Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 04, 1895, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    řY
4
PADU
iriitift Af tm pni írr'i f nMN4 hmmoha a euse atmia
OMAHA NEOflASKA VE STÍtEOU 4 ZÁftf 1895
ROČNÍK XXIV ČÍSLO 21
rMtti4 PiiMi ftfU lite i ri
ZÁ
POKROK
h
Ni-platon
f I í llJříttj řtiflÍ shledává
me mh'do nf o tív A k!fl VI lof
lomu J pis mnohdy yti !
!) íi lh řili kdyl k fU ml ďJ e
b'ir it utifi n" M vy
nf''inJř- titr př#s!hjf aneb
IWíiil Ztráty kt"řl tikovýmto
pAcib+rrt Utrpím #fnlif fr# lni h
kMif( ři 1'ro výofrsrci ibrhď
nlkAnt ěssnpUlrri etd bri lm jmé
na lasovltMo 4nft nvřsjftif ití
aby mim 1 nás n"ii liii I jiné:
Várl Jfu I 61 Kntey st CM
tu% dltill 113
K A 1'"' AM lí"ey stChi
cK't lil dliM I V
M ISilks 4721 (i Kjfil st
Cbhtg III $' 60
I Jan Srn- til W itb st Chka-
í go dbíl II "
Jt CílUn 0i i Vsn llorn st
F CuWr 1113 Albany av Cht
)% etan !lufí I v o
Josí Wíliur 110 Whitehall st
j tiiauia tli
ALBUM SVfiT VÝSTAVY
Každý kdo viděl světovou ko
lumbijskott výstavu dojista i přej
míli nijakou t ti f památku něja
kou di ní utiomfnku Každí kdo
JÍ neviděl dojista se rád pokochá
'pohledem na vyobrazení těch diva
vykouzlených rukou umelou Pro
I to jame opatřili pro naše přcdpla-
titele pamítní spis American He-
public který obsahuje hlavni
výstavní budovy a mimo to Atlas
celých Spojených Státu a ruodhé
poučení kteréž v Žádné jiné knize
tak přehledně podáno není Mimo
to mužem nyní poskytnout! čte
nářům našim co prémii Album
výstavní a nice překrásná vyobra
zení budov a výjevft z výstavy
a sice :
Zdarma co prémii
obdrží každý celoroční předplatitel
dva veliké sešity rozměru lOjxH
palcích obsahující 110 pře
krásných 7yobrazenf výjevft a pa
mětihodností výstavy chicagské
Za doplatek 20 centů
Vobdrží každý kdo prvé dva sešity
ca prémii svolil další 2 scSity ob
sahující též 110 vyobraiení a
tvořící prvřjMÍmi úplný ctdek
Všechny 4 Ncšitjr zdarma
obsahující 220 celkem vyobraiení
calleme tomu kdo nám tiská jed
noho celoročního předplatitele
Doufáme přijití touto prémií
vhod četným naším přátelům kteří
i chtí saopatřiti krásnou a trvalou
pomínku na světovou výstavu
TADT Vyd Pok Zdp
Tccrless Cook Uook
Tat kniha čítá 320 stran a ohsa
kaje 1200 navedeni pro kuchyni a
ftm a sice jak mužem ujistiti vel
ni praktických a dokonalých Jest
velmi pžané úpravy opatřena nespo
ířtnými vyobraxeními a velmi poho
dlné rottrldína slovem jes to tak
Nákladná a dokonalá kuchařská
kniha Jaké se obyčejné prodávají
ollOO My nabfííme tuto ku
kařskou knihu co prémii
úplné zdarma
předplatitelům Pokr Zip Jtlikol
kero v každé rodině olivliité kde
lioa jil doruulající dívky schopny
jaou tyto řeči anglické bude tato
prémie dojiata velevltanoe
— Předplácejte nrým přát
Iftm IloHpodáfu do Cech pouie
HOVÉ ZPRAVÍ OOfcUCL
TfcásJI 'trnky
Vlád rUvltndvt má r#{%k
pa !# vMyr ky n Infky Jt
jKttl v dobré psmitl f la první
Ihíity ( :I#f fltři lovy tthánlřil bih
íiialnlcl i Hhřídři tojnské re-
rva' Wínniti(' ('rřk a Ji
ných rrfc( Za vlály llfri
na byl p"kj al yrl vlády
Cl-Uřid Jíl i lý láfnf o pf
fiátUdovánf riMdnlkfl Njfi'íji
ilí!-ijfl i Port Towhrt'l Waih
