Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 04, 1895, Weekly Edtions, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f
I
I
i
-
1
: I
1
J
'''si
4
- 4
I
r
"i
2
t
3
v
4
t i
"1
V!
i
F
F
J'
o
i
i
o
D
S
P
h
Tuleni i!d MO
Pohoda flink f ťi{Hí44 ii 1 4 rt I
rrh Wy ntliid# ř rmjř srními y o
fcrantr JI lei m n mf( imn
íBf
Ci Jfi IWry? (iř atřVInl
Aii Nfoř4 InA n (hromaděni fii
ylAfh hfkyh h'lfi(i fťjvftJhh
tysořin ledověl j-řo-y k ďdin
nlahnhfeh ( řnttf hufn'tř1ip n
ljřajl ) ohnnA " kkj #m ("
1'amiry nswajt stAUlio fdyi!t?
Jsn m lim ni rirjfrh UI th't
John 4 dPilliitř jfjtihl iliík'f a
BH"?Milf puiiMk ustrnuti
Na ot{řřith vysočinách Jsi
tímřř hi rtiMts tootajt n
0 řiřkollk Utflfth ředil kftrotftl
Kirjfiloťf svfnil dtif Iřr 'a
míry ta ji n od Vtttnj k ll n (sku
lí líymalíjíni není tjř14lnýh
Mfitslnfrh ct j iiinl lam rfta ani
pro oU hodni csty ne n( tsrrt irt
?ojnkf rSj í# jiVA fc ta ntto setni
na KozikAi nlJ se rodrli trni
Jilullřiiriil J íinaml fn5žt st o
pnnU p HymaU i oheíti se v
uzkfeh klaněl h A! ro hy tomv
mtnalo kdyhy doiti k %4Ue tnzi
Haškem a Anglii o Indií? Avstk
AngViťtat mi]! t(iijr ta íhf lio
pnj a oť&jf i toho
A tak 1'amíry rťmajf a nfinuhoit
mJli Ýnam ani thcholrilm ani
toJíCikřní xtnylu Nu-fnín Ang!i
5au tťkajf le ltuoé tu-Jy t
tfe!ti( Aí j'řpjlou do Jji b lha
ti Indie a iacbv4t( Ji Malovali i
itraiiky na Mínu al asmi tvrtkali
avoa moc ? Indii kde echno oby
vatatitvo jíl je jřijrvřno a er-jnř
mlu( le Ituov6 Utrhnou od ftl
nocí Angtičanfirn bylo Utu nir
doaahnouti tohoto účinku la Indovi
domorodci nettiají roč by jim byli
fdiční ta jjich panntvf % jíl dávno
ai vyprivojf íe 'bílý tarH je j řijde
oavobo lit Angličané Sud v Evro
pě í v Aii řlvou roti Kuiku nen!
pak di' u ie ti kdo joa Angličany
utlačování a vyčníváni řpatřují v
přianarcm aoupt-fi Anglie svého přf
žtího cvobo liteie Na tento úi im k
svého ročenl Angličané dosud n-po
mýáleli oni myslili 2e Bijiti náro
dové b jdou pokládali toho ea uvého
Depřitcle koho Angličané
Koal raničení anglo rut ké na I'a
mirech hkonM bezpochyby dobře na
procpžjh obou stran a rvláští An
gličant Utifhnou hovory o soupe
ření ot ca národa a HtátĎv ale vzá
jemný pomčr mezi nimi zůstane týž
Štvanice na Rusko veí!y již v přiro
zenosť Angličana Kunové vidí že
ani liberálové angličtí nechovají Ke
k nim lépe a proto ne v nich uHtálilo
klidné přesvědčení že dříve nebo
potději dojiti musí k hrozné vojnu
mezi nimi a Angličany V tom pře
svědčení krok za krokem konají v
Asii přípravy k nevyhnutelné srážce
Ale ani Angličané nezahálejí vedle
toho že bedlivé pozorují každé
hnutí KqhQ Znalec Východu lord
Rawlinson dokázal svým krajanům
že Rusko založilo již dvě parallely
proti Indii jednu ca Alexandra II
druhou ca Alexandra IIL Těmito
parallelami jest už označen príití
pochod Rusův na Indii
Rusové tvrdí že si nepřejí ani
války Angličany ani pochodu
na Iudii ale kdyby třeba
bylo pokládají jej za možný An
gličanó svým nezkrotným nepřátel
stvím k Rusko svými pletichami
proti ním a i v Japanu i v Číně i v
Afganiktani i v Persii i v Turecku
i na balkánském poloostrově slovem
svým nepřátelstvím všude vždy a za
každou cenu přinutili Runy aby
