Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 11, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PÁDU
v#
4? tm r otttrt ať t)ánát mttáttá á ťro clah umí
ROČNÍK XXIV ČÍSLO 22
OMAHA NEORASKA VE SíftEDU II ZMI 1895
Pttéft řť 1 1 ♦♦♦ ! II NitfH
POKRO
ZA
K
li
i
Jfotm pMplitiMam ktM #
ajnf a rk f Mptttf iMr? I)
denník tbf ř)li'# roku iltrmt To
lil kď nyní rlorVnl {rllfé
t t)dnntk !# lti kvitován J
di kon: b4 loi fh roku
r'n vIoiim1 ti !
Jtoijfni odWrttřKW kteří I
na ísopUy ttodlr!i nMfn
aa ikouíku rkrk Zi l:i Km
hovrtou Americkou i)n novilio roku
tt ĎO rntů
V Ktihoruft počal př-l íníffixo
vycháttti román o-l ' liUxtH lio ( i
sovstete Victor IIiijí' tiý Vhriím
matli Holi it l'iHH ěíli K rm rl
da spanilé d'včr -ikánké
Pány jintt snažně Jiláme
by krajany upozornili na tyto vý
hody které poskytujeme
Ty ťokrnku tipflu
(I Knih Anttrirkř
HOVĚ ZPRÁVY DOMACL
Kronika události
Iljrfl opUreal
Z Colorada ne sděluje že mexi
cký konsul Brrillí ujal se tři Me
likánů kuří byli mezi Jinými za
tčeni tam pro pořádání býiíh ti
patů Vyietřil prý le zápasy byly
pořádány dovolením státních i
místních úřadnfků kteří prý ta to
obdrleli odměnu
Mrarh před (bolerec
V Portlandu v Qregonu činí
idravotní komité rozličná opatření
aby předčila roziíření se cholery
jestliže by tato z Honolulu zavle
čena Um býti mela Mřstský lékař
Wheeler má ta to Že ještě nikdy
nebylo Pacifirké pobřeží ohrožová
no tímto morem tak jako letos
Viecbny lodě t čitích přístavu
které do Portlandu přijedou pod
robeny budou bedlivé prohlídce
IMjnové prameny v Ioné
pnťi'nnlpinii7[iii'ifi
luiuiun (jni nuu uuíui i n
v Klíže lierwick u Des Moines
' přiilo ae při vrtání studně na far
mě Henry Davise ve hloubce 82
střevíců na pramen plynu Studna
byla částečné kopaná a dva t dělní
ka nalézali ae na dně jeií Kdy!
uiljieli iumot plynu daii znamení
ie chtí býti využeni nahoru Byl
jim spuitin okov do něhož oba se
posadili a vytíženi vzhoru nej
vltií možnou rychlostí vsak i oko
vu muselo se jim ven pomoci jeli
kož jii počínali ztráceli vědomí
Sotva že okov byl odstraněn výra
til náhle pramen vody h píxkem a
plynem do výše dvé sté střevíců a
pramen plynu proudí a velikou si
lou tlále ie studně
Les bjuoo
V okresích Miíchell a Iloward v
Iowi hynou a schnou lesy napořád
V některých místech jsou stromy
nieblé na mnoho akrech Jelikož
bylo lotou dost obstojně dcsců ne-
Ite toto bynntí lesu přičítali suchu
a musí nepochybně příčinou toho
býti nějaký hmyz Bylo sice již
pátráno po něm a hledáno aviak
k posud nebylo nalezeno co thoubu
tuto působí
Cm
tr Zabil Umsžana
Z Clayton N M idéluja se že
taámý po celém západě Phelao
Homphrer zastřelil tam dnbytkáře
Jas H líurgesse kterýž bydlíval
druhdy v Omne Ilumphrey udá
vá Ie Bargess mu vyhrožoval
smrtí a tudíl že jej zastřelil v sebeobraně
I wfmíf aaťlf tUle
A I - A i
rroittimii tirur vnitř ty
dli rnintlt ňtrl rtll dSlIit4
r -sSťIn't í a sin v připadl nlkr
tik p"řd o rtspUvenoa pVlti j
(r Ml(hli(in V ('hírt4 Ptflí
pffj'%1 Jt (Imrg Htrstri (
1 Jlihtnk kt#ř rhtíll Vliti I
hom#(l ti akrA pVly 111
rích pfi ňll řeky ťhUtftf kfril
dle výmlm i roka ín} l#!U v j
iřf al od té doby vyvalením
smstf a i jiných příin zaplnila sn
tah Ie tvoři soai Johnson domá-
btl se mjtku toho na tom fakla
d# Je prý tam bydlí jil pí lt
nárt roko a i:e v domku ktsrý i
vystavil pfivoln ve vod na je
hlich Mtrewter pak na tikl li to
ho Že jho loTka tam uváila a 1#
v ní bydlol od r 1 -"í Sekretář
rozhofll i poiemky tyto llí
sk íih ktréŽ byl v roce 11?
