Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 04, 1895, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MÉM nk-fej
r unnuiv ami mí
' 1
i
- á
i
i
:)
' "i
' i
i
í
i
1
v
r
i
' 1
1
1
Ji
ltáldujfr- ii fiirncrtf i Mjernhí ku
ernsdJNtvf j konfesním i4ko
flřftl Obíjeno Jy if f áf
val po' h( o eřejný h retUifi
K tmu 1 t-if}rtf 4konÍl4
tttňoveri #j !ky j tiřt lnřfl I
Ifomrif I ku M dobr cy
Mjírnajf joi sf l fí -f4ri jf
vernířem 4(fi ířřa suto
ttotj I mVk ni r I i míst A'lne
ty jiřijiřii i-it ifiá
poteftoetrnl aby !iřmil lili
k thímu e'"V{m ď rřfn v
nl b l vy In 17 a liji
l'oiv4nt I k'a l# ti i sřbe
#'átníffi tftfit komisím
tátním a mfelrsíiu i ' ' jm spol
kam oWljodfifm prWtjtl vfrTt
rolnickým a d-pravnfm spileíW
tem anivtfi?4m fobiikým 4U
♦ fint strojnickým školám ífiltfifř
kým J l rtám &titim lil
kotli lim voisíajíj ko4fiiIk4 4
bícyklisift vin J If tlivi Im
ktf f tt rff íI bffoU
aby e nejčetněji ku sfJmu lomu
# dostavili j ri í j -} j íiiiKíť til
byli
lílssrf ttsrsikt Up
J í'nifl Cíly #lw uifttofiři
ítftk I I l(rř!Íki i i n h 7
dol Fik#¥ řilř t t ♦ol t jt
ititio'1 ttolod !o (Jola Afiipriu
k(J J říct!i ] Iu!ř4 i
bjeuii l'ak í4to#n ilM Mlerfy
llollow v nimi řatoal' li tor
nlk6 i nkbl joui# tří t lAthri
itíit Ncititi ininlfuj tli tím
ie &i[f]krm t)rt)ioljr taiitio li
ktri te #juínoiU má platili ti%
ltl'ktit oily itvri) řř
a ifm í jtr4c v Jolu (Jfřjfurf
iíml vytou{íl4 voJ v Jolu
ťítkavl
V l-iliUII UiÉkř
l'ř Lon Jýo dochiíí ijirivt Je
V kongrt iu ImJe jodáaa lklol tul
přÍTrlencí kr&bvny Ilawaiiké o
připojení oněch ©utrovft ku Spoj
ístAlftm Jeit prý na ottrovecb e-
liký počet Amtrik&no kuří pol
pórovali inahy rrpublikinukó v tom
í očekávaní že republika na oitro
vech oněch jet poutě protatimnou
formou vláJnf pokud by ku Spoj
StAtftm přivtřleny nebyly Nynější
vláda liawainka trvá ji2 pře rok a
poaod nebyly učiněny ž&iné ivl4it
i ni kroky o přivtřlení k Unii a
Amerik4nó v Honolulu prý počí
nají pochybovat íe nynřjií vl4da
vfibec nějaké takové úmysly rn4
Zároveň prý vysláno Ku Je poieUtví
do Anglicka aby vyložilo tam i
tnaci a vysvětlilo že domácí oby
vateíitvo llawaÍBké není proti při
pojení e ku Spoj Státům když by
ale to nemohlo být docíleno a když
by nemohla lemi vrácena býti itará
forma vládní totiž královna tedy
prý by i přálo připojení k An
glicku Obchodní vliv americký
oviem na ostrovech převládá ale
Anglicko není též be vlivu Jak
i ie tudíž podobá octnou ae Spojené
Státy vzhledem k Hawaisku k té
itaaci že buď mutí dáti svolení k
přivtělení aneb muí dovolili An
glii aby ostrovu těch nabyla což
by oviem hltavé Britanii bylo vele
vítaným Uoucdlkllinké piro
Papežskému legátu Satollima
činí nesnáze Benediktinský pivovar
v Vincenta v IJeatty Pa Minulý
týden obdržel opět upozornění od
jednoho prohibičního katolického
polko ? 15u fialo na to Že v klášteře
vaří te pivo Satolli vyzval bene
diktiny aby se t tohoto zločinu
odpovídali a oni odpovídají že
vaření piva nepůsobí žádné pohor
iení a že prodávají pouze jenom
proto aby co oni sami spotřebují
přiilo jim levněji Vaří prý pouze
jen ítyry udy týdně což jest oviem
množství aepatrné Satolli posud
nerozhodnul co v té věci učiní
Tjbíráui poroty skeněVn
V čtvrtek (končeno bylo koneč
ní vybírání poroty ku souzení do
mnělého vraha dívek v kostele v
Saa Franci sco Theodora Durantaa
přetížení započalo pondělkem to
hoto týdne
V Kutní ! ity n U bf sond kti
třlří ftJl tím l I jinde vs
k'! pjH'rřltit J${ t„ti „
niplv#n yrtPtnh Kfjj f
V tth tnN(i-h p'imky vymetli
JiU byli pJU Misvtiri nakolik
míl pn-i fit vIk4 i4tk
kf#f4I ro taková n tM#jlí m( 4
řlMft'n j#f V pní Njií b
l áh látok t i4itoti a (i'it)frl i
ři l tA a lili rn ft pi-rr)k i ft+p
fifati Jitý A T líijfi-ltwř jfn-il
pilM pM(mky rts obn střihá!
