Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 11, 1895, Weekly Edtions, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ♦ ZAVAVli ~4
jí
4
4
4
4
1
I t#lký istsiMlsel Hli
DenMř polálala Ptwft
f JlWfVol' HpoUčnoit ttátfll
tlil poierrkovon by podlit 14
- ithMtářt vnitra o vyhrtlsnl
)00 akr! poi#mkJ t Logia Co
lákoft o tnjhp4reeh Hp
otl uto hodlá iřMiii rsiervoir
rtálrlkv nt tritii h tr 4 by
U 50Ot0oofoo kryihlovýeh
leH VodJ cof bj h)t pO#U
jm k uvolňováni 10oooo
' Ztvoditovtef strouha bud
i4 dlouhá V fthdovnl tátnl
it to ! podnik tento mil
OVéttl
Jte ke tUtlt prémii
i ý kongres '0ohl i4konm
22 břeint prémií J31 V
íukroi trnlkrn ni rnkř vyro
do lta nl nevý iákon velsl
Jnoet tlak kontrolor poklaď
II flowUr odpírá prtrnll vy
ti Jtiikol povaluj povoleni
i k účtll lm ia rttiitvnl
tttjt cukrovarafky na vládni
pro nároky Cukrovarnici
M t#dy tnuitt Ulil soudit
jroler dovozuj ! toady Jíl
0 dřívá roibodly It (UA tilo-
býtl můl font jo k obecné
íčH a It proto pokos povolili
it obecné k účelům Jiným ntl
aým otel oprávněným a únav
a It j#mu co úfadniku klrý
bal ia plolol áitavy přinálsll
laoat ckráuili pokladnu přtd
rávntaými na ol útoky Z rot
it kontrolora stane se nepro-
1 odvolání k soudu pro nároky
0 na tom základě 1 cukro
íkůra tjlo odepřeno právo
ion zaručené a jelikol Jest to
iůltžili bode iádán soud aby
til přetíčení oa trtkou doba
távi to ie bude případ před
it aoodem počátkem listopadu
ht dcetdne rozsudek jakkoliv
i se odvolání k vrchnímu sou
itboť vláda prý nehodlá podro
ia rozsudku když by rozhod
} bylo proti ní
gatelii bude kardinálem
i o stává ae tvrditi ie Satolli
I co nejdříve povýšen na
inála a na jeho místo bude po
'jiuý papežský legát Die ná
j biskupa Qormaoa bude ná
em Salolliho opět Ital Tak
'ako kaidá vláda vysýlá co své
ipce vlastní své občany i pa
volí ta legáty pouze jen Italy
jsouce s ním v úikých sty
i'a inajíce dobře jeho náhledy
dou nejlépe jemu vyhovřti
?rickým legát&m prý by v plně-
ovinnosti mohlo vaditi idejií
ováni oatolu Prv stane se
tm papežova kabinetu jelikož
dopodrobna americké pomřry
Jai udržuje papežská moc úpl-
uadvláda a poslušnost po ce
svžté
Dobré chutnání
dobytčích ohradách v India-
ilia byl dán do karantény ná
vepřového dobytka přivežený
i Kansas City který shledán
Lžlivým cholerou V Kansai
prý sice byl podroben prohlíd
ce inspektor jej propustil Ob-
Iníct v Indianapolis tvrdí ie
přiváleno jest tam dosti tako
vepřového dobytka který
áván jeat jistým řetnikocs la
ji také pak maso i nibo laci
-I
[nabíleno Firma na kterou
tU VHI1I biu ují jcov yi j
be nad tím rozhořčena ie jej
i lka bvla cadriena kdežto H
} i prochází bet nesnází Bylo by
épe aby členové oné firmy byl
eni aspofi mesío masem i na-
iného vepřového dobytka pak
snad rozhořčení přeilo
Zipviď ééiakije
li
adnatel hospodářského odboru
)ho v líerlíné ve avé poslední
ríivádí znění karantény a sá
íhých pravidel némecké vlády
prívoza sivěno dobytka
itvébo masa Vichen iivý do
lík přivežený do Némecka pod
as jest vyietřenf svěrolékařo
je pnitén do temé a iádný do-
ek nakažený jakoukoliv nakažlt
% nemocí není puitín přei hra
nic To li Mtanovsnl phit
lk pro poJfié Ktáíy neHof Jmi
iftámi Ie přlvM htttho dobytka
l i Nímuka jost ůlnl itpovlia