poiUiupsny státi za účelem třítsní
ktnálu a že tudíl patří stať a Spoj
Hiáty nemají žádné právo k nim
proto ntmohou nikomu je postou
pili Mimo toho praví sekretář
že státu Illinois patří všechna podá
ležící pod vodami jetra Mi
chigan tak datece jak toto v hra
ničích státu leží a Že zavezení jeze
ra kteroukoliv osobou neb společ
nostf kteráž by nebyla majitelem
přiléhajících pozemka pobřežních
nedává osobám takovým žádného
rnajetnického práva k pozemkům
naveženým
Hemoheu mu na kflll
Jak se podobá bude muset býti
propuštěn beztrestně dr Geo W
Kraker který přet rokem a půl
Topeka Kans zmizel jsa pojištěn
na $50000 kteréž pojištění od nou
zeny byly společností vyplatiti i
jež také skutečně před měsícem
vyplatily Sdělili jsme již minule
že Fraker byl dopaden v Minneso
tě však posud nebylo nalezeno Žá
dné svědectví proti němu že by on
sám byl účastníkem na podvodu
na společnostech spáobáném On
tvrdí že při koupání v feoe Mi-
souri byl proudem zachvácen
unášen Na ítěntí namanula se mu
kláda kteréž se chytil a která jej
odnesla mnoho mil daleko Když
prý po několika dnech dostal se
azpét do Kansas City psaly o je
ho zmizení viecbny časopisy a vse
licos co z toho psaly prý nebylo
zrovna pochlebným takže i umínil
zacm novv život uai se otioiil a
odjel pak do Chicaga pak do Wit
consinu a Minnesoty Jestliže mu
nebude moci býti dokázáno že
mezi ním a pozůstalými bylo něja
ké dohodnutí ohledně poiiitění
' bude asi těžko jej csvědčili ze
spiknutí majícího za účel obelttě
ní společnosti
Zlata pořáde ubývá
Záloha zlata klesla dnem 3 září
pod sto milionu Na sklonku dne
tobo obnáiela 499229837 a syndi
kát bankéřů který odkoupil úpisy
vládě minulé zimy musel opět do-
ploiti zálohu poskytnutím dvou mi
lionu ve zlaté
Kde má přivol
V Seattle Wash rozhodl sudí
Gilbert v soudu Spoj Států že ny
nějif správci zbankrotilé Northern
Pacifio dráhy byli neoprávněným
spůsobem ustanoveni a aice proto
že prý ustsnoveni bylí aoudcem
Jenkintem v Milwaukee Wí
kam] společnost Northern Pacifio
nesáhá a kdež nemá žádný maje
tek Podle jeho rozsudku mohou
ustanoveni býlí správcové majetku
zbankrotilé dráhy pouze jen soud
cem f kraje v kterém! zbankrotilá
dráha leží Správci zbankrotilé
dráby nadělali ji! pět milionů dla
ho a o platnosti tohoto zadlužení
bode uprvt ioad rvskodovatt
astiutl
'IřavotRÍ komise v ťMngi 'í
lila po m!t! 4' jlňilltf h pro
dji ani ťuinn JsdatUlofé tito
}oi fivJsnt Mkarnfol hvU jím
dodáván sdrtvotftf komisí éistý t
{f itvý antitoiín Lék ténť můfe
ovim prolávati kurýkoliv jiný lé
kárník aviik ilřSfotsl komise ve
de péči o to aby lék byl vUy
í#rtvý t proto tJ ly úííňlivt A
titxin pottrálá prý půiobnostl po
třfťh métlcíi-h a proto zdravotní
komise povsds zápisky koma kdy
t jj( dnatlu byl antitotio k pro
deji dodán a ivláttní dohlíliul
bude péěi véli O to abf fiik I lék
nezastaral Kdekoliv by byl lék
neprodaný tři mísíce vezme jj
