Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 04, 1895, Weekly Edtions, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ti
V-POKHOK ZÁHADU-
:i
V
1
!
I
yf
í
i
4
:
- t
ť
i 1
jí '
í ř
'í
i' j
OD NAŠICH DOPISOVATELI
Ihl tol Neb- -Válen fel P-k
Zát — f 't mnoli'1 líosi-odáfí lakoj
I ?s tim ctěném listu o zavodno
vanfrli pozemkách v Niflli Plaťte
Lincoln Co N#b odh"dlal J 4f rr i s
é !'# té krajiny pojívat v zájmu
tíhl) jakol 1 rnfuh jinýi h pro za
vodňování nadšeních krajanu V
následujícím n v & I f rn vj óid
dl svého njtepsho dobr" l-ání pM
Wi pr! tik Jak jsem to v kn
tscnosti shledal
Vyjeli Jfti p T i Clarksonem
jen! jet poemk'výrii jednatelem
f Omahy ver dne srpna a 1 4 í
f !# Jfef rán- byli Jsme m místí I'
vos jil na nás cekal tu lil jfnt
ihned vyjeli pozemky si profil Inojt
V ik jak jsme iijU lli h f # I jil
vlaku jsem pozoroval 1 ť není
takové jak jsem to shledali oít4
val Hned na farmě (ik zvaného
"llaffalo liilla" Jsem ponorová! I
Jest žerné rnNtem ne přlli úrodná
Iv obebuje t i? alkftlt to aíu 1
pobllle města North I'UUp tik
lirok'nj ťiíolí v ýeho'lní íáiti
Krajin je oíim pťkná r'in& vík
OťhybtijiI(? ofahujť polovic úro-ln'
pflly obahaj mnoho akrň Je fi
toji ihola ti mc ne]ou k potřela
kouká to být lkli Mi-t-r aí
Lylo fclk' ucho mály louíe voily
Obilí na takoví pftdé bylo brojtnř
UJké travou a aluoťónícetni prc
rostlé tak til korná a traviny Míiy
vidél jem korná 2e aú dobře úvod
ní-na nevydá více tfí 10 buílft
akru místem ani n tolik
Celé to ěiroké údolí olmahujq poua
jedno úrodné mínto a to jet tiřkolik
et akrfl na onom hřbetu jenž tvoři
nevěrní a jižní ivah a jettt tudíl
místem nejvyňhím jewt po nř-rn též
veden jeden t hlavních kan&lft Místo
to jest viak již onateno prvními
osadniky Jeden z nich pan Sperry
pravil n&m že za minulých piet rok 6
prodal ze vé farmy o 100 akrech za
$13000 plodin coí k-t hluíni
Bumiíka pakli jest to pravda ale já
a5 nerad pochybuji o pravdivoHti
jeho slov Nevířím tomu ponřvadž
okolnoiti tomu nenasvědčovaly my
Biím totiž že kdyby ukutečné míl
takové příjmy že by zdokonalil uvé
hoipodářiké tavby a uvedl víe na
přiméřeDý Htupeň svého bohatHtví
takto vřak to bohautví není nikde
▼idět a tudíž He K'£ b okolnostmi ne
hoduje Drfibeže na jeho farmé
jiem vidř-1 m&lo prasat rovnřž malo
a ne přílií tlunté ponévadž je bhí ne
mí-l čím krmit neb jem nikde nevi
dél ani kla korný krmil je ovsem
v snopk&cb Nahlédl jnem též do
jeho mačtale a Khledal jnern tam koně
atát u prázdných žlabu hladové a
nikde ani stéblo (ten a neb néceho
podobného MaStal oama byla cha
trná Dále shledali jme jeho hovézí
dobytek páti se v pastru takřka
holém ač hlavní zavodňovací strouha
tvořila jeho severní bránici
Co se týce kukuřice ta byla zdě
ni a v dobrém stavu a slibovala dúti
tO ai 50 buSlft po akru v pádu že e
nedostaví časné mrazy ale jelikož
jest tam podnebí pozdní zvláíté pro
komu bojím se že zmrzne
Dále jsme navštívili farmu pana
Tomkinse kdež jsem byl skutečné
překvapen nad krásou a zařízením
jeho yardu Přkné obydlí pfkn
aelený pažit bujné stromoví jak