tákon ln přísal s# plní To Jil
fOf iřnlofil řselprocityf
tftřnnt fh%U4 lísf I
Tý U koníM ilnni I tiU byl
Mislfý ff iklfift( dnirátránl
"t1 rdlfil kom vtliM)
ivodli v Msvftírh svýrh sf4(h V
ékitti h Jilnl Vtíoif i Wíscontinn
l# t'8tii! mrái v iřtlMiin níco
i'"l v Mift#titl ruř4 fi'ililil
V fwl jt korná trslá pro k4n(
Njf' sbícé $ bsvln ifbí
Mruíky byly v tbofj a v e JA! od
l('ntany ts týchf-! tl po MicMgie
— Miti'ii: Ilojnott v!4by (spis al
na poslt lnf dva dny v j lan Vot
I korn plní a trtje rychle a la
Iři lý lny ba l irs!4 k skáof Iln-
ná nl Ut ťattviay tráví'
ny oMívly podivuhodní a pohírncl
pastva j tsjíMea 1'Ada j f říj r
vna pro oiimkii a stl počíná —
VVisofisin! I'íkn pro druránl k'ř
ny ifiist prdttnky tabáku prosa
a truin'k Drobné obili mimo lna
je polsto V ml4cnf a itohovlnt
e xkrsuj~ Min&fsota: Mritiks
sil iLr lní il#niny iaciil ale kor
n a if místa ]u bi pohromy —
Sv Dskots: I'ovétrat pMtnitá
sklíiettí a to se dokonává Hrál
tkastl i'liny skoro na dobro — Jíl
Dikota: Mrát v nedélí poikodit révi
a poidní korná na severovýchodu—
Michigan: 1'ovétrnost příznivá vel
mi Korná a tetučata pokročily
Pastviny se vala! polepíily — Mis
soori: Sucho na jihu odstraněno boj
nými deAti a pozdní korná má dosti
vláhy k uzrání Hnedle bude sekání
všeobecné Utvlna a tabák stojí
ýbornl— Iowa: Příznivý týden pro
zrání kornv $ zemčat a tro vzrftst
pastvin Korná se láme — Kebraska:
'fínivý týden pr&mérná teplota a
řea pr&mér vláhy částí státu Pod
zimní orání a osévání všeobecné a
p&da ve výborném stavu — Kansas:
Velmi teplo lehké deité místy po
ápadní části a hojné nad ostatními
částěmi Mnoho sena zkaženo dešti
ve střední a východní části
Sráika vlaků
Sto osob bylo zranéno a pohni o
žděno srážkou výletního vlaku s di
vokým strojem na dráze Sea Bescb
u New Yorku dne 2 září odpoledne
ku 4 bodiaé Vlak vezoucí as 2000
osob na 17 vozech měl za sebou po-
ednou parostroj bez řidiče a mistra
en vrazil do zadního vozu v bořil
se do ného roztříštil jej a cestující
něm viechny zranil Zabit sice
nebyl nikdo ale brooklynské nemo
cnice jsou plné raněných a několik
ich to zaplatí smrtí Mezi zranéný
mi nenalézá se české jméno Příčina
neitétití toho byla zvláštní Paro
stroj vrazil do prázdného nákladního
vlaku u Bay Ridge kdel atrojmistr
byl zasypán ssutinami Kdyi ae z
nich vyhrabal zpozoroval ie nemůže
stroj ovládati I seskočil a nechal
ej až tento vrazil do výletního
vlaku
Ohrožené zajny promyslové
V Greea Bay odbývána byla mi
nulý týden schůze továrníka Fox
Valley v kteréž pojednáváno bylo
co činiti "k úlevě Drůmyslných zá
jmu Údolí řeky této jest nejprů-
myslnijiím krajem celého Wisoon
sinu Nalézají ae tu přečetné pa
pírny pily mlýny atd Minulé této
vedli ti stížnost majitelé lodí ie
vody v jezeře Wínnebago valné
ubývá coi jest plavbě na závadu a
k jejich ládosti zapověděl sekretář
války pouiívánf vody a řeky Fox k
účelům průmyslovým čími mnohé
továrny musely oviem práci zasta
viti Ve sjezdu přijato bylo usne
ienf aby ze vlech míst jichl se
týče svoleno bylo po dvou členech
výbore který připraví iádost ke
kongresu o zákon takový který by
amožnil i na dále prospívání pra
mysl tamnějiíko a pečoval o pro
sazení zákona takového v kongresu
f iMfsvánf teras f lllls!
