Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 04, 1895, Weekly Edtions, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'I
M:ai6HMkjMaRr
POKROK ZÁPADU ~4
"i
i
5 4
'
}
-''-] :
„
í "i
i
J i
i
f i
-
1
- t
5
t
t
i' f-
1 i
f
11 í
1
í
J
i
I !
s
POKROK ZÁPADU
trnuly fMition
ptlhl'-1 b pikffk Iřlpiilit frifittnf l"o
Mi I So 1 ItS Pt — Tl !''
Jf"!!!
TltkAraa t
1911 jtlni liti 1U
T1fon I imisi
VythAni haldou itfttu
TjIM
MaMé DrnžstTO
Aldlol raáastor JAJT ROlICXf
V á'Tk ' 11 Pr#mJ"
tmtplM n fík i m řfMu lKnlht?noii
mfi'oM lí n
fllttKT rKX
jktuknn hankovnl ] tAitka llia Mní
ílitnu l tátllka na fM'"nl n"it a kr
pťlil ttr-nl k'l'ikoM a Mrkollr pnl#
ll l I- a trnioí k'!ky Iwhny aaaiihy
arhf Janu laiínr p"'"'nní""'"'í ''"" '
nuiakto 1 i-okrok fktu Utmha NfU-
Vloa nrnl na alr-a noiřrha
Mr"f m Na míl dmnfi h tIJm#m
OHIÁIT
a o kHf Huním k nhtKlnlrr rfll(jnr lnou
kartmbn ky oljřřjn rflkfxtl nMřoa
rinfhlWnl llahojtfán: (Imrfl a Jiná řná-
Ncfhr kaWf proto nMoíi nhjixlntvra tolik
Bn lak Hknu ohÍMku mtfl ilpfflo Ony
ohlU-k na li! rtolm orníml mhotn# na
nofiiUnl Alr'iilt# JíNlnodiiM ! fokroh Za
pádu omaha MitS
roKftOK ZÁPADU
Omaha Nob
Omaha dne 4 zííří 1895
Sovkkeiosova vffeTRAHA AT
lidé nebrali po drobím řáff peníze
docb&zl oblaati Již ne přibléřiil je-
den ilověk i Glen Fall Wií který
to podporuje
Jak řE pcdobí mX policejní
kominař HooneveH v New Yorku
kontrakt na to vehnati místo opřt
▼ náruč Tammany a jest na nejlepcl
cest kontraktu ivéma doHtáti
Onebdy v Port Jervin N Y vyjela
nřiaká slečinka na bicyklu v bloo -
mernech a etado husí ne do ní pustilo
a kola jí atahnulo A pak e mají
Ubiti lidem když ani cřma tvař se a
nimi nechce amířiti I
V KlNTUCKT MAJÍ JAkl 7HÍUO
demokraté platformu pro poctivou
měna a kandidáta guvernémví pro
stříbro To ovSem nepomáhá stranu
tam zceliti a demokraté počínají
míti do opravdy utrach že odnesou
i notnou porážku v letoíní volbé
7 GlLLETE 0010 vapoftXoXNY
byly minulý týden býéí západy Při
prvním zápau bylo lidu hojnost
vřak ku druhému dontavilo hu již jen
ani dvě Btě OHob Patrní že zvfřecké
zápasy již Amerikány nebaví Tak
hle kdyby ae mlátili dva rváči to by
ovsem bylo nco jiného!
