Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 04, 1895, Weekly Edtions, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v
4-POKHOK Z A PADU ~4r
CO
A
41
í
HUfiljfl popnlMň
V StřVIl O Ibýf 1 S1 JeStý
y'j"ilil f Jinrtii ač nbylo
I vyřízení jiného nl navrhni Jl
rávcft unl v#rii rf unii bylo Jk ýrb
lorft o místi zaťip-5 protáhnulo
Is#d4fil si pd do VserM
i!itfM nebylo tk hojit jak
kmn rhtt U% Inlsto 7'S del
kMI vs sjezdu očekáváni
ktH v I- l( okav}
í svilo i ii li J-f ' a II okrssft
o vůbec neustoupeno
Žínnvenc byli
státní
1 11 K!
(onvenc byla svolána k pořádku
tátního ti třwdiítlf v V-
Imistomm o
Iztf mři! rn přeďedou zvolen byl
1 Knih i Kushvilh sekn-tá
fn l'rtn Altlu-n r íitři a výpomoc
?n sekr-tářnn J A Karton P
filtlil výboru na MiWřii)ící listy
Íniii k ukrácení !!! n?ktřl
n'jf populísté a sire bývalý
(r Van Wyek poshneo Mc
íjhan guvernér I lolcotril a ri
) AHvn a když vyčerpán počet
ř nřjsfcb a výbor posud zprávu ne
lával řečnil pak jeité Tibbles
' ftinrrcift Vaudervoort a Clem
cr Ounhy a V II Dechne
efrrs county Když výbor po lál
vu u seznam oprávněných za
cft zvolen byl senátor Allen
Hscdou Proti tornu ozývaly se
' ' v7 í podle obyč-je má próza
' ''' 'ř'Ill íňstati í předsedou
Vlým vsak prozatímní předseda
Jth ohražoval se I bylo do
unřnl ne M-natorem Alltnem že
no oriřanizaci njzla jeho mUo
me a proto že on ochotné
v i
U'o vzbudilo u nřkterých pods
fiže ne déjou pU-tichy a činčny
azy klo že taková smlouvání
vozuje Když pak enator Allen
vfln iřnI#dnn n nvó mÍMto
falvvHvetloval že jeden zUrnnřj-
I " " ~ I
li denních linta unažil ho vzbuditi
zi populiHty roztržku a tvrdil že
de proti rifmu Allenovi velká
posice a jelikož bylo k plání aby
byla příčina k rozhlaSovánf že
ve ntraiič populistickd roztržka
án proto dohodnul h Healhem aby
vespolek podporoval! I o ivolnl
iboru pro zpracování prohláÍKní
řnad ne pak Mezd odročil do večera
P _ ::„„
e večerním zanedanl přijrnuto
r „
učnó prohláneni záad a uce jak
sleduje:
l?My trana lidu atátu Nebranka
) tromáždčni ve sjezdu činíme nále-
t f"Áťl nrohláSení zásad:
i Mv'tímlo znovu potvrzujeme záa-
} - 'y OinaŽHké platformy
My prohlasujemb se pro
jřjíí šetrnost ve správfi státní ve
ech její odvčtvích
My víříme že soudní záležitosti
átu mely by řízeny bytí zásadami
nVPllnHti a DoctivoNti bez před
irtlírtr1nnwlAh„a vzáimalidu
v - _
lyio oij-í
'linak nyio aie se cumnem
t lí_
rohlasuje se strana poptilisiicKu pro
fificiotivn a referendum vsak teo po
„Ubatí byl přijat tčŽ a tt a velkon 1
í-tšinou I
" % Potom byla podána resoluce čelící
L VutL řádéul Apaitfl Ueráž znřla
f ledale I
' ' ' I
uf~ aIikiiuiii ír npvl-Vtfnřclíf)U I
a neamernnou ™ -
I VI a o a I
i- -li Aní maiííM i lilavnl I
prsnuiuu ui iin -
ucel nivoreuuc„--y -
pro drž-nl úřadu a proklaSujerne ae
# I _ _ - 1 # lnlinulra LVlIlillf I
)Mirannycn s Hprwj "
nývh "kol
Iroti resoluci teto povstali ihned
í populisličtl A I' Aácii Omaby a
mezi aenaioi uoaia ne tjnm-
ka A I Aácký policejní komisař
t 1M II I I
♦ Vandervoort byl jedním t delegáta
f (aovSem mluvil proti návrhu a vytý -
1 kal lednoma předešlých fečníkft že
(pt TrAnem Tu kdosi nadhodil
taa otázku: "A co Jte vj?" Van-
Urnnn nomenul na chvílí kome-
V "I ' -J lil
I Jii kterou provaai oaprmii'iii'i'"""'" uk vhviuv-
"Jem republikánem — — til mí
ním popnlUfoil" Toto oJir pfm
řeknutícko vyvolilo pkInoti vfavti
Jiný fij-nli"ií ký ApaisU a Omany
Ji0 White rht fiv'D5ívatl !