Pmti mtíiuUmu snmn státníma
tyslovsny byly mn-iliá [ntUtln1
jeho élenovl ďatlill se vMíif-h
knrapinffh prsktik sjmne hh
pl Timnllr!l f Dilrsgtt ave II
rtJktsré připily pstrné kompresní!
by dotýřhl ln'ié o l?4li'i t po
pirstl hb stihé stiltsti
Hyn! vylstřaje tyto připily vslká
porota okrssu Pinjřimon Okrssnl
ititup vpoioriítt] pfifota es tit
obvinlni pravil mií jiným pořnll:
Ohvinínl tikové Ilm se ef inf sis
tlsM dok4lj fc lyl vlik jsst obvi
afnl tik p"drobn u r 1 M jko
teto MtnftJ neví Jttl sic utřjl
áf la li l-i pro iffioipr4va f)3lrt
lida je lilifti 01'orou otsmé tlá ly
a bi nl by s rspublik4nská ipráva
bidrltli K l# tht ti uratl
a lid domnívá 1 vlá les pru
noit a ptrtisálittl jsst vlá it A
ryts 11 1 hrmflls JSrlMstl v i4
kony o nichl se domnívá 1 byl
přijaty Mpmtiti a f ik r4lduj i
nelůvéra v mo sou lni v státu
Kde se potratí důfs tsru Uf stát
nl pleje ke své vlsstnl tkát A
proto předkládám via vám ahyst
to důkladní vyistřill jsk jste to
dlulfil lob okrvsd státu a obecné
mu blahu a ntbudstedi d sUtřrntth
důktiů le t po]ptácini a poruSt-nl
provedlo neb ie byly činěny pokusy
toho požeňte vinnfky před spravedl
nost!" TUlf dolar! za lfna
Před nějakým časem podal Ber-
ntrd Murrty i Colortdo iulobu
proti bývalému poslanci v kongresu
W A Ilarrisovi z Ksnsasu na 20-
000 náhrady ta odloučení ženy
larris totii skutečně kořil se Ženě
Murraybo a kdyi tato rozvod od
tvého muže dostala pojal ji za mau
ielku Minulý týden vyrovnaly se
obě strany po dobrém a sice zaplatil
Iarrit Murrty mu $1000 a ůtrttyjež
)Otud toudem tpfisobeny byly
Zemětřesení v Montaně
V noci na pátek pocítěno bylo ze
mětřesení v Montaně V Heleně
zvláště pocítěn silný otřas Lidé
vybíhali z hotelů a budov a značné
rozčilení panovalo Též v Great
'tlls bylo otřesení dotti citelným
kdežto v Butte byl otřas jen nepa
trným Zneužívají posto
Poitovní úřtdy zapovéděly mino
ým dnem náledojícim osobám pou
žívání pošty k účelům podvodným a
sice The Southern Construction
Co Čili J B Fleming ze St Louisů
pro podvodné předstírání The
Dixon Watch Co aneb G Henry &
Co Chicago III pro prodávání tna-
uicasuycu uracicu Karet ueorge
I 1 ř - i r
Nye a Milwtukee Wí The
Brilith Americtn Press Ai'n Cíli J
V Labarre New York City Henry
C Cramer a Mrt II Cramer
New York City R Savigny New
York vesměs pro falešné předstírá
ni Southern City Mfg Co čili
Ladiea Benefit Employment Co
Meta L Willard Priocess Dilliard
Mary Williard A P Williard 8D
Wilhard a F A Williard a písárra
mi v Chicago San Fraocisco a Los
Angeloa Cal co podvodný ústav
zaopatřování práce
Dvě něstečka odplavena
Z Mexika došla zpráva ie mě
ttečko Abatolo čítající 800 obyva
telů byl v neděli týden postiženo
zátopou kteráž odnesla vše ai na
15 domů Tři míle dále leifcí mě
ttečko Rodrigaet bylo óplně po
topou zmařeno a ia statku Eucenti
způsobila zátops za 115000 ikody
Tnlda r blázínci
V ústava pro pomatené v New
Albany Ind zabil John Iliohards
jeden z pomatenců Umnějších
jiaébo chovance Nathan Dunihoo
Kdyi obírali se do tvých tvétniéek
v sobota týden Richarda vystoupit
i řady a ebopiv lidlisí uhodil De
nihoo tak I tento klasí k zemi
bi vldoml i pn nlkotikt dnsnh
Mmlsl
í krt tfklfilt mllianiřs
Zs Htn KřiftrUM ( se s il
