleký asijský vúood poznají
které tovary nejlépe možno odtud
odbírati které by tam nejvýhodněji
bylo dovAieti z Huika Pavillon bude
tbudován v číoikóm alohu
Soluňský dopi$omttsl "Nového
Vremene otnaraaje: Porta připra
vuje ae na možuó zápletky na BK
k4n5 a předeviim opevfiuje Boapor
kde: l a Kavika Anadoli tlepiaju
opevnění a atuffaje dloubá děla 2
na rozličných bodech Uoapora budou
poalavena rycblopaln4 děla 3 nad
blavnt opevněnou poaicí bude zrfe
no sabrazenf průlivu minami Právě
tak v erzerumakém kraji budují ae
atrategické ailoice Výkony vojáka
tureckého naproti makedomikýra čc
Um nabyly rázu fritvidetoé orgini
aace Rkouako-Uberoko alahuje
vfo a více vojxkw z Bosny na bránici
Albánie a Makedouie V Bonně a
Hercegovině dějů ae usilovná agitace
ve proipěcb o iie a církví katolickou
SarajevBký katolický arcibiskup
Sladler jmenován papežským komi-
aarem při převedení pravoclavnjcb
do unie Sirutnická četa roakedon
akých povatalcfl pod vedením Goru
falova úapebem fe bije a Turky
úkolem jjfm jeat pojiti ae a četami
pracujícími v poboří doopatakéto
Nedávno tato četa podstoupila bitvu
tureckým oddfem u Jltdové Vý
ledek byl následující: povstalci pa
dlo25 a 5 rauéuýcb odueaeno do hor
turecké atrany padlo prea 20 mužů
a nřkolik raoěno SiuýUení make
donakébo obyvatelatva je nepokojné
Očekávají ae vetaí nepokoje
fctfeftaffel k' )Iol tilnkr tmf rW
tti Klilar 4ř'f Ay ) 4loab V "Ull léK
n' riůj itlfáeh Matl v křtát wit'
MI M4ak IHftM Jí
KablnM Il'fřitftf ijh —
To Hismiko j# h Jrfi KI
I ravdJnef "Mn"tí Jifcf dUUfn
j ilrř4f( ifřittrk ffUtnvíl fnn po ioM
ti IIL t - _ t I
_ t4 '
i m in n ni rriiuni
' '
Mni koUm j#j( ihkttfrh
řn rt v íI a M l vlírn f 41U e lfká
fnUii řji'ty tn k(rr i ňbli na
kf k ku ř l i fí Mti
Nubjbí jifi)' ♦ffi'Mlrt M #w!r#
lrk a $t$thjth ntn tMi y
#fíř4 i lAil+ti I4f#— ytaiitoti l'n
iiin I4ff# t hodlf alo to míl4 !Sk'i
#kMM((b rf{' l'l a ittm vi ly
P n4hal 'f řoiatÍBtiířnt' f 14 lmi
jtilmy po kil U katKirofí h
rtjh'fí řie4f n t Hl i fh
j!íbf J(b po MíSfrifi9 t Vhtki h í
v i mfrh Bfuhffkf h—
Kdyl Udy p f 4 In koaliť inova
jm # firtli v inrnftl j roiUofia
rtylo f4m to brW ale povaho a
naii olřii byli losi přřivíwrnl
I4d br Ki-lmtií{ bfiiy boto
VÍ "Niflin ií nmft tiifohv ti 1
ti#doft a níribo kI ní i)#(btlf pak
il Mk"- rkli i po MÍ
inífiíitř-pf -aidmla Kirlmarxrgt o
třvaínoti tfminčnbo atavia v
ítb(l Bílí lm iříi raveni ria
dotÍ dlouhý a lubý livot t bopfoi
aoria a indii t na dlouhou a tubou
oppoaici i?ali Tak připraveni i#
me a nrlajetma tiedftvlrou naalou-
cbti tijnollcim ae tpr4v4m a povl
tem o brtkta vytřid4n( prozatím
oiho kaf-ini-tii nyriřjiího—dtfioilivni
vlidofi MPo!4kM Bidtaiho
Avak dn#a jil nemoloo díle po
chybovali: br Kielman#rgg akutcně
rý rrchce a nechce déle aetrvati na
ave blidce nel přea Uto Htýtká prý
ae mu na té neplodné vypráblé vii
a toulí prý po údolu a ví ho poiavaď
niho mÍAtodiziteltWbo atoke dolno
rakoukého jako horal po evé domo
vině
Možno ovřem že ie ta tou idyllou
akrývá roi velice dramatického o
černi by mohl en ad dáti tvftu bližší
t % m a m
waeieni mmiatr zanranicavcn vfci
Kakouaka br Agenor Goluchowaki
Ne! bet! jak bud: touze páně Kiel
manarggové bode vyhověno