fKnotui lato j oA() jat a ti&vt t
líof lr- ( tk jako )ial Ibiři
fi Cti WlfltlAi !e#lrř iVÍ llřnlfft
byl a ut ř lli k lyl mu
(řÍOfřlPflllo Jl líto ř"ťl' J lO "
toJnotj ffioif k(r&l byl řijta
I'M l"y K'nfi -!bi o
byl přijít fi4bra lrt( nitrh fillijí-
íbo inřfil
''n"irfio i jffi# proti tornu
aby kfabria byla r4blrik4 pot
rnfhki pro lita I n#b přolfřtvl l'to
triny"rik phjtty teow kterými
iviti víu brii b-bři mfnlrí obrané
k oIfipňob'ii( m 'hvaluj r utarifi
viko tvtvrrnwr i V'1'i pr4 i ví#-fnk'
oliluJ ri rmiriíoil luJního i'iřa'l
nlkn jdikol prý xrnnniujr) obnoa
pt-rtfí v obíh'i % kortnf n vytlovujl
diky mayoru a obi'anfun Iincotri n
{FoxornoAt řtj" lu prok4anoii
l'íi }ii'fkí m pak Iihfv4nf
navrífti byl koro jlnoiihnj umlí
Maiwell % Io-lt! rourity %% úřa-J
vrcbnfho nu lího aó Ifl pro!il4iil
tobo rina vth-jnf )n iáilnou ttomi
iiví nepřijme Y Hóiteln nntf í-rnit J
navrhni byli pr"f Ja II l!oydton
% Kel Willow coanty a pani Klia V
IVatliu i Omahy
Sií'I( Samuel Maxwell jak známo
jft jfdiilru ze ntarýťli oiadnlku
Ni-bra-ky a byl členem vrchního
nou - lu po 21 roku 1'řei dvřmi lety
uchúínl h znovu o nominaci ale ne
iiHtou-hlofúhl jí neboť pohněval ni víe-
mocné monopoly ve Htfctu avým roz
bodnutím o ziikono UHtanovujícfm
železniční sazbu pro dráhy a politi
kařo vc mriny pohněval rozholnu
tím ve nporu iruverriera Hoyda c
úřad guveruernký ac vrchní noud
uznal upravnoHt jeho rozw-idku a týž
potvrdil a lioyda do úřadu k němuž
zvolen tyl iioHaiil ro minulé ava
roky věnoval e Maxwell v domove
svém ve I-remont prakel právnické
nevíímaje ni valnó politiky e
populihtickou ntranou nouhlaHÍ tak
'4 k kori)orjlo(
a In0iiopolĎ jet jinto tak jako i to
že byl nejHvctlomitejAlm a nejpocti-
veiHírn ze vnecu bijuuc" cu jich
J J
vrchní Htolici Houdrn zanedalo dali
I)0mina(i přijnie a tak HU1Vhif j jiníf
nerozumné požadavky populÍHtu
U1 ovBem jiná otázka
Dělnický den
v nondčlí bvl dílničky den kte
rýž jest zákonnitým svátkem a byl
nejpří-Uvčceii ve všech včtsích místech
Unad všeobecně Y ?ew i orku
pořádány cetno výlety mezi nimiž
nejvítHÍ na Coney Island ústřední
- "" ' "unwiu jí( m
na nfm2 braio ucasiensivi vtuu
I i rit? _ _t„l_ a 1„
ohod v inicaKu oyiy pruvooy a
ivvieiv (lva ueininu maveiiuicu a
llllli l_íl -
„slítft V I Vil um bus Ohio bvlc
' '
pr„VO)iv a Hco dělnické as
iem a ailti-I£l nieké assembly
y iSt Louisů byl velký prftvod a
výlet v Concordia parku V Kansas
Uity byt pravou v nemz nyio ouuu
osob a pak výlet ve Kairmont parku
V líulTilo súčastnilo se v priivodu
na ®soi v iouivuio §o vy-
„tn v tirlíii Hiičatniln ÍÍS000 nsnb
v vash ntrtonu podílelo s na
rftvodu 5000 lidi
i Kozkolnlcl
y s Jofl h j „ koje
F J i J
_ _
timira Wieczerka pro tpQaobcné
I tam dříve pobouření a níkolik ji
h (Uťlo ý jeSt5 HOUICno
wieczerk jest prý obrovské postavy
I MM _t
j veiuy siiait ajesi vuacem sírany
I která jest proti nyníjsímu knízi
I Moromovi Očekává se že jeho