lejs I W P Ilifpsy htsiý jil
tisml Isty postřelil milionář John
Síiky it ktrý ilořin 111 Isst
mffH v víisní př'in4iďi]
nyní ('ba I Fair fiyl htf po
sls laf dol on ví lí n I pío'ilil f
it mll lýrrt Ksirstn a v okolí jwho
obydli v fi#obyí#jnýh holin4ib
Tét prý polvtnvsl at t4itptí
Kaiřovl aby vylnil film n %n%
kromofi rmmlavri Přá!l Kiirovl
{# domniviji l má úmysly vrt
I laé i Ktlr iám doin4vát Ie jl
ltppy přon4s!e lj# %h nvl proč
Nt ovocné l'ir v Juksoevill
v Klorídl odha Idj s# Utoinl úro
pomsrsno v onom státu poai-í
na loojíio b le k llť loni ob
nátslt 4000000 belsn Vítlina l
toinl úrody jst i ú I ll Mtnat
tky při láliva kde tnrtiy minulé
iro jn málo nikodity
Tslkoolicbnkl Uiáraiai
V Deaver odbýval te min tt Irn
jstd velkoobt bixlniků drognistl
kýrh a vyribíleiů patentovaných
ékŮ Msti jiným je dntbj tam
tél o tom I tik tv d-partmewt
story prodávají léky patentované a
éčiva pod cpnu a bvl usnosi-no
aby prodej dán byl pod kontrolu
zvláštního jednatele pod dohlíd
kou ISčtentiého výboru a aby de
partment ator&m nebyly žádné léky
a léčiva prodávány
Masi prnfze vrátit
Sudí Spoj StáU v Ktnsas City
oster vydal na žádost pojišťova
cích spol jeiv yplatily pojutné na
život dra Frakera Jeho nalezly
dravého a živého nařízení sudímu
Jncolnovi kterýž jest správcem
ozŮstalostí po Frakerovi aby ne
vyplácel žádné z peněz jež tnu od
pojišťovacích společnos'1 byly vy
placeny Jak se sdělujt má správ
ce pozůstalosti posud všechny pe
níze jež co pojistné obdržel a bu
dou je tudíž moci pojišťovací spo-
ečnosti nazpět dostati
Tl velel Jak cbti tl n ali Jen trochu
U komise civilní služby učinili
prý jistí lutonosi dotaz jak se z
Washingtonu sděluje na jak dale-
ce mohou se podíleti v politice
ucpuvuj uuv iu v tciiy st vi j fij urjni
vláda vyžaduje od vyšších úřadní-
lŮ kabinetních i jiných aby podř
eli se jinně na politice ie totéž
bylo by vítáno t jejich strany jestli
by komise pro civilní službu oči
zamhouřila Komise odpovídá upo
zorněním na instrukce z první lhů
ty (Jlevelandovy ze dne 1 července
1886 kteréž prý dosud jsou v plat
nosti a v nichž úřadníci jsou varo
váni aby tvých úřadníoh postavení
nezneužívali ku snahám o politi-
tickou kontrolu coi ovšem v ny -
nější době od uřadníků šetřeno
neuí Komise praví ie podílení
se v politických záleiitostech nelze
ovšem odsuzovati ie úřadníkům se
nezapovídá naprosto podílení se v
politickém iivotě a při volbách
avšak jejich povinnosti ku straně
nezrostly tím ie úředníky ae stali
aniž ie mají zneužívali postavení řekl jí aby zvolala svého bratra
tvého ku politické činnosti na úkor aby jim šel pomoci porazit strom
úřadních povinností Ti zejména' na kterém se mýval nalézá Jak
kteří vstoupili do civilní služby na' mile mladý llunter ze dveří ven
základě zkoušek dle pravidel a jsou vystoupil Cal jej Ward též seke
chránění v úřadě tvém měli by ' rou usmrtiv jej na místě Ženě
aznávati ie by neměli konati niče- pak pohrozil podobnou smrtí ne
bo coby vyvolávalo nepříznivý po- bude-li zlicha Později sdělil sou
litický posudek sedce co učinil a když se to roz-
Miste pod vedou hlásilo byl pronásledován a koneč-
Poštovní inspektor Flyna vyše- ně obklopen načež sám dobře rnt
třje případ ne více neobyčejného řenou střelou koneo mizernému