chtíce nechtíce připravili s k odra
žení rány a k zranění samého odpor
ce A kde jet Anglie ranitelnějíl
než v Indii? Ranové počítají že
by úplné vytlačení Angličanu i In
die provedla nevelká ruská armáda
100—300000 mulá
V díle gen Skobeleva jsou janni
historické zprávy o tom ie taženi
' rtaprotl tndil rttnl wtiuiihi1 V
tiká 8"iiilřfni vtfbla f MibM
dáfvikf itt d! ířidi $ fitiřofriítftt
' ř4 bt lft IoIm tfrM tik A
fyrtis frkf iMriu I nivnil
jhřantr Vri ha In ln AVun lř
Veliký řpiff)vv dohny rk Afnt a
fyrti t rti: t Kř po Iniklivé slav
r tajení j tU Indii V a atol př
' Kr kyt!io4 přifrtinttvJ t drlm
AriHidířji pfkfi'i Indii k l# mtoM'
U 'kíi'i řlíi Kuiifvan král p-ř
kf (vil-Mt po Kř)riíířil uvolí
řfi al k In In ť{'is t bán mf!)f
tkthn p!tnrit ljguřft pokořil řář
Indi rb pronikali t hlubinu
in ijkSi pnloítřo? a Mnhmnd
flíiiijkf (97-lO(0) I král vtrhl
(t Indiu iiloiil t ní mH'nou afin
ko'i lili
Mahomad (hra ( I 1 o3) pJ
nikl m Vfrholní In lii dvfl talent
ítavný řiPií'u chán inlmaniv si
Mong líi flftitiHtMnl Aíi a I'r
síi vtrhl r 1221 ] Indie a rtro ko
til líií Ařjjanrft TiHiBř Napoleon
Východu rjepfmoJitlnt ftl po
robí Střední Aii a IVrii roku
119'' vtrhl do Indie J 000 moli a
dold di (Jing-t IUbr atkladitel
dynantie Velkých MogíM v Indií
dobyl rtkon lidu Ařgnitanu
utvořit ii arruádu 25 000 mulů a
vtrhl ní r 1C25 do Indie Nalir
Sacb rolem Turek zmocniv se
trflnu perského a nemaje ď-sli svých
vflězitvl nad Turky a dobytí Ducha
ry a Chivy porazil Velikého Mogo
la a ribnadil jeho atoličné měto
Brzy po jf ho násilné smrti vtrhl do
Indie AchineJ Abdalhh Hyb to
poslední vtržení do Indie po souii
Ani jeden a třehto vojevůdců ne
táhl do Indie přes I'miry nýbrž
západněji od nich Není tedy cestw
přea Pamiry ani ruskému vojiku
předepsána potáhneli do Indie A
budou li Rusové jednou m pochodu
nezastaví se až na březích (iargu
neboť i Angličané mohou od nich s
jistotou očekávali že dokážou víe
co jejich předchůdci na těchto po
chodech Za nedlouho dojde na dělání
smlouvy o 1'amiry mezi Anglii a
Ruskem Anglie bude zase mluvit
o velikých ústupcích které na ní
Rusko vymánilo Nechť se zpředu
ví že o takovém zinku nemůže býti
řeči
Zajímavé itjrořítnt&é nálezy Jest
stará zkusenont že v Římě třeba jen
někde vykopat díru a hned nalez
nete atarožitnosti Při proražení u
lice jež se provádí mezi via del Sr
penti a Colonseem skrze Oppijký
pahorek zdá ae člověku jakoby se
nalézal v Pompejí pouze nť kolik
metru pod vrchem objevuje se staro
zemské zdivo jedno vedU druhého
Mnohé c těchto edf ovéern muií býti
zbořeny znamenitější umělecké
předměty prozatím nalezeny nebyly
ale navzdor tomu jest toto vykopá
vání velice zajímavé zejména co se
týče místopisu starého Říma Za
chováno bude prozatím malé nymfě
um nalezené pod via Polveriera
polokruhové jeho výklenky zdobeny
jsou překrásnou lasturovou mosaikou
Dále ke Colosseu mezi ním a ther
mami Tilovými odkryta velká fronta
budov čtyři mohutné pilíře zděné
t cihel a poloaloupy a začátky kle
nutí Půda této budovy jak se zdá
jest sotva vyáe než úroveň Coloaea
Za pilířem nejlépe cacbovaným táhne
se malovaná atěna ca jejímž zacho