Jídiíí z £línkO platformt r
publikániiké v Penniylvanii odsuzu
je zaaabání korporací do politiky a
správy obecné Tohle tuhle ano
Nikde není odsouzení tohoto rlopo
Tostného vlivu více na mleté nežli
T Pennsylvanii avňak když jej od
sazuje Qtiay pak je patrně kozel
zahradníkem
Pravě ixt měii prodejní polí
tikáři v Pennuylvunii v minulých
dneob V republikánské konvenci
státní v Pennsylvanii platilo se prý
1700 ai t3000 za každý hlas Déle
gáté v Pennsylvanii přijdou draho
ala jaká pomoc kdy! musí být Jak
so podobá jest čas aby se vzalo na
pennsylvanské poměry notné Loítě
Pbbsazovíxím prý se kvItint
zušlechťují H lidmi to snad chodí
naopak Kdy! kolega Iloipoditký
býval v Oraaze byl republikánem
Kdy! se přesadil do Wahoo zvrhl
se na populista i teď zase kdy! ae
přesadil do Salině Co zvrhl se je
ité více toti! na demokrata mft-žeme-li
soudit s tobo že jej demo
kraté tarařjií navrhli za smírčího
soudce
ťřO VflIfMft tl VAHflUrnfi
přístavech il ¥ iVtndýne Jest prý aa
r}0o Amerikánů kteří by se r 4J
doattli domí fet fro 1 k ý náva
nemohou Neškodilo by kdyby i
I" í"ř&!íi vytrestalo nemohli
Ufitit li bodné po d Hnu l by pak
v Imj Ir tu no 1 1 ralíji hledíli Mcnt
svou vlastní tem neodvAMl by sta
milionů každoroční do Kvropy
jfxliným členem celí v 1 4 ! jr Cleve
fandovy Jenž etrv4 na svém mítř
vs Washingtonu a nevyhledává iá
dtl asi plnou mírou že n bfIr&rli
j"hf prociv rtifc ftn ti'! fififor
tipininp tíkřka ani (Ipn 4)7 tijr'il
dAlflilmi riaobnu v avjíh !atnfh
ořích
rnemy V Littlff IJock Alkal)a Tam
byla jak&at alpřiřika Jeíilícf v Moo
4
JpíJÍ v fifeitrojřnf al kyl
- iljVDÍ iOuJ ]k ao ífttK trolilí
I Ll)Ompray B }ioronll je DřjoovřJ
Uími nrxlfJmi luMI&lr roillO II !
I
JdOU IhOlOfrny Ule nřinjTfjm rtiOiIV
- I
jelikfJ íenuki mo la jt#t nevyípy
latilri
ž nclxu jo ov2oviii m
jjřeatrojcní
Drzý oiiavník CIUriDSKtKTri:t
o 10 rokft tieatydf a iíti vcřojné v
konkubinálu ký ioupiijii
m celu desatero vyjna suaa Mt Lati
bahnem v nřml to umí vřzf to po
ctivých lilecb NibolHtuf'ia[m
trnem v boku je mu IioHwater a lo
0(] té (Jol)y k(]y (]a mu m m)lumi
noU( že t)enI t(m l%h mh nem&
penž na kupovaní přeavSdcenl ku-
břn novinářttkých a proto nemůže
požadované 12000 najpati
NtKir ut btane také neočkkX-
váné Vrchní aoud Hoath-dakouký
neuznal že chybil noud kraiHkt kdvž
I é 4 f J
odHoudil zpronevěřilého šatního po-
Uladnik Taylora na přt let do biy
1 a nanaii aby tret svňj nantoupil
To je ovfiem překvapující a nejvíce
ai pro Taylora Víak útéchou mu
muže býti že prý po dvou letech ne
mftJe hlániti a zkuaiti pak teprvé
jestli uložen mu trest přílišný vyšší
než zákon dovoluje
Tzxasska Svoboda doznAvX iz
"není tak slepá aby neviděla že
ochranné clo proapřlo v mnohém
ohledu naší zemi" že demokraté e
v ničem nevyznamenali a že Rosi
cký zná déjiny americké a nemaže
a proto se ani nepokouší vy
vrátili co jsme onehdy napsali o
strané republikánské a demokrati
cké Proto soptí vztekem a nadává
To dovede btidý kluk a není třeba
k tomu velkého jako llajdusek
Velikou radostí velmi naplním
jest Přítel Lidu neboť může opra
viti Pokrok Západu ve dvou vécech
a sice první jest že pro Utoíni vý
stavu v Salině County byla přípravě- Stéžuje si každý vflbec takto ale vž
na výstavní místnost ve Wilber jii ru jsem na p Kappelovi nepozoroval
před ířerriilťty (což mu ale nevěříme'
třeba se na to dušoval) a za druhé
že není to okresní soudce který se
tam očí česky nýbrž krajlý Co
tohle je za sorta soudců nevíme
Snad to bude soudce který bude
soudit o krajkách na té výstavě
