Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 28, 1895, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU -4-
v
NemrAftiA politika
V zemích ústavních kd lid sám
sobí vládne proffednictvím stran
jeat pstřično aby tyto domáhaly
n'1vlAtjr poiu jenom n ták lad 6
4d jimi! hodlají řfdití správu ze
mé na základě poctiv ýeh a svědomi
tých úmyslů avýeb na základě čert
Jel by národ k blahobytu vedly
Každé tirhýlenf se od směru tohoto
kallý klam nu národu spáchaný
každé ntrtr&nf ve směru jenl blaho
bytu zm Jfl na ujmu kaldé fal
kování skutečnosti jest nemravností
ktcroul unii sebe hanobí každá
trans jež by se ]í dopouStélř A
právě letošní boj clá se Je veden
bude na základě nemravném ze stra-
ny demokratické Strana tato ví
done že svm politickým směrem
uvedla těmi do nemizí tísně a bídy
nemá tolik mužnosti a smělosti aby
doznala chyba svou a slíbila vystří
háni ae ]t v budoucnosti nem4 tolik
avědomitosti aby se zřekla těch rá-
nad jež působí niěivě na blahobyt
země m4 ale tolik odvahy že dr
tým čelem honosí ne právě těmi zlo
pov ěstnými itkutky kteréž jsou aeru i
na újmu a záhubu
V Jaký blahobyt v této zemi za bia
hudarne správy repuoiikanske pře
vládal jest snad dosud každému v
dobré paměti a jaký obrat nastal
když uchopila se otěží vláda demo
kratičká i hrozila a počala prováděti
zásady avé to vime a pociťujeme
všichni Však vzdor tomu před ně
kolika týdny demokracie iowská ve
at&tním sjezdu svém velebila vše to
co minule konirres vvkonal na úimu
a tkásu blahobytu žerně a nyní na
y fsledujo ]( v tom demokracie obioská
Xř"Tato poslednější neostýchá Ke počíti
1 prohlášení avýeh zápatí následovně:
v "Demokratická strana v Ohio
v — o
1 i Y 1 X n n i t r wt I I t ítl -1 1 1 lí
a UHpokojenlm a pýchou na inoudroat
jednání strany v minulých dvou le
tech a na výsledky docílené dle slibů
avÝch totiž zruíení řep zákona
známého co zákon Shermanův nea
merického federálního volebního zá
kona a zákona McKinlevhokterémuž
zrušent následuje vracející se blaho
byt tou měrou že i republikáné jHon
nuceni to uznávali" A dále praví:
"Když uvážíme to že strana demo
kratická přijala od republikánu roku
1892 zbankrotilou pokladnu že zdí
dila tlopověstné zákony peněžní a
celní kteréž připravili a konečné
přivedli tíseň roku 1893 pak usilu
Jjeme že jame oprávněni k díku lidu
za ouvauu K jaaou jme prou it-miu
zákonům vystoupili a je zrušili"
Kdo aledoval průběh přijeti záko
na Shermanova bedlivé ten každý
uznati musí že zákon ten nebyl zá
koněm republikánským že nevyšel z
Mu ilrins rorvnliliLAriult4 A v unit
k hlase a jejími aánai1ami nbrž že
přijat byl na odvrácení horšího zla
jež demokraté připravovali a byli
by tehdy a pomocí nřkolika republi
linft uakuteénili Tak iako v každém
ř jiném konpjreHU po minulých 18 let
tak i v kongresu 51 byla předloha
na zavedeni neobmezeného raženi
mřlbra a bvlo tendr akuteéné ne
bezpečí že přijata bude Aby to e
odvrátilo navrhl Sherman zákon
nyní jménem jeho známý který ko
neční v pozménřném pfinobu přijat
byl účeli pro který podán byl
totiřodvrácení neobmezeného ražení
atříbraúplné posloužil Jak si strany
vůči otázea atřibra atály vyavítá z
toho í kJvž dne 5 června r 1890
ednalo ae o Shermanově zákonu a
Hland navrhoval neobmezené ražení
tříbra ze llfl poslancft kteří pro
návrh jeho hlasovali pouze 11 bylo
republikánu kdeito ze 140 proti lila
aovaviích pouze 13 bylo demokrata
Podobné kdyi dne 17 června o téže