1 řibylo tam vojko ktirél má
nřuno vypudili l ?)) otadiitka t
jíí:h donHtft Iřel mnha Jety
kdyl fe Washington pořal oi
vat byly Jisté pottmky tam vyhra-lí-ny
na ní hl vláda chtí U nudili
Indiány Vík k tornu řllí puultto
bylo ju malé řátky téchto poiem
kft a ostatní lanjaty byly odni
( lvem které! je vtdélávalo a slav
baml i jinak valné idokonalovalo
Místo aby vláda starala se o to by
poteinky tyto jsouce obecnými
byly dány osadníkům kuH je
vtdélávajf chce Je připravili o ovo
co dlouholetého jejich přičínění
A to jist ta vlána lidu pro lid!
ludláné Trháni eadeiky
Od Pend ďOreille řeky v Idaho
dochází cpráva žo tamnějsí Kališ
pel Indiáné hrozí vypudili bílé
osadníky dovozujíce že tito usa
tem jsou na jejich reservaci rento
snor už jest dávným a příčinou
jeho jest že nebylo posud náležité
rozmčřerí pozemka v těchto konči
nach provedeno Iludost tito ná
leží ku Colville iodn itclwtvl ve
Washingtonu a před časem bylo s
nimi vyjednáno že budou přesl
dleni dále na sever na Flathead re
nerváci Vsak tuto smlouvu demo
kratický kongres neschválil Jed
natel rudochň upozornil v květnu
vládu že osadníci bílí počínají se
usazovat na pozemkách Indiánftm
patřících a bylo mu nařízeno aby
se tam neusazovah Pozemky ně
kterých osadníka při hranicích usa
zených zasáhají však přea hranice
reservace a to jest příčinou nesnází
Spatné hospodařeni
Odbor hospodářský vydal v těch
to dnech brožurku o dobytkářttv
a travinách amerických v kteréž
praví meai jiným: "Amerikán jest
ničitel travin všude ISaie domácí
traviny a jeteliny vypuzují se viu
de druhy cizími a tvrdí ae že ame
rickými farmery bylo vynaloženo
více peněx ta bezcenné cizí picni-
ny nežli co obnáší výloha celého
hospodářského odboru ta rok" A
dále se praví: "Množství penět
uložených v dohytkářství počítá
se na sta milionů a každý dolar t
toho závisí na otázce pastvy Zba
víme li pastviny naie jejich trav a
jetelin přestaneme přijfmatl miho
ny dolaru ta maso posýlané do ei
tiny a na místě toho musíme ta ně
peníze vypláceli Dohytkářství a
ovžářitví távisí na otárce travin
Domácí tápadof traviny jsou rychle
vvpuxovány aby udělaly místo bet
cenným plevel&o jel civllisace a
nedostateČLó vzdělávání tebou při
náif Z velké části Kansasu a
Nebrasky tmizela ji! b&volka a
mesquite tráva Širé akry které
dříve pokryty byly těmito velmi
vf živnými druhy zarostlé jsou nyní
plevelem a jejich vydatnost eo
pastviny a lučiny ae stále omen
suje Podobné ničení travin ná
sledovalo pěstování bavlny na jihu
a tabáku a jiných okopanin ve
víech částích terně" — Ze amen
ckf rolník provotuje hospodářství
loupeživé jst věcí ovsem dávno
známou a nepopiraUlooo Vlak
lip lni rolník Mlltnls toh l tu
vlk a ffiMpí(# yriilf fthoř
jJtrh míiťi iJU Mne ýit%
Jiné Wft'dtfn ydtri#JM traviny
Plevflov ít fi#fi!ítf:ri traviny
viriihtjl p"ie Jři lptnfm h'tpo-
Isříiffrn nsposkytivářiim nthjik
vtlké roihthy pti(vnf Itmi
Ip4( trivíny se rUt a plsvtl vmi-
ká
1řtH tlmelre v Isnxss
Htátnt idravotní raln v Kanit
loilo oinámvnf Paolí le na far-
mé d mile tlplnl od fnt vy
pukla dlyt nákai ivaná teiai
ská límníce Far rr a byla dána do
ktrantény Mtálo dobytka v k!