1 odsouzením nebude zjednán pokoj
neboť jakmil nabyde avobody
bude prý se dojista mitíti Přlci-
noa spora v církvi vypuklých jest
1 knči nelovoliI výbora apolku
I _tU létnut f fiíia ofrlravnfAl
CESI V AMERICE
V ('IfVfdandfi omřeta minulý
lýd#n pní M Novákovi matka
právníka pana N'ovAkif Jdrt t rv
ni h oaadnin larri jtíf h Ií'i n
byla v IaJiti a přiU avým mn
Islfwi do Ameriky přd H lety
Tikřk dřuílvo vyditajítl
'lpnnl ťliranký Htřt" ntiílo
ibmva lni vydáváni humoristi! kho
li tu Piblíka kwý! býval vy I4v4n
flcny njnfjilho dftiMva a inNto
riíbo pi'lo vydávat! r4b%vný a po
uériý litt MVsnu" co im lřtn! lit k
ppfinírn'1 4 'hirjk'rii Mv! íit
Jt iluíne upravsn % čstba jsl vy
braná
t Volnot řinál řprávu ? p
Karpl llyi hllk syn t tevi-lan lkho
pana V Ilychllka který jil po čtyry
roky meká na pralok hudební kon
sraloři byl polřn zvláStním vy-
inamenáníirt Hyl jmenován proza
tímním řidilelem nrkitřii Národní
ho divadla za nepřítomnosti řídíte!
pana Markua který mešká na do
volení') Takové míto obdrž! pouze
umelou první Iřídy jako svého čau
virtuos Fi rd Lachner a Karel Ondřl
ček (bralr avřloznámího umělce Fr
Ondříčka) nynejíí koncertní mistr
Boston rbilharmonic Orchestra což
dokazuje že pan Kychlík jest velmi
Dalejnýni rnlidym umčlcem
Konference učitelská odbývána
byla předminulý týden v Kewaunee
Wis oil pomlčlka do pátku Kon
ference řízena prof W C Uewittem
z oslikosliskú normálky prof K Mc
Iiaughlinern t Fond du Lac a nupt
II A Moore llyla četné navstive
na V úterý večer byla veřejná
přednáSka v síni Č A Sokola před
násel prof Cíettee % Madison o kni
há'h a knihovnách Následující kra
janč účastnili se konference učitel
ské Mary Sidlo Hftžtna Maršálek
Kmma Vlach Mary A Marek An
netta 8eyk Mary Drahouzal T F
Konop W M Vochos E l Dolejň
J F Fencl Anton G Vavrunřk
F M Vycpálek W W Vycpálck
Karel Luňák Jan Peroutka Jos
liárta Kateřina Pintor Fannie Vod-
sedátek Jindřich MaAtalír Anna M
Cherovský Váo F Prausa a J W
Mudroch
V pondčlí dne 17 srpna byla v
Kant Itiver u New Yorku nedaleko
50 ul nalezena mrtvola mladé dívky
V mrtvole poznána česká dívka
18letá Anna Křišťánova neteř paní
Miskovskó z č 58 ave li Dívka
byla zaměstnána co služka v rodino
klenotníka Strackhauscra v Astorii
a
a utonula dne 17 srpnu při koupáuí
v Kast lliveru
1 Devítiletý synáček krajana
Heyera v New Yorku Jindřich spadl
do řeky při chytání ryb a utonul
J Josefina ťiserova % cis 054
Van Ilorn ul v Chicagu popálila se
v soh itu týden Při řistční rukavi
ček gasolinem šaty na dívčeti se
vzňaly vybílilo ve smrtelné úzkosti
na chodník kde níkolik souseda
chtílo hořící šaty udusili Avšak
nepodařilo se to až když na ubohé
dívce šaty skoro úplné shořely V
pondělí na to učinila smrt konec
hroznému utrpení dívčiny
% Krajan Fr Vitouš 607 Throoj
ul v Chicagu přišel v nedíli dne 25
srpna k tčžkému poraníní při pro
jížďce kterou a rodinou podniknu