uzmokratickT kandidát GcviK- araiícků časopisy rajtovali až do
nérství v Ohio eiguvernér Camp- J únavy bylo vždy že prý repablikán
bellje dobrým demokratem když "ké clo jest původcem trustů Nužo
nic jiného Dobrý demokrat nesmí nyní máme demokratické clo již přes
míti jak známo žádné vlastní záaa- 'ok ale posud není známo Že by byl
dy nbrž musí jako poslušná ovce J trust za něho zaniknul naopak
skočili vždy tam kam beran vede ' "nikají za demokratického cla nové
Před čtyřmi lety byl Campbell kan- trusty práví tak'dobře jako
didátem guvernérstvl na platformě dříve za republikánského a právě tak
která požadovala neobmezené ražení Jko v Anglii za svobodného obcho
stříbra Letos jest opět kandidátem du Nejnovějšfm trustem jest trust
aplatformé epáčné Takovým se vyrabitelů skla tabulového v Ohio
Fká mužové zásad! Pennsylvanii Indianě a UHnoisu
LlTOISE ODBÍVALO TAK IAI Eí E 0ibTÍ Schůzi V
devět státních konvenci demokrat- Clevean'15 "n-ali se o zvýšení
skýcb z nich! tři byli svolány za tím cenT "kB ' tJtiti ivou Jednatelství
účelem aby prohlásily se o smýšlení Jh! prostřednictvím bude se pro
strany ohledne peněžní otázky kdsi- dávat vlechoo sklo je! ryrobl Cte
k m
to (Mf ytr kífiifi í fa felřifc
pf nominaci af Atriích likt 7
tinch ifpill an 1 př'hlaaílo ftn
řiobmři!tnA tíri atMlif tM n hí
lili n&rndní platformu dxmokrati
ckoti příjaloti přJ (řml ty
pouia Jednu v MnřyUriďi řoblA
aíU proti atííbrti Jn t ťdio
patrnfm třn (IrrwkriUkA t tA
rilAcfl pon I iij(m4 lotél aliřiovi
ko ro ilřfta
l'n ilnxi tntr a t io iiioy4
no Ja nřjv í kpifaliat4 rhtí tv(t
elektrickou drAbd n St Imia do
Chicat pak m in t Mílwatike do
(hicu a míli býtl hotovi do výt
vy Vsak výttva minula jil před
lvím! lety a oni iau nic Teďsr
nejiotcjl sddujff R Nfw Yorku U
btí nijací výt bodní kapililíaté tří
liti elektrickou dráhu t Jerey Cíly
lo YnUyln a t1k z PhiladolHt
lo llíltirnore a koneť-R? do Wsah-
ngtonu Dráha prý má jezdili rych
ostí sto mil za hodinu a vlaky neb
jednotlivé káry maji vyjfMíti kaž
lých pít minut Nu aby to jen ne
zňta!ozase jen při pouhtn chtění
SICIk iif r !k v ČEitMÍcu Vr?í u
řec přetrhne ao to bohopuité hu
bení vládních leafl V Hiotiz Falls
yl minulý týden odsouzen Otto Ke-
er pro kácení dříví na vládních po
zemkách a na jeho vytáčky a výmlu
vy soudce uložil mu mírnou pokutu
?0 Mimo nřbo obžalováno jest
nčkolik jiných tolobnch zlodéiu
' w # 4 t
teří budou souzeni v příštím obdo-
í soudním v Deadwood Uiidou-li
uznáni vinnými muže být že soud
bude též s nimi jednati mírné ale
na budoucí přestupníky vezme prý
metlu ostřejší Jen jestli se mu též
podaří doNtati do drápu toho nejvčt
íibo přestupníka Ilomestake Mine
líf VALt UMÁTOR 1ÍANS0M O NÍMÍ
jjttiie již sdčlili že odepřel mu kon-
iroier poklaJny vyplatit s-užné maje
za to že ustanoven byl neoprávni
ným apftsobem jelikož co senátor
ustanoven byl do úřadu jehož služ
né zvýšeno bylo ve Ihuté v kteréž v
kongresu zasedal což jest proti pří
mému a výslovnému ustanovení ústa
vy uznal že má kontrolér pravdu a
vzdal se úřadu al byl minulý týden
k témuž znova ustanoven Může být
íe nyní když už před šesti mésíci
přeatal být senátorem nemůže se mu
činiti táž výčitka avšak že jeho zno
vuustsnovenl jest přestupkem ducha
ústavy když ne slova zdá se býti
patrným
Jak to? Mr měli za to žk od
bčratelům a čtenářům Slavie je jako
v nebi že oplývají blahostem
Vždyť skoro každé číslo Slavie oplý
vi chvalozpěvy jak ae čusy lepší za
té éry demokratické Však že není
to pravda to dosvédčuje její mil
wauck dopisovatel který plše: —