f( otázce hlasováno bylo ▼ senátu ze
43 kteří hlasovali pro neobmezené
ražení atříbra bylo 10 republikánu
kdiltp 94 proti hlaiovavilch byli
pouze 3 dřmokraté Kdyby ntbyl
býval tehdy přijat zákon tfhsrrn
riftv a bylo ilo po vAli dernokratn
byli bychom hnedle íehdy v r 1?!0
upadli v vieobeené finanční zmatky
Jel zákon HhermaiiAv odvrátil Wsi-Ilme-li
pak ře zikon Hliermanftv
nyní jil po dv roky jest odvolán a
posud se nevrátil ani stín toho bla
hobytu který Jrne v letech IhIíO
a 1J za téhož zákona poštva
li pak seznáme plnou mérou liehost
nároku demokratické konvence le
zákon týž byl vinným tísné jež roku
I"9 I nastala a posud nadržuje
VřtSím jesté zvráetnírn pravdy
než to jest drzé tvrzeni že by zá
kon McKinleyho byl tfseft nynřjil
zavinil VldyC každý má snad v
dobré paméti že léta 1891 a 1092
? kterých zákon McKinleyho byl v
úplné platnosti byly lety nejvétsí
ho blahobytu v jakém se kdy žerné
nalézala O letech presidentských
voleb soudí se vždy že následkem
nejistoty o výsledku jest obchod
zaražen viak to neplatilo r 1892
Demokratický časopis newyorský
Herald psal v červenci 1892: "Dle
veikrých svédectví bude toto
spatný smutný rok pro proroky bí
dy v obou stranách Jejich za
méstnánl pominulo a nebude jim
zbývat v této kampani jiného než
být pékni zticha anb kvílit nad
pohorilivým blahobytem Není
zcela ničeho nač by mohli skuhrat
Obchod žerné jest v zdravém akve
toucím itavu až k omrzení Nové
promyslové podniky k výrobé že
lezných bavlnřných a vlnéných vý
robkf zakládají ae ve všech částích
zemé a kdežto výtřžek jest skrov
ný obchod stoji na pevné pftdé a
vyhlídka na vie strany jest nadéj
ná a povzbuzující"
Obchodní jednatelství It (i
Dunn & Co soudilo o roce končí
drn dnem 30 června 1892 náale
dovné:
"V celých dřjinách této zem?
žádný úřední rok nemaže se vyrov
nati množstvím promyslové výroby
a velikostí obchodu domácího i za
hraničního roku právě skončené
mu Úpadku za minulého pít
roku bylo JS503 proti G073 v r 1891
a závazky 62 miliony proti 90 mi
lionům a celkem nejmensí za min
pét roku Vzdor levným cenám
zrftstají nové závody všude i v
oboru Železářském a jeSté více ve
vlnřném a bavlnéném" Toto jest
svédectví svédku soudobných o pfl
sobcnl zákona McKinleyho
Když nékterý fanatický časopis
buď z nevédomosti neb z čirého
fanatismu osmélt se dovozovali že
zákon McKinleyho byl příčinou
tísně nyní panující kdežto každý z
jeho čtenářů ví z vlastní zkušeno
sti že pokud nehrozilo zemi zruse
nl zákona toho panoval zde nej
včtřl možný blahobyt pak mažeme
útrpně pokrčili nad takovou zlo
myslností neb nevědomosti rame
ny Však když celá strana politická
sníží se k takovéto makavé lži
pak provozuje politiku nemravnou
a zaslouží nejen opovržení nýbrž
politickou smrt neboť chtfli takto
klamati národ jest patrnou znám
kou znerrravnélosti a úpadku stra'
ny takové
Kueklen'1 Arnlca Katre
nclletiSf mast na nořezitní odřeniny to
lsti vředy svrsti rozpuknu'! ruce kuří
oka Ihe} vyrazeniny a Juno vyu-n žlu
tou říiu aneb se peníze nepřijmou Jest
zaruceiiH že liplnfi uspokojí aneb se pe-nf-zn
vníll ÍUian S1c kriiljííka Na tiro
doj u iondmnn ĎruK Co Omaha Neb
Vylot pro hledající domoyy
dne 29 srpna a 10 a 29 záři
V zmíněné dny vypraví Miasouri
Pacific dráha vlaky do jižních jiho
západních a západních stanic za cenu
valně sníženou jakož i a povolením
ku zastaveni se dle libosti O po
drobnosti dopište na Webster ná
draží na 15 a Webster ul aneb na