vaní ae právě pracuje Zvlášť zají
mavé jest uvolnění Coloaea irněrem
jižním Zde se prokopalo až k anti
cké půdě a odkryta tu dlažba tá
hnoucí se v ifree 30 metru kolem
budovy sestávající a velkykých čtv
desk a znamenitě zachovaná Smě
rem k antické atlnici jejíž dlažba
skládající se pak obyčejné i nepra
jvidelných balvanů lávy byla rovněž
J odkryta oddělovaly tento dlážděný
( chodník patníky g travertinu svýii
muze i niccz pfct e zacnovaoo
Národopisní t!ii?j t 1'faVf
Milllon Vne lll dris srpna
doplněn l yl ni náro lipifit vf tvt
v 1'mm první milion nitti vniků
Po n kolih dni před slifhotnfm
tfmto itnern pinovslov Prim jtkti
tivnnřnř (tatí lnl a zdálo se Jikn
by kiMý spatřoval v lplnřn( první
ho rrilinu jikí Itjiitnl t ht vf
tvy V ofkavánl prnlli fmlimi
návítřvy den ! dn řotly aby s
lvn'itnl ded rupfitl K'inťfií #
dto Jíl ďtí přpsnA nrřitl Ž bu l"
j-řvnl fiHlli-n ďplnn # bfiUH II
sriru tdy byl na výtavM)ai'ský
den Prl)V bt l i Inbfns prapory
na pofet hssíůin lk k oslavř
prvřitln řnillionu se holily til V
sobota fdmáíeli návítva 7(6f)9
ot-b v ňedíll říno siru byU návite
vt slabá vlk k polednímu rychle
rotla a v poledne bylo na ýlií již
12222 iot# Ilylo tvrt na dvé
Malé biu liite třízené u lourgnionetu
poil branou topilo rn jíí y návalu
olwenta I" vedlejífr h lournioietfl
nebyl nával atd JiJ nAný nbť
očekávaná holina nattl a s ní i
lojovná snaha aby se kdekdo dostal
do toiirfii'i tu pro dcpln ní milionu
určeného H návalem obecenstva
přibývalo Í veelý h scén ale i po
hnutých výjevů v nich! byla tlačeni-
ce hlavním momentem V půl druhé
zaznamenáno 20055 osob ve tři
čtvrto na dvě '22325 osob ve dvě
hodiny 22877 osob V té chvíli by-
ly již totiž všechny tourďjiíity až
na jeden uzavřeny ale později se jich
pro veliký nával ještě ra několik mi
nut použilo Zutím se shromáždili u
vchodu členové výkonného výboru
pp hrabA Lažanský Šubert Ort
Otto a Storch mnozí členové zábav
ního výboru zpravodajové listů atd
přihlížejíce na postup u průchodu
posledním tourniquttem Každým
okamžikem může rozhodná chvile
nastat Už zbývají jf-n slovky ba
desítky Bludištěm strká se k tour-
niquetu pár výrostků nějaká babka
dva feháci 8 bílými čepicemi matka
s dítétem občan neurčité fyziogno
mie déče v prostém obleku pak
zase pítr kluka — a tak dále Iv
tourniqjetu přichází mladá dívka v
Šedém obleku a a řerným íátkem na
hlavě Za ní jakýs hranič nemoha
so dočkat protáhl tělo podél dívčina
boku vrazil tourniquctem a ocitl ae
na výstavě — Nic ! — Děvče ne-
omaleností nijak nerozlobeno podalo
listek biletáři a vchází dovnitř V
tom praštil pan ředitel Šuberí tuž
kou chytil ji za rameno a vzkřikl:
Milliontá !" — Jakoby by ae moře
vzbouřilo burácí to zástupem Mil
lioni Million! Děvče vyjeveno a
překvapeno ocitlo se již v záatupu
funkcionářů a novinářů — "Jak se
jmenujete?! Odkud jste?l Vda
ná svobodná 1 1" — "Million ! Mil
lion !" — Hlučné fanfáry troubené
sborem historických heroldů cnějf
do daleka Dva haeiči se chopili
dívky a uprostřed tlačenice a řevu
nesli ji do administračni budovy
Zde vyvedena byla uprostřed řídíte
lů výstavních na balkon a tu oznámil
zřetelným hlasem člen výkonného