ftyft laiu !fMi řtl viorn 4 i
ftlknni ťir 4fk t% bívalíMt ti
ťkí i m ptmk k l!ftl
inu r !tf#ý t(l# Hit rit
i t b jiných Hif4#řh pij4
!iiri ]4oi pnťlř '„}hi t
ík44n s iinftti lájmstrt
i'4 limUm t lmrka
St iř In I ill# ím
tam r jř t'i ( M Unnltff
k'řř před dvími inJSfíi o-
k 4vít4t4 suré svá thti 1 X4
' k byl tétn (fUf $tn 12
řokS do kliníro pro sbití úMnfk
přs-l svým vystihováním s ďi
Amfřtky ! nt4 mnllk'i a i 'i
díttk a jt vynikajícím mltt(m
(olitikářem dmokrati ké strany
Vláda tsaíe nsmňle ovism isía jífié
li o pro ríího Činit nei ta illo
orlovat
Slnjnfjíl tpríij s Xrtlka
Aisotiovaný tisk třídil v mřté
Mtiíku voj je InatfUlvf kteřél
bude ] l4vati kal lodsnné ij r4vy
o tamnějiJch ú lajíi h AI posud
bylo časopisectvo obsluhováno t
Mezika vrlfui nedbale a zprávy
z Irka aneb % I5lharka když se
to hodilo Anglicku do krámu byly
vždy mnohem úplnější n2 ze sou
sedni naií republiky Teď towu
bude snad od pomoženo a povede to
dozajista ku sblížení lepšímu obou
zemí
Vil líni lijll vlntit
Porota koronera která vyšetřo
vala příčina výbuchu hotelu (Jumry
v Denver uznala že neštěstí zaví
nilo více osob Vinní majitele
Petr íiumrey a A C ííreinera že
požadovali od strojvedoucího 1(5
hodin práce denní strojvedoucího
vinní že byl napilým a že po 2
měsíce nedohlédnul k zámyčce po
jistnó a měiuký dohllžitel kárán
je že nevedl náležitou dohlídku
Porota odporoučí přísnější dohlíd
ku na parrí kotle
Odhjt Tina vzruntá
Z Kalifornie se sděluje že každo
ročně vzrůstá nesmírně odbyt na
ka ifornská vína a zejména na vína
sladká sherrys a ports Následkem
hojného odbytu na východ i do
cizých zemí ubývá zásob a vinaři
hodlají prý co nejdříve ceny zvý
íiti Obecné pezemky na estrovách
Prozatímní eekretář vnitra který
úřaduje mezi tím co sekretář Iloke
Smith hoví ci na prázdninách roz
hodl minulý čtvrtek ve prospěch žá
dosti Neils Larsonao rozměr ostrova
v Platte řece jižné od ostrova číslo 1
a číslo 2 blíže Clarks Neb Ostrov
tento jest vyznačen na mape zhoto
vené v době vyměřování roku 1802
ale vyměřen a vyznamenán nebyl a&
obsahuje asi ato akru Proti žádosti
bylo namítáno že jest ostrov částí
jiného claimu ale sekretář uznal že
ostrov tento obsahuje nezaujmatý
posud obecný pozemek a nařídil
jeho vy měření
Zavlnili aestěsU
Porota koronera kusrá vyšetřovala
příčiny uřícení se bndovy na West
Droadway v New Yorku dne 8ho
srpna čím! patnáct lidí přišlo o ži
vot uznala že zavinili neštěstí kon
traktor Parker dílovedoucí Walker
a Murray architekt Behrens a sta
vební dohlížitelé Toudale a Kuckley
Za přímou příčinu sfícenl se budovy
udává se ie cementové základy jež
měly býti la pIc5 byly pouze
jenom 12
hlIlHHtfHMtfNL
V IVnrts líf-¥i N í r !en bytu
rriínil? i 4f 'jt rnuH k(M tarnA
byli tlmf vfprtvy ki p mor I p"
vstaU fiřti o K'U V# Vi MMřt
Mel jíl i d-MI d byťi "
řřií 1# 4 i dytf ijí ♦ jřt- i
fiiKiil ft riry m K'ib'i n4 f s
i ln j-lns i tkivý-h si ř I t
tý lny i W)lmiřiK'(iřj vypťili Tím
lfl0U t{htt dohíí Iky tkl!