městskou úřadovnu aeverových roh
Farnam a 13 ul Omaha Neb
Thos FGoodfreyPATA
J O Pblllippi AQFAPA tdxl
I'o otofl jejlrh poznáš Jf
Nerozumným cílem demokratické
politiky bylo niiti a rniti vse co
republikáné budovali neb zbudovali
se snažili bez ohlodu na to zdali to
prospr í fjým aneb ne Vezmeme-li
k ruce prohlášení denvkratíckýeh
zásad t minulé presidentské volby
shledáme ž" strana ta nekladla si
tťhdjř žádnj určitý cíl toho co by
chtéla budovali nýbrí sliborala jen
vím riíčiti: zruíení zákona McKinley
ho zruíení reciprocity zrušeni záko
na Hherrnanova a zrušeni zákona vo-
lebního to byly hlavní Její poža-
lávky
Jak dalece se arraně demokratické
povedlo cilí každý Tento svrchu
uvedený program provedla skoro
úplně až na štéstl nato že v zruíení
ochrany celní ntšla tak daleko jak
slibovala a hrozila Největší poli
tickou chylou a nejvřtíím oslovslvím
jehož se kdy strana ta dopustila bylo
dojista zrušeni reciprocity Co byla
reciprocita? Zákonem McKinleyho
tehdy zrušeno bylo clo na cukr a
reciprocita byl zákon kterýž dával
právo presidentu znovu uložiti clo na
cukr jakož i na kávu čaj a kůže (což
vše po předcházejících 10 až 15 roka
bez cla přiváženo bylo) t těch zemí
kteréž by našim exportérům nepo
skytly výhody před exportéry jiných
zemí za to že my tylo předměty je
jich bez cla připouštíme Jinými
slovy my požadovali zvláštních vý
hod od takových zemí ač sami jsme
jim žádné zvláštní výhody neposky
tovali nýbrž pouzs jen takové jako
všem ostatním Že nám přece tyto
výhody poskytnuli bylo jen proto
že jsme mohli hrozbu svou splniti a
uvalením cla na jejich předměty trhy
jim uzavřití jiným pak otevřené
ponechati
Většina jihoamerických republik
tehdy ochotně přistoupila ua poža
davek náš tak jskož i některé země
evropské a pod působením recipro
city vzr&stal obchod náš a cizinou
však demokraté v nerozumné své
zbčúlosii a snaze o rozvráceni všeho
co zvalo ho republikánským zrušili
reciprocitu a všechny výhody jež z
ní vyplývaly A co vidíme nyní?
Přátelské a příznivé dříve poměry
obchodní se všemi zeměmi jsou nyní
více méně rozrušeny Našemu do
bytku a masu jesi do zemí evrop
skýcb přívoz zamezen Náš vývoz
který pod vlivem reciprocity v roce
1892 do Helgie obnášel HH000000
klesl loni na 125000000 vývoz do
Německa který byl v roku 1892
10r000000 klesl v minulém roce
na i92000000 vývoz do Francie
který obnášel před třemi lety na f 90
000000 klesl na 145000000 vývoz
na Kubu a Porto Kico který obnáňel
♦ 20000000 jest již jen 13000000
a tak dále po celé čáře To jest tedy
to ovoce té vše ničící politiky demo
kratičké zničila blahobyt a průmysl
doma ničí náš vyvoz ničí dobrou
shodu kterou jsme měli cizinou
slovem ničí vše co prospěšného Ti
občané kteří brali věc na lehkou
váhu a měli za to před třemi lety že
nemůže škodit zkusit to jak by to
chodilo za vlády demokratické i že
se vždy můžeme vráliti k republi
kánské uznávají asi nyní že nám la
zkušenost přišla zpropadeně draho a
že napravení není tak snadné jak si
troufali Jestli ale většina národa
přišla k tomu poznání že demokracie
neni ani uchopna ani mocna vésti
národ tento po cesté blahobytu a
vštfpí-li ai toto naučení pro bu-
loucnost pak nebylo nynejsl uirpenl
nadarmo
Jetit novejši dob velmi málo našich
krajanů kteří ty nebyli slyScli o Dra
IVtra Hoboku o nřraž so praví že Jest
to ten nfjlepif lk ze vSech ro Jich vřda
pro cistřnl krve kdy vyrobila Zkusil
Jste Jej?