plané tak i ovocné Stromky sázené
před 8 lety již mají hodné ovoce
Maliny a víno jsem tam též vidfl
oboje bujně roste poulednřjíf jt
vlak jeAté telené a vidřl jsem že
listí osekali aby ovoce uzrálo Dále
jsem též vidél pole přkcé alfalfy asi
J stopy vysoké a jest prý to již třetí
sklizeň
Dále jsme zajeli ku farmeru jehož
jméno jsem zapomněl který jest ma
jitelera skutečně pěkné farmy jak
torna vie nasvědčovalo Viděl jsem (
tam plenici !e bude aypat od SO do
10 bulili po akrnivM ktfrý prý bud
psl al o iiI4í dál# Itornrt kt#rá#
dobfo li utui v li -'(i ro
hnh po sít r u 4ti prU irmákA
si so afcrft řit v dobrém stvu
fkmt lonkii slíiířy pfcfMÍ ptvi
ííř pJ krimi uhra In rul íýrh strom
k hojnost rfis sfsré komy vrpřV
fbofbytks Jíkol hodiřkho
řiiriff "Miiíiiiiírtrit firm I Ktol
l#-nt ítrm !" jik pril pn ( lukton
l'rohiIniiv řrmti toto tydíli
im dál k lipidu Přijeli Jm
k fsrrn o ioti akri b ktrál jt
nt ro í#j t% f ií akr iw kith M
vzJřláift istatní j'1 pifvitě a n
rný lírn If jft eIA fplotřn4i dmé
né oliy llí prkenná mtitáika a # ta
Hm njíká budki %htnu]n impřovi'
m'ft Kirillpni proj-nty ! Vkná
frm na plib' k fbihuj
lni ai 120 akru d břé pň ly a to
v scvfrní fiti ottní m-itojf t
mnoho an j#t to mc nízké a řiál
dovné fufioho alkali
Na fbř j#mo xaittarili na ftnné
pana llnnterakdt l lrne byli srd ťné
uvítáni a přáteUky pohoMtni l'an
Hunter idá být doli zámožným
I'o obd jm s vydali dálo na
západ ku prohlídce tik zvaného
úzkého úlolí vlastněného Sutherland
and 1'aiton Land lrrigation Co
Údolí ono jeiit verněs t-prv z jra
prolomené a tudíž nemožno mné o
něm žádný správný úsudek podali
vzhledem k úrodnosti pftdy Za rod
ňováno jest ze strouhy vlastněné
V!
Nuvá ikolni budova
týíe jmenovanou společností kteráž
oóína jeítě asi 16 mil vySe vino se
kolem úpatí vrchu protíná tyto a
zavodňuje část údolí na South Platte
řece a městečka Sutherland a je v
celku asi 35 mil dlouhá Jelikož
nese velké rnnožutvf vody myslím že
by se farmeři v údolí Nortb Platte
usazeni nemuseli obávat nedostatku
téže Na každť-cu 80 akru iest íí
o volen pramen o 12 palcích v pra-
měru se 4 palcovým tlakem což jest
dosti bezpečné Iloržf vsak jest roz
vést ji na víechny místa by tam
byla v pravý cas V okopaninách
eíté se to dá snáze provést neb
voda pouští se řádkami ale ze svahu
opatrně tak aby nečinila strouhy
jednom místě viděl jsem kde se
strouha protrhla že voda vyrnlela
strouhu ze svahu bez mála 20 stop
ilubokou Obili a louky se musí za
plavovat což by nebylo na poněkud
rovnější půdě tak obtížné ale na ne
příliš rovném svahu skládajícím se
ze šutru a iísku lest to práce dosti
- a
obtížná Kukuřice tam roste dosti
obstojně na novou pfidu pěenice a
ovea průměrně ječmene jsem viděl
hrozné málo
Zajeli jsme se též podívat k úpatí
staré strouhy kteráž tvoř pravou
řeku 40 stop v Síří Jsouce a pro
hlídkou hotovi pustili jsme se jižně
přes údolí které jest pouz asi])
mile iiroké a 1 míli rovné ostatní
do svahu přes vrchy ku asi 1} míle
vzdálené dráze a dále do městečka
Sutherland odkud jsme se vydali na