"Jako všude jinde tak i zde poslední
tato dvě léta byla převelice bídná
tk dalece o špatných časech prnio
Jest svěží zdravý řilý tlusťoučký a
červených tváří a ty časy— nuž
ku všem ďaiům ty ne musí přec ta
ké jednou změnil ač by byl vskutku
již čas ten největií"
JEDNÍM Z KONÍČkC KTERf IZMO
I 1 - - a a
ftáři dernokrtfaklch Iit5 butoti
ovlem I na dálit vířili I trusty tlí
Ují reptiblíkánA
CrKMl V jlfPNOW pKMORRarť RlM
ís"písa 1 prý) — ''Jeden vlaopia
vypisuja následovní rteJidourl oby
vitelu msUhfi míst pmí o riich
I lnťn řiemá pro ní 14 Ino i potře
bit Pivrí kťíl fiakuptijí tnÍt i
iinth míst aneb pr4 d4vj
kontriktorům odjinud ca druhé ti
koví kteří au prolivují zlepšení
oprav místa třetí jsou takoví kteří
d4vjJ přednoat títhu ve místí pře-
obcho Iníin a iirftfiivsloím ruchem
si l'— Podle toonern4 ten íssopia
Jálnoti potřebu pro dtmoknihj tm
boť jt demokrtkoti táaidttti t
líji kupovali z ciiirh z tiií ne! vý
robky domácí j(at a bylo vMy tis
rnokratskoti i4slou protivit! ae všem
vnitrozemským zdokonalováním Ji
ko průplavům přístavům a tím po
lobným bylo demokratickou iá
si lou mlti n liji licho v místí nežli
k uříci ae komíny a ruch prňmyslo
vý ald
± — r
niAVIK OUKUDT PIAIA: "ULA
rudy snllena skoro o polovici Jaký
následek? Železářský průmysl ne
tišil se nikdy takovému rozkvítu ja
ko i dobu iiynéjSf"— Číslice ovAem
Slavie pro toto avé tvrzení neuvádí
však naše čtenáře bude snad zajřmati
to kterak prospíval průmysl íelezář
ky ve Spojených Státech za ochran
ného cla a kterak prospíval v Angli
cku za svobodného obchodu V ti
sledujícím podáváme výkaz dle úřed-
ní zprávy o každoroční výrobě tun
itiny od roku 1882 do 1894
Ho: Ailla: Bp-J HUty
1K2 8580000 4(523000
1883 8520000
4695000
4007000
4044 000
5083000
6417000
6489000
7603000
9202000
8279000
9157000
7124000
6667000
1884 7811000
1885 7415000
1880 7009000
1887 7669000
1888 7998000
1889 8322000
1890 7875000
1891 7228000
1892 0010000
l9:j 6829000
1894 7304000
Jak vidčti předstihly Spoj Státy
Arglii počátkem roku 1890 ale od
nastoupení správy demokratické se
iit obrátil a naše výroba klesla již
opět pod výrobu Anglicka
Prohrál sázku
Mladý boháč John Uradbury
který vyjel se svou Ženou před tře
mi městci z Los Angeles Cal
vsadiv se že běhern ttOti dnů objede
celý svět vrátil se minulý týden a
prohrál sázku jelikož se zdržel dva
dny 1'roliru zavinilo že zmeškal
arnik který jej ze Southamton
řes Atlantický oceán převézti měl
Nebožtík ožht
Před dvěma lety zmizel z Topeka
vansas dr Georg Fraker klerv
pojištěn byl na $58000 Mělo se za
to Že utonul v řece Missouri a pří-
uuzni jeuo pozauovau od společnosti
pojištění Společnosti se zdráhaly
soudily se s pozůstalými a nabízely
$20000 odměny tomu kdo by Pra
kera vypátral Letos z jara došlo
ku konečnému přelíčení a společno
sti byly odsouzeny k zaplacení a
také dne 12 min měsíce pojistné
Yjiauiy vhsk v netieu uyi uo
mnélý nebožtík nalezen živ a zdráv
u lowers Minn a byl zatčen a od
vežen narpét do Kansas kde bude
souzen pro podvod
Zastřelil se aa vlaku
Na vlaku New York Central dráhy
zastřelil se blíže Huffalo NY min
átek prof IL T Allen i Oraahy
Vracel se s manželkou z New Yorku
aaez zanecnal dceru v konservatoři
hudební Střelil se k srdci ale ne-
mířil dobře a poranil ae pouze tak
že lékaři měli za to že může se Ješlfi
vyléčili Uyl odvežen do nemocnice'
vsak tu se ▼ neděli otrávil zmocniv
ae značné dávky kvselin kartlnA
Allen bvl bulrlnlkemiler9Llanl
1 ' T L
živil se vyučováním na piano Co
zavuaio mu pncinu k aamovralJé
není známo '
lltidrttif ( trny plfnlfp