Kdo chce mítí léky nejlepií at
koupí léky Severo? Chraňte
lék& pftdilaaýuhl
Hiidonrf spor n tniílll
Olinek anglického časopisu Ht
James Oazette vymývající vládu
aby nenechala bez povšimnutí st tv
bu průplavu nícaragnanského v stře
dní Americe a aby hájila práv an
glických zajištěných smlouvou
Claytoa-Uulverovou zůstane sotva
bez povšimnutí Jak zde Uk v An
glii Mlo se vlastně očekávali jíž
dříve že ostražitá Anglie pozvedne
hlasu svého v této věcí
Jak známo jednalo se v minulém
kongresu o záležitost nicaraguanskoti
a jftdnoti ze sněmoven prošla předlo
ha kteráž byla by totožnou jakoby
Spojené stály chtěly podniknout! ve
vlastní správě stavbu průplavu nica
raguanského Předloha ta povolo
vala společnosti k tomu účeli zalo
žené vydání úpisů ku stavbě nicara
guanského průplavu v obnosu sedm
desátí milionů jichž splacení jak
kapitálu lak úroků Hnojené Hiáty
zaručovaly Mimo těchto sedmdesáti
milionů povoleno společnosti vydali
další úpisy v obnosu třiceti milionů
dolarů bez záruky Spojených Hiátů
Všechny tyto úpisy měly použity
býti ku zřízení zmíněného průplavu
Hekretář pokladny měl míli vrchní
dohlídku nad podnikem a komise
patnáctičlenná vésti správu podni
ku Do této komise ustanoví pře
sident 10 členů Za to že Spojené
Státy zaručily splátku úpisů obdrží
za stejný obnos (sedmdesát milionů
dol) akcií společnosli a mimo to
obdrží právo zástavní (mortgage) na
všechen majetek epolečnosti
Tato předloha nedošla ovšem ko
nečného vyřízení nebyla schválena
snéruovnoi vsak byla toho dost
blízka a nepochybně že v budoucím
kongresu cbnovena bude Jak z toho
vidéti staly by se Spojené Státy
hlavním spolumajitelem průplavu
toho hlavním držitelemakciíovšera
jen následkem ivébo rucitelství kte
réž by arci později změněno bylo ve
skutečné majetcictví
To jest však v přímém odporu se
smlouvou tak zvanou Clayton-Bulve-rovou
kteráž dne 10 dubna 1850
mezi Anglií a Spoj Státy uzavřena a
dne 5 července prohlášena byla
Smlouva tato vztahuje se právě na
tehdy obmýšlený průplav nicaragan
ský a smlouvají se ní obě velmoci
že žádná z nich nechce pro sebe mít i
výhradní kontrolu nad tímto průpla
vem aniž zřizovali bude jakékoliv
opevnění za tím účelem v kterékoliv
části střední Ameriky aniž používali
vlivu svého neb rnoci své u kteréko
liv státní správy kudy průplav oneu
povede aby obeanó její nabyli práv
takových Dalo že rná průplav ten
nejen zňstati neutrálním ale i v pří
padu že by obě smlouvající moci ve
spolek válčily i tehdy nemá jedna
druhé překážeti ve volném používá
ni jeho
Od té doby uplynulo ovšem již 45
roků a poměry valně se změnily
Obmýšleny tehdy kanál se neuskuteč
nil za to ale provedeno bylo spojení
indického moře se středozemním
prostřednictvím kanálu suezského
jehož zmocnila se Anglie Na této
straně pak vznikly zájmy naAe vlast
ní kteréž nejen že vyžaduji provede
ni obmyšleného podniku nýbrž i to
aby týž byl Spojenými Státy ovlá
dán a v jejich správě zůstal
Přijmutí předlohy k tomu cíli v
minulém senátu Spojených Států
jest důkazem že kongres náš neho
dlá dbáti ohledů na smlouvu Clay-ton-Iiulwerovu