cesta zpáteční Vykonali jsme takto
cestu prohlídkou kolem 40 mil
A nyní sděliv cténénan ětenářstva
7rt:'3TI? MÍ ITT hf "i'5Viwi
úín lck dis stí rtejltpM srhopnostl a
jt vidy of hotný ri diUí ntifky rď
pivě lt ftiv4ni v vít ú ií od I my
l M I'phk
Ilrrnliiiíford Neb — IMolfni
řok jest korunou í(h oslatníib
u( hýrh let t% mého desítiletého po
bytu z U rn alitý h a j"tlj
I lí lé l-ni a pře Jť-ním jotitéli
krajinu tuto leť dj tik jeité
(l tlm vll rnlfe fí lé prod&vijf v"
skoro tadirmo a stěhuji m houfné
prjě Jakl tik' pomoe kdyl relá
úroda um liti m kterou s takovou
ouebřiOtl bylo ěekáno a tienl
)(ln4 jistota zlili napřesrok bu l
jinak ftf i bylo po minulé dva tři ro
ky isk neibývá jiného nel jít Id
dal ítětl jinde Jsou to smutné
ztrávy kterél vám odivám i třrb
naieh u( hopsru a mnohem rsdji
byi li byl kdybych mohl páM veseleji
ki Josef Dvořák
HodiT Neb a srpna — Ctěná
redakeel M potěšením mohu vám
sdéliti le Vé-rej4í sthnze skolni od
bývaná za úéeletrt rezhodnutí zdali
rnáme vydati úpiy (lnds) na pře
stavění řkoly nsií v obnosu í'!000
téřila se velkému úěastenttvi jsk
vysvítá t výsledku hhsovánf líylo
totiž odevzdáno pro stavbu a vydání
úpisů 77 a proti pouze 21 hlsn
Nová školní budova bude dojista
ozdobou města naíeho zaěež po
vděčni budeme panu 1'odhajskémii
I podle jehož návrhu a plánu bc stavěli
ni i r7
v Dodge Nebr
bude Uyli jsme skutečně na roz
pacích co si počíti máme Stará
budova nikterak nepostačovala a za
vrhnouti jí úplně a atavěti znovu
také se nám nelíbilo Z těchto roz
paku vytrhl nás pan Podhajskýkterý
navrhl nám abychom budovu pře-
stavěli použivíe k tomu budovy
staré kteráž bude tvořiti část nové
Zhotovil a předložil plány kteréž
došly schválení školní rady a nyní
též i obecenstva Nová školní budo
va bude na západní straně (58 stop
dlouhá a 2b st široká a obsahovali
bude čtyry velké školní světnice Od
východního křídla oddělena bude
tato část chodbou 11} střevíců širo
kou po celé délce z kteréž ovšem
povedou schody do horního poschodí
Východní křídlo budt téže šířky a
výšky co západní ale rouze 52 st
dlouhé a obsahovati bude dvé velké
školní světnice zkušební světnici a
místnost pro knihovnu Uude tedy
moci šest a po případě sedm učitelů
stejnou dobou vyučovati Tolik jich
ovšem nepotřebujeme však ale také
nebude se stavěli škola pro tento rok
nýbrž pro budoucnost Z toho se
znáte le naše škola bude okolním
městečkům sloužiti za vzor— V pon
dělí dne 2 srpna počne v naší škole
vyučování a sice mime dva očitele a
dvě učitelky Principálem pro ny
nější rok jest opět pan C A Man
ville a druhým učitelem pan Frank
Zeman který li již jednu učitelskou
Ihfltu zde odbyl ku velké spokoje
nosti celého distriktu tak jako i
principál kletý bude letos již třetí
Ihfttu aloažili Direktorem naší ikoly
jest tI krajan pan t„ J flouMnek
který 11 jil po deMI dobu svftj úřad
zastává f idátelským ioz Iravern
Vái lJri:
Ctěná redskes! Jak Vám mámo
prováel Jem p Franka Nováka i
II I II V -I bi„ll„ii
iihmmi™ i"
p emsy V unrom l o a proinn
jsme spolu tedlivé pozemky úrodu
Nepoi hybně sdělil Vám jil p No