zdravotní komise naipét a nabra li
čerstvým O I vit h lékárníků ne
dá s očekávali Je by takovou péči
o své léky velli nýbrž lis míli za
to Je by kaldý lékárník nerai vy
hodil věc kterou musel draho za
platili ZJravotní korali v Chi
caga kupuje antitoiin od zdravotní
komíne v New Yorku a platí 1150
za malou lahvičku — Dle úředních
zpráv t Nimecka bylo tam letos do
30 červoa léčeno onemocnělých
difterií 2028 anlilozhem a z tich
pouze 364 zemřelo Zvláítě pozoru
hodným jest to Je druhdy dítky
pod dva roky stáří kteréž difterií
onemocněly skoro bez výminky té
nemoci podlehly kdežte při použí
vání antitoxinu pouze 474 procent
dítek takových zemřelo
Telké rajské Jablko
Samuel Marlow v Greensburg
Ind vypěstoval největií rajské ja
blko jaké kdv kdo vidil Váží 17
liber a 3 cnce a má 15 palců
průměru a 19 palců v objemu
Snidl-li Adam Evou takové ja
blko pámbíčkovi v ráji není divn
že se tento tak dohnival na avé
děti mlsné
Mladý sebevrah
V Chicagu spáchal samovražda
Mletý hoch Albert McDonald
neděli dne 1 září Před rokem za
mřel mu oteo a bocha trápilo v po
slední době veliee že nemohl na
lézti zaměstnání aby mohl uživili
svou matku a desítiletou sestru
Při obědě byl zamlklým a když se
jej matka ptala oo mu jest nerdpo
věděl nýbrž dal se do pláče a ode
čel od stolu Po chvíli alyiela ma
tka střelnou ránu a shledala že se
zastřelil z pistole
Tiž se iřitlla
Ve Springfield lil uřítila se ve
středu věž na tápaJní polovici vel
ké výstavní budovy průmyslové
která se právě pro státní výstavu
dohotovovala Dva dělníci olov
nící Charles Ilolson a James Par
ker oba z Lincoln Neb pohřbeni
byli pod tíhou několika tun cihel
malty a byli oviem na míitě usmr
ceni Mimo nich 5 jiných dělníků
bylo těžce zraněno tak že někteří
z nich to smrtí zaplatí Má se za
to že neštěstí stalo ae následkem
toho že se stavbou bylo spěcháno
stavělo se velmi rychle a malta
byla syrová k tomu dostavil se v
úterý v noci liják který maltu je-
itě rozmočil takže zdě povolily
O mrskání ztoělncá
Zajímavé jest pozorování strážce
vězení v Newcastle IM idež se
provozuje dosud mrskání odsouze
ných Strážce ten praví že větiiaa
zmrskaných osob pokud měl příle
žitost sám poznali byla průmirně
mladých lidí a mnoho i těch po
přestání trestu ztra'ili cit a stud a
oddali se na dráhu zločinění takže
za nedlouho byli trestáni tase na
pranýři mrskáním Strážce odsu
zuje trest tento co aurový nelidský
a škodlivý nsbof nepolepií nikoho
al ipíie jej zatvrdí a tkatí mravní '
The "Vmer of Light"
Redaktor s Móho časopisu vyléčen Paíno
ovym Celery Compound
MáliW Má
The Banner of Light jest jak
každý ví jedna z nejlepiích vědec
kých publikací v zemi této vydáva
ných Ve svém 77 ročníku rozepisuje se
neobyčejně bystře rozVíraje nejen
otázky moderního spiritualismu ný
brž používaje svého vlivu bez bázně
v předmětech obecné důležitosti ne
týkajících a z pole působnosti listu
toho odbočujících
Pan John W Day jenž jest re