rém nákaia vypekla pfiveleno
bylo přsl dtslli finy i M 'mnulo
(Irové Mo V Couley county tél
objevila se nákaia
Ohj miste fod
Z Marion Ind se lělsje le
následkem ealrlujlcl sucha vy
schly Jotky ba i řky v severní
části okresu toho a kde dříve tě
kala voda tarn teče njnl olej totil
petrolej který i petrolejových stu
dní neb rafinerií uniká Kdyby se
měl snad u láli nějaký požár tedy
rozšíří se po celém iirém okolí a
spftsobl at rit netmérných Z té
příčiny odbývají te hlídky a střeží
se bedlivě a opatrné aby ee oheň
žádný nevina! pokud by hojnými
dešti nějaká tměna nenastala
Zemřel od bodnuti vřely
Minulý úterek temřel v Hume
Mo 1 Kletý mladík Walter (Jibson
následkem bodnuti včely V sobo
tu vybíral med z úlu při čemž jej
bodla včela do brady Pocítil
ihned nesmírnou bolest a všechny
obyčejné prostředky jež používal
minuly se účinkem Povolán proto
lékař ale i ieho úsilí z&stalo bez
účinku a zamřel po třech dnech
velikých klestech
TM raněni
Ve Wapococeneta O zřizuje se
vodárna a minulé pondělí dělníci
kopající příkopy pro trouby tasta
vili práci Kontraktor najal děl
niky jiné kterým ale stávkující
odpor kladli a když jednoho i nich
k smrti utlouci chtěli vytáhl tento
revolver a tři z útočníku poranil
Mezi poraněnými a to smrtelně jo
vodce útočníků jakýsi Tiller který
bvl s Coxevho armádou lex ve
Washingtoně
Trfitri inraěen
lílUe isioornington lil urt&ia se
ve středu odpoledne průtrž mračen
kterouž spnsobena byla v městě zá
topa nížio strženo mostu buggy
v němž nalézaly se dvě ženské s dvě
ma ditkami 2 a 7 roka starými
Dítky utonuly a ženské jen e obtíž:
podařilo se tachrániti
Humla penězokazft
Z Perry Okla se sděluje že v
jeskyni u řeky dopadena byla ban
da penězokazft čítající 15 oeob př
hotovení falešných peněz a osm i
nich bylo tatčeno Již po iest mě
síců pásly úřady po této bandě a
nebylo dříve možno dopátrati ae
kde má svoje sídlo Zatčeni jsou
Iiig Henry Clark Cross etarý
Croas Joe Roberta Chas Iloyd
Sborty Berry a dva jiní Ostatní
členové bandy kteří uprchli jsou
tíháni
Stav oseni
Dlouho trvajícíma sochu v Illi
nois učinily konen hojné deště v
předmiuulém týdnu které valně
prospěly později! kukuřici Ná
sledkem tucha rotmohly se obilní
Itěnioe velice ve střední a jižní čá
sti atáta a podzimní orba jest
tdržena i téže příčiny Pastviny spuobeny byly rany na blavi
byly jil skoro tcela vyschlé Mi- Noackově o nichž se mělo tato
nulýia týdnem aapočalo hojn ietU nčiněny byly při pádu Ula jeho
oiimn? mmís ve vtr
iriii v výfhodfjf
i-'loy ™ s víly m tI hojné de -
i tiiim lý lni ale v iá
ps ##řl íasti je pnvvi v !