vák jik tu vle stíIal však já
kiltr! mlmim íttťwlw á% Aliit A lafltl - - #i '
iyk){m vi leti vse vp stavu aýbor
némbyl jsem vlie nspokojen tím
výteřným stavem úrody letoínítřmi
nétnýmí stohy vojtéiky ra fieh
strsnách I mává se vieobrině
renl eennějil pícniny nad Vojtěíku
která zd na těchto zavodňovaných
poiemclch Din se nvie w
měnili Jil dvojí sklízen voitěžko -
vébo sena byli odbyta % vojtříka
poli stála v opětném květu dva stře
víc vysoko DřlvějM sklizní vy
oaiy aaMft pres ave umy z sru
ii l il s w _ _
r r r
skhzm jarní peiic iyia op i
vojtěíka valně vzrostlá tak Je st? již
bude brzo sekat Skoro na každé
farmě mají kus pole osetého vojti š
kou která slouží za pastvinu praa
tam- klež se iroliii)I a tnsou a
udržují iucnými i zdravými Ve
přový dobytek tak jako i hovězí
ztuční na vojtěíkovém seně a na voj
1 # st w
téřkové pantvě Dobytek krmený
vojiěřkou jest znamenitým dobytkem
jatečním a potřebuje pouze jen né
kolik týdnft krmení kukuřicí aby
upinc ztučněl rasata se m krmi
vojuou a priinuuji irocu auhu-
Dobré pole vojtěřkové dá tři do-
bré sklizně o dvou až pal třttí tuně
sena z akru kaidoroenf a mimo lo
v oodzim tjoskvtne ieště víbomou
paNtvu až do zamrznutí rarmeři si
I 4 'i
cení vojtěikovč seno doma na %'t za
tunu ke skrrnení ač v červnu prodá
váno bylo zde vojtěřkové seno za
8rO tuna Dobytkáři majicí četná
stáda v krajinách od řeky vzdáieněj
éích bledí toužebně tomu vstříc kdy
farmeři budou ještě více vojtěžky
pěstovat tak aby mohli z randil do
byttk sem na zimu přihnali a zde
vykrmili Tvrdí že budou platit
za tunu každou zimu Dobytek voj
těškou krmený přichází do omažoké
ho trio v o véeřném Bavu „řin':f
skoro takovou cenu jako krmený ku
~
kuřtef
Mimo to jest vojtěška léž i známe
nitou plodinou na semeno Pan
i nompnon jeaen ze zaejsicn osaani
kft nechal loni vohěíku no nrvní
sklizni sena dozráli na semeno
prodal z devíti akru 135 bušlft po
t5 buši tak že stržil z devíti akra
#075 a mimo to ovsem měl jednu
plnou sklizeň sena a slámu ze sklizné
druhé Na nedalekých raněních j
hojnost dobytka ku skrrnení veškeré
vojtěšky která se tu v budoucích
letech vypěstuje a za kterou rolník
dobré ceny obdrží Ve skutečnosti
není žádná plodina která při tak
málo práci se tak dobře vyplácí Jak
známo jest vojtěška plodinou mno-
holetou a čím starší ie tím nilnř íAfí ti
kořena nabývá nebof tyto jdou dolft
do země 10 až 15 střevíci! kde je
stálé vlhko a sklizeň ie každím ro
k Tl 1
emlepsí Plevel nestrpí nýbrž ten
ve vojtéšce vyhyne Kdykoliv jest
žádoucná změna plodin maže se voj-
těska zaorat a nuda do ní test um
r ' - i "
jinou piooinu nejuroanejsi jakou si
jen myshti lze
Po cestě po dráze na které jsme
viděli míle a míle přižehnuté kuku-
řiče a niž mnohá nedá ani 10 bušlft
po akru pookřáli jsme jízdou celo-
denní těmito zavodňovanými pozem
ky jedouce od aole k poli a na kal-
i t
dém kupek místy tk bustě že ob-
Užno bylo vozem projeti aneb ne-
řtni Tlkých itohft otí i lin po
Unn kukuřici tuk zdravé' ts
"A
i"lefiA roslouef jakoa npffi
Ista jen iiiřUi lie veliký nit !