V poítlVicj ttvhlUh tf lfl lil jtU ll
vypťť s ♦!'nýf pirhik"rn p- ttv
doín byli (ir'4ii dtktivy
1'sřfilk ukotvil v IV-ins Uřv- k 11
byli i p!'] í nt ié„l n-Vftj % i4
ibřinl vikí ititJtví tř-!ita
4s b iiut m l M4 # tt to i
v ffilitA cfi'H! fi'k4t4rit byl b f
ktř4 l řníliftv K'i i pviti
k J 1 #i rtoiMritly ?jfi4M 4ty
-ivs(aVs fi Kiib ii í f í m m
j(#tl f lnu přiif)ny bováviti
utfaliti a ti- !-{ iMlitř aly p'vtl
efa byla phmwi pkytt)'it i
I hlrsKtk kssAl lrsf(ei
Mtrxilý Ijlfti tivf řřjfín byla
ir4 kíiři)i4 t iiitf ifiif I
I dtťjnlkÍ PieIUfT-r Mřbll
utarťivřhf h 4rkr-t4řrtii vilky aby
vyšetřili jkf ú'ink mfií# mttí na
j-ifř a ptatb'1 i Ifivfítfií kanál ibí
c5ík K'roí tato v# r4vě i
tilnt ládné utt{ návrhy nýbrl
ďivoauj pouze In jpl potřeba přul
stvalti dlíklidcí poioriiv4l a tni ř
ní aby ijištn byl úíinek kanáN na
výikti vody v jirr4 li a přístavech
Jellí ž# opadtiN snad vo li v jeiefe
Mirhigan a II ímíi o í t paleft jk
se ockáv4 tdy nf tak stane do
dvou roku a mbude Ut snad trvsli
mnubá lta jak někteří dotnuí
vaji )ále dovozuje komise ž tak
brzo jak prfiplav tento btule poaíí
ván k plavbě stane re národní cestou
plavební a bude podléhali dohlídce
Spojených StAtft
Zúui!lni vražda
Zástupce Spoj SiáiS % n'4l z
Wyomingu podali ůřadnl zprávu
svou o vyšetřování výlrínostf kter?2
spQsobiti měli liannock Indianó v
Jacksou Hole krajině v polovici čer
věnce Pudle souhlasné zprávy obou
nespftsobili rudoíi vlastnč žádné
krveprolitf nýbrž naopak toto bylo
spftsobcno zúmyslně osadníky tamí-j-
sfrni aby se rudochft navždy zbavili
V krajině té osazeni jnou nejvíce a
to jen po řidku lovci trapeři a do
bytkáři Těm ovšem není vhod že
Indiáne také lovem se živí což musí
činili nectili li hladem eabynouli
Proto prý bílí osadníci chtěli vyvo
lati srážku a spfisobiti válku indián
skou v kteréž by mnoho Indiánu vy
bubiti se mohlo a ohtatní jinam pak
byli přesídleni V polovici července
vydali ae Indiané tam na hon a aft
nehonili jen pro zábavu nýbrž pro
potřebu a jednali opatrně tak aby
nic a ulovené zvěře co by cenu míli
mohlo nepřišlo na zmar obklopili
je běloši a zajali Hudoíi však přes
očekáváni bělochu se nezdráhali a
proto aby běloši dostali příležitost
k spfisobení vytržuosti poskytovali
rudochfim příležitost k uprchnutí a
když tito jí použili stříleli po nich
běloši zastřelivše jednoho starce
60letého a poranili jednoho a mlad
ších rudochu těžce a 6 jiných leh
čeji Hromada pokut
Minulý týden uznal se v New Yor
ku před sudím Jeroraem velký počet
obžalovaných hostinských vinnými a
přestupku nedělního zákona jelikož
oudce ve středu ohlásil že kdo ae
uzná vinným ten lýden bude poku
tován pouze 25 však kdo odloží
vyznání se až do září že pak každé
mu takovému bude uložena pokuta
li i i
S Ulrt 1 kilo h niiiatoiii!il iřil(i inf
uznán byl v aěm vinným že bude
odsouzen na 3 měsíce Jo káznice
Všech obžalovaných bylo 425 a
těch více než polovice saplatila po- bude odporovat! Cievelaudově svo
kutu Jak se vyrozumívá jednal bodo obchodní politice Demokra
oudca ca táklalé dohodnuti mezi tická strana na dála ae obviňuje i
n-Nk Jiní nřa-ly pitksm rVntln
kfi h f v hni k'M se liiisjl
vinními ď kfím srpna l#a bm f
mfrři poffMíAnl o I I tkti !íbfij
spoUk b"tikf rh h j'h' fletiív
s r4knn podrobí
t rnnf sakldd
Minulý ěivrtwk řij'-! parník ll'r
tři i l'n!ik a mtf ll-ririrva ď
Mm KrarirUkn vti ssbni lmt
cenný hkk I pofttávjí' 1 1 k' lií
k''i a iisí'li- (Nk-t iMifi( ri