podvodu totii rozesýlání poštou životu učinil
t Lot Angeles Cal oznámek na- Holky strajkují
bízejících ku koupi loty v městě Studentky Mu Union koleje v Al
l„ake view v tung uouniy vyae- liance U vypověděly minulý tý
třováoím shledáno la pozemky den poslušnost Vzpíraly ae pod
které tvořiti mají nové město leží robiti nařízení ie mají každodenní
na dně Jezera Tullare ač v pro-' provádět tělocvik a sice z té přlči
tpeklach rozesýlá te pohled na mě- ny ie chtěly míti cvičitelku a ne
sto mtjící krásné nádraží a četné cvičitele Minulý čtvrtek odepřely
obetné budovy Na humbuk tento dostiviti se ku cvičení a zvolily
echalo prý te mnoho lidí na výbor kterf fakuliě iřdliii m
t východ! chytit
Heektlll m 44llstal
Nt přn(ki liríltnir který při
jel v 4tek di Nw York i Liter
poti byli dvt rtJM kteří
olepřsll dáli s ík'ilí todnfm
UkiřAm Po přijel t do řftivti
byli f-lelen nt ostrov II"ffmaft
k lei be boi li Iřleiil II dnft v k
řinlénl Jest ťi oten % ptř4li
letá Jeho deřl
UUI re(vate
Pti ptřnikti Lihn s-vefonlme
f kébo Lloydft přijel v pátfk t ÍWe
men neJmli MI asi cestovitel který
stmoten restu ples ore4n k lf krnil
Hyl to lestiUtý Jos-f Alton Je
bo rodí n !4řno v N'm' k i ie
mře'} a kterýl přlltumf mi pr 14n
byl Id sestře do fj I Van i a
Měl nt rtmtné přiv4itnoit v l-iísu
t nt ni u líné mhtn a kim utf -řl
I'ři Infťi se ovšem o híb' r
Ieli'é postarali
I leksrs mni Milill
) sotibhný(b ipráv t růi
nýib míst ba l hneIU k'neo ve
škermn niemu průmyslu pluhař
skému ' Clevehti lii §n ji
"Vyrabitelé plním v tmto míst
tvrdl la stoupáním ceny o i l zni
čen Jel průmysl pr hařstý a I
nkolika míi:ltli bu l muset v
vlili kildá továrna ni vyribínl
plecím J V Hritton pCeďt-da
továrny Ilntton Tm PIU Milí vy
Jálřil se dnes: "V oriéeh U7 to
várrá h na plet h v kti-rýc h se r%
cuje % této zemi ubíleno jel ai
110000000 kapitálu a zaméetná
viji 27 až 10 tislo dělníků V
čtjři mísíce od nynřjika ani jedi
ná z těchto továren nebudu praco
vali Minulé jaro prodáváno bylo
železo na plech za 11850 tuna Při
té ceně jsme mohli pokračovali
výrobou se skrovným výdělkem
Dnes totéž ieleto nelze koupili
levněji než za {23 tunu Však
nenabízí so žádné k prodeji prto
ie za tu cenu není na ně odbyt" —
11 I Mclntosh předseda Cressent
Tin Plate Milí mluvil podobně
Pravil že cena plechu musí býti
zvýšena jestli e má ve výrobě po
kračovat Však tím otevře se trh
plechu cizozemskému — Z War
ren O se sděluje Že řidittd to
várny Beaver Tin Plate z LÍabo-
nu vyjádřil se podobně že totiž
zdejší vyrablteló nebudou moci
! soutěžiti se Skotskými a celý prů
mysl že musl zahynout!
Hrozný zlof iu
Blíže Sullivan Ind odpravil
minulý čtvrtek James Ward svého
tchána Aron Huntera a švakra
John Huntera hrozným spůsobem a
spáchal pak aamovraždu když ob
klopen byl tlupou lidí kteří chtěli
jej lynčovat Příčiuou k hroznému
jho byl nešvár domácí kte-
rýi po delší dobu již trval Ve
1 čtvrtek večer vylákal Ward tvého
tchána do léna na honbu mývalů a
kdyi starý llunter odpočíval
na pařezu Ward od zadu ťal jej
sekerou do hlavy rozštěpiv mu
lebku llunter ovšem spadnul a
pařezu na zem a tu mu Ward ještě
hlavu zcula od těla odsekl Sel
pak domů a vzbudiv ženu svou
nott jejich Fakult po poradí
_ _