Uisicímí klasy klerél vestl Úrod?
al 70 Iniil po akru a na IsVt
poli Jel liAlftUt fli-f VaflO
fiikds ani jediného Ulitého listu!
omáváro Mim Min vísle l]
L r f rmrřft B„ři p„rnw( něh"
tfm uetn pfesv
n u r)ik „ unt ř„i „!„„
Ji(i((((i) ( gn#h kiJř( iy(( n „
- řidř U enl n kdo Mivn
frm ř„Utei h k b"úW f (
- re bvb k llzabefi
L0 kř(i „boto rennéhi t-oze-
hn U uk J%ko jOIJ ftp g( J
n0tiífn n„lika I S
le N 4i w l MMtomlj
L tři „ H ř(ift j MV0nof Pfc f
kil „ njn( „1 k roA
uelniHlch cenách a na mírné
- (
na rro)ii nout „j Tt0 „„-„nkv? f
I¥fiuj (f „j klJ
KlJ(f k ro ntodiati budou
! f
a t!Í jk na 0tJy j(ftjotJ v ft
i
" iU(joii tn ilojista prodávat) p
ju jkr J4 0 ho(nž yim okilli
pozemky a zodpovídám dv
nich aviak kdo chce koup'
uěinl iipjlép kdyl přijede s' : V
svuciu na viasiiii oci j i'"
r i": - i : 'ě ''
trvá tam cesta pouze 7 hodfT
mávni trau v nion racinc ur „ s
listek tam i nazpět stojí $12 SO
jest těl dobrá příležitost pro ka
na východě aby se přijel na ty'4
zemky podívati neboť budou 1
vány listky výletní platné pr# fiř
ř f vchodu na zánad zíí
Il0ovjín a „ic v dDCCh
K(Jo na vfťiwl6 w
bočení se v městě měl bv třii
podívati sem kde jintá a hojníš
„ěna očekává každého přičicf f
člověka každoročně bez vímink
t s
I v a Knui
5C3 First Nat Hnnk BIdg ' f
Omaha Ni
Ilýtalý milionář v káznici
1 J
V San Francinku odsouzen I
tf roun uo Káznice pro pauiourn v
mu aioiizo j v iiiiiuau siery v -
o i : il
druhdy majorem města Dululh
není státního sněmu v Minnes
bankéřem a milionářem při
5 však vždy lhářem a podvodní'
- kterýž konečně zasloužené odrrf
- loíel' Pinkertonovó tvrdí že I
Putl 8e udaSyání ZÍslsOVaných
b udávání zíslsovaných j
gu Na-ib ville Londýně (
jinde a že jest prohnal í
íiíkem 1 %
- 1 xjkll a i
r h plf
oodvoíntkem
TřlSII o tiníce 'V
i i
Z Yankton S D se idéluje 1
- zapadne oa míieia ve vrších bi j
řekv na hranicích Ilon Hor
a County zdržuje se po delší ď
lupičská rota která krade co I
mQŽ0 a podařilo se jí v mnoha v
Hech okr&Hti značné části ho£
Y""u' J""011 r' ltrani'JNl
zvláště Husové a Ceši nevěří b
i _ - __i í ti i
sum bcuovviji peníze aon j
Tak prý nedávno jeden osadn l
schoval si $ 1 200 do sena ve stodol!
byl ale lupiči pozorován a pení
ukradeny V jiném případě op
si jeden osadník zakopal osm s
v plechovce do země ale kdyl p
ně Sel nalezl pouze prázdnou jám
I i
Mnohonásobný vrah líolm
' Y x T 1 r '
J " 1 ""r" ?u!
ICUMUB CIUUVVII se sueiu
L ini)lnarir4: Jm „ '
byly ohořelé pozflstatky hocha
nřrnž ie ra4 „ to Je b to BenV]
_ t:ii J
i noi nery uyi iioitnsen
lavraždžn 4
Vílllv pro Žonre a hlcdaiírí
domovy
Slissouri
nf společnost prodávat! bude J
dn!Cn 10 3 aří lístky za valijh
"Dfl:nJcen7 do všech Unie v Mis
ouri Kansas a Texas
0 další iolrnh„nil:
G A MfNíTTr
1044 Union Ave KaniaaCitý?J'
1
ť
'r-ssw Ě -i™ r