k Manhattan Ileach Kára se prudce
zatočila a Vitouš spadl dolň pře
káru Uyv stržen doprostřed mezi
kola byl vlečen i a dítětem velkjr
kus cesty než bylo možno kára za
staviti Nepustil dtto a drže se jednou
rukou přední platformy snažil se
podati ho několika cestujícím kteří
se k němu nahýbali poněvadž se
mu to však nepodařilo nepustil ditě
i rukou a zachránil mu tím spftso-
bem život Když byla kára aasta
on hledali m í ftsní litt oř
ft-řio ani dt milo Vitou yíak
nohyl lo promluvili slova lolol
llotihi v boivřdomí fisJ byl Vlkřl
lert l-lřlil Iík4 P'fířir1 vnitřní
m'I ftřkolík tťir ulomených
I IoMMMlnr
Hoipodářs Jodíříího letUn ho
spodářského listu v Amofíf" vyílo
Číslo 11 ronlku V ni dn I září
ktorA svým oSsahm a úpravní
přodčl víohfy 1 doid vydtné
í íslo oto obnáSI 31 stránok tlít
no jest rt Upslm papíru ozdobu
no mnoha pěknými vyobrazeními
Na prvnf a druhé stráně natrt 4
popis připrav ku st4(nl nrbrask
výstavé s vyobrazením Vojtíškové
ho pa!4i e Pak následuj pokračo
vání článku "linuj a hnojeni" od
OUana Hospodářské písemnictví
Nový skllleo kuknřieo Pobřeží ti
ehomořské od Donrosa opotře
bováni sbíraného mlíka (s pěkným
vyobrazením) Hovorna V o Mí
jeni pro chov dobytka jsou násle
dujíc! články: O zdvihání nohou
koním (dokončení) Theorio krme
ní PImenín( prasnt Chládek v
pastvišti Pak následují ostatní
odbory a sice: Hospodářství: Hřbe
toštítník dlouhorohý (s 2 vyobr)
Fysické vlastnosti pudy (pokr)
Sveřepec Ničení plevele elektři
nou Vybírání kukuřice k sázení a
Sečení sena samovazačem — - M lé
kařství: Praní a spracovánf másla
Neprodejné máslo Máslovny jindy
a nyní (s a vyobr) Kažení se má
sla fiaUerie v mlékařství — Zvi
rolékařství: O nemocích zvířat do
mácích (pokr) Pomoo při nadtntitl
dobytka — Včelařství: Jaké vlast
nosti mi míti vosk a jak so má vy
vážeti Praktické včelaření (pokr)
— Redakční: Poznámky Kde je
třeba rázníjší činnosti Srpnová
zpráva o úrodč Kujme železo do
kud je žhavé (píše L V Dongrcs)
Účinky lesft na podnebí krajiny
Tržní zprávy — Domácnost: Vý
roba vína bobulového (dokono)
Hlas z Kansasu — Drnbežmctví
Kterak lze odnaučovali slepice by
vajec nesežírala — Zahradnictví
(rediguje F J Olšan): Malý za
hradník Množení černých malin
Černé konopí Příprava tabáku
Proso (s vyobr) Visuté kvčtinové
košíčky Jahody — Dopisy — O
zavodňovaných pozemcích — Ob
chodní poznámky
Z toho seznati mažu každý jak
bohatým a rozmanitým obsahem
tento časopis vyniká a kdo si o čí
slo na ukázku dopíše mftZe seznati
jak neocenitelným je každému ho
spodáři Kdo by si přál mnže si o
číslo na ukázku dopsati a bude mu
h ochotou zdarma posláno Nyní
když farmeři mají již všecku nej
pilnéjší práci odbytou mají opít
více času na čtení a Hospodář jest
zajisté tím nejužilečníjšíra čtením
pro každého rolníka Jest zároveň
tím nejlacinejším českým listem a
k tomu ještč poskytuje cenné pro
mie zejména výtečná semena ja