y$ útek - V low v pM
si i lý lni panovaťf horko al
('tavily v Jvyid ěis
iahránilff mnoři kukuřice
pttviny ol inisfil mihem
fhaMMfsl
Z Wyomínjji se sdíleje le fď
il krt tri 4 1'annork Ismhll
Fl sfiromálďttjl se na Jllnlm
kont i pohoř! Win I Itívtr a hodlsjl
prdá lttl veliký hon na lliďl bft
volD v ttk avané červené pustině
kterél se tam po minuté dva tři
řoky t Iřínje i ti prý t jediné
poslední itádo bftvolft naleiajlcl se
mimo Národní park Zákoay slátá
Wyeming Jťia veliee přísnými
proti honbé bftvolft fle ru loíi prý
jich nepotřebuji Jetřití — asjoft
prý tak dovozuji — po smlouvě
roku isfil kteráž prý jim dává
právo neobmezené honilby
ISIIé rplrs
Uílé čepice řádl opět v Cumber
landském pohoří ve Virginii Hifi
Meargent Ky trnrskali stařenu 60
letou a její aoletou dceru vyvlék
nuvše obé v noci a postelí Kdyby
je bylí sousedé nezachránili snad
by je bylí utloukli k smrti Co je
nejdivnějšího ie šerif tlosyny stí
há Nu to Ž se dojista obrací
svět na tuby když na jihu nebudou
trpěny násilnosti Ku-KIuxft a Mi
lých čepic
ťašoval
Jacques F Nolteus sekretář úvěrní
společnosti Missouri Kana fc Texas
v Kansas City byl v New Yorku
zatčen a dun poj f 5000 záruky pro
paSerství Byl na letním výletě
v hvropó a vracel se v neděli po
francouzském parníku La Chám-
pane Když mu celní úředníci před
loJili otázku zdali má při sobě co by
clu podléhalo odpovéděl záporně
ale počínal si při tom tak podezřele
že byl prohledán a v kapesním jeho
šatku nalezeny dva démantové
prsteny dva démantové a perlové
pršeny a dva démantové knoflíčky
náprsní Cena klenotfi jež n něho
nalezeny byly obnášela 200C a chtěl
je nepochybně propašovali Pochy
buje se ovšem že by činil tak na vý
dělek nýbrž nepochybně byly to
klenoty kteréž k svému použili
v Evropě koupil Přijdou mu asi
draho
1'oŠta oloupena
V noci na minulý úterek oloupe
na byla pošta v Ilush Mr deset
mil od St Joseph o peníze kolky a
listiny v ceně $10000 Lupiči byli
spozorováni když opouštěli po
štovní budovu a byli pronásledo
váni při čemž jeden te stihatelQ
byl od lupičů poraněn Má se ta
to žo v&dcem lupiči byl pověstný
Pat Crowe
Dvojnásobná vražda
Minule přinesli jsme zprávo ie
v Sioux City zavraždil Max Noack
svoji domnělou žena Házel Hana
mondovu Tak tněly první zprávy
o této události Brzo však vzniklo
podezření že domněnka o této
události netakládá se na pravdě
nýbrž že jest tu co dělati a áklad
nou vraždou jejíž obětí se Noack
stal a Hatel Hammendova kte
rouž onu noo trávil nepochybně
tavražděna byla proto aby nio ne
prozradila První podetřelou věcí
bylo že spotorovány ilápěje a v
zaprášeném keetě světnice otisk
mužské roky pak naletěno takrva
vělé kladivo kterými nepochybné
o náhytsk DiUím vy 4tř'vánfrn
ijiífíno le NVik mil n sone
iftifjň psřtlf klsríl iroíisty K