tři ětvrlA J iniiť n ďiltrl Po lis
tytkv 11 ptrnfk b nt prívfíl rivy-
p!4 s{ tm rto iřtj I-iT jilísft'% f) lov
fslryb v moH ! tit anit j ltkol n
fřltsiijnt lavfui ptl4"ínlm # p
ret iib'ni r 4rtmrA itr
starka fa kafsf tfpiět
V T# Uivsrs Vi4 vystotipiUi
minul 'tt rtk :um džIňlkíV t prán
I dlln Tn llivrs Míif V í
fiio lkefft foliO Js fn( jJt fHt bilo
jim vypisV r ní bot ovými a rni ne htí
na I4U podrobili (orn'i aby při
jímali pla pní ve tholl
flllMl4itk
lMk4l fioIrsttAsU
Zlirri'ní úřad ve W alínofě
obdržel od našeho vyItn e v ( iuť
ipr4y s4hjl I al do 'in srpna
dU kterýrhl i iněno t) ní vis ro
molno aby došly polret4ní vraho
vé amerit kýf h a antickýrli misio
n4řl Několik týthí bylo prý jil
usvědčeno a p'dret4no a ve vye
třov4fiI sv poaraěuje
' bnaři Je
!' mínulýt li několik týdní silná
bouře lomcovala republikánskou
stranou v Pennsylvariii IM silné
a odhodlané frakce zápasily tu o
nadvládu Jednou t nich byla
frakce nynějšího senátora Uiay a
jeho přívěsku ('amerona která! až
posud neobmezenou naJvládu pro
váděla Hrubou frakcí byla strana
nynějšího guvernéra Uastingse a
jeho přívrženci Obě navzájem
vyhrožovaly že vede se mezi nimi
boj na život a na smrt a jedna a
nich musí být potřena na dobro a
zničena Vsak když setkaly se
obé na boíišti toliž v konvenci
podaly si ruce smířily se a stojí
opět pospolu co rerozborná pha
lani A jak by také ne! Při hla
sování pro prozatímního předsedu
shledáno Že Quayova strana má
větvinu totiž 103J proti 133J bl
Měl tedy senátor Quay zajištěno
že bude zvolen předsedou státního
ústředního výboru což sobě přál
Jako chytrý politikář věděl dost
dobře že poražením strany pokoře
né ničeho nezíská než její nepřá
telství a proto přijal za své všech
šest kandidáti pro úřad člena sou
du vrchního o kteréž nsilovnU
řtrana guvernéra Uastingse Tato
strana jsouc poražena a rozumí o
také trochu politice uznala že
moudřejší jest přijmout iraír nabí
zený i a nominacemi které si přála
a proto slavila veliké smíření Za
státního pokladníka navržen Den
jarnin Ilaywood za členy vrchního
soudu James A IJeaver E N
Willard Cha P Hice ííeoriíe IJ
Orlady J J Wickham a Iíoward
Ileeder V platformé prohlašuje
so pro bimetalisra jak naznačen
článkem platformy národní a pro
ochranu celní obviňuje se strana
demokratická pod vůdcovstvím
Clevelanda že zavinila zhoubnou
průmyslovou a finanční paniku a
sice následkem hrozby Že Cleve
land zmaří veškeru ochranu celní
a v obavě jiných záhubuých zákonu
Vyslovuje e potěšení že se plány
Clevelandovy a jiných ním sou
hlasících v6dcft nezdařily že Vil
sonova předloha neprošla a v sená
tu opravena byla a že zákon přijatý
sestaven byl částečné na zásadách
„„
ochrany celní a nabyl platnosti bez
'
podpisu presidentova že tudíž
jpbUÍ „ poro{ry epí( m£ 0 to zá
siunu senai npojcnyca sutu a as
li tt t
jistou že nově zvolený kongret
nyhřjlíhíi nsntf Jeftlho stavit pn
kUdny nftj4ífb irístijíníidi
liodkft TroliUtiiJÍ pro l-iido-vAl
ďkofialejlírh rest a pn dk
tté 4k'-ny kterými by i smetena
bylo sUhovánf s'frt Iebr4k1 ilf
ííftfft rob pr4' neschopnff h
ffři'eSjl WerísnsfS
Mekre4ř Morton vydal nové1 na-
řflehí týkající - f4syek m4 i
fiřtfiif s sn e s t ínt4o f srst
ví solrt rnk'A lní aneb jakkoliv
vAben abatří kteríj bodá nabř
srno o I H i4ří l o k vývom
m!ií rro4ieno býti d 4 1'ením
Ie dobytek I nliol maso tofo jest
byl prostý kJdt nsrnorn id4
kters"! nebu le prohtlleno v 14 (nimi
Insjektořy m'l ťf ti v lom smysl'!