výboru dr Kopista nedočkavému
množství: "Milliontou je Františka
j ~- — -
A zase nov jásot volání slávy po
tlesk a mávání šálky Štastná mil
liontá byla pak obdařena hojnými
dary mezi nimiž bylo 250 korun bo
tově permanentní vstupenka a Uké
dýmka a stříbrem kovaná hůl Po té
byla fotografována a vedena do ná
rodopisního paláce kde se teprv od
bývala pravá "milliontá" slavnost—
Hned na to se pak otevřely v Sečky
tourniquety a nové zástupy se valily
na výstavu tak že druhý million byl
slušným číslem začat Dosáhlať
návštěva v ten den 1043349 tak že
návitěva tuto neděli wbnášela 67549
osob
HUtvtnJtí včittlé na rýttavi Dne
5 irpna přijeli do Praby četní učí
leM Mloveriska míjíte v U
Horního pracovníka nafodiflio p
Kurta Maltu aby se íiA:it!iili (p př
t) tlřilektho ijrídu a illili
výMsvti Ut retí byli sř deřn vítá
ni a lo na Mořiv i KrenttátA p
II a v Um !! i'íi h v Í'eiA h pak
v ('n'té Třel pdratil bratry
Mloviky srdečnými sluvy učitel pm
Tyk? a pan přededt be# y v K'
lín jménem Velikého iátupu obesn
stva t n ř'l- Mfbodi V IV ka h
fddifily loty tUfnei'k4 dívky
kvtícemi v (' l!řo léo' káft jeprfl
vod s lampiony a podal J i ni skvost
nou kjtiei ve ll mnojUitf drobných
kytic a Mpřl Ilej Mlrvané !" h'o
en'l hot!í doítiávijíce ve sv'iu
iloniově Jen pídnny a přftnAsleďtvá
hf byli pM lirnl hluboce rolřtiieni a
slzami vyslovovali vdk Aeké
srdečnosti Zů'iitnili s přitelnké
ho večera néiftUkho na Z tř ně k le]
byli stále i hkloiovani
l'numitkkj iih Jedna a nejxa
jimavf jsfch čá"tl v prům)eIové budo
vé na výstavišti j b odperu oddé
I nl jel Mija!a týroho votfl kočárů
velocipédů a vůbec prostřpdkň do
pravní h a zde vů s koly pneumati
ckými jskými jsou opatřeny moder
ní bicykly ovsem že mnohem dů
kladnějšími a mnohem lípe zpraco
vanými Teprvé tato kaučuková
kola činí jízdu příjemnou V tako
vém voze človk ani necítí že jede
zdá se mu jakoby ve vzduchu s
vznášel neb po vodě plul Rez ohle
du na to po jaké cestě se jede zd:i
po silnici ujetu neb po stěrku Ne
příjemné otřesení ve voze i ři ie-
rá h z nejlepžího materiálu tu úplné
vyloučeno Účelnost pojí se tu záro
veň s elleganci a solidnost práce s
vybroušeným vkusem Neilcoe ovsem
doporučovaly by e voy s pneuma
tickými koly pro dopravu raněných
a nemocných jimž by klidnou j!c-
dou mnoho ušetřilo bolesti
Jieité-di na drůze
Rlíže Fiaher Colo událo se mi
nulou středu neštěstí na dráze
Med jízdou vlaku svalil se totiž
dolů balvan čímž vlak s tratě byl
svržen při čemž zabit bankéř Kl
J 0'Connor t New Yorku a dva
jiní lidé zraněni
Vjlava v (Juhestonu
Všechny zamissourské státy jsou
pozvány ra úřadní siezd do Toje
ka Kan 1 října aby se tam o tom
usnesly by se pořádala v (Jalve
stonu v 1897 až bude prohlubeň!
přístavu galvestonského hotovo k
oslaven! toho výstava která by
snesla víechny plodiny západu
amerického a pak víecbno možné
ze střední a jižní Ameriky My-
slinka tato vznikla v Topeka a
městská rada se toho ujala a pobí
dla galvestonské aby nedali tomu
usnouti Nyní se rozesýlají pozvá
ní všem guvernérům západních stá
tů a obchodním komorám aby do
urady poslali své zástupce by se o
společném tom podniku mohli do
hodnout i
Máte pět nebo více krav?