Dosavadní místodržitel haličský
hrabě Badeni tento rakouský Khuen
Ilcderváry Vrátil se a lilu do Vídně
ji! takřka jako deaignovaný nástupce
jeho Všechny videnké t baličaké
zprávy eoahlarně nám dnea oznarau-
jí že pan Badeni již shledává členy
příátíbo avého ninUterstva které by
již v měsíci září někdy okolo sv
Václava ujalo ae kormidla sténající
fregatty "CiHlajtauie"
Kteří jsou ti Šťastní či nešťastni
smrtelníci jež sobě vyhledal za bu
doučí důstojníky a lodivody avé —
dosud neznámo V&dce levice baron
Chlumecký mezi nimi nebude za to
prý ale Šťastný pan Bílinski
Tolikéž jest dosud úplně v mlhách
ze kterých stran kodlá pan Badeni
roubiti svou příslí parlamentní
většino vládní? Ze v ní budou Po
lácijst na blledni Že v ní nebudou
scházeti konaervativci a klerikálové
Iloherwartovi je rovněž akoro jisto
ačkoliv prý scbwarzenberaká šlechta
jest rozvaděna a žárlivě podrážděna
že ae nesáhlo k ní a že má přea
váecbny avé zásluhy o cislajlanism z
poslední doby přejití o avé první
housle D-li dokonce o avou taktov
ku Domnívalať ae přece poslední
dobou Ze hraje v Rakouaku vtdor
tomu že nemá český národ ta aebon
nýbrž proti sobě tak vynikající tak
dominující úlohu I Plener jí o tom
aspoň co chvíli ujišťoval A pojednou
dává ae jí cítit že torno — cení tak:
že bez podpisu českého národa mají
její akcie velmi pochybnou cenu —
její visitka malou váho
To arci bolí A odtud asi zavál
vítr do vídenského 'Fremdenblattu'
který oevíme ? čí alužbách do po-
! í - # _ t #! _ t
poaieuoi cuvue necoiei overiti v
brzký příchod vlády Badaciovy —
i kUi knt d tř rri í b l fit 'Mi
MerfiiiM-ji# prý r4m N#mI i4tl íř
kdlo ntf nov Wftí iVl tví ap
mnvl# afdlob Jskýrh pfý nám od
hatsb'i inovitíř rshí nJb-nS fokA
'♦' 'ff )' " 'k" 4ám(
NjM lMi'ifl1 f lajrio#ti a
t4l#ly lak břmí-llrky mtřři ki
ty jkoi Je ta "na ! bia"
tn4lm rn j#jl b ! tfií f p
tfn( k i kKintt II línovi rtijsk
aii iti '% ťt Mfm l "Un (tm
řff 1 m rti N'w í-levái
f bfttftl ftb(iiJ( k slul Uru
Ni v !ř přiíb4l i I ova ♦
U plf !! bťJ"tirf v!4U p4řt# U
deoi va lii l# m'U v sff př"ra
mní fijn trl a V'Ubrt opravu —
ledy d'dictvl k'ilnl ba řsjn
vf rotnářil tbry a! i V)rovr4rif a
k)m tktUm Tk jit aprt
iela v41ný tit jk)m Jt "Otietta
Narfiďv"
Nal j#H třmri lak pak viru bjli
by Vil4 j o lítaná ři ří mei knt
vid aUlťáfh via ly a ttkovfmto
programem My víik Wi l#ť v#
liké a pffkvspojíft řo Ir iot44ms
přfclitlfrt ř)evM(lmi řekjful Tom 4
ii t I4f hkm l-Jii riv flli
valíkoti: vyřMvrt4nl a Uhry lernl
oprava volební oprava k tmti vy
rovtá(if íVi by: k uknvmu srdna
ituvi a broic klmu r"im bu jn
dosu l IUkousko nevídali ř "kroiiio
Pra(iii ta ! klidně k tomu
své: Vfdremo! Nir lty
Prozatímní sekret4ř vnitra ve
Washington! vydal minulou středu
rozhodnutí avé ve spor-i ohledně
majetnického pr4va pozemko la
nichž stojí město Bulte v B yd Co
v Neb Město toto byli založeno
v roce 1889 obyčejným spflisobem a
osazeno skutečnými osadníky Po
tději počal činili rtát nárok na po
zemky pro rněato zaujati jIikoi
prý ai je vyvolil co náhradní po
zemky školní však prozatímní ae
jkretář uznal že osadnici us%dili se
na tnohovitostccb tiejsicb dřív
ještě nežli atát pozemek ten co ná
hradní ai vyvolil a tudíž že mají v