rttseii rteb bern4rh pomm
n4ří a řiebw s dovoleno lby tm
vyt4leo 'i'él iftií býti poina
m#f)4no na bední s jakého iIře#
mt4o jet fotil j'Uj hovíií vi
př iví i koní til
lUksllik' t lak
V ř!t fak ( ity r hfval s ra
P'ib!ik4n4ký státní sjei l v t ml
srbvabije s fieobmeiené ralsnl
stříbra odsrímjii s nynljM vlála
pro vyd4v4fi( úpis dob! míru
(robía'ije s pro nliřhu felnf
konečri4 (d'ttwj vlála ďmo
krátit ká pro její kolísavou politika
tahraniěnl a n i Irlotáfd lásady
Moriřoea
1'rsfsUai k rrpaMisáiifiM
!'ředed národní rrpsblikánské
lijí)' K A McAlpin vydat minu
lí ho týdne provoláni ku všern stál
ním Ifám klublm a rrpuhlikánskó
straní vůbec upoiornuje 1 vzhle
dem k tornu ! příští presidentská
kampaň bude nepot hjbně králkou
jesl velice dftlelito a žádoucno aby
se neodkladné přikročilo k dílu or
ganíe a toto energicky prová
dělo Varuje před tím že neb#
pečl molné porážky mohlo by vze
jiti z roztržky ve straně samé a
poukazuje na nešťastné výsledky
politiky nynější vlády j I by měly
býti povzbuzením k horlivé práci
tak aby vrácen byl zemi znovu bla
hobyt ropiilUtl v New Turku
Minulý čtvrtek odbývána byla
populistická konvence v New Yorku
a navržen za sekretáře státního
Thad II Wakeman a za kontrolora
David Kosseau Platforma omaž
ská schválena jakož i svobodné ra
žení stříbra jednotná dafi sestát
nění dráh telegrafu a telefonu za
vedení státních hostineft a zavrženo
vydávání úpisu úrok nesoucích
Kde vzít peníze a nearáti když by
nebyly peníze be úroku k dostání
to populisti nepraví
Zeny nemohou hlasovat
Vrchní aoud v Utah rozhodnul!
že v budoucí volbě tam ženy ne
mají práva voličského Tím zvrá
cen jest rozsudek sudího Smitha
a Ogden Rozsudek vydán byl na
tom základě že Kdmundsav zákon
kterým odejmuto bylo hlasovací
právo ženám v territoriích zůstává
posud v platnosti pokud by Utah
státem se nestal Odstavec 2 zákona
kterým se přijmutí Utah za stát
povoluje udílí právo hlasovací
všem mužům ale o ženských není
žádná zmínka Kdyby dovolilo ae
ženám hlasovati bylo by to v
přímém odporu a tímto zákonem
Teprve po přijmutí ústavy a pro
hlášení Utah ta stát mohou ženy
hlasovati
To Je svoboda!
Jak demokraté jižní rozumí svo
bodě osvědčilo se opět minulý pá
tek v Kentucky Tan odbývají
kandidálé pro úřad guvernéra de
mokrat Hardin a republikán Bradley
společné politické debaty dle dři
věšlho dohodnutí Minulý pátek
odbývali se měla debata v Kmi-
nence když došla řada na Bradky
ho nedovolili mu přítomní demo
kraté řečnit nýbrž působili takovou
pekelnou vřavu že nebylo svého
slova slyšet tak dlouho pokud
Uradley t řečništé neodstranil To
je posud ten starý otrokářský doch
ami pro abe vobodu chtí al
jinému jl nedopřeji