n##nl pfil'# na Jm le mladý hť
ň'h It rr má Noskovy střsffpe
Drlítolka tslsrhe t ktrérn vrti la
le ula byl titísna Jakol I li sí
ry Nofk má prý roliěe rkel
toe Neb
tři ita etrirsee
V Tf-y In 1 rlbývár byl f pon
dělí minléh'i lýlne týlt# jeho! se
i4sslfiilo a 1000 osob i t h 300
e roinsmohlo na !ík4 bolsnl
vrhnuti a prSJm Má e n to Ie
polili otrávsnho nápoj nsb rikf rna
Na Itstl nikdo nezaplatí! n smrtí
Atateé mířil ale př" trefil
Ne Blvk Msn t v II hode Island
střílel 1 7 li letý h'Kh rrir nlý pondělek
do terč vítk jedna kouli minula
trA a ptiranila tělo i Isli ne smrtel
ně (' II HUtkmina Chicag
Krhrasae spárbsl samevraldi
V Pittshurgtt tastřehl se minulý
pondlttk v hotelu Wylie W W
Kítlle i Lup City Neb kterýl byl
úřad nlkem v odboru válečném ve
Waxhingtoné Není známa poidd
příčina pro A tak uíiníl
Telký liják
V úterý veer snesla se silni bouře
nad východní Nebrakkoa a tápadní
Iowou a silný liják sp&sobil značných
škod Mezi Omncil BluSFs a Mis
souri Valey byly poškozeny tratě
North-Western dráhy na několika
místech
fcpor o bránice
Mezi Spojenými Státy a Anglickem
panuje již po delší dobi spor o hra
nice Alašky Aby spor byl ukončen
učiněno bylo dohodnutí že obě stra
ny podnikuou každá výměry hranio
svých jak za pravé urnáaj načež
nastane pak vyjednáváni o vespolné
dohodnutí se Anglicko již s usta
novováním své hranice započalo
Nohové v Aluíce
Vláda naše udržuje v AlaSce něko
lik Btád sobu kteréž piiverla tam ta
tím účelem aby je tam pěstovala a
rozšířila P&vodně pliveženo tam
bylo 700 kusft a z těch pouze jedenáct
zahynulo a o 300 jich přibylo Letot
přiveženo tam několik Laplanďanft
aby o mnoleril se stád pečovali
Ruský bodlák v Kansusu
V Gypsům City Kan objevil
se letos ruský obávaný bodlák na
uiicích a prázdných ataveništícb a
bujil ailně Když město poznalo
nezvaného hosta dalo ei ziležeti
by jej zničilo nežli do květa při
šel Nejspíše zavezly símě jeho
sem železnice
Neštěstí na vodě
Na St Clair řece blíže Maryš
vile Mích převržena byla větrem
lodička v které se nalézalo I osob
a čtyři t nich zahynuly Na ostrově
blité Maryaville odbýván byl vý
let a jednou te tábav byla oviem
projíždka po vodě V jedné le-
1 1: r i _ i „ i : % li
mužský a když tasažena byla vich
řicí a převrácena utonili čtyři a
jen 1 Slétá dívka jménem Schwen
hartova byla zachráněna
Lupiči edsoezenl
Hans a Knutě Knudeon oba mladí
lupiči kteří oloupili vlak Union
Pacifio dráhy mezi Golhenburgein a
North Platte v Nelrasce jsou již v
numeru bezpečnosti D&kaxy proti
nim množily se tak že utnuli ta
marné zaplrati a ve středu přiznali
lae před soudem i byli odsouzeni
ksždý ne 10 rokli do káznice Popi
rajf že by byli měli delšteb pomoo
nikft a tvrdí ie toto byl jejich první
pokus
i
i-
i 1
) +
i i '
1 b
í í -
-
í':--
1 1~
í '
ř - -
1- V
I i
i
] t