Proti víemti ifk4v4ní tutor
if ř4váffi hlásajícím I letos je lalA
éroda plerdrK nejan vs opojených
Hlátetb iý ř rl f relé irml kleala
cena plenice t dřfíhé polovici fnlntl
lího mísíee valní takřka neoíekA
vaní Kleantití toto jel tím nWe-
k4vaníjíí JhkoI v minulých tý I
neeh nesplnily soíek4v4ní tich
Jení předpoví 111 nbvíelnf náva
ozirnní pšenice t)n trhu a na mfato 1
i"jii'!i'í 1 1 iy T n i parinre ve SKIJ
let h v hlavních třliillch čili Jak a
tornu říká v obyčejní ml iA obchod
tlkn obilních "viditelných zadi"
ubylo o plné 2000000 btiSŮ
Nejnejiatíjšf a řiejt hotllostlvíjíí te
Všerh Víří Jest předpovídání budou
cího stavu trhu neboť při nejleplím
může to bytí jen pouhé hádání je-
kol ceny obilní řl ll so nejen známý
mi nýtirl tél nahodilými a ku předu
ovšem neznámými okolnostmi MU
mo to i znárné okolnosti netsoti i
— i
vždycky spolehlivými Tak ku pří- í
kladu skliz fi není nikdy určití zná
ma a nemůže býti nýbrž pouze se
jen adhaduje a to zhrnbs tak !e Je
spíše možno že se chybí nežli triffj
i"'i" vzoor panujícím nit
kým cenám zdá se vše nasvědčovali l
liLIl- I!t ill lij 1
tomu že nynější klesnuti titbylo {
oprávněno okolnostmi a jest jenom
touhýrn dílem Apekulace a dává na (r
iai iiř tli '
loucností K tomu vede nás za
edno to ž zásoby ve skladištích 1
zásoby viditelné jsou skutečně letos i
' ~ Ti
totiž pouze 35000000 proti 65000 '
mnohem menší nežli byly jiná leta g%
uun i'mii i iiiuuouiouo nemuzí1)
týli že by rolníci drželi obilí zpětná
nechtěli prodávat) To mohlo by
týli v letech jiných kdy rolnictvo
stálo na lepším stupni blahobytu
Však loni i předloni trpěl rolník touO
měrou iako každv iiní olwatel
zemi a to nejen rolník západní nýbrž (
roluík všech častí země Všechny i
ilodiny měly cenu nižší než obyčejní
tak že nebyl rolník tak dobře za i]
z wvi nvu U'iiuiiil II B II1U1I1U Z IU i
že letos méně jest těch kteří obil
- 1-1: „x t_ i i _ )
až by lepších ceři [
f leta jiná Proto '
zaň dosáhli nežli v leta j
kdyby bylo tak hojně ozirnní pseni-
ce byl by přívoz téže do trhů hoj
nějším letos než obyčejně týž jest
všnk naopak slabším Jediné státy
teréž požehnané jsou hojnou úrodou
pšenice jarní jsou jak se z lá Min-
nesota a severní Dakota jinde všude
est úroda skrovná V Evroné iost
a af ~
klizeA celkem také len chatrná a
yť i pochybováno bylo o úplné
právnosti výkazu uherského míní-
i
nisterstva orby nelze přece jen po-
příti že úřední údajo evropské jsou
jjuieiiu vejKimi m-t zjejsi a ze ludlz
bezpečností můíem míti za to že
etošní úroda nedosahuje průměru
Klesnutí ceny v druhé polovici '
minulého mísíce můžeme směle při
čísli očekávanému návalu nšenicn
arní však kloníma se k tomu ná
tiledu že až len pomine počne se
cena opět lepšiti a žo celkem letos
obdrží rolnictvo naše mnohem letAí i
ceny za pšenici nežli dostávalo mi
nulého roku
V Uoffalo shořelo aejstarsf
tamnější divadlo Academy of
Music vystavené t roka lň53
Ohcfl udál se ve dví hodiny ráno
neděli Divadlo se pro stáří své
iŽ nevyplácelo a nebude znovu po
staveno Ztráta na divadle ohniir
176000 a mimo toho za $50000
i a m r i i rf i
anody jiné bylo spůsobano
10
Dva llvetv zachránnr
tf ni i - m — 1 I J
III bylo Iť-kaM řecenó U ""1 " l ' ? I
r - - — riii niti i— -
tlivé I)r Kinffi Nptr li
Iv
Hi Han Františko tri-fíl prudk
fldazením a nal zají í set'mřř ni
rV'?1?""'4'"' k"il vlelki
t rioriu
in na
ti a restA
Vsleilktl r
' 81 1 koupil b
kolltill liilia ti
"'"Ira rw
'" a vs 3y(l„„h
JI řfnou pŮioLivost t„i„0 ua
"yniazeiii UhevitUm-
T-!! ?A10L??" "'ffcOm?-!
{
hs ísiutv tc a fi uo t%x
— r