kých jinde ob Jržeti relze každému
odběrateli Stojí pouze jeden dolar
na rok Zasýlá so pouze na před
platné Adresa: Hospodář Omaha
Neb
— Paní Kretechmerové česká by
linrá a kořenná mast' jediná toho
druhu v Americe vyhojí jisté akutní
a chronický revmatiamus kostižer
bolení 3f iiřej záškrt v abec každou
čerstvou neb zastaralou ránu a bolest
na tíle Vtlká krabička 50c Tato
výtečná masť jest jen u mne samé k
dostání Na venkov se jen za 1100
a 10 centn za znsylku dvé velké kra
bičky zašlou Peníze nejlépe zasj
lat na "postál note" stojí jen 3 centy
Anna Kkitsciimku
dt52-rofl 2104 So 18 St
Omaha Neb
Plíže IJutler Ky pominul se
mladý farmer Iloborti rozumem a v
přítomnosti svých 3 malých dítek
až 4 roky stáří podřízl krk manželce
a pak sobe
Obdržnl
hoj vyssi
oilmriiii
ro pravili si!iďové sřto
vé výstavy kdyl usoudili nojvjííí
odměnu
LOPILLARD'S
"Jest skvělým sladkým Žvýka
cím tabákem a obsahuj nejlepíl
druhy tabáku má Jemnou bohatou
příchuť % ezelr řitní Žvýkací jakost
spojující v sobí v so potřebné kl
zhotovení inldi w-jrtUto V
svím oboru"
Každý jenŽ zkusil Cl hnus VUuj
pMl že jest nejlepsím
Všude na prodej
I ?j VlMÍ
4
v Nobrasco !
volem 25 let stará v níž nalézají ao
mnozí zamožniano i bohatí osadníci
nalézá se ve východní části IJutler a
západní cáti Saunders okresu Na-
jízline varn příležitost k nabyti far-
i v i w
my s osadou louio nramcici Kae2
možno pestovati kukuřici pšenici
oves ječmen cukrovku atd dle libo
sti majitele Mám na prodej
ÍC39 ú:i imúň ::::úl
na nichž možno dosíci bohaté úrody
pozemky tyto hraničí se svrchu zrní
nínou velkou českou osadou Leží
blíe místa Prainard kdež nalézá se
dostatek škol a kostelu
Priuvs rníon— Ci-nr $30 li $10 u kr i
hotoví tljytfik o ilohu 6 rok! T roo úrok
l'on-mky i rodTJ( v Jakékoliv roiluM din
přilni kuiujtoflio Nikdo ui iuíle vám nabld
aouti lepši výhody topiita ml baf itmkj
nb hiíglicky IITlS-4m
U Wm Carlock mai
1205 Farnam St Omaha Neb
Odporučeni:
ťlrit Kut Ilaiik Omnii
D H N il Iimik Omshn Neb
zuh!ní boule rciiiiiJitiiiiiiH dnu
ptcliiíní u žeber bolesti na prsou
n v zádech suché hímiinf lístřcly
zúnřiy a vAThny bolesti rerma
tick a neitrnlické Jest tu nej
lepši mazání ( VnuóO ctů
Napnulo j ve vsoch lkiíniáoli
Kilo clieo
éplnř vjléčlll iTvmnt Ismus
bolesti v zíflech slrniilosť a stuh
IfíMť útlá ne-hť nntírií ne Sevcrovjm
Olejem hv (íottlinnlu a uživá
Do Bruno M a okuli
Žádám víechny občany kteří mají
Fred Krutf IJrewing Co Omaha
Neb prázdné pivní nádoby aby je
v krátkosti dovezli do liruno pakli
ne nechť následky přičítají jen sobč
neb vím že mnohý má na farmé
nčkolik nrázdných soudku
V A rroikrTPc
3Ut% ]dDst- l Frd IniR Hr'wtn( Oo
Mimo na sklsdí velká množství ipisft
zAlisvnjfch apouťných ze v5ec h možnýcn
obora Divsilelnl spisy mámu vSerhriTi
Jel Jsou k dostáni v rftznýcti ibírkArn
Viíte si o seznam a obdržíte Je zdarma
Adrnujte elln(lue
r_f__t rr A i i
Omaha Htb
Cesk
Osada