€
JféUi ano kimtn
vám 7npinii ním (
▼tm imii roit ii-v}ii(itirh cyKi- tiiu tH lnic velké
itrátřf Mirkafcnl }-n nyní Jc-llnin vjliiMlnfin otwi-n-iu
v iliiií tii a kiy j-m rávní fi m v)ilé't
f litl'J tukoví n iNrator a tU v n-i! i'
""i ' -i "ch Vi"rk" "ikolí Ona á
TiUtirti Zafičte ti pro novf katalntf prj r-k l4
The De Lával
OůvHvU
rlAilX ILL T4
'lhlr
VIJ II Jnte nái velký
KATALOG
pro rok ISU51
Obnahujfi rirfi fi-nřrch p-nanft-ni
m-íli ki r j feh v ka
tal" J Ji Úlu kijr ví]-1
i)i:rn :
Jinoiio apottu
J-li n Klarma
iN-ava-nl nad
triiie Mimo
kih
Ituirjry vory
lirj kj wUI
Oix-bod a
"A-DUlll i 14
Myraniure a
Alliance Carriage IV
VMj5 H0
ilo um síi
přímo skřiti horečné Částí k
mstu kdo včti kořen zápalu
To JísI prdt
MUSTANG UNIMENT
'vyléčí vlečky bolesti lidí 1
zvířat" Kdyby so oťpířil inéb
zůstal na kúzí nemohl by vylé
iit Proto prchavé výtažky
neúčinkují Cny nemohou vnl
knoutl skrze zapálené části
Mustang
Li n i ment
dě'uje svůj úspěch své dobré
pronikavé vlastnosti Při jeho
léčivé síle není nic zázračného
Jest to jen někelík jednoduchýcly
prostředku tak spojených ab(
mohly vniknout! kam třeba r
zajistit! V) léčení ' V
MUSTANG UNIMENT
byl používán po půl století
"I)HiAte si pro '"Fairy Slona
Ilook" illii-trovaooii a Ikyny ze
Zápisníka Kofiikeho lékaře" Obé
knížky zasyltijt se zdsrma
Lyon Manufacturing Co
43 South 5th St Brooklyn N
PRESERVATINE'
Uznané ncjlcpíí olej k udrženi dřeva
Volny v ohmd6 th-7hyitodoljřpk]r_
BKtjr tihy a(4l nrhui)i a nezkazí M potkia
a o)-)cm PKWKKVATtNE
ICurníky m-roa)t po rifra fáJn ovoooí I
atlnoé itromy lítitii fervy mravenoa atd
Oi ví Jí il as uo 25 UiL Pitu ua:
MilwanlíCD Wool Preserrínz Companf
801 8rd SL Mllwaokee VIi
JJotvtdlent xaileme na poiádánt
Sro to vílky
(TniíUv-Hj! on i' zve)&k ra 1 hi-i)
KoKilrtl fclaoy kukuWnéa'ro
rcmťlx a uiiolnii" lukrkollv dro
tma olilM nniícliitio v ilohro
maily ll mnoNtvi Jáliiiieihii
ťíivcJOt ki"iclivný('h (Irllíři
A'i''tt rtiililn od Jiných
Itéži U hřeji 1a trtil a
iiejiříliiMlii-jHÍ k hzeni
Ve tH Vflknatifli: Z do 6
Io s aSdo 11 koS il a r Jud
im Vflkoull um vi'triukv
ay riril Ji-inní kla-jtr-y
kllkilfifd I ilrfiltiái ilitli
N I' Ituvtsher to w btr
BU-noin ortli lleiid
MLJOI iWM I BB1
i M
-1 l
I "IImIv" H-rt i „
Separator Co
Hlavní átadovna:
Cohtlani Kt
NKW VOHK
i li l fit j -T
I'it aiialH kr u'iřii T"
a ďiktann a
llml-o-nulu
tlm codIk
v co i na
knfárkr
bl jkljr
dílna :
( unal SL
Cinclnnatl Ohio ILTlVlm
i'KL li lbů
_ Jíjra iV
II
i