državě klidně ponecháni býti
nřJpHnCJílrb jX)kuft % rUoiiiřk v vtwk pod
nrulcb a vkocti roťukb doticb ukixalo U t
úplného
xnamu vAw h protá)th kKrch bjlo kd)
uřfváno k ílmu( % ollcril krre rMTobotnl
Mltwrillio nyuamu xi cburotijr tiůnf nwiodé
11 m Ukovíbo
úwpeilni
jako tntoneJťUU!anJloi)iiuonác-!protfdk
Dra Petra Hoboko
Jmi Ut dobrodiním a rmhnánnv pnroocj v
v-b chorobíi h --r nlkajklch v KVL této
blarnt prjdwatA Livota
Ilolestt Jnlí-r x&cp boleni Ulu v Ti
iloutonka dna (rluiiittiii) ubli
né iríirwnf Tudnatflnott riis : i
mnlox kritoM JI ne choroby 1 bollt
ma"of sAklad v Uoatrií moumlmré lum
puji před mix-ným llvm tobolo (MTédVwébo
vnkutku oJvAitbo us rhnch proti' ředká
Dra Petra Hoboko
rnvMto} m pomoci TvlaAtnlch w1n&ull K
nl M lakorch v v4tn mluté adrmu'l
obJ1náifkr na Jdlnbo rjrráilili pravda
prrMtNdku Jni Jmt Tnukcm p&vodnlbo rj
ailatea totll
DR PETER FAIIRSET
113-114 8 Hojms Avsant
CHXCACO ZLL
ííelie dostat! v lkárnárh— pamatujte al
t nJl4t m
proti kaitl rbnpoln kturrho brUna a
prldiitok ntuni tJrtpr ánl
ttor'Um i krk p-6 m noatboUa a
irU TMm ' buk im plic trn Utn
P
5a prvdrj t virh IrksrpArb
Proti zář rf trie
Hfvfrovy Pilulky yro játra
ZA 15C
Ifolefttt hlavy
nervoannsf borkosf bolesti
aer-
vové Jisti a rychle vylí
Lí
1(1 r-t ll '-l'iS T
M'( ' Ml't llř) Ut iHf-t-m K-MI
-ť!#tM#i'#il't) )"" ' it- i f- I ' fi'-í li'
řfif i pí r!i ( { ) w 'S ll ' lf 4'tt t4f '%m
4et l 11 l !: 4 l't '
A 4' #1 í il f '"I art ♦ wm4 tk j
á'a4l rsíii )- #? t wt tm it n #(i ř ttf4 !
l Mrl !- i "ř"RU s tr ! ' # # asIaMa MM
# Sál ♦' pttr' t - " f'4't ! #t!SRI
f t-aii } } I t U ' tt ' !! ♦ ! ' s ae
! fťt ť (►'' tf-iK I -S"J t ! ' Ii!M'R toa ktvaa
m ♦ ii i 4- r r' t !# ' i ( -f l tf
S 14 fiat: t!'bt S fÁ --rtMm %' Isríl fl lt #t H KU Mf 'Sía MfW
Hm ffit i R ! írt! I ' 1 RVl f k'R { S1' ! SI
f1 ! tlf 'f ' t i ' "M t'''"l i p(
lili f
V kiiljl!:n 7 hrMrit iIátti) phtd tit
alnr 8t'ttkllnl ia'nmS f niiilk
IVKAzK t lil filolMha
Jicl bli t pra-jirf Utt tlrn
Jr Ixpuivfn jrat iti tpodnf
(ilixboa do tinlkn Uk l plo
rht alikm IvoK dna ro
tliii V)ínbrafil Tfdlali ikra
Ja vnitrní trHcni utrojr kto
rt I tia (rrtil phll mutl kai
iéma inaxornltl dldlvubml
noa J'o Jdi)"du hir kteri
tmtnj trnkot
BUtJ optři Jtfmooirod k-hloq Uk !
prSho minia iřn lt Tíi oplř'n JřtimiV
Md( a uaf ma aa prarMflnt Itaril pcmlií m jHilij -
jttt ťtfraai ttroj co cejdokoinl-tí
TU tni)e npnxlÍTÍina korookolUřk iifbrl
pooMjra tiUIra odbrttIftm ttartn I notm
1'roto nrndivama Cfno jinaa D'l Ukonu
kur 4 Jcit Jll ihrn-j(o pFrdpUtt4 na Pukmk
Západa a Knlhortitt Anrrlkoa a nabltima itroj
"POKROK ZÁPADU" - báaladojiel truj t
nlrlil Jak Mcso jll předplať a tdtnnik I'o
Vrok Zipada a Knlburnoa Amr1ckoa aabrnito:
Stroj Pokrok Zipada í 8 8 lopllky po VM4 tiranl a I dlouhra apniatM tu 69
Toi1 trrJ e 4 1 luplíky po kalil itri4 a 1
amiau am Tyooraram
TantntrtJ e a S Jfdnlm loplikin na b214 atrai a Jtrilni aproatfi-d ai
Via bnjr lyto ftroja Ja l4la oauy tbol dokoia!4lo a(UraiiI JUadU T#Vi4jti
poaia a ("Hul Jan jxrl In pil k Q
KtMi i troj "íVmk Ur" ft% jut ietkim ( —gKrkjm imirm k mcÁUtmt $ aa
KM 8 lě'htO trl& lni hll Ulř'tll4
tp a lira Bajdkona!aiibo drubo otiUé lrrill
JINÉ STROJE!