daktorem a spolumajitelem onoho li
stu plse v "The Banner of Light"
otevřený list vyrabiteli Paine-ova
Celery Compound jak následuje:
"Jsem Vám povinnován dlub
vděčnosti za to Že jste uvedl do
obí bu takový konejhící lék jako
jest Paine-ův Celery Compound
Prvně upoutal mou pozornost vy
pravováním přítele jemuž lék zna
čně pomohl jako učinil pozdiji i
mně
"Měl jsem často příležitost od
poručiti Paine ův Celery Com
pound jiným a neznám ani jediné
ho případu v němž byv správně
užíván byl by se minul výsled
kem S úctou Váš
John W Day"
Parní mlátiel stroje v Minnesotě
Minulý sněm minnesotský přijal
zákon kierý! ustanovuje že když
jede parní stroj od mlátičky cestou
musí zsstaviti na sto střevíců od
koně neb jiného potahu který by
potkati měl Dále v případě že by
porouchal se most přes který by
mlátička parní vezena byla ist
majitel miaticky povinen
polovici výlohy na správku
platili
Schodek v pokladně
Pokladna spolková vykazuje za
město srpen o $3639103 větií vy
dání než plfjem kdežto minulý
měsfo obnáiel schodek ten $950"-
000 Příjmy ze cla rostou stále a
dostoupily tento měsíc $15039047
pokladna měla za měsío v i ech dů
chodů $23952695 a vydání 30 mi-
ionů dol Úřad ní c pokladny oče
kávají že za měsío září příjmy bu
dou jeitě vyisi a stačí úplné ku
krytí vydání AU aeoitkává ku
mmém- y
Podobiznu pana Day-e shledáte
hoře ji Jest členem Zednářů OJd
Fellows Grand Army a jiných bra
trských organisací a jest vysoce vá
žen svými spolubratry i jinými v
společenském běhu života
Vděftnost jeho za dobro tímto
slavným lékem mně spůsobené není
nic zvláštního Tisíce jiných ji!
uzdraveni byli Paine-ovým Celery
Compound zaslali své nežádané od
poručení majitelům tohoto léku neb
přímo na lékařské žurnály a časopi
sy vypravujíce k vůli výhodám pro
jiné o výsledcích je! následovaly po
užívání tohoto léku jen! záeobuje
novou potravou umdlené nervy a
mozek obohacuje krev která! čin!
slabé silnými a jest vždy jistým pro
středkem jej! lékaři churavým před
pisují a jeo!odporučován jest viemi
ji! použili jej v případech nervové
umdlenosti neuralgie revmatismo
nezáživnosti a mnoba těcb jiných
chorob- vznikajících z rozruše
ných a vy tulených nervů a nečisté
krve
konci úřadního roku schodek men- t
ií než 20 mil dol proti schodku
louskému 43 mil dol a přfdlon- i
skému 70 mil dol
Dobré brnění
V minulých dnech zkoušeno bylo
brnění jakým opatřena jest váleč-
ni loď Iowa a shledáno ie vsdo-
ruje výstřelům nejlepiích 12paloo-
vých dil Zkusiky dopadly v ka-
ždém ohledu uspokojivě
l'ět ndufoiiých
V nádržce plynové v Providence
II I udusilo se ve středu pět děl- (
níků Byli tam posláni aby opra- '
vili zámyčku kterouž plyn unikal
Odstranivie zámyčku zacpali ply
novod viak zátka vypadla a plyn
unikal dovnitř takovou s' Ie 4
všichni skoro rázem byli '
a udusili se Jelikož neb
plynovod uzavřít! nemr
žákům přispět! hned
byli vytaženi již jek r
r
i r