považujío jí za za
staralou a vztahující se pouze ku
tehdy obmýšlenému podniku Hudeli
však Anglie státi na tom že smlou
va tato měla míli platnosti pro vše
chny věky může dojiti mezi námi a
Anglii k vážnému sporo
Ve Franklin O hapala minulý
pátek první národní banka taranéjší
Vklad obnáií pout 1100000
HO HRNA
rnt it'ir (iinjm ' nm '! fi -
Knírku ň D — Prodru sdělle f
Hovorně vaí míněn' juký Je na to
zákon když se usadí na nerozmřře-
iiém poremku a pak to přijde k roz
měření z ls!i ten kdo w osadil na
pozemku který je ve školní sekci
obdrží pozemek ten co domovinu
aneb mňle za svou práci obdržet ně
jakou náhradu Někteří tvrdí že Je
jakýsi zákon % roku 1891 který to
dovoluje zabrat na domovinu
Josef Slabý
(htfXtťhC — Naše mínění jest Žt
kdn se usadil na sekci školní nemů
že zaiijmonti po rozměřeni pozemek
ten na domovinu Nevíme o žád
něm zákoně t roku 1891 ani žádném
jiném % jiné doby klerý by to dovo
loval leda snad v terrítoriích kde
školní sekce posud jsou nevyhraíeny
Ten výklad v takovém případu roobl
by snad připouštěli zákon s roka
1891 Dle dřívějšího znění zákona
mohli na hornestead býti zaujmJty
"nezadané (unnppropriated) obecné
pozemky na kterých osoba taková
zadaný měla nárok zákupní aneb
kteréž v dobč kdy Žádost se činí
podléhají zákupu" však zákonem ze
dne 3 března 1891 zrufleny byly zá
kony o zákupu a dotyčný ělánek zá
kona homesteadního (2289) změněn
v ten smysl tak že zni jednoduše na
''nezadané obecné pozemky" Z toho
by dovední udvokáté američtí mohli
ovšem vyvozovali že vztahuje seto
na vífchmj pozemky v terrítoriích i
školní jelikož tam nejsou výhra
ženy neb zadáuy posud pozemky
školní však to nemůže vztahovat!
se na Jižní Dakotu kteráž za stát
přijata byla v roce 1889 a tudíž již
tím rokem všechny školní sekce vy
hraženy byly Nemá-li osadník ná
rok na pozemek nemá ovšem též
nárok na náhradu za práci na něm
vykonanou leda by jej od státu co
školní zakoupil
Dvaadvacet mrtvol
Ze zřícenin (Jumry Hotelu v Den
ver vydobyto bylo do soboty 22
mrtvol a ač ještě tři osoby se pohře
šují má se z-t to že nalezeni budou
zahynuli a že proto souhrnný
počet zahynulých obnáš"ti bu
de dvaadvacet Neopatrný stroj
vedoucí o němž s má za
o že byl příčinou velkého toho ne
štěstí Klmer Loescher počítal ee
mezi zmizelé až objevil ni v jiho
západní části státu a tu byl zatčen
Není o tom pochybnosti že byl
V ten večer opilý alo jelikož vyvázl
životem nabývá pravdě podobnosti
domněnka že sám majitel hotelu
byl konečnou příčinou výbuchu
Jelikož nalezen byl mrtev a sice v
okolí kotlárny má se za to že snad
on to byl který obcházeje dům a
shledav že strojvedoucí není na
svém místě a že vody v kotli málo
studenou vodu do prázdného a roz
páleného kotle pustil čímž výbuch
spůsoben Loescher ohražuje se že
by byl vinyra Praví že v kotli
bylo vody dost a oheň že na noo
upravil Když výbuch se stal a on
byl v podezření prchl prý an se bál
lynchování
-XS- Olxlriel ►X-
prvnf odměnu — na hvM vstaTě
v CREAM
ITeJdolcoTa-avleJi : ptlpra-vxv
wiinla kamsoe )tnoa nMWt
10 40 BOlfl V rorkiB
mmm