Jlkl tkUFt odMralfli dárJI k vftll lirl pfdnoat lrnřjliii atroÍm Jaka JlaA { toř ky
aji anaitma 1 1# is Tjbovřtl a n ibialma Uni ř
cpttrraf rovnf I Maouaaaof art jrbloa I mN!ni7ra iiafiiktin a idokocaJtuml ( Wi# tb
(kottrtj Pokrok Zipada" a ti4lerlujlcl 1ml Írány: - i-
Cín 3 3 ftnplílty $10- tín 4 s 5 ňnpl $17 Čís 5§0 iupL SI8
V Uto ran hmoto Ja o1ir Ml jll pfadplalaA na Pokrok Zipada a Knlbovaa iirrlt !-
K Umto ttrojlai Iik4 nirodr acuiima
Neprodáváme
k tfdUko anrfdím f nlb obrbod é l im
pl illll at liilSm ndUral-ltnt labf tl Hok ntWho
dobrý iirJ U jí t5 l t b 1 tdfři
lroJ ra a nrl Hlcl U f#ny V lom ik
jrdaodol- Blr- JkU diUl i rodéi tt o-
odr uirr Wa ntl a-Wdo afl Vlak
jutu iu boihi naTiia ra atciam pri]an#ra a"mjlj řbra-l ala a#k4 prodat murf
podoainl JdnaUla ktrfi Joa i4it k 'jl odbrdia Jrdea atroj ia týdaa amnal na kaidírC
US Ttnto Jjl fjdllrk nr al m Jt #ratir aWtKme a jaoara prtradnlky mail
lrnoo a píkylojta tro a aa tnm UénA bi afdilka tetírm řlultl uk a ona otatlt
vKit Z W boraiaikld li iajna to lidr4 í irr Řa # alt II ttt nati aflMU afl
i X X lar!i#II nbrl aťa aa prrařdřlt b Ja
ala ln#ll nal ra polřl rrea p ata a pnUs
aaraírol
AUM j -ta u cpvva VTm
ltrtikkr bba4A ilta poulit 4ia ImUa aa
(Wa atrrJa lioasratle a Slnf #r aiftái a
la" aaMjdokoaaiajtf a-'i wir
t%A% 'f% fl1 éiS '
!'# ♦ i s -u
)r'ni''tlř ťl'rW 'f ttil
itřtij 'I okrok ' f : 4- SU)
Mi4bo iafrli!a a Uítnl Srar
fU NKK jrit ixjDoirSiltR a a)j4-
aodutfiao ffitonl Uk aa mrmm-
f tkxl C1rlt tlull a do Uaaka ř1
ilrll p a pautifm ulíbnotla kaaec '
a iit j'§t íiuwk biv!£a j
Jkkoll iIUtiI poiornotU tato ti
nirm iiaijá'ai VraUuka aa S UboA art
boTánlui llapadla
dlilm apniatfad Jk rtdltl na vU
tn m
tHtrnl Ihi rlmlaák annaflk i '
inamaulU pracajlct
I J
£0 ff
Vybae v kaldaa okiada a 4
šicí stroje í
poata a dlnl Wa lot to ahrb k ' r-
licího třJa ia ran lot irat Kdo rt a 7 lni' I '
1 by kma ř Rotill na opatřili pri Uk W f
ar Jana Iidr4 UJwatl a dl a W van rraiutt i ' i '
90 f a a-U4 aab a'O-45 na aplitky k Cl w J
uoWan jdrluja aUuiibo Jrdnau a kt
atajr Vfv
x a wj Uk d koi al4 a dobr! Jak Ut la iLmIvrl l
la a prnl raky aa raa toriniL )
rJbrU W h jHirt 9yr M vi#faA i
itrol okmk Zlbala" jíi
Uiko poainl klU Mtoi 7
u riiHH
aa#
rOKEOK ZllUDTJ OMAHA JU
I?
! o
v
i
)
í i
S1 M M
í
) í
tri
- —
oMaoatt kH
Ví
A
ř ii